Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2003 Г.)

Приет с ПМС № 70 от 27.03.1998 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 7 Април 1998г., изм. ДВ. бр.96 от 24 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 18 Септември 2012г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) С този правилник се уреждат статутът, правомощията, организацията на работа и съставът на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, наричан по-нататък "Междуведомствения съвет".

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Междуведомственият съвет е орган на Министерския съвет за координиране дейността на службите, осъществяващи граничен контрол.


Чл. 3. (1) Министър-председателят определя поименния състав на Междуведомствения съвет съгласно приложението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Министър-председателят определя със заповед председателя и секретаря на Междуведомствения съвет.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) По предложение на председателя на Междуведомствения съвет след съгласуване със съответните ръководители на министерства и ведомства министър-председателят определя членовете на съвета.
(4) При отсъствие на председателя или на секретаря на Междуведомствения съвет председателят определя съответния заместник.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) При невъзможност на някой от членовете да участва в заседание на съвета той се представлява от изрично упълномощен от него представител от съответното министерство или ведомство.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) При обсъждането на въпроси, отнасящи се до контролната дейност на министерствата и ведомствата, председателят на съвета може да привлича експерти.


Чл. 4. (1) Междуведомственият съвет има следните основни задачи:
1. координира разработването на Програма за развитието на граничния контрол на Република България;
2. възлага на работната група по чл. 6 разработването на проекти на нормативни актове в областта на граничния контрол;
3. при съставянето на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България Междуведомственият съвет разработва финансови разчети за необходимите средства за изграждане на нови гранични контролно-пропускателни пунктове или за разширяване, реконструкция и модернизация на съществуващите;
4. осъществява контрол за разходване на средствата;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) координира на национално равнище взаимодействието между службите, осъществяващи граничен контрол;
6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) решава други въпроси, свързани с граничния контрол.
(2) Проектите на актовете по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се внасят в Министерския съвет от министъра на вътрешните работи.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Междуведомственият съвет заседава веднъж на 6 месеца при предварително определени от председателя му дата и дневен ред. Заседанията се провеждат, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете на съвета, включително изрично упълномощените представители по чл. 3, ал. 5.
(2) Междуведомственият съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по искане на всеки от състава му.
(3) Междуведомственият съвет приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас.
(4) В случаите по чл. 3, ал. 5 титулярят може да изпрати и писмено становище по въпросите, включени в дневния ред. Председателят на съвета представя получените писмени становища в заседанието.
(5) По изключение и в случаите на неотложност за вземане на решение съветът може да приеме и неприсъствено решение чрез протокол, подписан от всички членове. Ако някой от членовете поиска мотивирано въпросът да се обсъди от съвета, той се включва в дневния ред на следващото заседание.
(6) По въпросите, по които не е постигнато съгласие и не е взето решение от Междуведомствения съвет, се произнася Министерският съвет. Спорните въпроси се внасят за решаване от министъра на вътрешните работи.
(7) Решенията на Междуведомствения съвет са задължителни за специализираните служби на министерствата и ведомствата, осъществяващи граничен контрол.
(8) За всяко заседание на Междуведомствения съвет се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове и изрично упълномощени представители по чл. 3, ал. 5. Към протокола се прилагат документите от заседанието.
(9) Оперативната деловодна работа по подготовката и провеждането на заседанията, приемането на неприсъствени решения, информирането за взетите решения, съхраняването и архивирането на документацията се извършват от служба на Министерството на вътрешните работи.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) За подпомагане работата на Междуведомствения съвет се създава работна група от експерти, определени от ръководителите на министерствата и ведомствата, участващи в граничния контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Председател на работната група е директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи.
(3) Работната група заседава най-малко веднъж месечно.
(4) Работната група разработва проекти на решения по въпроси, възложени й от Междуведомствения съвет.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 213 на Министерския съвет от 1997 г. за изграждането, организацията, дейността и стопанисването на граничните контролно-пропускателни пунктове в Република България (обн., ДВ, бр. 41 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1998 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 24.09.2010 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.09.2012 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 96 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)

Състав на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол

1. Председател
2. Секретар
3. Членове:
заместник-министър на външните работи
заместник-министър на финансите
заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
заместник-министър на земеделието и храните
заместник-министър на здравеопазването
заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
заместник-министър на околната среда и водите
заместник-министър на вътрешните работи
директорът на Агенция "Митници"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти