Logo Неделя, 29 Март


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ГРАЖДАНСТВОТО ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г.)

Издаден от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция

Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 1999г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 1 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Съветът по гражданството е консултативен орган при Министерството на правосъдието, който дава мнение по молбите и предложенията, свързани с българското гражданство.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2010 г.) Съветът по гражданството се състои от председател и девет членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Председател на Съвета по гражданството е заместник-министър на правосъдието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2010 г.) Членове на Съвета по гражданството са по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и на Държавна агенция "Национална сигурност", Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенцията за бежанците.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Поименният състав на Съвета по гражданството се определя със заповед на министъра на правосъдието въз основа на предложения на ръководителите на ведомствата по чл. 2, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някое от определените лица съответният ръководител на ведомство в 7-дневен срок след настъпването на тези обстоятелства предлага на министъра на правосъдието изменение в състава на Съвета по гражданството.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Председателят на Съвета по гражданството ръководи неговата работа, представлява съвета и отговаря за дейността му пред министъра на правосъдието.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Съветът по гражданство има секретар, който подготвя и организира заседанията и съставя окончателния протокол. Секретарят е служител на дирекция "Българско гражданство".


Чл. 5. (1) Членовете на Съвета по гражданството участват лично в заседанията му и изразяват позициите на ведомствата, които представляват.
(2) Председателят и членовете на Съвета по гражданството са длъжни да не разгласяват данни, свързани с гражданството на лицата, станали им известни по повод обсъжданията в заседанията.


Чл. 6. На заседанията на Съвета по гражданството може да присъства представител на Президента на Република България.


Чл. 7. Съветът по гражданството е постоянно действащ орган, чиито заседания се свикват от неговия председател най-малко три пъти в месеца.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2007 г.) Преписките се разглеждат по реда на постъпването на молбите или предложенията във връзка с българското гражданство, по които са образувани. С предимство се разглеждат молбите на лицата с дългосрочно пребиваване в Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2007 г.) При наличие на важни причини председателят на Съвета по гражданството може да разреши ускорено разглеждане на молбите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2010 г.) Молбите и предложенията и образуваните въз основа на тях преписки задължително се съгласуват с Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" в сроковете по чл. 35, ал. 3 от Закона за българското гражданство.


Чл. 9. (1) За заседанията на Съвета по гражданството се подготвя проект на протокол, който се раздава на председателя и членовете му една седмица преди самото заседание. Членовете на съвета имат право да изискват всяка преписка и да се запознават с приложените в нея документи, както и да изслушват лично молителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) В проекта на протокол се вписват постъпилите становища на заинтересуваните ведомства. Становище, което засяга националната сигурност, се вписва без мотиви.


Чл. 10. Проектът на протокол заедно с покана за присъствие на заседанието на Съвета по гражданството се изпращат и на представителя на Президента на Република България.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Съветът по гражданството заседава, ако присъства най-малко 1/2 от състава му.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от представителя на Министерството на правосъдието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Съветът по гражданството разглежда преписката за всяко лице и дава мнение по молбите и предложенията относно българското гражданство въз основа на представените доказателства и на обстоятелствата по чл. 19 от Закона за българското гражданство.


Чл. 12. Съветът по гражданството взема решенията си с явно гласуване и с мнозинство 2/3 от присъстващите.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) (1) Решението на Съвета по гражданството се оформя в окончателен протокол, който се проверява от представителя на Министерството на правосъдието и се подписва от председателя и от секретаря.
(2) В случаите, когато Съветът по гражданството дава мнение за отказ, се посочват основанията за това.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Протоколът по чл. 13 се представя на министъра на правосъдието в седемдневен срок от заседанието на Съвета по гражданството.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник отменя Инструкция № 33 от 1997 г. на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция за работата на Междуведомствената комисия по чл. 31 от Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 80 от 1997 г.).


§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 33, ал. 4 от Закона за българското гражданство.


§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на председателя на Съвета по гражданството.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ГРАЖДАНСТВОТО ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРАВНАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г.)

§ 7. Навсякъде в наименованието и в текста на правилника думите "и правната евроинтеграция" се заличават.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти