Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС

ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 МАЙ 1989 Г.

Обн. ДВ. бр.45 от 13 Юни 1989г., изм. ДВ. бр.72 от 3 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г.

Глава първа.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС


Чл. 1. На територията на Свободната безмитна зона - Бургас (наричана по-нататък "зоната"), се извършват:
1. товарене, разтоварване и транспортно обработване на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ;
2. складиране и съхраняване на внесени необмитени стоки, предназначени за износ;
3. обработване на необмитени стоки за износ (сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване и др.);
4. търговска дейност, представителство и посредничество;
5. организиране производството на стоки за извършването на услуги на съвременно техническо и технологично равнище, предназначени за износ;
6. транспортна дейност, зареждане на кораби и други транспортни средства, които извършват международни превози;
7. банкови, кредитни и други финансови операции, застраховки и презастраховки.

Чл. 2. В зоната не може да се извършва дейност:
1. забранена от законодателството на НР България или противоречаща на международните договори, по които НР България е страна, както и на международните обичаи, приети от НР България в международната търговска практика;
2. несъвместима със санитарните изисквания или с изискванията за опазване на природната среда в НР България и с приетите от страната препоръки на международните организации в хуманитарните и екологичните области.


Чл. 3. (1) Стопанската дейност, посочена в чл. 1, може да се извършва от чуждестранни юридически или физически лица, както и от български фирми чрез сдружаване с чуждестранни юридически или физически лица.
(2) С разрешение на министъра на външноикономическите връзки дейността, посочена в чл. 1, т. 1, 2 и 3, може да се извършва и от български фирми.


Чл. 4. (1) Плащанията по договорите на българските фирми за до ставка на стоки и услуги в зоната и от нея за страната се извършват в конвертируема валута по реда за вносната и износната дейност.
(2) Плащанията, произтичащи от дейността на българските фирми по чл. 1, т. 1, 2 и 3 от този правилник, се извършват в свободно конвертируема валута.

Глава втора.
ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЗОНАТА


Чл. 5. Изграждането и организирането на дейността на зоната и нейното стопанисване се осъществяват от фирмата "Свободна безмитна зона" - Бургас (наричана по-нататък "фирмата").


Чл. 6. Проектирането, изграждането и поддържането на основната инфраструктура на зоната - сгради, пътища, жп линии, кейове, складове, обекти със стопанско, производствено, административно, социално-битово и културно предназначение, се организират от фирмата.


Чл. 7. Проектирането, изграждането и поддържането на електроснабдителните, водоснабдителните, съобщителните, топлофикационните съоръжения и инсталации се извършват от съответните специализирани български фирми по договор с фирмата в съответствие с Правилника за прилагане на Указ № 2242 за свободни безмитни зони (ДВ, бр. 86 от 1987 г.).


Чл. 8. (1) При сключване на договори между фирмата и клиентите на зоната, посочени в ал. 1 на чл. 3, за създаване на територията на зоната на фирми, филиали, агенции, банки и други задължително се посочват характерът на производството, необходимите открити площи, сграден фонд, трудови и материални ресурси, пазарната насоченост и др.
(2) Договорите по предходната алинея се сключват с разрешение на министъра на външноикономическите връзки.
(3) За дейностите, посочени в чл. 1, т. 1, 2 и 3, фирмата разработва общи условия.

Глава трета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРУДОВИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ


Чл. 9. (1) По искане на своите клиенти фирмата им предоставя необходимите трудови ресурси - работници и специалисти - български граждани.
(2) В зависимост от сложността на стопанската дейност клиентите на зоната могат по договореност с фирмата да наемат на работа квалифицирани специалисти - чужди граждани.
(3) В представителствата броят на чуждите граждани не може да надвишава 50 на сто от служителите в тях.


Чл. 10. В предложението за сключване на договор се посочват необходимите работници и специалисти - български граждани, като се определят:
1. специалността и квалификацията на работниците и специалистите;
2. сменността на работа;
3. срокът за наемане на работа;
4. изпитателният срок;
5. други изисквания.


Чл. 11. (1) Клиентът на зоната заплаща на фирмата за наетите от него работници и специалисти - български граждани, трудово възнаграждение в конвертируема валута, което се определя в договора.
(2) На работниците и специалистите - български граждани, фирмата заплаща трудовото им възнаграждение в левове.


Чл. 12. Присъдени суми по трудови спорове се изплащат на съответните работници и специалисти - български граждани, от фирмата.


Чл. 13. (1) Клиентите на зоната сами осигуряват своето материално-техническо снабдяване.
(2) Фирмата съдействува на своите клиенти при осигуряване на материално-техническото им снабдяване.


Чл. 14. По искане на клиентите фирмата предоставя за стопанската им дейност електроенергия, вода, пара за промишлени и домакински нужди, канцеларски материали и др. съгласно сключения договор.


Чл. 15. В договора с клиентите се определят необходимите им технически средства за връзка, комуналните и другите услуги, размерът на наемите и другите плащания.

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНАТА (ОТМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 1991 Г.)


Чл. 16.17. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1991 г.)

Глава пета.
ОХРАНА И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ


Чл. 18. Управителят на зоната организира и осигурява съгласувано със съответните държавни органи вътрешната и външната й охрана.


Чл. 19. В зоната се установява пропускателен режим за влизане и излизане във и от зоната, отнасящ се за всички работещи в нея и за всички видове транспортни средства.


Чл. 20. (1) За достъп в зоната се осигуряват два входа:
1. откъм сушата (главен);
2. откъм езерата.
(2) За влизане в зоната се установяват три вида пропуски:
1. постоянен пропуск с червен отличителен знак - за постоянно работещите в Зоната;
2. временен пропуск със зелен отличителен знак - за лица, имащи основание да посещават зоната за определено време;
3. еднократен пропуск с жълт отличителен знак - за всеки, получил разрешение за еднократно влизане в зоната.
(3) Пропуските се издават по предложение на ръководителя на фирмата.


Чл. 21. Управителят на зоната съгласувано с компетентните държавни и стопански органи издава инструкция за реда за предоставяне и отнемане на пропуските.


Чл. 22. Клиентите на зоната съгласувано с управителя осигуряват охраната на своите обекти.


Чл. 23. Противопожарната защита се осигурява от управителя на зоната.


Чл. 24. Зоната е под митнически контрол. Влизащите и излизащите физически лица се контролират съгласно митническите нормативни актове, прилагани при влизане и излизане във и от НР България.


Чл. 25. За внасяните и изнасяните от зоната стоки притежателите на стоките или техните пълномощници представят на митническото бюро, обслужващо зоната, митнически декларации по образец, международни превозни документи и спецификации. Митническата декларация ще се счита и като документ за съхраняване на стоково-материалните ценности, когато в зоната се предлагат услуги, които не довеждат до промяна в тарифните номера на Номенклатурата на Съвета за митническо сътрудничество или по Хармонизираната система за клиентите, чиито страни са се присъединили към Хармонизираната система.


Чл. 26. Изнасянето на стоки от зоната и внасянето им в НР България за участие в панаири, изложения, симпозиуми и други инициативи се извършват в съответствие с митническите конвенции, по които НР България е страна. В останалите случаи - за транзит, нов износ, временен износ или временен внос, се прилагат действуващите митнически нормативни актове на НР България. За извършване на тези формалности клиентите на зоната правят писмено искане до управителя на зоната.


Чл. 27. При продажба на внесени в зоната машини, стоки или суровини между клиентите на зоната писмено се уведомява управителят.


Чл. 28. (1) Клиентите на зоната, които установят липси, повреди или промени в качеството на внесените в зоната стоки или такива липси бъдат установени по друг ред, писмено уведомяват управителя на зоната, който взема отношение по тези констатации.
(2) Управителят на зоната може да назначи комисия с участието на представител на клиента, представител на застрахователя и митнически инспектор за извършване на проверка.


Чл. 29. При нарушение на чл. 2 спрямо виновните лица се прилагат санкциите, предвидени в българското законодателство.


Чл. 30. Изоставените в зоната стоки се предават от управителя на зоната на Бургаската митница по установения ред.


Чл. 31. (1) Не подлежат на митническо облагане стоките и предметите, внесени от страната в зоната за:
1. строителни мероприятия и облагородяване на зоната;
2. задоволяване социални потребности на български граждани, работещи в зоната;
3. отдаване под наем на клиентите;
4. изпълняване на други задължения на фирмата.
(2) В случаите по предходната алинея ръководителят на фирмата уведомява писмено управителя на зоната.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Действията на управителя на зоната, свързани с митническия контрол, може да се обжалват пред Агенция "Митници" в 7-дневен срок от деня на получаване на писмено уведомление за решението на управителя на зоната.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 8 от Указ № 2242 за свободни безмитни зони от 1987 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 1987 г.; изм., бр. 4 от 1989 г.) и Указ № 56 за стопанската дейност от 1989 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 1989 г.; попр., бр. 16 от 1989 г.; изм. и доп., бр. 38 и 39 от 1989 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти