Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - СВИЛЕНГРАД

ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 26 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.

Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 1990г., изм. ДВ. бр.72 от 3 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г.

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Свободната безмитна зона - Свиленград (наричана по-нататък "зоната"), се създава за насърчаване и разнообразяване износа на стоки, нарастване трансфера на капитали и технологии и осъществяване производствено коопериране с водещи фирми с цел постигане положителни валутни резултати, повишаване техническото равнище на определени наукоемки производства, постигане конкурентоспособност и осъществяване пробив на нетрадиционни за нашите производители пазари.
Чл. 2. На територията на зоната се извършват:
1. товарене, разтоварване, претоварване и транспортна обработка на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ;
2. складиране и съхраняване на внесени необмитени и обмитени стоки на чужди и наши фирми, предназначени за износ;
3. обработка на необмитени стоки за износ - сортиране, маркиране, пакетиране, разфасовка, етикетиране и други операции, свързани със складирането и манипулирането на стоките до тяхното експедиране;
4. търговско представителство, посредничество и агентство;
5. организиране производството на стоки и извършването на услуги на съвременно техническо и технологично равнище, предназначени за износ;
6. транспортно-спедиторска дейност на международните превози - обработка на контейнери и конвенционални товари в комбинирано железопътно и автомобилно съобщение;
7. банкови, кредитни и други финансови операции, застраховки и презастраховки;
8. паркинг, ремонт, поддръжка и зареждане с горивно-смазочни материали на транспортните средства, машините и механизмите на клиентите на зоната;
9. осъществяване лизингови операции;
10. складови продажби;
11. супервайзерски услуги (чрез "Булгарконтрола" или други специализирани организации);
12. организиране контейнерно депо за контейнери на частни агенции;
13. дейности, свързани с обслужването на клиентите и персонала на зоната.

Чл. 3. В зоната не се допуска извършването на дейности:
1. забранени от законодателството на Народна република България или противоречащи на международното право и обичаи;
2. несъвместими със санитарно-хигиенните изисквания или с изискванията за опазване на природната среда в Народна република България, с международните конвенции и с приетите препоръки на международните организации в хуманитарните и екологичните области.

Чл. 4. (1) Производствена, търговска и други стопански дейности в зоната може да се осъществяват както от чуждестранни юридически и физически лица, така и от български фирми и други стопански организации чрез сдружаване с чуждестранни юридически и физически лица.
(2) Условията, при които българските фирми и други стопански организации могат да извършват дейности по сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване, временно складиране и съхраняване на внесени необмитени стоки, предназначени за износ, се определят от министъра на външноикономическите връзки.

Чл. 5. Всички плащания, свързани със стопанска дейност, осъществявана на територията на зоната, се извършват в конвертируема валута при свободно договаряне на страните и за тяхна сметка и отговорност.

Глава втора.
ИЗГРАЖДАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗОНАТА


Чл. 6. Организацията по изграждането, функционирането и стопанисването на зоната се осъществява от Фирмата "Свободна безмитна зона - Свиленград".

Чл. 7. Фирмата осъществява дейността си в съответствие с действуващата нормативна база в Народна република България.

Чл. 8. (1) Дейността по проектирането, изграждането и поддържането на основната инфраструктура на зоната се организира от фирмата.
(2) Електроснабдителните, топлофикационните, съобщителните, водоснабдителните и канализационните инсталации и съоръжения се проектират, изграждат и поддържат от специализираните български организации по договор с фирмата, стопанисваща зоната.
(3) Заинтересуваните чуждестранни клиенти могат да проектират и изграждат обекти с производствено и стопанско предназначение по взаимна договореност с фирмата срещу правото да ползуват тези обекти за сметка на наема за определен срок.

Чл. 9. (1) Стопанските дейности, осъществявани в зоната, се извършват на договорна основа между клиентите и фирмата.
(2) Договорите за създаване на територията на зоната предприятия, филиали, агенции, банки и други подобни се сключват с разрешение на министъра на външноикономическите връзки.
(3) В договорите се посочват характерът на дейността, необходимите площи (открити и закрити), сграден фонд, трудови и материални ресурси.

Чл. 10. (1) Необходимите за дейностите в зоната трудови ресурси - български граждани, се осигуряват от фирмата по искане на клиентите.
(2) Изискванията на клиентите към предоставените трудови ресурси - специалност, квалификация, възрастова и полова структура и т.н., се посочват в предложението за сключване на договор.

Чл. 11. (1) Трудовото възнаграждение за наетите работници и служители - български граждани, се определя на договорна основа и се заплаща от клиентите на фирмата в конвертируема валута.
(2) Заплащането на работниците и служителите се определя в трудовия договор между фирмата и съответния работник или специалист и се извършва в български левове.

Чл. 12. Клиентите на зоната сами осигуряват материално-техническото си снабдяване.

Чл. 13. По искане на клиентите фирмата оказва необходимото съдействие при организиране производствено-стопанската им дейност.

Чл. 14. По искане на клиентите фирмата им предоставя за стопанската им дейност електроенергия, пара за промишлени и домакински нужди, канцеларски материали и др. съгласно сключения договор.

Чл. 15. В договора с клиентите се определят необходимите им технически средства за свръзка, комуналните и другите услуги, размерът на наемите и другите плащания.

Глава трета.
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНАТА


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1991 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1991 г.)

Глава четвърта.
ОХРАНА И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ


Чл. 18. Управителят на зоната организира и осигурява вътрешната и външната охрана на зоната съгласувано със съответните държавни органи.

Чл. 19. В зоната се установява пропускателен режим за влизане и излизане, отнасящ се за всички работещи в нея и за всички видове транспортни средства.

Чл. 20. (1) За достъп в зоната се осигурява един главен вход.
(2) За влизане в зоната се установяват следните пропуски:
1. за постоянно работещите в зоната;
2. за лица, имащи основание да посещават зоната за определено време;
3. за еднократно влизане в зоната.
(3) Пропускът съдържа следната информация:
1. трите имена на притежателя;
2. професия;
3. длъжност в зоната;
4. националност;
5. адрес и постоянно местожителство;
6. срок на валидност.
(4) На служителите в зоната се издават служебни карти.
(5) На служителите в митницата и охраната, които са натоварени с контрола и защитата на зоната, се издават разрешения за пребиваване.
(6) По преценка на административното ръководство на зоната разрешения за пребиваване се издават и на лица, които поради характера на своята работа трябва да пребивават в зоната, като в писмена форма се уведомяват охраната и митническият контрол.
(7) Разрешенията за пребиваване са персонални и се отнасят само за лицата, за които са издадени.

Чл. 21. Управителят на зоната съгласувано с компетентните държавни и стопански органи издава инструкция за реда за предоставяне и отнемане на пропуските.

Чл. 22. Зоната е под митнически контрол. Влизащите и излизащите физически лица и внасяните и изнасяните от зоната стоки се контролират съгласно митническите нормативни актове.

Чл. 23. Изнасянето на стоки от зоната и внасянето им в Народна република България за участие в панаири, изложения, симпозиуми и други инициативи се извършват в съответствие с митническите конвенции, по които Народна република България е страна или се е присъединила към тях. В останалите случаи за транзит, нов износ, временен износ или временен внос се прилагат действуващите митнически нормативни актове на Народна република България. За извършване на горните формалности клиентите на зоната правят писмено искане до управителя на зоната.

Чл. 24. При продажба на внесени в зоната машини, стоки или суровини между клиентите на зоната писмено се уведомява управителят.

Чл. 25. (1) Клиентите на зоната, които установяват липси, повреди или промени в качеството на внесените в зоната стоки или такива липси бъдат установени по друг ред, писмено уведомяват управителя на зоната, който взема отношение по горните констатации.
(2) Управителят на зоната може да назначи комисия с участието на представител на клиента, представител на застрахователя и митнически инспектор за извършване на проверка.

Чл. 26. Стоките (суровини и субстанции), които са на склад в зоната и може да се употребяват за изработване на инкриминирани стоки, остават собственост на клиентите. Собствениците на стоките са длъжни да ги изнесат от зоната в срок, определен им от управителя. Ако в определения срок стоките не бъдат изнесени, те се считат за изоставени.

Чл. 27. Изоставените в зоната стоки се предават от управителя на зоната на митницата по установения ред.

Чл. 28. (1) Не подлежат на митническо облагане стоките и предметите, внесени от страната в зоната, за:
1. строителни нужди и облагородяване на зоната;
2. задоволяване социални потребности на работещите в зоната;
3. отдаване под наем на клиентите;
4. изпълнение на други задължения на фирмата.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Обжалванията на клиентите, свързани с митническия контрол, се извършват чрез управителя на зоната пред Агенция "Митници".

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 8 от Указ № 2242 от 1987 г. за свободни безмитни зони (обн., ДВ, бр. 55 от 1987 г.; изм., бр. 4 от 1989 г.) и Указ № 56 от 1989 г. за стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 4 от 1989 г.; попр., бр. 16 от 1989 г.; изм. и доп., бр. 38, 39 и 62 от 1989 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти