Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ФИЗИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.73 от 27 Август 1993г., доп. ДВ. бр.17 от 27 Февруари 1996г., попр. ДВ. бр.20 от 8 Март 1996г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Националният център по физикално лечение и рехабилитация, наричан по-нататък "център", е със статут на научна организация и отделно юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с предмет на дейност: профилактична, диагностично-лечебна, научна, научно-приложна дейност и следдипломно обучение на висши и полувисши медицински кадри.
Чл. 2. Центърът осъществява функциите на:
1. специализиран орган на Министерството на здравеопазването за дейностите по чл. 1;
2. методичен ръководител и координатор по физикално лечение и рехабилитация;
3. експертен орган в областта на физикалното лечение и рехабилитацията, използването на минералните води и биоклиматичните ресурси.

Раздел II.
Основни дейности и задачи


Чл. 3. За осъществяване на дейностите по чл. 1 центърът:
1. извършва научноизследователска и приложна дейност в областта на балнеологията, биоклиматологията, физиотерапията и кинезитерапията;
2. оказва стационарна, амбулаторна и консултативна физиотерапевтична и рехабилитационна помощ на населението от цялата страна в рамките на капацитетните си възможности;
3. подпомага разгръщането на етапната рехабилитация в домашни и амбулаторни условия и в крайградските рехабилитационни центрове, курортите и болничните заведения във взаимодействие със Санаторно-курортното управление при Министерството на здравеопазването, с други държавни органи и обществени организации за затварянето на рехабилитационния цикъл "заболяване - рехабилитация - ресоциализация";
4. извършва информационна и организационно-методична дейност за цялата страна, като подпомага специализираните физиотерапевтични заведения и звена в лечебните и санаториалните заведения;
5. разработва програми за профилактика на застрашени от различни видове дейности от екологично и професионално естество, за продължаване творческата активност на хората в напреднала възраст и утвърждаване здравословния начин на живот;
6. разработва научнообосновани становища за обявяване на курорти и прекатегоризирането им и за профилиране на заведения според специфичността на природните фактори (минерални води и биоклимат);
7. участва в конструирането, изготвянето и внедряването на нови електро-светлолечебни апарати, кинезитерапевтични апарати, апарати и съоръжения за инхалации и иригации, препарати от минерални води и лечебна кал и др. за хидробалнеолечение;
8. осъществява следдипломно обучение на лекари - специалисти по курортология, физиотерапия, рехабилитация, и на други висши и полувисши специалисти (лекари, рехабилитатори, процедурчици, методисти по ЛФК) от страната и от чужбина чрез организиране на курсове и индивидуално обучение;
9. организира научни форуми от национално и международно значение по проблемите на физикалната медицина, установява контакти и делово сътрудничество със сродни организации от различни страни.

Чл. 4. Центърът провежда конкурси и избори за даване на научни степени и звания при условия и ред, определени със Закона за научните степени и научните звания и правилника за прилагането му.

Чл. 5. Центърът сключва договори с висшите и полувисшите медицински институти за осъществяване на учебна дейност и за предоставяне на необходимата материална база за това.

Раздел III.
Устройство


Чл. 6. (1) На основата на определена от Министерството на здравеопазването численост на персонала центърът определя самостоятелно своята структура, която включва клинични отделения, лаборатории, звена и отдели и се утвърждава от директора.
(2) Взаимодействието между звената на центъра се ръководи и контролира от директора с помощта на Дирекционния съвет.
(3) Директорът на центъра извършва при необходимост промени във вътрешната структура, както и трансформация на длъжности.

Раздел IV.
Управление


Чл. 7. (1) Центърът осъществява своята дейност под ръководството на директор, който е хабилитирано лице. Трудовият договор с него се сключва от министъра на здравеопазването въз основа на конкурс по Кодекса на труда.
(2) Директорът ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра и го представлява пред всички ведомства, организации, фирми, институти, здравни заведения, физически и юридически лица в страната и в чужбина.
(3) Директорът има функциите на работодател по отношение на всички служители в центъра и определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и други материални стимули в съответствие с наличните фондове и законодателството.
(4) Директорът управлява средствата, предоставени от бюджета, получени от външни организации за извършена научна и експертна дейност, както и средствата, дарени от различни организации, фондации и частни лица у нас и в чужбина.
(5) Директорът отчита своята дейност пред министъра на здравеопазването.

Чл. 8. (1) Директорът се подпомага от Дирекционен съвет, който е съвещателен орган и в него се включват: зам.-директорите, ръководителите на структурните звена, главният счетоводител и юрисконсултът.
(2) Дирекционният съвет дава становища за осъществяването и координирането на дейността на центъра, управлението на неговия щат, бюджет и материална база.
(3) При обсъждане на въпроси, свързани с работното време, почивките, отпуските, възнагражденията за положения труд и условията на труда, Дирекционният съвет заседава с участието на представители на синдикалните организации в центъра.

Чл. 9. (1) Общото събрание на центъра се състои от всички работници и служители.
(2) Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда взема решения за разпределението и начина на използване на средствата за социално-битовото и културното обслужване, като изпълнява и други функции, предоставени му от законодателството.

Чл. 10. (1) Центърът има Научен съвет, чийто състав и дейност са регламентирани със Закона за научните степени и научните звания и правилника за прилагането му.
(2) (Нова ал. 2 - ДВ, бр. 17 от 1996 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 1996 г.) Членовете на научния съвет се избират с тайно гласуване от всички служители, имащи научни степени или научни звания. За избрани се считат лицата, получили най-много гласове. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 17 от 1996 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 1996 г.) Директорът на центъра е по право член на Научния съвет, но не може да бъде негов председател. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 17 от 1996 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 1996 г.) Научният съвет избира с тайно гласуване и обикновено мнозинство председател и секретар. Председателят на Научния съвет е хабилитирано лице.

Чл. 11. (1) Научният съвет обявява и организира провеждането на конкурси съгласно Закона за научните степени и научните звания и правилника за прилагането му.
(2) Научният съвет приема планове, предложения и отчети за научноизследователската дейност на центъра, както и учебни програми за обучение и придобиване на специалности, основни курсове по следдипломна квалификация и други функции, предоставени му от законодателството.

Раздел V.
Финансиране


Чл. 12. Центърът е на бюджетна издръжка и има право да открие извънбюджетна сметка съгласно ПМС № 146 от 1991 г. за приоритетно снабдяване в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 71 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1991 г. и бр. 47 от 1992 г.).

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 5 от Постановление № 220 на Министерския съвет от 1992 г. за определяне статута на националните центрове при закритата Медицинска академия и за уреждане на други правоотношения, свързани със закриването й (обн., ДВ, бр. 93 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 4 и 25 от 1993 г.; попр. бр. 30 от 1993 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти