Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния център по сърдечно-съдови заболявания и рехабилитация, наричан за краткост "център".
Чл. 2. Центърът е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със седалище в София и с предмет на дейност: профилактична, диагностична, лечебна, рехабилитационна, организационно-методична, научна и научно-приложна дейност и следдипломно обучение на медицински специалисти.

Чл. 3. (1) Центърът осъществява дейността по чл. 2 и произтичащите от нея функции и задачи самостоятелно или в сътрудничество с:
1. други български научни организации и други заведения в здравеопазването;
2. други юридически и физически лица в страната и в чужбина по предмета на дейност на центъра.
(2) Центърът може да сключва договори с чуждестранни физически и юридически лица в рамките на двустранните или многостранните договори, по които Република България е страна.

Раздел II.
Функции


Чл. 4. Центърът осъществява функции на:
1. специализирано национално здравно заведение за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика, консултации и експертиза на болни със сърдечно-съдови заболявания;
2. методичен ръководител и координатор на звената по кардиология, детска кардиология, кардиологична рехабилитация и профилактика, кардиохирургия при деца и възрастни, съдова хирургия и ангиология в страната;
3. експертен орган в областта на кардиологията, кардиохирургията и ангиологията за деца и възрастни.

Раздел III.
Дейности и задачи


Чл. 5. Центърът изпълнява следните дейности и задачи:
1. осъществява комплексно диагностични изследвания, консервативно, инвазивно и хирургическо лечение и рехабилитация на болни със сърдечно-съдови заболявания от страната;
2. осъществява експертна, консултантска и организационно-методична дейност по проблеми-предмет на дейността на центъра;
3. реализира първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания;
4. разработва и внедрява нови методи и средства за диагностика и лечение и рехабилитация съгласно действащото законодателство и изискванията за добра клинична практика;
5. организира, провежда и участва в научни и научно-практически национални и международни прояви;
6. изготвя анализи и прогнози за състоянието и тенденциите на заболеваемостта от сърдечно-съдови заболявания и програми за намаляване техния интензитет в сътрудничество с други компетентни органи;
7. разработва методични препоръки по проблеми от областта на сърдечно-съдовите заболявания при възрастни и деца;
8. информира периодично Министерството на здравеопазването и други здравни заведения за научни постижения и световни стандарти в областта на сърдечно-съдовите заболявания;
9. участва в изпълнението на проекти и програми в областта на здравното сътрудничество в страната и в чужбина;
10. провежда следдипломно обучение на медицински специалисти по кардиология, рехабилитация, детска кардиология, кардиохирургия при деца и възрастни, съдова хирургия и ангиология, клинична лаборатория, рентгенология, патоанатомия;
11. обучение на студенти по договор с висши медицински училища;
12. дава становища за определяне на здравни заведения и звена като бази за следдипломно обучение.

Раздел IV.
Устройство


Чл. 6. Центърът определя самостоятелно своята структура на основата на утвърдените от министъра на здравеопазването дейности, задачи и численост на персонала.

Чл. 7. Структурата на центъра включва: секции, клиники, сектори, отделения, специализирани лаборатории, консултативни кабинети, профилирани диспансери, административни, помощни и други служби и звена.

Раздел V.
Управление


Чл. 8. Центърът се ръководи от директор, който е лице с висше образование по медицина и с придобита основна медицинска специалност. Трудовият договор с директора се сключва от министъра на здравеопазването въз основа на конкурс.

Чл. 9. Директорът:
1. определя и утвърждава структурата, ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра и го представлява пред юридически и физически лица в страната и в чужбина;
2. утвърждава програмите за развитие на диагностично-лечебните, профилактичните, рехабилитационните и научните дейности на центъра;
3. утвърждава длъжностните характеристики на работещите в центъра и правилника за вътрешния трудов ред;
4. определя длъжностите, които се заемат с конкурс;
5. сключва трудови договори с всички служители на центъра, определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствие с наличните фондове и действащото законодателство;
6. в съответствие с действащото законодателство ръководи целия персонал, спазвайки деонтологичните правила и независимостта на лекарите при осъществяване на тяхната медицинска дейност и изкуство;
7. управлява бюджетните и извънбюджетните средства в съответствие с утвърдените бюджетна и извънбюджетна сметка от министъра на здравеопазването;
8. организира изпълнението на бюджета в съответствие с действащите закони и изразходва предоставените му средства при спазване на принципите за целесъобразност, икономичност и публичност;
9. своевременно предоставя на висшестоящ орган отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните средства;
10. отчита своята работа пред министъра на здравеопазването.

Чл. 10. (1) В центъра се създава дирекционен съвет като консултативен орган, който подпомага директора при осъществяване на финансово-икономическите и административните дейности.
(2) Председател на дирекционния съвет е директорът и в него се включват: заместник директорите, главният счетоводител и юрисконсултът.
(3) При обсъждане на въпроси, свързани с работното време, отпуските, условията на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита, дирекционният съвет заседава с участието на представители на синдикатите в центъра.
(4) Дирекционният съвет заседава най-малко един път в месеца. На заседанията му задължително се води протокол, който се подписва от всички участници в заседанието.

Чл. 11. (1) В центъра се създава медицински съвет като експертен орган, който подпомага директора при осъществяване ръководството на диагностично-лечебната, рехабилитационната и профилактичната дейност.
(2) Председател на медицинския съвет е директорът и в него се включват: заместник директорът по медицинските дейности, ръководителите на медицинските звена в центъра и по един делегиран представител на професионално-съсловните организации на висшите специалисти в центъра.
(3) Медицинският съвет заседава най-малко един път на два месеца. Той се свиква на заседание от неговия председател или по писмено искане на най-малко една трета от членовете му. Заседанието е редовно, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете му. На заседанието се води протокол, който се подписва от директора.

Чл. 12. В центъра функционира научно-учебен съвет, чийто избор, състав и дейност се определят съгласно разпоредбите на Закона за научните степени и научните звания.

Чл. 13. (1) Общото събрание на центъра се състои от всички работници и служители в центъра.
(2) Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда взема решения за разпределянето и начина на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване, като изпълнява и други функции, предоставяни му от законодателството.

Раздел VI.
Финансиране


Чл. 14. Центърът сключва договор с финансиращия орган-Министерството на здравеопазването, за оказваната медицинска помощ и за изпълнението на национални и регионални здравни програми. Договарят се качествени, количествени и икономически (стойности) показатели, отчитащи стационарната и амбулаторно-поликлиничната дейност.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 2, ал. 3 от Постановление № 299 на Министерския съвет от 1996 г. за структурни изменения в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 109 от 1996 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти