Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКАТА ДИРЕКЦИЯ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ" ПРИ ОКРЪЖНИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ И НА ПОДЕЛЕНИЯТА Й

ИЗДАДЕН ОТ КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО,

Обн. ДВ. бр.7 от 25 Януари 1980г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Стопанската дирекция "Изграждане на селищните системи" (СД"ИСС") е стопанска организация за комплексно изграждане на селищните системи.
(2) Дирекцията е на подчинение на окръжния народен съвет и се ръководи методически от Комитета по архитектура и благоустройство (КАБ).
Чл. 2. (1) В селищните системи към общините се създават поделения на дирекцията при годишен обем на дейност над 2 млн. лв. и звена (групи) при годишен обем под 2 млн. лв.
(2) Поделенията и звената (групите) на дирекциите към общините се образуват и прекратяват от изпълнителните комитети на окръжните народни съвети по предложение на изпълнителните комитети на общинските (районните) народни съвети.
(3) Поделенията и звената (групите) работят на вътрешна стопанска сметка при определена от ръководството на съответната дирекция степен на икономическа и ограничена правна обособеност.
(4) Поделенията и звената (групите) на дирекциите към общините са на подчинение и на съответния общински народен съвет и оперативно се ръководят от неговия изпълнителен комитет.
(5) В общини със седалище окръжните градове не се създават поделения на дирекциите. Дейността по комплексното изграждане на територията на тези общини се изпълнява от СД "Изграждане на селищните системи". В рамките на тази дейност последните са и на подчинение на съответния общински народен съвет.
(6) Стопанските дирекции и техните поделения осъществяват дейността си в близко взаимодействие със специализираните органи на народните съвети.

Чл. 3. Комитетът по архитектура и благоустройство:
1. осъществява методическо ръководство и контрол по дейността на СД"Изграждане на селищните системи";
2. ръководи внедряването на техническия прогрес в дейността на дирекциите, дава им указания и тълкувания съвместно или съгласувано с други ведомства, издава инструкции относно дейността им;
3. съдействува за провеждането на социалистическото съревнование между дирекциите, съвещания и срещи по въпроси, свързани с дейността им.

Раздел II.
УСТРОЙСТВО


Чл. 4. (1) Стопанската дирекция изгражда управленческата си структура на основа на приложените към този правилник: примерна структура (приложение№ 1), нормативи за числеността на персонала (приложение № 2) и утвърдения от изпълнителния комитет на окръжния народен съвет лимит за численост на управленческия персонал.
(2) Управленческата структура на дирекцията и поделенията й се утвърждава от изпълнителния комитет на окръжния народен съвет съгласувано с председателите на изпълнителните комитети на общинските (районните) народни съвети.

Чл. 5. (1) Стопанската дирекция приема свой правилник за дейността си в съответствие с Правилника за организация на стопанската дейност (ДВ, бр. 100 от 1975 г.; изм., бр. 4 и 63 от 1977 г. и бр. 67 от 1978 г.) и разпоредбите на този правилник.
(2) Категорията на стопанската дирекция се определя по нормативи и показатели, утвърдени от Комитета по труда и работната заплата съгласувано с Централния съвет на Българските професионални съюзи и Комитета по архитектура и благоустройство.
(3) Щатното разписание на дирекцията и поделенията се приема от стопанския съвет и се утвърждава от директора на дирекцията.

Чл. 6. (1) Ръководителите (директорът и зам.- директорът) на стопанската дирекция се назначават и освобождават от длъжност от изпълнителния комитет на съответния окръжен народен съвет след съгласуване с Комитета по архитектура и благоустройство.
(2) Ръководителите на поделенията се назначават от директора на съответната дирекция след съгласуване с председателя на изпълнителния комитет на съответния общински народен съвет.

Раздел III.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ


Чл. 7. (1) Стопанската дирекция изпълнява функции на единен инвеститор за комплексното и хармоничното изграждане на селищните системи.
(2) Инвеститорските функции на дирекцията обхващат строителството чрез възлагане финансирано и кредитирано по лимитен ред, по реда на децентрализираните капитални вложения, със средства от самооблагане, собствени средства и по реда на основните ремонти, както и строителството по стопански начин.

Чл. 8. За изпълнение на задачите по чл. 7 стопанската дирекция и поделенията й:
1. осигуряват необходимата информация на изпълнителния комитет на окръжния и на общинските народни съвети за състоянието на жилищното и благоустройственото строителство и другите обекти на обслужващата ги сфера, на които единен инвеститор е съответният народен съвет;
2. участвуват при изработване на прогнози, концепции, програми и планове за комплексно изграждане на селищните системи и населените места - за жилищното и благоустройственото строителство и за строителството от сферата на комплексното обществено обслужване на населението;
3. при изготвяне на комплексните строителни програми следят за спазване изискванията на териториалноустройствените планове и Националната програма по Единния териториалноустройствен план на НРБ, на разпоредбите на Наредбата за запазване на наличния годен жилищен фонд в населените места(ДВ, бр. 22 от 1971 г.);
4. участвуват при разработването на петгодишните и годишните проектопланове и програми, както и при изготвянето на поименни списъци на обектите за строителство;
5. извършват проучвания, свързани с възлагането на проектирането и строителството;
6. съгласуват проектоплана за проучвателните и проектните работи с плановите органи на окръжния и на общинските народни съвети, преди да го представят за одобряване;
7. отчитат изпълнението на годишните си планове по всички показатели.

Чл. 9. В съответствие със Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) и Правилника за прилагане ЗТСУ (ДВ, бр. 62 от 1973 г.; изм., бр. 24 от 1975 г.; бр. 87 от 1976 г. и бр. 37 от 1978 г.), с Правилника за капиталното строителство (ПКС) ДВ, бр. 98 от 1973 г.; изм., бр. 13 от 1975 г., бр. 46 от 1976 г., бр. 4 и 63 от 1977 г.) и другите действуващи разпоредби стопанската дирекция:
1. възлага на проектантските институти и организации проектирането на обектите, включени в поименните списъци, осигурява необходимите проекти и документация;
2. осигурява с поделенията си строителните площадки за основното и временното строителство. Извършва необходимите действия по отчуждаване на терените, оценяване на отчуждените имоти, обезщетяване на собствениците, разчистване и освобождаване на строителните площадки, диспечеризация на земните маси и др.;
3. извършва необходимите действия по откриване финансирането на обектите от името на съответния окръжен народен съвет, сключва договори с организациите-изпълнители;
4. сключва договори за доставка на машини и съоръжения за обектите с производствено предназначение, а за обектите с непроизводствено предназначение осигурява на строителя само спецификация за машините и съоръженията, ориентирана по направления и доставчици.

Чл. 10. Като органи по инвеститорски контрол стопанската дирекция и поделенията й в съответствие с ПКС и другите действуващи разпоредби:
1. контролират изпълнението на строителството по: спазването на утвърдените проекти и документации; качеството на строително-монтажните работи и на строителните материали; ефективното използуване на капиталните вложения; спазване на сроковете за времетраене на строителството съгласно нормите, сключените договори и съвместно съставените графици;
2. участвуват при съставяне на актове и протоколи по изпълнението и приемането на строителството. Извършват работите по назначаването на приемателните комисии и др.;
3. осъществяват инвеститорски контрол по строителството, изпълнявано по стопански начин от обществени организации, включено в лимитния план на съответния съвет и по Наредба № 4 за децентрализираните капитални вложения(ДВ, бр. 87 от 1976 г.; изм., бр. 9 от 1977 г.) и по строителството по реда на основните ремонти, финансирано по реда на Инструкция № 3 на БНБ (ДВ, бр. 10 от 1974 г.).

Чл. 11. Стопанската дирекция може по договаряне да изпълнява функции по инвеститорски контрол и за обекти на други инвеститори, които не са обхванати от системата за единния инвеститор на територията на окръга.

Чл. 12. Стопанската дирекция и поделенията й:
1. извършват ценообразуване и продажби на жилищата и други обекти, строени по реда на чл. 117 ЗТСУ, на гражданите съгласно Наредбата за разпределяне и продажба на жилища (ДВ, бр. 24 от 1978 г.; изм., бр. 76 от 1978 г., бр. 17, 73 и 99 от 1979 г.);
2. извършват оценяване на имоти на граждани и предлагат прехвърлянето им по реда на Закона за собствеността на гражданите;
3.извършват оценяване и продажба на жилища от държавния жилищен фонд, на които са единен инвеститор или по договаряне с други инвеститори;
4. снабдяват с документи за собственост гражданите, обезщетени с отстъпване на жилища и други обекти, и купувачите на жилища и други обекти, построени по реда на чл. 117 ЗТСУ;
5. осъществяват техническо ръководство на строителството, изпълнявано по стопански начин, включено в лимитния план на народните съвети, и по Наредба № 4 за децентрализираните капитални вложения.

Чл. 13. Стопанската дирекция и поделенията й:
1. осъществяват техническото ръководство на строителството на жилищни сгради, изпълнявани по стопански начин: от жилищностроителни кооперации, групови и индивидуални строежи;
2. подпомагат организирането на жилищностроителни кооперации и тяхното утвърждаване и регистриране;
3. уточняват ежегодно съвместно с народните съвети терените за кооперативно жилищно строителство;
4. извършват работите по отчуждаване на имотите, по отстъпване право на строеж, по ценообразуване и осигуряват освобождаването на строителните площадки и др.

Чл. 14. Стопанската дирекция води на отчет строителството на жилищни сгради, изпълнявани по стопански начин, и осигурява периодична информация по установения ред от Комитета за единна система за социална информация.

Чл. 15. Стопанската дирекция и поделенията й обосновават необходимостта от оборотен жилищен фонд за новото жилищно строителство на територията на окръга, извършват настаняване в оборотния жилищен фонд съгласно Закона за наемните отношения и правилника за прилагането му (ДВ, бр. 40 от 1970 г.) и отчитат ползуването му.

Чл. 16. Стопанската дирекция извършва необходимите проучвания по създаване на "Уравнителен фонд" към съответните народни съвети и се разпорежда със средствата му съгласно действуващите разпоредби.

Чл. 17. Стопанската дирекция и поделенията й извършват и услуги, за което получават приходи от такси, съгласно нормативи, утвърдени от Министерството на финансите и Комитета по архитектура и благоустройство.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 9, ал. 2 от Постановление № 7 на Министерския съвет от 1979 г. за усъвършенствуване дейността на изпълнителните и разпоредителните органи на общинските народни съвети на селищните системи (ДВ, бр. 17 и 52 от 1979 г.), съгласуван е със Съвета по териториално и селищно строителство и влиза в сила от обнародването му в Държавен вестник.

§ 2. При осъществяване на техническо ръководство на строителството по стопански начин се съблюдава длъжностната характеристика съгласно приложение № 3.

Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Примерна структура за управление на СД "Изграждане
на селищните системи" към окръжните народни съвети
ДИРЕКТОР
I. Планово-финансова и подготвителна дейност
1. Главен счетоводител.
2. Главни специалисти, специалисти по:
а) перспективно проучване за комплексно изграждане на селищните системи и населените места и съставяне на уравнителен фонд;
б) проектиране на строителството (изходни данни, планово задание и съгласуване);
в) планово-икономическа дейност и ТРЗ;
г) отчуждаване на имоти, засегнати от новото строителство и обезщетяване на собствениците;
д) осигуряване на строителни площадки за ново строителство и оборотен фонд за настаняване на отчуждените собственици и наематели;
е) ценообразуване на жилища и други обекти за продажба на гражданите, кооперативното жилищно строителство и оценка на държавни и частни имоти;
ж) продажба на жилища по реда на чл. 117 ЗТСУ, държавни и частни имоти.
3. Технически сътрудници и работници.
II. Изпълнителска дейност
1. Главни специалисти, специалисти по:
а) производствено-техническата дейност по жилищното строителство;
б) производствено-техническата дейност по културно-битовото строителство;
в) ниско строителство;
г) техническо ръководство на строителството по стопански начин и инвеститорски контрол на основни ремонти;
д) материално-техническо снабдяване;
е) оперативно управление на инвеститорския контрол;
ж) диспечеризация на земните маси при строителството и рекултивация на пустеещи земи чрез депониране на хумуса.
2. Групови инвеститорски контроли, контрольори.
3. Технически сътрудници и работници.
III. Обслужваща дейност
1. Главен юрисконсулт (юрисконсулт), юристи.
2. Административна служба и домакинство.
IV. Поделения на дирекцията
1. Ръководител на поделение.
2. Отговорен счетоводител.
3. Главни специалисти, специалисти по:
а) отчуждаване на имоти и обезщетяване на собствениците;
б) разчистване на терени и осигуряване на строителни площадки за ново строителство;
в) продажба на жилища по реда на чл. 117 ЗТСУ, държавни и частни имоти;
г) управление на инвеститорския контрол;
д) техническо ръководство на строителството по стопански начин;
4. Групови инвеститорски контроли, контрольори.
5. Обслужващ персонал и работници.
V. Звена (групи) на дирекцията за селищни системи,
които нямат поделения
VI. Нормативи за ръководния персонал и главните
специалисти (началници на отдели)
1.Стопанската дирекция "Изграждане на селищните системи" ползува длъжности за ръководен персонал, както следва: директор; зам.-директор: до 20 млн. лв. годишен обем - един; от 20 до 40 млн. лв. годишен обем - двама; над 40 млн. лв. годишен обем - трима; главен директор, зам.-главен директор и трима директори във Варна; главен директор; първи зам.-главен директор, зам.-главен директор и трима директори - в Пловдив; генерален директор, трима зам.-ген. директори, 9 директори и 1 зам.-директор в София.
2. За ръководители на поделенията на дирекцията се ползува длъжността зам.-директор.
3. Броят на главните специалисти (началници на отдели) се определя в зависимост от обема, както следва:
а) за дирекцията:
до 15 млн. лв. годишен обем - 8;
от 15 до 20 млн. лв. годишен обем - 10;
от 20 до 40 млн. лв. годишен обем - 14;
над 40 млн. лв. годишен обем - 16;
в Пловдив и Варна - 18;
в София - 58;
б) за поделенията:
до 5 млн. лв. годишен обем - 1;
от 5 до 10 млн. лв. годишен обем - 2;
над 10 млн. лв. годишен обем - 4.
В общия брой на главните специалисти не са включени длъжностите главен счетоводител, отговорен счетоводител и главен юрисконсулт.
З а б е л е ж к и: 1. Броят на ръководителите и изпълнителските длъжности на дирекцията и звената (групите) е в рамките на общия брой персонал, полагащ се по норматив.
2. На основата на тази структура изпълнителните комитети на окръжните народни съвети (СОНС) утвърждават структури на отделните стопански дирекции. С тези структури отделни видове дейности могат да се обединяват или да се диференцират в зависимост от годишния обем и специфичните условия на работа.
3. При липса на специалисти с висше образование вместо главен специалист може да се ползува началник отдел с разрешение на КАБ.
Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
Нормативи за определяне лимита за численост на персонала
на стопанските дирекции за изграждане на селищните
системи и техните поделения
1. За подготовка и организиране на строителството - 1,15 до 1,40 бр. персонал за 1 млн. лв. обем по тези дейности.
2. За инвеститорски контрол на строителството - 1,27 бр. персонал за 1 млн. лв. обем по тази дейност.
3. За дейностите по освобождаване на строителни площадки, отчуждаване на имоти, рекултивация и баланс на земните маси - 3,0 бр. персонал за 1 млн. лв. обем по тези дейности.
4. За дейността по продажба на държавни и частни имоти - 1,6 бр. персонал за 1 млн. лв. обем по тази дейност.
5. За техническо ръководство на строителството по стопански начин - 2,0 бр. персонал за 1 млн. лв. обем по тази дейност.
6. За ръководния персонал и главните специалисти - в съответствие с утвърдената от КАБ и съгласувана със Съвета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет Примерна структура на стопанските дирекции за изграждане на селищните системи и техните поделения.
Приложение № 3
към § 2 от заключителните разпоредби
Длъжностни задължения на техническия ръководител
при строителството по стопански начин
Задълженията на техническия ръководител на обектите, изпълнявани по стопански начин, са както следва:
Въз основа на утвърдените проекти и открито финансиране от инвеститора техническият ръководител непосредствено ръководи строителството на обекта (обектите), изпълняван (изпълнявани) по стопански начин, за които отговаря, като:
а) проучва основно документацията за обекта (обектите) - работни чертежи, проектосметни документации, ако има ПОИС и комплексни мрежови графици;
б) държи непосредствена връзка с инвеститора. При индивидуални и групови жилищни строежи и строежи на жилищностроителни кооперации запознава най-подробно собствениците-инвеститори с одобрените проекти и условията в проекта и разрешението за строеж, ако има вписани такива;
в) извършва подготовката за започване на строително-монтажните работи- осигурява даване на строителна линия и ниво на строежа, присъствува при определянето им и подписва строителния протокол по чл. 231 ППЗТСУ, един екземпляр от който се предава на инвеститора; съдействува за разчистването на строителната площадка; вписва трите имена и адреса си в заповедната книга на обекта, преподписва същата книга и я предава на инвеститора. В нея както той, така и всички контролни органи вписват констатациите от проверките и съответни указания и нареждания;
г) осигурява строго спазване на одобрените проекти, протокола за линия и ниво и условията, вписани в архитектурния проект и разрешението за строеж; присъствува при полагане основите на сградите, а също при проверката на ниво "цокъл" и ниво "главен корниз" съгласно разпоредбите на чл. 304 ППЗТСУ и вписва своите констатации в заповедната книга.
Когато установи отклонение от одобрения проект, направено в негово отсъствие, техническият ръководител сам спира обекта и уведомява съответната техническа служба;
д) пряко ръководи изпълнението на строително-монтажните работи;
е) разяснява чертежите;
ж) съблюдава за спазване на технологичната последователност на процесите и оперативното отстраняване на евентуално допуснати слабости и нарушения;
з) осигурява качествено изпълнение на СМР;
и) при строителството по стопански начин, включено в лимитния план на съвета, и по Наредбата за децентрализираните капитални вложения, съставя, предава за проверка и защищава пред съответните органи всички необходими документи за отчитане на СМР съгласно ПКС, като отговаря за верността на съставените от него документи;
к) носи лична материална, дисциплинарна и наказателна отговорност за допуснатите по негова вина щети на обекта;
л) инструктира периодично на място работниците по правилата на техническата безопасност на труда и охраната на труда, като следи за спазването на изискванията и нормите;
м) участвува в комисията по чл. 305, ал. 1 ППЗТСУ, назначена от председателя на ИК на ОНС, която преглежда и приема за въвеждане в редовна експлоатация завършения обект. Един екземпляр от протокола на комисията техническият ръководител предава в техническата служба при ОНС за прилагане към досието на обекта.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти