Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - ПЛОВДИВ

ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 ОКТОМВРИ 1989 Г.

Обн. ДВ. бр.88 от 14 Ноември 1989г., изм. ДВ. бр.72 от 3 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г.

Глава първа.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - ПЛОВДИВ


Чл. 1. На територията на Свободната безмитна зона - Пловдив (наричана по-нататък "зоната"), се извършват:
1. организиране и осъществяване с чуждестранно участие производството на стоки и извършването на услуги на съвременно техническо и технологично равнище;
2. търговска дейност, представителство и посредничество;
3. банкови, кредитни и други финансови операции, застраховки и презастраховки;
4. складиране и съхраняване на внесени необмитени стоки, предназначени за износ;
5. обработка на необмитени стоки за износ (сортиране, маркиране, пакетиране, разфасовка и др.);
6. товарене, разтоварване и транспортна обработка на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ;
7. транспортна и спедиционна за международни превози дейност.
Чл. 2. В зоната не може да се извършва дейност:
1. забранена от законодателството на Народна република България или противоречаща на международното право и обичаи;
2. несъвместима със санитарните изисквания или с изискванията за опазване на природната среда на Народна република България и с приетите от страната препоръки на международните организации в хуманитарните и екологичните области.

Чл. 3. (1) Стопанската дейност, посочена в чл. 1, може да се извършва от чуждестранни юридически или физически лица, както и от български фирми и организации чрез сдружаване с чуждестранни юридически или физически лица.
(2) С разрешение на министъра на външноикономическите връзки дейността, посочена в чл. 1, т. 4, 5 и 6, може да се извършва от български фирми и организации.

Чл. 4. (1) Плащанията по договорите на българските фирми и организации за доставка на стоки и услуги в зоната и от нея за страната се извършват в конвертируема валута по реда за вносната и износната дейност.
(2) Плащанията, произтичащи от дейността на българските фирми и организации по чл. 1, т. 4, 5 и 6, се извършват в свободно конвертируема валута.

Глава втора.
ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЗОНАТА


Чл. 5. Изграждането и организирането на дейността на зоната и нейното стопанисване се осъществяват от Акционерната фирма "Свободна безмитна зона - Пловдив" (наричана по-нататък "фирмата").

Чл. 6. Проектирането, изграждането и поддържането на основната инфраструктура на зоната - сгради, пътища, жп линии, складове, обекти със стопанско, производствено, административно, социално-битово и културно предназначение, се организират от фирмата.

Чл. 7. (1) В съответствие с чл. 3, ал. 3 от Указ № 2242 на Държавния съвет за свободни безмитни зони (обн., ДВ, бр. 55 от 1987 г.; изм., бр. 4 от 1989 г.) зоната може да се състои от няколко отделни части.
(2) Отделните части на зоната се намират под общия административен контрол на нейното административно управление.

Чл. 8. Проектирането, изграждането и поддържането на електроснабдителните, водоснабдителните, съобщителните, топлофикационните и канализационните съоръжения и инсталации се извършват от съответните специализирани български организации по договор с фирмата в съответствие с чл. 9 от Правилника за прилагане на Указ № 2242 за свободни безмитни зони (ДВ, бр. 86 от 1987 г.).

Чл. 9. (1) При сключване на договори между фирмата и клиентите на зоната, посочени в ал. 1 на чл. 3, за създаване на територията на зоната на предприятия, филиали, агенции, банки и др. задължително се посочват характерът на производството, необходимите открити площи, сграден фонд, трудови и материални ресурси, пазарна насоченост и др.
(2) Договорите по предходната алинея се сключват с разрешение на министъра на външноикономическите връзки.
(3) За дейностите, посочени в чл. 1, т. 4, 5 и 6, фирмата разработва общи условия.

Глава трета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРУДОВИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ


Чл. 10. (1) По искане на своите клиенти фирмата им предоставя необходимите трудови ресурси - работници и специалисти - български граждани.
(2) В зависимост от сложността на стопанската дейност клиентите на зоната могат по договореност с фирмата да наемат на работа квалифицирани специалисти - чужди граждани, до 1/3 от общата численост на специалистите, заети в дадената дейност.
(3) За търговско-посредническа дейност, за банкови и застрахователни операции и за представителство броят на чуждите граждани се определя в договора, като се съобразят с разпоредбите на съответните нормативни актове.

Чл. 11. В предложението за сключване на договор се посочват необходимите работници и специалисти - български граждани, като се определят:
1. специалността и квалификацията на работниците и специалистите;
2. сменността на работа;
3. срокът за наемане на работа;
4. изпитателният срок;
5. други изисквания.

Чл. 12. (1) Клиентът на зоната заплаща на фирмата за наетите от него работници и специалисти - български граждани, трудово възнаграждение в конвертируема валута, което се определя в договора.
(2) На работниците и специалистите - български граждани, фирмата заплаща трудовото възнаграждение в левове.

Чл. 13. Присъдени суми по трудови спорове се изплащат на съответните работници и специалисти - български граждани, от фирмата.

Чл. 14. (1) Клиентите на зоната сами осигуряват своето материално-техническо снабдяване.
(2) Фирмата съдействува на своите клиенти при осигуряване на материално-техническото им снабдяване.

Чл. 15. По искане на клиентите фирмата им предоставя за стопанската им дейност електроенергия, вода, пара за промишлени и домакински нужди, канцеларски материали и др. съгласно сключения договор.

Чл. 16. По искане на клиентите с договор се определят необходимите им технически средства за връзка, комуналните и други услуги, размерът на наемите и другите плащания.

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНАТА


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1991 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1991 г.)

Глава пета.
ОХРАНА И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ


Чл. 19. Управителят на зоната организира и осигурява вътрешната и външната охрана на зоната съгласувано със съответните държавни органи.

Чл. 20. В зоната се установява пропускателен режим за влизане и излизане, отнасящ се за всички работещи в нея и за всички видове транспортни средства.

Чл. 21. За влизане в зоната се установяват три вида пропуски:
1. постоянен пропуск с червен отличителен знак - за постоянно работещите в зоната;
2. временен пропуск със зелен отличителен знак - за лица, имащи основание да посещават зоната за определено време;
3. еднократен пропуск с жълт отличителен знак - за всеки, получил разрешение за еднократно влизане в зоната.
(2) Пропуските се издават по предложение на ръководителя на фирмата, стопанисваща зоната.

Чл. 22. Управителят на зоната, съгласувано с компетентните държавни и стопански органи издава, инструкция за реда за предоставяне и отнемане на пропуските.

Чл. 23. Клиентите на зоната, съгласувано с управителя, осигуряват охраната на своите обекти.

Чл. 24. Зоната се намира под митнически контрол. Влизащите и излизащите физически лица се контролират съгласно митническите нормативни актове.

Чл. 25. Противопожарната защита се организира от управителя на зоната.

Чл. 26. За внасяните и изнасяните от зоната стоки притежателите на стоките или техните пълномощници представят на митническото бюро, обслужващо зоната, митнически декларации по образец, международни превозни документи и спецификации. Митническата декларация ще се счита и като документ за съхраняване на стоково-материалните ценности, когато в зоната се предлагат услуги, които не довеждат до промяна в тарифните номера на Номенклатурата на Съвета за митническо сътрудничество или по Хармонизираната система за клиентите, чиито страни са се присъединили към Хармонизираната система.

Чл. 27. Изнасянето на стоки от зоната и внасянето им в Народна република България за участие в панаири, изложения, симпозиуми и други инициативи се извършват в съответствие с митническите конвенции, по които Народна република България е страна или се е присъединила към тях. В останалите случаи за транзит, нов износ, временен износ или временен внос се прилагат действуващите митнически нормативни актове на Народна република България. За извършване на горните формалности клиентите на зоната правят писмено искане до управителя на зоната.

Чл. 28. При продажба на внесени в зоната машини, стоки или суровини между клиентите на зоната писмено се уведомява управителят.

Чл. 29. (1) Клиентите на зоната, които установяват липси, повреди или промени в качеството на внесените в зоната стоки или такива липси бъдат установени по друг ред, писмено уведомяват управителя на зоната, който взема отношение по горните констатации.
(2) Управителят на зоната може да назначи комисия с участието на представител на клиента, представител на застрахователя и митнически инспектор за извършване на проверка.

Чл. 30. Стоките (суровини и субстанции), които са на склад в отделните части на зоната и може да се употребяват за изработката на инкриминирани стоки, остават собственост на клиентите. Собствениците на стоките са длъжни да ги изнесат от зоната в срок, определен им от управителя. Ако в определения срок стоките не бъдат изнесени, те се считат за изоставени.

Чл. 31. Изоставените в зоната стоки се предават от управителя на зоната на Пловдивската митница по установения ред.

Чл. 32. (1) Не подлежат на митническо облагане стоките и предметите, внесени от страната в зоната за:
1. строителни мероприятия и облагородяване на зоната;
2. задоволяване социални потребности на български граждани, работещи в зоната;
3. отдаване под наем на клиентите;
4. изпълнение на други задължения на фирмата.
(2) В случаите по предходната алинея ръководителят на фирмата на зоната уведомява писмено управителя на зоната.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Действията на управителя на зоната, свързани с митническия контрол, може да се обжалват пред Агенция "Митници" към Министерството на икономиката и планирането в седемдневен срок от деня на получаване на писмено уведомяване за решението на управителя на зоната.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 8 от Указ № 2242 на Държавния съвет от 1987 г. за свободни безмитни зони.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти