Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - ВИДИН

ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 НОЕМВРИ 1988 Г.

Обн. ДВ. бр.90 от 29 Ноември 1988г., изм. ДВ. бр.72 от 3 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г.

Глава първа.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - ВИДИН


Чл. 1. На територията на Свободната безмитна зона - Видин (наричана по-нататък "зоната"), се извършват:
1. товарене, разтоварване и транспортно обработване на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ;
2. складиране и съхраняване на внесени необмитени стоки, предназначени за износ;
3. обработване на необмитени стоки за износ (сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване и др.);
4. търговска дейност, представителство и посредничество;
5. организиране производството на стоки и извършването на услуги на съвременно техническо и технологично равнище, предназначени за износ;
6. транспортна дейност, зареждане на кораби и други транспортни средства, които извършват международни превози;
7. банкови, кредитни и други финансови операции, застраховки и презастраховки.
Чл. 2. В зоната не може да се извършва дейност:
1. забранена от законодателството на Народна република България или противоречаща на международното право и обичаи;
2. несъвместима със санитарните изисквания или с изискванията за опазване на природната среда на Народна република България и с приетите от страната препоръки на международните организации в хуманитарните и екологичните области.

Чл. 3. (1) Стопанската дейност, посочена в чл. 1, може да се извършва от чуждестранни юридически или физически лица, както и от български самоуправляващи се стопански организации чрез сдружаване с чуждестранни юридически или физически лица.
(2) С разрешение на министъра на външноикономическите връзки дейността, посочена в чл. 1, т. 1, 2 и 3, може да се извършва от български стопански организации.

Чл. 4. (1) Плащанията по договорите на българските стопански организации за доставка на стоки и услуги в зоната и от нея за страната се извършват в конвертируема валута по реда за вносната и износната дейност.
(2) Плащанията, произтичащи от дейността на българските стопански организации по чл. 1, т. 1, 2 и 3 от този правилник, се извършват в свободно конвертируема валута.

Глава втора.
ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЗОНАТА


Чл. 5. Изграждането и организирането на дейността на зоната и нейното стопанисване се осъществяват от Стопанското предприятие "Свободна безмитна зона - Видин" (наричано по-нататък "предприятието").

Чл. 6. Проектирането, изграждането и поддържането на основната инфраструктура на зоната - сгради, пътища, жп линии, кейове, складове, обекти със стопанско, производствено, административно, социално-битово и културно предназначение, се организират от предприятието.

Чл. 7. Проектирането, изграждането и поддържането на електроснабдителните, водоснабдителните, съобщителните, топлофикационните и канализационните съоръжения и инсталации се извършват от съответните специализирани български организации по договор с предприятието в съответствие с Правилника за прилагане на Указ № 2242 за свободни безмитни зони (ДВ, бр. 86 от 1987 г.).

Чл. 8. (1) При сключване на договори между предприятието и клиентите на зоната, посочени в ал. 1 на чл. 3, за създаване на територията на зоната на предприятия, филиали, агенции, банки и др. задължително се посочват характерът на производството, необходимите открити площи, сграден фонд, трудови и материални ресурси, пазарна насоченост и др.
(2) Договорите по предходната алинея се сключват с разрешение на министъра на външноикономическите връзки.
(3) За дейностите, посочени в чл. 1, т. 1, 2 и 3, предприятието разработва общи условия.

Глава трета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРУДОВИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ


Чл. 9. (1) По искане на своите клиенти предприятието им предоставя необходимите трудови ресурси - работници и специалисти - български граждани.
(2) В зависимост от сложността на стопанската дейност клиентите на зоната могат по договореност с предприятието да наемат на работа квалифицирани специалисти - чужди граждани до 1/3 от общата численост на специалистите, заети в дадената дейност.
(3) За търговско-посредническа дейност, за банкови и застрахователни операции и за представителство броят на чуждите граждани се определя в договора.

Чл. 10. В предложението за сключване на договор се посочват необходимите работници и специалисти - български граждани, като се определят:
1. специалността и квалификацията на работниците и специалистите;
2. сменността на работа;
3. срокът за наемане на работа;
4. изпитaтелният срок;
5. други изисквания.

Чл. 11. (1) Клиентът на зоната заплаща на предприятието за наетите от него работници и специалисти - български граждани, трудово възнаграждение в конвертируема валута, което се определя в договора.
(2) На работниците и специалистите - български граждани, предприятието заплаща трудовото им възнаграждение в левове.

Чл. 12. Присъдени суми по трудови спорове се изплащат на съответните работници и специалисти - български граждани от предприятието.

Чл. 13. (1) Клиентите на зоната сами осигуряват своето материално-техническо снабдяване.
(2) Предприятието съдействува на своите клиенти при осигуряване на материално-техническото им снабдяване.

Чл. 14. По искане на клиентите предприятието им предоставя за стопанската им дейност електроенергия, вода, пара за промишлени и домакински нужди, канцеларски материали и др. съгласно сключения договор.

Чл. 15. В договора с клиентите се определят необходимите им технически средства за връзка, комуналните и другите услуги, размерът на наемите и другите плащания.

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНАТА


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1991 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1991 г.)

Глава пета.
ОХРАНА И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ


Чл. 18. Управителят на зоната организира и осигурява вътрешната и външната охрана на зоната съгласувано със съответните държавни органи.

Чл. 19. В зоната се установява пропускателен режим за влизане и излизане във и от зоната, отнасящ се за всички работещи в нея и за всички видове транспортни средства.

Чл. 20. (1) За достъп в зоната се осигуряват два входа:
1. откъм сушата (главен);
2. откъм реката.
(2) За влизане в зоната се установяват три вида пропуски:
1. постоянен пропуск с червен отличителен знак - за постоянно работещите в зоната;
2. временен пропуск със зелен отличителен знак - за лица, имащи основание да посещават зоната за определено време;
3. еднократен пропуск с жълт отличителен знак - за всеки, получил разрешение за еднократно влизане в зоната.
(3) Пропуските се издават по предложение на директора на предприятието.

Чл. 21. Управителят на зоната съгласувано с компетентните държавни и стопански органи издава инструкция за реда за предоставяне и отнемане на пропуските.

Чл. 22. Клиентите на зоната съгласувано с управителя осигуряват охраната на своите обекти.

Чл. 23. Противопожарната защита се осигурява от управителя на зоната.

Чл. 24. Зоната е под митнически контрол. Влизащите и излизащите физически лица се контролират съгласно митническите нормативни актове, прилагани при влизане и излизане във и от Народна република България.

Чл. 25. За внасяните и изнасяните от зоната стоки притежателите на стоките или техните пълномощници представят на митническото бюро, обслужващо зоната, митнически декларации по образец, международни превозни документи и спецификации. Митническата декларация ще се счита и като документ за съхранение на стоково-материалните ценности, когато в зоната се предлагат услуги, които не довеждат до промяна в тарифните номера на Номенклатурата на Съвета за митническо сътрудничество или по Хармонизираната система за клиентите, чиито страни са се присъединили към Хармонизираната система.

Чл. 26. Изнасянето на стоки от зоната и внасянето им в Народна република България за участие в панаири, изложения, симпозиуми и други инициативи се извършват в съответствие с митническите конвенции, по които Народна република България е страна или се е присъединила към тях. В останалите случаи за транзит, нов износ, временен износ или временен внос се прилагат действуващите митнически нормативни актове на Народна република България. За извършване на тези формалности клиентите на зоната правят писмено искане до управителя на зоната.

Чл. 27. При продажба на внесени в зоната машини, стоки или суровини между клиентите на зоната писмено се уведомява управителят.

Чл. 28. (1) Клиентите на зоната, които установят липси, повреди или промени в качеството на внесените в зоната стоки или такива липси бъдат установени по друг ред, писмено уведомяват управителя на зоната, който взема отношение по тези констатации.
(2) Управителят на зоната може да назначи комисия с участието на представител на клиента, представител на застрахователя и митнически инспектор за извършване на проверка.

Чл. 29. Стоките (суровини и субстанции), които са на склад в зоната и може да се употребяват за изработване на инкриминирани стоки, остават собственост на клиентите. Собствениците на стоките са длъжни да ги изнесат от зоната в срок, определен им от управителя. Ако в определения срок стоките не бъдат изнесени, те се считат за изоставени.

Чл. 30. Изоставените в зоната стоки се предават от управителя на зоната на Видинската митница по установения ред.

Чл. 31. (1) Не подлежат на митническо облагане стоките и предметите, внесени от страната в зоната, за:
1. строителни мероприятия и облагородяване на зоната;
2. задоволяване социални потребности на български граждани, работещи в зоната;
3. отдаване под наем на клиентите;
4. изпълняване на други задължения на предприятието.
(2) В случаите по предходната алинея директорът на предприятието уведомява писмено управителя на зоната.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Действията на управителя на зоната, свързани с митническия контрол, може да се обжалват пред Агенция "Митници" в седемдневен срок от деня на получаване на писмено уведомление за решението на управителя на зоната.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 8 от Указ № 2242 за свободни безмитни зони от 1987 г. (ДВ, бр. 55 от 1987 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти