Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.69 от 13 Август 1993г., доп. ДВ. бр.17 от 27 Февруари 1996г., попр. ДВ. бр.20 от 8 Март 1996г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Националният онкологичен център, наричан по-нататък "център", има статут на научна организация и отделно юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с предмет на дейност: профилактична, диагностична, лечебна, научна и научно-приложна дейност и следдипломно обучение на висши, полувисши и средни медицински кадри.

Чл. 2. Центърът осъществява функциите на:
1. специализиран орган на Министерството на здравеопазването по проблемите на онкологията;
2. организационно-методичен ръководител на онкологичните заведения в страната;
3. експертен и контролен орган в областта на онкологията;
4. национален координатор по онкология.

Раздел II.
Основни дейности


Чл. 3. Центърът осъществява следните дейности:
1. прави мотивирани предложения пред Министерството на здравеопазването (МЗ) за провеждането на профилактичната дейност в областта на борбата със злокачествените новообразувания;
2. извършва диагностично-лечебна и консултативна дейност за онкологично болните от цялата страна;
3. организира работата на лечебно-диагностичните комитети по онкология към съответните здравни заведения за определяне на лечебната тактика с контрол на ефекта от лечението;
4. периодично предлага на МЗ за утвърждаване списъка на лечебните заведения, в които могат да се лекуват онкологично болните;
5. осигурява съвременно качество на диагностиката и лечението на болните от отделни локализации и стадии, за които това не може да се осигури от останалите здравни заведения в страната;
6. осъществява учебна дейност за специалисти по следдипломно обучение на висши, полувисши и средни медицински кадри по онкология и лъчелечение;
7. обучава студенти по договор с Висшия медицински институт по онкология и лъчелечение;
8. провежда научна и научно-приложна дейност по основни онкологични проблеми въз основа на държавните поръчки и теми по приоритетни направления (грантова система);
9. извършва информационна и организационно-методична дейност за цялата страна, като подпомага онкологичните заведения и звена в други заведения с онкологичен профил;
10. прави мотивирани предложения до Министерството на здравеопазването за развитието, преструктурирането и оптимизирането на онкологичната мрежа, както и за финансирането на снабдяване с необходимата апаратура, изотопи, медикаменти и консумативи на онкологичните заведения в цялата страна;
11. дава експертна оценка за нуждите и мястото за създаване на материална база за осъществяване на борбата със злокачествените новообразувания, както и за изготвяне и участие в национални и международни програми в тази област.


Чл. 4. Центърът сключва договори с висшите медицински институти за осъществяването на учебна дейност и за предоставяне на необходимата материална база за това.


Чл. 5. Центърът осъществява сътрудничество с националните центрове на други страни, Световната здравна организация, Международния съюз за борба с рака (UICC) и други международни организации, свързани с проблемите на онкологията.

Раздел III.
Устройство


Чл. 6. (1) На базата на определена от Министерството на здравеопазването численост на персонала и болничните легла центърът определя самостоятелно своята структура.
(2) Директорът на центъра извършва при нужда трансформации на длъжности.
(3) Структурата на центъра включва отдели, секции, клиники, лаборатории, отделения, кабинети и поликлиника, която се утвърждава от директора.


Чл. 7. Взаимодействието между звената на центъра се ръководи и контролира от директора с помощта на дирекционния съвет.

Раздел IV.
Управление


Чл. 8. (1) Ръководството на центъра се осъществява от директор, който е хабилитирано лице. Трудовият договор с директора се сключва от министъра на здравеопазването въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда.
(2) Директорът ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра и го представлява пред всички ведомства, организации, фирми, институти, болници, физически и юридически лица в страната и в чужбина.
(3) Директорът има функциите на работодател по отношение на всички служители в центъра и определя размера на индивидуалните им трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствие с наличните фондове и законодателството.
(4) Директорът управлява средствата, предоставени от бюджета, получени от собствена научна и експертна дейност от външни организации, както и средствата, дарени от различни организации, фондации и частни лица у нас и в чужбина.
(5) Директорът одобрява правилника за вътрешния ред.
(6) Директорът се отчита за своята дейност пред министъра на здравеопазването.


Чл. 9. (1) В центъра функционира дирекционен съвет, който е съвещателен орган, и в него се включват директорът, заместник-директорите, представители на завеждащите от основните звена в центъра, главната медицинска сестра, главният счетоводител и юрисконсултът.
(2) Дирекционният съвет предлага мерки по отношение осъществяването и координирането на дейността на центъра, управлението на щата, бюджета и материалната база.
(3) При обсъждане на въпроси, свързани с работното време, почивките, отпуските, трудовите възнаграждения и условията на труд, в дирекционния съвет участват и представители на синдикатите.


Чл. 10. (Добавена вече съществуваща ал. 2 със същото съдържание - ДВ, бр. 17 от 1996 г., попр., бр. 20 от 1996 г .) (1) В центъра има научен съвет, чиито състав и дейност се определят със Закона за научните степени и научните звания и правилника за прилагането му.
(2) Членовете на научния съвет се избират с тайно гласуване от всички служители, имащи научни степени или научни звания. За избрани се считат лицата, получили най-много гласове.
(3) Членовете на научния съвет са хабилитирани и нехабилитирани научни кадри. Общият им брой е 25, като броят на хабилитираните е 19.
(4) Директорът на центъра е по право член на научния съвет, но не може да бъде негов председател.
(5) Членовете на научния съвет избират с тайно гласуване и обикновено мнозинство при 50% плюс 1 от членовете си свой председател и секретар. Председателят на научния съвет е хабилитирано лице.


Чл. 11. Научният съвет:
1. обявява и организира провеждането на конкурси за научни сътрудници, асистенти и хабилитирани лица в съответствие със законовите разпоредби;
2. приема планове, предложения и отчети за научноизследователска дейност на центъра;
3. приема учебни програми за обучение и придобиване на специалности по онкология и лъчелечение-основни, курсове по следдипломно обучение и др.;
4. изпълнява други функции, предоставени му със закон.

Раздел V.
Финансиране


Чл. 12. Центърът е на бюджетна издръжка и има право да открие извънбюджетна сметка съгласно ПМС № 146 от 1991 г. за приоритетно снабдяване в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 71 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1991 г. и бр. 47 от 1992 г.).

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 5 от Постановление № 220 на Министерския съвет от 1992 г. за определяне статута на националните центрове при закритата Медицинска академия и за уреждане на други правоотношения, свързани със закриването й (обн., ДВ, бр. 93 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 4 и 25 от 1993 г.; попр., бр. 30 от 1993 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти