Logo Събота, 15 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 77 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 Г.)

Приет с ПМС № 39 от 21.02.1994 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 1994г., изм. ДВ. бр.99 от 2 Декември 1994г., изм. ДВ. бр.86 от 11 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 1997г., изм. ДВ. бр.100 от 31 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.78 от 11 Септември 2001г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Август 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 13 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2016г., доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., доп. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) Държавната политика в областта на тютюна и тютюневите изделия се осъществява чрез национална стратегия за развитие на тютюнопроизводството.
(2) Националната стратегия за развитие на тютюнопроизводството се изготвя въз основа на:
1. национални цели и интереси, свързани с производството, изкупуването и реализацията на тютюна и тютюневите изделия;
2. регионални стратегии за развитие на тютюнопроизводството, разработени от областните управители.
(3) Националната стратегия се разработва от експертния съвет за развитие на тютюнопроизводството и се внася за обсъждане и приемане от управителния съвет (УС) на Фонд "Тютюн".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните внася предложение в Министерския съвет за утвърждаване на националната стратегия за развитие на тютюнопроизводството.
(5) Националната стратегия за развитие на тютюнопроизводството се разработва за период от 3 години.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Тютюнопроизводители са физически и юридически лица, вписани в регистъра на общината по чл. 6, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ) и получили квота за производство на тютюн.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Лицата по ал. 1 подават заявление до кмета на общината за площи и количества тютюн по типове, произходи и сортове съгласно районирането по чл. 5, ал. 3 ЗТТСТИ, като физическите лица посочват трите си имена, а юридическите лица - удостоверението за вписване в регистър БУЛСТАТ или в търговския регистър.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) Лицата по ал. 1 се вписват в общинския регистър на тютюнопроизводителите от длъжностно лице, определено със заповед на кмета. Регистърът се води за физическите лица по трите им имена, а за юридическите лица - по единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ или ЕИК, определен от Агенцията по вписванията.


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Глава втора.
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮН


Чл. 4. (1) Тютюнопроизводителите произвеждат сами или купуват от други производители разсада, като за целта могат да се използват само семената от този тип, произход и сорт тютюн, който е предоставен от общините.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Всеки тютюнопроизводител е длъжен да унищожи неупотребения разсад не по-късно от 30 юни на производствената година.
(3) Контролът по изпълнението на ал. 2 се осъществява от общините.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Забранява се засаждането на тютюн в смес с други земеделски култури.
(2) Беритбата на вторични листа (филизи) се забранява.
(3) Брането на вторични листа (филизи) се допуска само в случай на градушка по преценка и с предварително разрешение на общината.
(4) Всеки тютюнопроизводител е длъжен да изкорени тютюневите стъбла в 30-дневен срок от приключване брането на тютюна с изключение на тютюневите стъбла върху силно наклонени терени.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Всяка година до 10 декември въз основа на информацията по чл. 5, ал. 5 и 7 ЗТТСТИ експертният съвет за развитие на тютюнопроизводството внася в УС на Фонд "Тютюн" предложение за количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн през следващата година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Всяка година до 10 януари УС на Фонд "Тютюн" прави предложение до министъра на земеделието и храните относно количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн през текущата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Предложението по ал. 2 по тютюнопроизводителни райони се разработва в съответствие с районирането на сортовете по общини и населени места и се утвърждава от министъра на земеделието и храните.
(4) В сортовата структура на тютюнопроизводството участват само сортове, които са включени в списък "А" на Официалната сортова листа на Република България.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Не се разпределят количества за производство на тютюн, по-големи от заявените от купувачите по чл. 5, ал. 5 ЗТТСТИ.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) В случаите, когато заявените количества тютюн от купувачите са по-големи от предложените от кметовете на общините съгласно чл. 5, ал. 5 ЗТТСТИ, разпределението се извършва до количествата, предложени от кмета.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Разпределението по общини на определените по чл. 5, ал. 1 ЗТТСТИ количества, райони, типове, произходи и сортове се извършва от Фонд "Тютюн" по следните критерии:
1. изпълнението на количествата по типове, произходи и сортове по общини за предходните три реколти;
2. достигнато средногодишно производство в общината в предходните три реколти;
3. изменението на общото количество по произходи и типове тютюн в сравнение с количеството от предходната реколта;
4. количеството изкупен тютюн в сравнение с договореното за предходните три реколти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Разпределението по ал. 1 се утвърждава от министъра на земеделието и храните.
(3) В седемдневен срок от обнародването на заповедта по ал. 2 Фонд "Тютюн" уведомява общините и купувачите на тютюн за разпределението на количествата, типовете, произходите и сортовете по общини.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните може да определи допълнителни количества по типове, произходи и сортове по предложение на купувачите на тютюн съгласувано с общините.
(2) Купувачите на тютюн съгласувано с общините правят предложение до Фонд "Тютюн" за разпределение на допълнителни количества тютюн по типове, произходи и сортове не по-късно от 10 февруари.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Определените със заповед на министъра на земеделието и храните количества на общините се разпределят със заповед на кмета на общината на лицата, подали заявление по чл. 2, ал. 2, като квотата на всеки един от тях се вписва в регистъра на тютюнопроизводителите.
(2) При отказ от квота от страна на тютюнопроизводители остатъкът се предлага на регистрирани до 15 февруари тютюнопроизводители.
(3) Ежегодно в срок до 5 август кметът вписва в регистъра на тютюнопроизводителите реално разсадените площи и очакваното количество тютюн за всеки тютюнопроизводител. Количествата се определят на базата на приблизително преброяване на брой растения на декар.
(4) Ежегодно до 15 май Фонд "Тютюн" изготвя отчет за изпълнение на квотата за предходната реколта.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) В срок до 20 февруари кметът на общината издава на всеки тютюнопроизводител удостоверение за регистрация в два оригинални екземпляра - в син и жълт цвят, в което се вписва разпределената му квота за производство. Номерът на удостоверението за регистрация съответства на номера на регистрация на тютюнопроизводителя. Удостоверението се издава по образец съгласно приложение № 1.
(2) Синият екземпляр на удостоверението се предава на купувача при сключване на договора за производство и изкупуване на тютюн и представлява неразделна част от договора.
(3) Жълтият екземпляр на удостоверението остава в тютюнопроизводителя.
(4) Удостоверението за регистрация ежегодно се отпечатва и предоставя на общините от Фонд "Тютюн".


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) Квотата за производство на тютюн може да се преотстъпва само между съпрузи и роднини по права линия с писмено уведомление до кмета на общината, подписано от притежателя на квотата и желаещия да я получи.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава до 20 февруари.
(3) В седемдневен срок от датата на подаване на уведомлението кметът на общината издава допълнителна заповед, отразява промените в регистъра на тютюнопроизводителите и информира за това писмено Фонд "Тютюн" до 1 март.
(4) Квоти, за които са сключени договори за производство и изкупуване на тютюн, не могат да се преотстъпват.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Производството на тютюневи семена се извършва при условията и по реда на чл. 7, ал. 3 и чл. 8 ЗТТСТИ.
(2) База за производството на необходимите семена по произходи и сортове е квотата за предходната реколта с двегодишен резерв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Физическите и юридическите лица по чл. 7, ал. 3 ЗТТСТИ сключват с Фонд "Тютюн" договори за сортоподдържане и производство на тютюневи семена.
(4) Цените, по които Фонд "Тютюн" заплаща семената, се определят въз основа на разходите по технологични карти, включени в технологични инструкции за производство на семена.
(5) До 15 февруари на производствената година Фонд "Тютюн" разпределя и организира доставката на тютюневите семена по общини.
(6) Не се допуска ползването на други семена освен доставените от Фонд "Тютюн" и раздадени от общините.

Глава трета.
ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ТЮТЮНА ПРИ ИЗКУПУВАНЕ


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Минималните качествени изисквания, определени в приложение № 2, са задължителни за тютюнопроизводителите при производителската заготовка на суровия тютюн и за лицата по чл. 21, ал. 1 ЗТТСТИ при окачествяване и изкупуване на тютюна от тютюнопроизводителите.
(2) Качествената класификация на суровия тютюн се определя в три класи в съответствие с раздел II "Качествена класификация" на приложение № 2.
(3) Влагосъдържанието на тютюна, определено при окачествяването и надвишаващо определеното в приложение № 3, не се заплаща.
(4) Полепналите по тютюневите листа почвени частици (пръст и пясък) не се заплащат и се приспадат по реалната им маса.
(5) Определянето на влагосъдържанието се извършва съгласно приложение № 4, а на пясък - съгласно приложение № 5.
(6) Не се окачествява и не се заплаща тютюн по раздел I "Качествени ограничения" на приложение № 2.
(7) Не подлежат на окачествяване производителски опаковки:
1. опаковани с материали от изкуствена материя;
2. съдържащи:
а) листа по раздел I на приложение № 2, когато надвишават 5 на сто от общото количество;
б) чужди нетютюневи примеси.
в) (отм. - ДВ, бр. 3 от 2003 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 3 от 2003 г.)
(8) Производителските опаковки по ал. 7 се окачествяват след преработването им от производителите.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Изсушеният тютюн се окачествява на производителска опаковка.

Глава четвърта.
ИЗКУПУВАНЕ НА ТЮТЮНА


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)


Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Изкупува се тютюн по типове и произходи, който е изсушен, манипулиран и опакован от производителите съгласно минималните качествени изисквания по приложение № 2.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) В 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 11, ал. 8 ЗТТСТИ общините уведомяват Фонд "Тютюн" за произведени по договор, но неизкупени до 1 март количества тютюни по типове и произходи и по тютюнопроизводители.
(2) Управителният съвет на Фонд "Тютюн" организира изкупуването на произведените по договор, но неизкупени до 1 март количества тютюн по реда на Закона за обществените поръчки.

Глава пета.
ИЗКУПНИ ЦЕНИ


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Всяка година до 30 ноември научните организации по тютюна представят във Фонд "Тютюн" разработка за извършените разходи за производство на един килограм суров тютюн за текущата производствена година и предложение за размера на разходите за производство на един килограм суров тютюн за следващата производствена година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Разработката и предложението по ал. 1 се правят по типове и произходи по технологични карти и калкулации, определени с методиката за минималните изкупни цени на тютюна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) В срока по ал. 1 лицата по чл. 21, ал. 1 ЗТТСТИ могат да представят във Фонд "Тютюн" мотивирани предложения за размера на минималните изкупни цени на един килограм суров тютюн по типове, произходи и класи.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 1994 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Глава шеста.
ПРЕМИРАНЕ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г.)


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Премия по чл. 18а, ал. 1 и 2 ЗТТСТИ може да се предостави пряко на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Експертният съвет за развитие на тютюнопроизводството прави предложения до Управителния съвет на Фонд "Тютюн" за размера, сроковете и начина на плащане на премията по чл. 18а, ал. 1 и 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Предложенията се правят по типове и произходи в левове за килограм суров тютюн в рамките на паричните средства, утвърдени в бюджета на Фонд "Тютюн".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Управителният съвет на Фонд "Тютюн" предлага на Министерския съвет за утвърждаване размера, вида и условията за предоставяне на премии по реда на чл. 18а, ал. 1 и 2 ЗТТСТИ за един килограм суров тютюн в срок до:
1. 31 октомври - за тютюн тип "Вирджиния";
2. 31 март - за тютюни тип "Ориенталски" и тип "Бърлей" за реколтата от предходната година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Управителният съвет на Фонд "Тютюн" може да предлага премия по чл. 18а, ал. 2 ЗТТСТИ само за I и II класа тютюн.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Премиите на тютюнопроизводителите се изплащат след приключване на изкупуването в срок до 60 календарни дни от решението по ал. 3.
(6) Определянето на премиите се извършва въз основа на предоставената от купувачите информация за изкупените количества тютюни по произходи и класи по тютюнопроизводители.
(7) Премията на тютюнопроизводителите се изплаща по следния начин:
1. Фонд "Тютюн" изплаща премията пряко на тютюнопроизводителите - физически лица, по банков път, като:
а) открива служебно и за своя сметка на името на всеки отделен тютюнопроизводител, който отговаря на условията по чл. 2, ал. 1, сметка в банката, обслужваща съответната община;
б) уведомява тютюнопроизводителите за изплащането на премията чрез средствата за масово осведомяване и чрез общинските администрации;
в) закрива служебно банковата сметка 60 дни след откриването и, а средствата се възстановяват на Фонд "Тютюн";
г) банковата сметка на тютюнопроизводителите може да се използва само за изплащане на премията;
2. изплащането на премията на тютюнопроизводителите - еднолични търговци и юридически лица, се извършва по банков път и въз основа на:
а) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
б) (отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)
в) (отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)
г) адрес и телефон за постоянен контакт;
д) обслужващата банка, банков код, БИН и банкова сметка.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Разходите за дейността на експертните съвети по чл. 4 и 18 от Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, свързани с технически експертни оценки, извършени от външни експерти, са за сметка на Фонд "Тютюн".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Глава седма.
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62, 2001 Г.)

Раздел I.
Издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Раздел II.
Комисия по чл. 21, ал. 3 ЗТТИ (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Раздел III.
Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)

Раздел III.
Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)


Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)

Раздел IV.
Обжалване (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Глава осма.
БАНДЕРОЛ


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат от друга държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, тютюневи изделия, са длъжни да ги продават на вътрешния пазар:
1. облепени с бандерол;
2. на лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Във фактурата за продажба на тютюневи изделия освен задължителните реквизити се вписват ЕИК на търговеца и номерът и датата на разрешението за търговия с тютюневи изделия.


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)

Глава осма "а".
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (НОВА - ДВ, БР. 77 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 Г.)


Чл. 47а. (1) (Нов - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, тютюневи изделия, представят на Института по тютюна и тютюневите изделия информацията по чл. 35б, ал. 1 - 2 ЗТТСТИ при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията от 25 ноември 2015 г. за установяване на формат за представянето и предоставянето на информация за тютюневи изделия (ОВ, L 312/5 от 27 ноември 2015 г.).
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, тютюневи изделия, представят ежегодно до 30 юни информацията по чл. 35д, ал. 1, т. 3 ЗТТСТИ за предходната календарна година.
(3) Националната агенция за приходите и/или Агенция "Митници" представят ежегодно до 30 юни информацията по чл. 35д, ал. 3 ЗТТСТИ за предходната календарна година.

Чл. 47б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, представят на Института по тютюна и тютюневите изделия и информация за добавките, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/787 на Комисията от 18 май 2016 г. за съставяне на приоритетен списък на добавките, съдържащи се в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, които подлежат на задължения за разширено уведомяване (ОВ, L 131/88 от 20 май 2016 г.).

Чл. 47в. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, посочват в информацията по чл. 26а, ал. 4, т. 1 ЗТТСТИ дали изделието попада в категорията на "тютюневи изделия за пушене", или в категорията на "бездимни тютюневи изделия".
(2) Когато ново тютюнево изделие попада в категорията на "бездимни тютюневи изделия", информацията по чл. 26а, ал. 4 ЗТТСТИ трябва да включва данни и резултати от изследвания, извършени чрез признати научни методи, които доказват, че при употребата на изделието в съответствие с указанието за употреба по чл. 26а, ал. 4, т. 2 ЗТТСТИ няма процес на горене на тютюна.
(3) Когато производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, ново тютюнево изделие, искат да предоставят информация на потребителите относно нивото на риска от употребата на това изделие в сравнение с цигари или други тютюневи изделия за пушене, към уведомлението по чл. 26а, ал. 1 ЗТТСТИ освен данните и информацията по чл. 26а, ал. 4 ЗТТСТИ се прилага и:
1. информацията, която искат да предоставят на потребителите относно нивото на риска, свързан с употребата на това изделие;
2. подробно описание на извършените научни изследвания, включващо:
а) оценка на нивата на емисиите на токсичните вещества в сравнение с цигари или други тютюневи изделия за пушене, извършена чрез признати научни методи;
б) резултати от предклинични изследвания, извършени съгласно международно признати анализи и в съответствие с "Добрите лабораторни практики" на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които показват нивото на токсичност в сравнение с цигари или други тютюневи изделия за пушене;
в) резултати от клинични изследвания, извършени съгласно "Добрата клинична практика", относно излагането на вредни съставки и/или емисии и риска от заболеваемостта при употребата на новото тютюнево изделие в сравнение с цигари или други тютюневи изделия за пушене.
(4) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, ново тютюнево изделие, представят на Министерството на икономиката наличната информация за въздействието на това изделие върху възприемането, поведението, здравето и потреблението на потребителите при обичайни условия на употреба, включително данни за неблагоприятни последици.
(5) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, ново тютюнево изделие, представят ежегодно до 30 юни информацията по ал. 4 за предходната календарна година.
(6) След получаването на становищата по чл. 26а, ал. 7 ЗТТСТИ Министерството на икономиката вписва в регистъра по чл. 26б ЗТТСТИ информацията по чл. 26а, ал. 1 - 4 ЗТТСТИ, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.

Глава осма "б".
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА МНОГОКРАТНО ПЪЛНЕНЕ (НОВА - ДВ, БР. 77 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 Г.)


Чл. 47г. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, представят уведомлението по чл. 43а, ал. 1 и информацията по чл. 43а, ал. 3 ЗТТСТИ при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2183 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за установяване на общ формат за уведомлението за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене (ОВ, L 309/15 от 26 ноември 2015 г.).
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, предоставят ежегодно до 30 юни информацията по чл. 43б, ал. 1, т. 1 ЗТТСТИ за предходната календарна година.

Глава осма "в".
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪСТАВКИТЕ НА ИЗДЕЛИЯ ЗА ПУШЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (НОВА - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)


Чл. 47д. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, представят информацията по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗТТСТИ чрез Общия портал на Европейския съюз (EU-CEG).
(2) Информацията по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗТТСТИ се представя преди пускането на пазара на ново или изменено изделие за пушене, различно от тютюневите изделия.
(3) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, представят декларацията по чл. 43к, ал. 1, т. 2 ЗТТСТИ преди пускането на пазара на ново или изменено изделие. Декларацията по чл. 43к, ал. 1, т. 2 ЗТТСТИ може да се представи по електронен път чрез използване на електронен подпис на декларатора.

Чл. 47е. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) При представяне на информацията по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗТТСТИ производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, посочват коя част от нея считат за търговска тайна.

Глава девета.
ТЪРГОВИЯ С ОБРАБОТЕН ТЮТЮН, ТЮТЮНЕВИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 77 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 Г.)

Глава девета.
ТЪРГОВИЯ С ОБРАБОТЕН ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г.)


Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) (1) Всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюневите изделия трябва да съдържа:
1. съответните здравни предупреждения по чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1, чл. 35л, ал. 1 и чл. 35м, ал. 1 и 2 ЗТТСТИ;
2. броя на късовете цигари, пури и пурети или теглото на тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за водна лула, тютюн за лула, тютюн за дъвчене и смъркане;
3. производител и вносител, ако тютюневото изделие е от внос.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2019 г., в сила от 24.09.2019 г.) Потребителската опаковка на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари трябва да се маркира по подходящ начин, чрез който се осигурява идентификация на мястото и времето (датата) на производството на съответното изделие.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2019 г., в сила от 24.09.2019 г.) Когато потребителските опаковки съдържат цифров и/или буквен код на мястото и времето (датата) на производство, както и при промяна на този код, производителите, вносителите и лицата, които въвеждат от друга държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария тютюневи изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, представят в Министерството на икономиката информация за цифрите и/или буквите от кода, идентифициращи датата на производство. Информацията се предоставя не по-късно от 14 дни преди пускането на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари на пазара.

Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) За тютюна за ръчно свиване на цигари в опаковки с форма на калъф общото предупреждение по чл. 35з, ал. 1, т. 1 и информационното съобщение по чл. 35з, ал. 1, т. 2 ЗТТСТИ се разполагат при условията и по реда, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1735 на Комисията от 24 септември 2015 г. относно точното разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган на пазара в калъф (ОВ, L 252/49 от 29 септември 2015 г.).

Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) (1) Всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюневите изделия, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, трябва:
1. да отговаря на изискванията на чл. 52, ал. 1;
2. да съдържа информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия, която е част от комбинираното здравно предупреждение по чл. 35к, ал. 1 или от общото предупреждение по чл. 35м, ал. 1, т. 1 ЗТТСТИ.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 трябва да насочва потребителите да се консултират със специалист по техен избор или да потърсят помощ от налични международни източници на информация за отказ от тютюнопушене.

Чл. 52в. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., предишен чл. 52а - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Забранява се продажбата на вътрешния пазар на тютюневи изделия без регистрирана и продажна цена, както и на тютюневи изделия, необлепени с бандерол.


Чл. 52г. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Вносът на тютюневи и свързани с тях изделия се съгласува по отношение на изискванията на ЗТТСТИ от:
1. Министерството на икономиката - относно чл. 26а и 43а ЗТТСТИ;
2. Комисията за защита на потребителите - относно чл. 26в, чл. 30, ал. 2, т. 4, 6 - 7, 14 - 19, чл. 35е - 35о и чл. 43д - 43з ЗТТСТИ;
3. Института по тютюна и тютюневите изделия - относно чл. 30, ал. 2, т. 17 - 18 и чл. 35а, ал. 1 ЗТТСТИ.

Чл. 52д. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Произведените, внесените и въведените на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, механизми за зареждане на електронни цигари трябва да отговарят на техническите стандарти, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/586 на Комисията от 14 април 2016 г. относно техническите стандарти за механизма за зареждане на електронни цигари (ОВ, L 101/15 от 16 април 2016 г.).

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този правилник:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) "Транспортна опаковка" е опаковка, която се използва при транспорт на тютюневи изделия по сухоземен, воден и въздушен транспорт и осигурява запазване на консумативните качества и външния вид на изделията.
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) "Допустими за съвместно съхранение и продажба стоки" са тези стоки, които са пакетирани по начин, който не позволява отделяне на аромати и пропускане на течности.
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) "Ресторанти, питейни заведения и барове" са заведения за хранене и развлечение, посочени в т. I, III и V на приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 1998 г. за категоризиране на туристическите обекти, издадена от министъра на търговията и туризма (ДВ, бр. 101 от 1998 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Технологичните инструкции за производство на тютюн по чл. 8 ЗТТИ се изготвят от научните организации по тютюна в 30-дневен срок от влизане в сила на този правилник и се утвърждават от министъра на земеделието.


§ 3. Заварените лица по чл. 21, ал. 1 и чл. 24 ЗТТИ са длъжни в срок 30 дни от влизането в сила на този правилник да подадат заявления до министъра на финансите за издаване на съответните разрешения (лицензи).


§ 4. Лицата, които са получили разрешения (лицензи) по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на производителите на вина, спирт и спиртни напитки и реда за търговия с вина, спирт, спиртни напитки и тютюневи изделия, приета с ПМС № 192 от 1993 г. (ДВ, бр. 90 от 1993 г.), запазват правата си, ако в срок 30 дни приведат търговските си обекти в съответствие с изискванията на този правилник.


§ 5. Лицата, които не са подали заявления или не са получили разрешения (лицензи) по § 3 и 4, са длъжни да прекратят незабавно осъществяваната дейност.


§ 6. Висящите производства за издаване на разрешения (лицензи) по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на производителите на вина, спирт и спиртни напитки и реда за търговия с вина, спирт, спиртни напитки и тютюневи изделия се довършват по реда на този правилник.


§ 7. Правилникът се издава на основание § 5 от допълнителните и заключителните разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия.


§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2001 г.)


§ 9. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2001 г.) Окачествяването и изкупуването на тютюн - реколта 2001 г., се извършват по реда на чл. 13 и 16 в редакцията им от 1994 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 1994 г.; изм. И доп., бр. 99 от 1994 г., бр. 86 от 1996 г., бр. 18 и 100 от 1997 г., бр. 60 и 114 от 1999 г., бр. 62, 78 и 96 от 2001 г., бр. 3 от 2003 г. И бр. 69 и 71 от 2004 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИТЕ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗА ПРОДАЖБАТА ИМ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 13.10.2006 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 07.03.2008 Г.)

§ 10. Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат от друга държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, тютюневи изделия, в срок до един месец от датата на влизане в сила на постановлението представят в Министерството на икономиката и енергетиката информация за цифрите и/или буквите от кода върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, идентифициращи датата на производство, за тютюневите изделия, които към датата на влизане в сила на постановлението са пуснати на пазара.

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 15 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 26.05.2009 Г.)

§ 3. Наличните към датата на влизане в сила на постановлението тютюневи изделия, които са предназначени за реализация на вътрешния пазар и не са етикетирани съгласно изискванията му, могат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 31 декември 2009 г.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 Г.)

§ 13. Навсякъде в правилника абревиатурата "ЗТТИ" се заменя със "ЗТТСТИ".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 Г.)

§ 14. Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, тютюневи изделия, предоставят до 20 ноември 2016 г. информацията по чл. 35д, ал. 1 ЗТТСТИ за 2015 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 24.09.2019 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)


Община гр./с. .............................................
Обл. ........................................................
   
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - КВОТА
 
№ ......................
................/200 ... г.
 
Община гр./с. .........................., област ..................................................................................................................................................................................................................................................
издава настоящото удостоверение на тютюнопроизводител ................................................................................................,
ЕГН ................................................................,
л. карта ...................... № ..............................................., живеещ в гр./с. .................................................................................,
област ..............................................., в уверение на това, че същият е регистриран
със заповед на кмета на ............................................................................................................................................................................................................................................................................
под № .......................................................... и е получил квота за производство
.................................................. на ........... кг тютюн,
произход ............................., сорт .............................,
реколта 2000 г., населено място ..........................................,
ЕКАТТЕ ............................. имот № ........................................................................................................................................................................................................................................................
на площ от ................ дка, среден добив от 1 дка ................ кг.

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред купувачите при договарянето за производство и изкупуване на тютюн.

 
Кмет:.......................................
(подпис, печат)


Приложение № 2 към чл. 13

(Ново - ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)

Минимални качествени изисквания за български суров тютюн производителски манипулиран

Раздел I
Качествени ограничения

Тютюнът, подлежащ на окачествяване, трябва да бъде с качество, отговарящо на типичните характеристики за произхода, като производителските опаковки не трябва да съдържат:
1. сурови листа и такива с недосушен главен нерв;
2. листа, силно засегнати от градушка;
3. листа, които не са зрели или с наситен грубо зелен цвят;
4. отрошъци - листа към главния нерв, на които е останала под 25 % от листната петура;
5. филизи;
6. силно прегорели и почернели листа;
7. листа, силно нападнати от листна въшка;
8. листа, нападнати от двете им страни от трипс;
9. листа, съдържащи остатъчни пестициди;
10. листа, повредени от слана;
11. листа, засегнати от мухъл или гниене;
12. листа, повредени от запарване;
13. листа, изцяло повредени от пепелница (оидиум);
14. листа с нехарактерна миризма;
15. листа, нападнати от болести и неприятели, с механични повреди или при сушенето в размер над 60 % от листната повърхност;
16. листа с влагосъдържание, превишаващо 2 % от определеното за съответния тип и произход тютюн в приложение № 3.

Раздел II
Качествена класификация

"Окачествяване на суровия тютюн" означава установяване на количеството на отделните класи, на примесите и съдържанието на влага на предложения за изкупуване тютюн.
Класата представлява група от изсушени тютюневи листа с еднакво или близко качество, отговарящо на типичността на съответния тип и произход.

А. Тютюн тип ориенталскиГрупа Качествена
по Търговски характеристика
ред подтип  
  Произход  
1 2 3
1. БАСМИ I класа: Съдържателни зрели лис-
1.1. ДЖЕБЕЛ- та с дължина до 14 см, от всички
  БАСМА беритбени пояси (без подбер и над-
    подбер), здрави, без повреди от бо-
    лести, неприятели, механични пов-
    реди или повреди при сушенето.
    Листата са със жълт, наситено жълт,
    златистожълт до жълто-оранжев и
    оранжев цвят. Листата са с нежна
    тъкан и нерватура, еластични с лъс-
    кава, смолиста петура, с добра го-
    ряемост и фин аромат.
    II класа: Съдържателни и средно-
    съдържателни листа, зрели, леко
    недозрели и леко презрели листа от
    всички беритбени пояси (без под-
    бер) и с повреди от болести, неприя-
    тели, механични повреди или пов-
    реди при сушенето до 20 % от лист-
    ната повърхност.
    Листата са с жълт, жълто-оранжев,
    оранжево-червен и светлочервен
    цвят. Допуска се зеленикав оттенък.
    Не се допускат листа с блед, изпран
    цвят. Листата са еластични в сред-
    на степен, с порьозна до рехава
    структура на листната тъкан за пър-
    ва майка, с лъскавина и много доб-
    ра горяемост и аромат.
1.2. Ароматично- I класа: Съдържателни зрели лис-
  вкусови: та с дължина до 16 см от всички
  НЕВРОКОП, беритбени пояси (без подбер и над-
  КРУМОВ- подбер), здрави без повреди от бо-
  ГРАД, лести, неприятели, механични или
  ИЗТОЧЕН при сушенето.
  БАЛКАН, Листата са с наситен жълт, жълто-
  ТОПОЛОВ- оранжев и оранжев за Неврокоп, до
  ГРАД оранжево-червен цвят за Крумов-
    град и Източен Балкан, до бакъре-
    ночервен цвят за Тополовград.
    Листата са с нежен главен нерв, с
    еластична, лъскава, накъдрена и
    добре охранена петура и нежна тъ-
    кан с добра горяемост, силен прия-
    тен аромат и пълен балансиран вкус.
    II класа: Средносъдържателни и
    съдържателни, зрели, леко недо-
    зрели, леко презрели листа от всич-
    ки беритбени пояси (без подбер) с
    повреди от болести, неприятели, ме-
    ханични или при сушенето до 20 %
    от листната повърхност.
    Листата са във всички цветове и
    оттенъци без зелен и кафяв цвят.
    Не се допускат листа с блед, мътен
    и изпран цвят. Допуска се зелени-
    кав оттенък. Листата са еластични
    в средна степен, с порьозна до реха-
    ва за първа майка структура на лист-
    ната тъкан, с лъскавина и охране-
    ност в средна степен и с отлична
    горяемост, интензивен аромат и ба-
    лансиран до сладък вкус.
2. БАШИБАЛИ I класа: Съдържателни, зрели
2.1. Вкусово- листа с дължина до 20 см от всички
  ароматични: беритбени пояси (без подбер и над-
  ДУПНИЦА, подбер), здрави без повреди от бо-
  МЕЛНИК, лести, неприятели, механични или
  СВИЛЕН- при сушенето.
  ГРАД, Листата са с жълт до жълто-оран-
  ХАРМАНЛИ, жев цвят за Мелник и Харманли
  СРЕДНОГОР- и до оранжев с червеникав оттенък
  СКА ЯКА за Дупница, Свиленград и Средно-
    горска яка.
    Листата са с еластична, лъскава,
    добре охранена петура с порьозна и
    нежна тъкан, с много добра горя-
    емост, приятен характерен аромат
    и много добър пълен, балансиран
    до сладък вкус.
    II класа: Средносъдържателни и
    съдържателни, зрели, леко недо-
    зрели и леко презрели листа от всич-
    ки беритбени пояси (без подбер) с
    повреди от болести, неприятели, ме-
    ханични повреди или повреди при
    сушенето до 20 % от листната по-
    върхност.
    Цвят на листата - всички цветове и
    оттенъци без зелен и кафяв цвят.
    Не се допускат листа с блед, мътен
    (изпран) цвят. Допуска се зелени-
    кав оттенък.
    Листата са еластични в средна сте-
    пен, с порьозна до рехава за първа
    майка структура, с фина листна тъ-
    кан, с лъскавина и охраненост в
    средна степен и отлична горяемост,
    с приятен аромат и вкус.
2.2. Ароматични: I класа: Съдържателни, зрели лис-
  УСТИНА та с дължина до 20 см от всички
    беритбени пояси (без подбер и над-
    подбер), здрави без повреди от бо-
    лести, неприятели, механични пов-
    реди или повреди при сушенето.
    Листата са със златистожълт, жъл-
    то-оранжев до оранжево-червен
    цвят, с еластична, лъскава, добре
    охранена и смолиста петура с неж-
    на тъкан, с добра горяемост, интен-
    зивен фин характерен аромат и
    приятен вкус.
    II класа: Средносъдържателни и
    съдържателни, зрели, леко недо-
    зрели и леко презрели листа от всич-
    ки беритбени пояси (без подбер) с
    повреди от болести, неприятели, ме-
    ханични повреди и повреди при
    сушенето до 20 % от листната по-
    върхност.
    Цвят на листата - всички цветове и
    оттенъци без зелен и кафяв цвят.
    Не се допускат листа с блед, мътен,
    изпран цвят. Допуска се зеленикав
    оттенък.
    Листата са еластични в средна сте-
    пен, с порьозна до рехава структура
    на листата за първа майка, с фина
    листна тъкан с лъскавина и охране-
    ност в средна степен, с много добра
    горяемост, изявен характерен аро-
    мат и приятен балансиран вкус.
2.3. Вкусови: I класа: Съдържателни зрели лис-
  СЕВЕРНА та с дължина до 22 см от всички бе-
  БЪЛГАРИЯ, ритбени пояси (без подбер и над-
  ТЕКНЕ подбер), здрави без повреди от бо-
    лести, неприятели, механични пов-
    реди или повреди при сушенето.
    Листата са с жълт, жълто-оранжев
    и оранжев цвят за Северна Бълга-
    рия и до медночервен за Текне, съ-
    държателни, еластична, добре ох-
    ранена петура, средно плътна и фина
    тъкан, с много добра горяемост. Не-
    утрален до приятен аромат и балан-
    сиран до приятен и пълен вкус.
    II класа: Средносъдържателни и
    съдържателни зрели, леко недо-
    зрели, леко презрели листа от всич-
    ки беритбени пояси (без подбер)
    с повреди от болести, неприятели,
    механични повреди или повреди
    при сушенето до 20 % от листната
    повърхност.
    Цвят на листата - всички цветове и
    оттенъци без зелен, тъмнозелен,
    тъмнокафяв цвят и листа с блед
    (изпран) цвят. Допуска се зелени-
    кав оттенък. Листата са средноелас-
    тични, с лъскавина и охраненост в
    средна степен, с порьозна до рехава
    структура на листната повърхност
    за първа майка и с отлична горяе-
    мост, обикновен до приятен тютю-
    нев аромат и с добър вкус.
  За всички III класа: Съдържателни, средно-
  качествени съдържателни и слабосъдържател-
  групи и про- ни листа от всички беритби и вся-
  изходи каква степен на зрялост, без огра-
    ничения в дължината, повредени от
    болести, неприятели, механични
    повреди или повреди при сушенето
    до 60 % от листната повърхност.
    Цвят на листата - всички цветове и
    оттенъци без почернелите листа,
    грубо зелени и грубо кафяви и без
    листа, упоменати в минималните
    качествени ограничения - раздел I
    на приложение № 2.

Забележка. Дължината на листата за II класа се определя от дължината на листата за II майка съгласно характеристиката на сорта, формиращ съответния произход.

Б. Тютюн тип "Виржиния"-сушен с топъл въздух

(флю кюрд)

 
Класа Качествена характеристика
1 2
I класа Листа, технически зрели, съдържателни, с
  дължина над 38 см, от средния беритбен
  пояс. Допускат се повреди в проценти
  от листната повърхност, както следва:
  механични до 10 на сто, от петнисти
  болести до 5 на сто, от неприятели до
  5 на сто, повреди при сушенето до 5 на
  сто. Листата са с изравнен, еднороден
  по цялата листна повърхност цвят-жълт,
  наситен жълт, жълто-оранжев, оранжев до
  оранжево-червен цвят без зеленикав отте-
  нък, в т. ч. и по главния и страничния
  нерв и на "гърба" на листа. Листата са с
  много добра еластичност и здравина, с от-
  ворена зърнеста структура, с нежна и кади-
  фена на пипане повърхност.
II класа Листа зрели, леко недозрели, леко презрели,
  средносъдържателни, с размери над 28 см,
  от всички беритби без подбер (пясъчни
  листа), с повреди от болести, неприятели,
  механични или при сушенето до 30 на сто
  от листната повърхност. Цвят на листата-
  всички цветове без зелен, тъмнокафяв, блед
  и сивкав цвят. Не се допускат ципести и слик
  листа. Допуска се неравномерно оцветяване и
  зеленикав оттенък до 20 на сто от листната
  повърхност. Листата са плътни до рехави, с
  добра здравина и охранена петура, еластични.
III класа Листа от всички беритби, слабосъдържател-
  ни, от всякаква степен на зрялост, без
  ограничения в размера на листата, повре-
  дени от болести, неприятели, механични
  или при сушенето до 50 на сто от листната
  повърхност. Листата са от всички цветове
  и оттенъци без зелени, тъмнокафяви-почер-
  нели листа и такива със смесен цвят над 20
  на сто от листната повърхност, и без лис-
  тата, упоменати в минималните качествени
  ограничения-раздел I на приложение № 2.
 
В. Тютюн тип "Бърлей" - въздушно сушен
(лайт еър кюрд)
 
Класа Качествена характеристика
1 2
I класа Листа, технически зрели, с дължина над 40 см,
  от среден беритбен пояс. Допускат се повре-
  ди в проценти от листната повърхност, както
  следва: механични до 15 на сто, от петнисти
  болести до 5 на сто, от неприятели до 5 на
  сто, повреди при сушенето до 5 на сто. Лис-
  тата са със светлокафяв, кафяв, кафявочерве-
  никав цвят, изравнен и еднороден по цялата
  листна повърхност. Не се допускат листа с жъл-
  то оцветяване или с петна от жълт цвят. Лис-
  тата са с много добра еластичност и здравина,
  с фина тъкан с рехава структура, порьозни, с
  отлична горяемост.
II класа Листа зрели, леко недозрели, леко презрели,
  от всички беритбени пояси, с размери над 28
  см, с механични повреди до 30 на сто от пе-
  турата на листа, повреди от неприятели до 30
  на сто. Допускат се дефекти при сушенето до
  15 на сто от листната петура. Листата са с
  жълто-кафяв и кафяв цвят с различни оттенъци
  (петносани) без зелен, еластични, с плътна до
  рехава структура на листата, с много добра
  горяемост.
III класа Листа от всякаква степен на зрялост, от всич-
  ки беритби, без ограничения в размерите, с
  повреди от болести, неприятели, механични
  или при сушенето до 50 на сто от петурата
  на листата. Листата са слабо еластични до
  нееластични, ципести до дървеничави, от
  всички цветове и оттенъци без тъмнозелени
  и почернели и без листа, упоменати в мини-
  малните качествени ограничения - раздел I
  на приложение № 2.

1. Общи изисквания:
1.1. Окачествяването на тютюна се извършва от упълномощени представители на купувача и продавача на място и при условия, определени в договора за производство между продавача и купувача и осигуряващи обективност на окачествяването.
1.2. Преди започване на изкупуването във всеки предавателно-приемателен пункт купувачът и представители на производителите съвместно изработват и поставят на видно място еталони - мостри от тютюневи листа по класи, съобразно качествената характеристика на класите на съответния тип или произход тютюн, който ще се изкупува от дадения пункт.
1.3. Претеглянето на производителските опаковки се извършва с везни с максимален товар до 50 кг.
1.4. След окачествяването на тютюна от купувача на всяка производителска опаковка се поставя етикет по образец съгласно приложение № 6, на който се отбелязват данните от оценката. На етикета се отбелязват нето килограми на тютюна - I - III класа, и неплатими количества, съдържащи се във всяка опаковка. Те трябва да съответстват на данните, отбелязани в предавателно-приемателния протокол, по образец в приложение № 2 от ЗТТСТИ.
2. Определения на термините:
1. Тип. Основно групиране на тютюна въз основа на биологичния му вид, мястото на производство, т. е. природо-географските условия, при които се отглежда, начина на сушене или начина на използване;
1.1. Ориенталски тютюни. Тютюни, отгледани в определени географски зони, характеризиращи се със специфични екологични условия, типизирани чрез подходящи сортове, изсушени при естествени условия на слънце, предназначени за производство на тютюневи изделия, както и за подобряване на вкусово-ароматичните качества на същите.
1.2. Тютюн "Виржиния" (флю кюрд). Тютюн, сушен при изкуствени условия чрез регулиране на топлината и вентилацията, без да се допуска контакт на дима и парите от горивото с тютюна.
1.3. Тютюн "Бърлей" (въздушно изсушен). Тютюн, сушен при естествени атмосферни условия на сянка с частично регулиране на влажността на въздуха.
2. Търговски подтип. Групиране на тютюна в рамките на типа в зависимост от варирането на природо-географските условия и консумативните качества. За типа "български ориенталски тютюни" се определят 2 подтипа: басми и баши бали.
3. Произход (технически район, екотип). Съвкупност от тютюн, произведен в географски обособена част от страната, в която климатичните условия, технологията на отглеждане, сортовете и други стопански условия формират тютюн с еднакви или сходни белези, консумативни качества и идентична типичност.
4. Сорт. Относително еднородна растителна съвкупност със специфични генетични заложби, създадена от човека за определени почвено-климатични условия, която при съответната технология на отглеждане и сушене осигурява постоянна в количествено и качествено отношение растителна продукция.
5. Качество. Изразява проявлението на съвкупността от всички свойства на тютюна, които му придават определена характерност и обуславят неговата потребителска стойност:
5.1. Потребителска стойност - пазарната оценка за годността на пушателните и физическите свойства на тютюневите листа за производство на тютюневи изделия.
6. Фактори на качеството. Класата се формира въз основа на съвкупността от основните фактори, влияещи на качеството - зрелост, съдържателност, беритба и повреди:
6.1. Зрелост (техническа). Фактор на качеството. Изразява степента на узряване на тютюневия лист. Техническата зрелост е най-благоприятното за качествеността съотношение на химически вещества в неизсушения тютюнев лист. Характеризира се с просветляване (избистряне) на цвета на зеления лист, уплътняване на тъканта на листа, нарастване на съдържанието на смолите по повърхността на листа.
Степени на проявление: недозрял, слабо недозрял, технически зрял, слабо презрял и презрял.
6.2. Съдържателност. Фактор на качеството. Изразява благоприятното съчетание на химичните съставки, имащи положителна корелация с качеството. Степени на проявление: съдържателен, средносъдържателен, слабосъдържателен.
6.3. Беритба. Фактор, формиращ съдържателността и респективно качеството.
Показва положението на листата по височината на стеблото на растението. Вследствие на биологичните особености на тютюневото растение по време на вегетацията различните беритби се развиват в различни метеорологични условия, имат различно време за достигане на техническа зрялост, време за бране и режим на сушене, вследствие на което се формира различна съдържателност и респективно качество.
Беритбите обхващат по 3 - 4 листа, както следва:
- подбер - пясъчни (диб) - листа от най-долната част на растението;
- надподбер - диббаши - листа от долната част на растението;
- първа майка - най-долните листа от средната част на растението;
- втора майка - средните листа от средната част на растението;
- трета майка - горните листа от средната част на растението;
- ковалама - долните листа от най-горната част на растението;
- подвръх (учалтъ) - листа от горната част на растението;
- връх (уч) - листа от най-горната част на растението.
В скобите са посочени популярните названия на беритбите в ориенталските тютюни.
- Беритбен пояс. Съвкупност от няколко последователни беритби, обединени въз основа на положението на листа върху стеблото на растението с близка качественост:
Формират се минимум три беритбени пояса:
- долен - включва подбер и надподбер;
- среден - включва майките;
- горен - включва ковалама, подвръх и връх.
6.4. Повреди. Фактор на качеството. Изразява всички повреди на тютюневия лист от всякакъв вид, които не водят до увреждане на консумативните качества на тютюна и не са достатъчно големи, за да бъде определен същият като негоден тютюн (описан в раздел II "Качествени ограничения" на приложение № 2).
7. Показатели за качеството. Органолептични външни признаци на листа, изразяващи неговото качество - размер, цвят, еластичност, структура на листа:
7.1. Размер. Изразител на качеството, основен показател за обособяване на класата. Определя се от сорта и условията на отглеждане в съответния технически район. Характеризира типа и произхода.
7.2. Цвят. Изразител на качеството, сборен изразител на съдържателността на тютюна и основен показател за обособяване на класата. Определя се въз основа на цветовия тон, оттенъците, интензивността, наситеността и яркостта на цвета, възприети по субективен път. За тютюна се определят следните цветове:
Основни цветове: жълт, оранжев, червен, кафяв.
Цветови комбинации: светложълт, жълто-оранжев, оранжево-червен, червено-оранжев, жълто-зелен, оранжево-зелен, медно- (бакърено-) червен, червено-кафяв, кафяво-червен, шоколадовокафяв.
Степени на наситеност на цветовия тон: светло, наситено, тъмно.
7.3. Еластичност. Свойството на тютюневия лист да възстановява при свиване и натискане първоначалното си състояние, форма и размери.
7.4. Структура на листа. Клетъчният строеж на листа, определен от разположението на клетките, формата и размерите им след сушенето.
8. Тютюн, негоден за употреба - не се класира и не се изкупува, описан в раздел I "Качествени ограничения" на приложение № 2.
9. Примеси. Чужди тела от нетютюнев произход (от естествен или изкуствен произход), които не се допускат в тютюна - слама, върви, хартия, сезал, камъни, метли, метални парчета и други.

Раздел III
Правила за окачествяване

Окачествяването се извършва поотделно за всяка производителска опаковка в следния ред:
1. Установява се точното тегло на производителската опаковка (бала, бохча, сандвич).
2. Оценителят оглежда всяка производителска опаковка по отношение на външен вид, опаковка, форма и размери.
3. Проверява производителската опаковка за еднаквост на материала от двете тесни и двете широки страни на балата.
4. Изважда най-малко 5 пастала от двете страни на балата и на базата на прегледа им дава оценка за съотношението на класите в проценти.
Допуска се оценката на тютюн "Виржиния" да се извършва и по време на освобождаване на сушилните камери, като при това следва да се прегледа тютюн най-малко от 10 на сто от палетите.
5. Данните от прегледа се записват на марката (етикета) на всяка опаковка.

Раздел IV
Правила за производителска заготовка на суровия тютюн

1. Изсушените тютюневи листа се изнизват, сортират и опаковат в производителски опаковки от производителите съгласно раздел II "Качествена класификация" в три класи.
2. Сортираните листа се подреждат в пастали (пачки - за едролистните тютюни), съдържащи от 40 до 60 листа с дръжките от едната страна.
3. Сортираният и пасталиран тютюн се опакова в производителски опаковки. Всяка опаковка се изгражда от еднороден тютюн по беритба, качество и произход. При недостиг на пастали от една и съща беритба и качество балите се допълват с пастали от тютюн, близки по беритба и качество, като се отделят от първите с хартия.
4. Производителските опаковки имат паралелепипедна форма и са изградени от два реда пастали (пачки), подредени в срещуположни редици със застъпване на върховете.
5. Размерите на производителските опаковки са:
а) за ориенталските тютюни - широчина 550 мм и височина от 600 до 700 мм;
б) за едролистните тютюни - широчина 550 мм и височина 750 мм.
Дебелината на опаковката е в зависимост от размера на листата.
6. Маса на производителските опаковки:
а) за ориенталските тютюни - от 14 до 26 кг., в зависимост от произхода, беритбата и качествата;
б) за едролистните тютюни - от 20 до 28 кг.
7. За тютюни "Виржиния" и "Бърлей" се допуска опаковането на тютюна освен в бали в бохчи или опаковки тип "сандвич" с тегло 20 - 25 кг.
8. Производителските опаковки се опаковат с конопено чулче, пристегнато с плетка от конопена или книжна връв. Не се приемат за изкупуване производителски опаковки, опаковани с изкуствени материали (полиетилен, сезал и др.). Допуска се използване на пластмасови или дървени скари за опаковка тип "сандвич" за едролистните тютюни.
9. Изграждането на производителските бали се извършва при нормална влажност на тютюневите листа съгласно приложение № 3.
10. Не се включват в производителските опаковки листа, описани в раздел I "Качествени ограничения".


Приложение № 3 към чл. 13

(Ново - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)


Влагосъдържание на суровия тютюн
 
Тип Влагосъдържание
Група в %
Произход  
ОРИЕНТАЛСКИ  
Басми  
Джебел басма 16
Неврокоп 16
Крумовград 16
Източен Балкан 16
Тополовград 16
Баши бали  
Харманли 16
Свиленград 16
Средногорска яка 16
Дупница 16
Мелник 16
Устина 16
Северна България 16
Текне 16
ФЛЮ КЮРД - Виржиния 16
ЛАЙТ ЕЪР КЮРД - Бърлей 22
   


Приложение № 4 към чл. 13

(Ново - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Методи за определяне на влагосъдържанието на суровия тютюн

I. Методи
А. Производствен тегловен метод
Две проби с маса около 5 г след подготовка се поставят в метални тавички с размери 150 x 80 x 10 мм и маса не повече от 50 г., изработени от неръждаема ламарина. Пробите заедно с тавичките се теглят на техническа везна с точност до втория знак, след което се изсушават на горната или средната поставка на сушилен шкаф при температура 103 ± 2°С за 30 минути, когато шкафът е снабден с вентилационно устройство, и за 1 час, когато е без такова устройство. След темпериране в ексикатор за 30 минути пробите се теглят отново и се отчита разликата в масата. Съдържанието на влага се изчислява по формулата

W = (m1 - m2)/(m1 - m3) x 100%,

където:
W е съдържанието на влага в проценти;
m1 - масата на изходната проба и тегловния съд в грамове;
m2 - масата на изсушената проба и тегловния съд в грамове;
m3 - масата на тегловния съд в грамове.

Разликата в съдържанието на влага в паралелните проби не трябва да бъде по голяма от 0,5 на сто, като действителната стойност на определената влага е средноаритметичният резултат от двете проби.
Б. Арбитражен тегловен метод
Две проби с маса от 1 до 3 г след подготовка се поставят в предварително изсушени и претеглени тегловни стъкла. Пробите заедно със стъклата се претеглят на аналитична везна с точност до четвъртия знак, след което се поставят на горната или средната поставка на предварително нагрят сушилен шкаф при температура 95°С за 3 часа. След изсушаване стъклата с пробите се темперират в ексикатор, зареден с калциев двухлорид, за 30 минути и се теглят отново с точност до четвъртия знак.

Съдържанието на влага в проценти се изчислява по формулата, посочена в буква А.

II. Честота на извършване на анализите за влагосъдържание на тютюна
Метод А - при началото на изкупуване и винаги когато купувачът се нуждае от проверка на влагосъдържанието на суровия тютюн.
Метод Б - при спор за размера на наднорменото влагосъдържание на окачествявания тютюн.

III. Изготвяне на средна представителна проба
III.1. Средна проба от суров тютюн за извършване на физически определения се взема от:
- пастали, чилета, пачки, гедок или манок - в производителски опаковки (бали, бохчи, опаковки тип "сандвич").
От всяка опаковка се вземат листа (пачки, пастали) пропорционално на теглото и, които да представляват тютюна в опаковката като цяло. Пробата трябва да обхваща еднакво количество листа от всички части на опаковката - центъра, капака и тесните страни на балата, като по диагоналите на опаковката се отделят двустранно не по-малко от пет пастала/пачки. Обемът на пробата, взета от всяка опаковка, следва да е не по-малък от 10 на сто от теглото и.
III.2. За определяне на влагосъдържанието в тютюна подготовката на пробата се извършва по следния начин:
Заделената проба се хомогенизира и съкращава чрез четвъртуване до 300 г в найлонов плик с оглед да се предпази промяната на влагосъдържанието.
От избраните пачки/пастали със сонда (замба) с диаметър на светлия отвор 15 - 20 мм и дълбочина на потъването около 30 мм се взема пробата за изпитване. Тютюневите кръгчета се поставят задължително в добре затварящи се стъклени банки или найлонови торбички.


Приложение № 5 към чл. 13

(Ново - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Методи за определяне съдържанието на пръст и пясък

Определянето се извършва на средна проба, избрана съгласно т. III.1 от приложение № 4 и съкратена до около 100 г. Пробата на листа се претегля на техническа везна с точност до първия десетичен знак.
Отделянето на частиците пясък и пръст се извършва ръчно чрез изчеткване на всеки един лист двустранно с обла четка от четина. Манипулацията се извършва върху лист бяла гланцирана хартия.
Отделените минерални частици се пренасят количествено в тегловен съд и се претеглят на аналитична везна.
Съдържанието на пръст и пясък се изчислява по формулата:

Х = (m1/m2) x 100,

където:
Х е съдържанието на пръст и пясък в проценти спрямо първоначалната маса;
m1 - масата на пясъка и пръстта в грамове;
m2 - масата на първоначалната проба.

Определянето се извършва при спор за съдържанието на пясък и пръст.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти