Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.30 от 9 Април 1996г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) Санаторно-курортното управление, наричано по-нататък "управлението", е здравна организация с предмет на дейност: профилактика, санаторно-курортно лечение и рехабилитация, и е на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването.
(2) Управлението е юридическо лице със седалище София и поделения в страната съгласно приложението към ПМС № 1 от 1996 г. за преобразуване на Санаторно-курортното управление към Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 1996 г.).
Чл. 2. Управлението осъществява своята дейност самостоятелно и във взаимодействие и сътрудничество с други специализирани органи на Министерството на здравеопазването, здравни заведения, научни институти, административно-териториални единици, ведомства и организации.

Раздел II.
Основни функции и задачи


Чл. 3. Управлението осъществява функции на:
1. специализиран орган на Министерството на здравеопазването по предмета на своята дейност;
2. контролен орган по отношение на поделенията си.

Чл. 4. Основни задачи на управлението са да:
1. организира и осъществява чрез своите поделения:
а) профилактика, лечение и рехабилитация на български и чужди граждани в специализирани санаторно-курортни заведения;
б) медицинско обслужване на местното население в интегрираните курортни поликлиники по договори със съответните общини;
в) реанимационна помощ по Черноморието;
г) стопанисване, експлоатация и системни наблюдения на водоизточници на минерална вода, находища на лечебни пелоиди и балнеотехнически съоръжения, предоставени на управлението и неговите поделения по реда на чл. 118, ал. 1 ППЗНЗ (обн., ДВ, бр. 31 от 1974 г.; изм., бр. 99 от 1980 г., бр. 101 от 1989 г., бр. 76 и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1992 г., бр. 65 от 1994 г., бр. 66 и 100 от 1995 г.);
д) доставка на дълготрайни активи и материални запаси, контрол по тяхната експлоатация, сервиз, техническа безопасност, охрана на труда, метрологично осигуряване и преразпределение;
2. проучва потребностите от профилактика, санаторно-курортно лечение и рехабилитация и да съдейства за правилния подбор на болните в санаторно-курортните заведения;
3. осигурява проектиране и инвеститорски контрол при строителство, реконструкция и модернизация на материално-техническата база съгласувано с Министерството на здравеопазването;
4. организира квалификация и специализация на кадрите в системата;
5. поддържа информационна база данни за курортните ресурси по т. 1, буква "г";
6. предоставя платени и безплатни карти за профилактика, лечение и рехабилитация в поделенията си; във връзка с това организира маркетинг и рекламна дейност;
7. разработва проекти за нормативни актове, методични указания, бюлетини; да провежда семинари и конференции в областта на профилактиката, санаторно-курортното лечение и рехабилитацията.

Раздел III.
Устройство, управление, финансиране


Чл. 5. (1) Управлението определя самостоятелно своята структура на основата на утвърдената от министъра на здравеопазването численост на персонала.
(2) Структурата на управлението включва: ръководство, отдели и административна служба.

Чл. 6. (1) Дейността на управлението се осъществява под ръководството на генерален директор с помощта на дирекционен съвет.
(2) Министърът на здравеопазването сключва трудовия договор с генералния директор.

Чл. 7. Генералният директор:
1. отговаря за цялостната дейност на управлението и поделенията и ги представлява пред други органи и организации;
2. е разпоредител на кредитите по бюджета и извънбюджетните средства на управлението;
3. на базата на определена обща численост на персонала от Министерството на здравеопазването одобрява и прави промени в организационната и управленската структура, длъжностните разписания на управлението и поделенията;
4. е работодател по отношение служителите на управлението, главните лекари и главните счетоводители на поделенията;
5. определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и други материални и морални стимули на служителите, посочени в т. 3, в съответствие с наличните фондове и нормативните актове в страната;
6. прави предложение в Министерството на здравеопазването за определяне цените на услугите в санаторно-курортните заведения.

Чл. 8. (1) Дирекционният съвет се ръководи от генералния директор и включва: главен счетоводител, главен юрисконсулт и началници на отдели.
(2) Дирекционният съвет е експертен орган по отношение цялостната дейност на санаторно-курортната система.
(3) При въпроси, отнасящи се до дейността на поделенията, в заседанията на дирекционния съвет участват главните лекари и други специалисти на поделенията.
(4) В заседанията на дирекционния съвет могат да бъдат поканени и външни лица, водещи специалисти в областта на санаторно-курортното лечение, рехабилитацията и курортните ресурси.

Чл. 9. (1) Структурата и разписанието на длъжностите на поделенията се определят по реда на чл. 7, т. 3.
(2) Поделенията включват санаторно-курортните заведения, балнеотехническите съоръжения и обслужващите звена.

Чл. 10. Поделението се ръководи от главен лекар, който има следните права и задължения:
1. ръководи цялостната дейност на поделението;
2. разпорежда се с предоставените кредити по бюджета и с извънбюджетните средства;
3. работодател е по отношение служителите на поделението с изключение на посочените в чл. 7, т. 4.

Чл. 11. (1) Управлението и поделенията са на бюджетна издръжка.
(2) Управлението и поделенията имат право да откриват извънбюджетните сметки по реда на ПМС № 146 от 1991 г. за приоритетно снабдяване в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 71 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1991 г., бр. 47 от 1992 г., бр. 74 от 1993 г., бр. 5 от 1994 г. и бр. 12 от 1996 г.).
(3) Поделенията внасят 20 на сто от реализираните приходи в извънбюджетната сметка на управлението.
(4) Средствата, преведени по реда на ал. 3, се използват по решение на дирекционния съвет на управлението с участие на главните лекари на поделенията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание § 1 от заключителните разпоредби на ПМС № 1 от 1996 г. за преобразуване на Санаторно-курортното управление към Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 1996 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти