Logo Събота, 19 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНДОВЕТЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Приет с ПМС № 99 от 30.04.1998 г.

Обн. ДВ. бр.52 от 8 Май 1998г., изм. ДВ. бр.34 от 14 Април 1999г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) С този правилник се уреждат условията и редът за разпределяне на средствата от специалната набирателна сметка по чл. 6, ал. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП) и за изразходване на средствата във фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия към органите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) Специалната набирателна сметка по чл. 6, ал. 1 ЗППДОбП се управлява от министъра на финансите.
(2) Не по-късно от 21-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, министърът на финансите превежда по фондовете 10 на сто от паричните постъпления от приватизация на държавни предприятия, внесени от съответния орган по чл. 3, ал. 1, т. 1 или 2 ЗППДОбП в специалната набирателна сметка по чл. 6, ал. 1 ЗППДОбП.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.)

Чл. 3. Приходите във фондовете се набират от:
1. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) четири на сто от паричните постъпления от приватизация на държавните предприятия по чл. 6, ал. 4 ЗППДОбП;
2. средства от специалната набирателна сметка по чл. 6, ал. 1 ЗППДОбП, постъпили при условията и по реда на чл. 2, ал. 2;
3. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) средствата, постъпили при условията и по реда на чл. 6а, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП;
4. лихви върху средствата във фондовете.

Чл. 4. Средствата във фондовете се разходват от съответните органи по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП за:
1. заплащане на правни и икономически анализи и оценки на държавни предприятия, подлежащи на приватизация, когато са възложени от органа, който взема решение и е упълномощен по съответния ред да сключва договори за такива анализи и оценки;
2. заплащане за други консултантски услуги и експертизи, възложени при условията и по реда на т. 1;
3. заплащане на възнаграждения на посредници и на други лица, на които са възложени дейности и задачи по осъществяване на приватизационния процес при условията и по реда на т. 1;
4. разходи във връзка с продажбата на предприятия, за които е взето решение за прекратяване с ликвидация;
5. разходи при публично предлагане на притежавани от държавата акции в търговски дружества съгласно Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества;
6. други разходи за мероприятия и дейности, създаващи условия за изпълнение на проектите и програмите за приватизация на държавните предприятия, включително и:
(Буква а) отм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.)
а) (Предишна буква б) - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) обучение на служители и специалисти;
б) (Предишна буква в) - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) публикации и реклами в наши и чужди издания;
в) (Предишна буква г) - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) командировки в страната и в чужбина;
г) (Предишна буква д) - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) външни услуги, свързани с дейността по изпълнението на приватизационните програми;
(Предишна буква е), отм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.)
е) (Предишна буква ж) - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) придобиване, ремонт и поддръжка на материални активи;
ж) (Предишна буква з) - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) други разходи, свързани с изпълнението на приватизационните програми и процедури;
з) (Нова - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) допълнително стимулиране на служителите в Агенцията за приватизация и на служителите в приватизационните управления на органите по чл. 3, ал. 1, т. 1 по ред, определен за Агенцията за приватизация от Надзорния съвет, а за останалите органи по чл. 3, ал. 1, т. 1 - от съответния ръководител;
7. финансиране изготвянето на анализите и документацията за предоставяне на концесии в случаите по § 5а от допълнителните разпоредби на ЗППДОбП.

Чл. 5. Постъпилите във фондовете средства по чл. 3, т. 3 се разходват съобразно вътрешни правила, утвърдени от съответния орган по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП, а за Агенцията за приватизация - от Надзорния съвет на агенцията, за:
1. финансово и материално-техническо осигуряване на дейностите по подготовката, изготвянето и продажбата на информационни меморандуми, на тръжна и конкурсна документация, на рекламна и издателска дейност и други;
2. заплащане на такси и комисиони, свързани с усвояване на задържаните като санкция депозити за несключени договори при участие в търгове, конкурси или преговори с потенциални купувачи;
3. заплащане на други разходи, свързани с изпълнение на дейностите и мероприятията по ЗППДОбП.

Чл. 6. (1) Приходната и разходната част на фондовете се утвърждават от Министерския съвет по предложение на съответния орган по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП съгласувано с министъра на финансите.
(2) Предложенията по ал. 1 се изготвят и внасят в Министерския съвет не по-късно от 1 месец преди внасянето в Народното събрание на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Чл. 7. (1) Органите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП изготвят и представят годишен отчет на фондовете и тримесечни отчети за изразходваните от фонда средства.
(2) Годишният отчет се изготвя и представя при условията и по реда на чл. 49 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.) Отчетите за приходите и разходите по фондовете се изготвят и представят в определените от министъра на финансите срокове в Министерството на финансите и в Агенцията за приватизация.

Чл. 8. Превишението на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се използва през следващата година по предназначение.

Чл. 9. Оперативната работа по обслужването на фондовете се осъществява от администрацията на органите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП съобразно вътрешни правила, утвърдени от съответния орган по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП, а за Агенцията за приватизация - от Надзорния съвет на агенцията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът отменя Правилника за реда и начина за изразходване на средства по фонда за покриване разходите за приватизирането на държавните предприятия, приет с Постановление № 187 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 39 и 70 от 1997 г.).

§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 7, ал. 1 и § 16, ал. 2 ЗППДОбП.

§ 3. Министърът на финансите дава указания по прилагането на правилника.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти