Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОТ 1999 Г.

Приет с ПМС № 104 от 02.06.1999 г.

Обн. ДВ. бр.53 от 11 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., отм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.


Отменен с § 1, т. 4 от заключителните разпоредби на Постановление № 183 от 4 август 2020 г. за приемане на Правилник за прилагане за Закона за регионалното развитие - ДВ, бр. 70 от 7 август 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Правилникът урежда организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие.

Чл. 2. Съветите по чл. 1 са консултативни органи съответно на Министерския съвет и на областните управители за изпълнение на функциите и задачите, определени в Закона за регионалното развитие.

Раздел II.
Структура и функции на съветите за регионално развитие


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Съветът за регионално развитие към Министерския съвет се състои от 11 членове. Председател на съвета е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а негови членове са: министърът на финансите, министърът на промишлеността, министърът на транспорта, министърът на търговията и туризма, министърът на земеделието, горите и аграрната реформа, министърът на околната среда и водите, министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката и министърът на културата.
(2) В заседанията на Съвета за регионално развитие участват със съвещателен глас областните управители и представител на Националното сдружение на общините в Република България.
(3) Председателят на съвета може да кани на заседания и други физически и юридически лица, представители на граждански сдружения и неправителствени организации, имащи отношение към регионалното развитие.


Чл. 4. (1) Председател на областния съвет за регионално развитие е областният управител, а негови членове-кметовете на общините в областта и по един представител на общинския съвет на всяка община.
(2) Председателят на областния съвет може да кани за участие в неговите заседания представители на регионалните сдружения на общините и други физически и юридически лица, представители на граждански сдружения и неправителствени организации, имащи отношение към регионалното развитие.


Чл. 5. (1) Съветът за регионално развитие към Министерския съвет:
1. оценява инициативите на министерствата, другите ведомства и неправителствени организации в областта на регионалното развитие;
2. съгласува проекта на Национален план за регионално развитие;
3. изразява становище по проекта на годишния доклад за изпълнение на Националния план за регионално развитие;
4. координира дейностите с регионален характер на министерствата и другите ведомства в рамките на националния план за регионално развитие;
5. приема национална стратегия и национален доклад за устойчиво развитие и решава други въпроси на устойчивото развитие с национално значение;
6. съгласува годишните план-сметки на извънбюджетните фондове на държавните органи и бюджетните организации на държавна издръжка;
7. приема годишна програма за дейността си.
(2) Съветът за регионално развитие изпълнява и други задачи, свързани с регионалната политика и устойчивото развитие, възложени от Министерския съвет.


Чл. 6. (1) Областният съвет за регионално развитие:
1. изразява становище по доклада на областния управител за областния план за регионално развитие;
2. изразява становище по годишния отчет за изпълнението на областния план за регионално развитие;
3. оценява инициативите на общините, регионалните агенции, гражданските сдружения и неправителствените организации, свързани с регионалното развитие;
4. обсъжда направените от областния управител предложения за сключване на споразумения за асоцииране с други съседни области и за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие;
5. обсъжда планове за регионално развитие, изработени на основание чл. 9, ал. 4 и 5 от Закона за регионалното развитие;
6. обсъжда периодично работата по съставянето на областния план за регионално развитие и възникналите проблеми;
7. приема годишна програма за дейността си.
(2) Областният съвет за регионално развитие изпълнява и други задачи, свързани с регионалната политика и устойчивото развитие, възложени от Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и от областния управител.


Чл. 7. С решение на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и с решение на областните съвети за регионално развитие могат да се създават експертни временни и постоянни комисии или работни групи.

Раздел III.
Организация на дейността на съветите


Чл. 8. Председателят на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет:
1. определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на съвета;
2. внася за съгласуване проекта на Национален план за регионално развитие;
3. внася за обсъждане годишния отчет за изпълнението на Националния план за регионално развитие;
4. организира научното, експертното и информационното осигуряване на дейността на съвета;
5. организира контрола по изпълнението на решенията на съвета;
6. издава заповеди за състава и задачите на постоянни и временни комисии или работни групи, приети с решения на съвета;
7. определя със заповед секретаря на съвета и неговите задачи.


Чл. 9. Председателят на областния съвет за регионално развитие:
1. определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на съвета;
2. внася за становище областния план за регионално развитие и годишния отчет за неговото изпълнение;
3. организира научното, експертното и информационното осигуряване на дейността на съвета;
4. организира контрола по изпълнението на решенията на съвета;
5. издава заповеди за състава и задачите на постоянни и временни комисии или работни групи, приети с решения на съвета;
6. определя със заповед секретаря на съвета и неговите задачи.


Чл. 10. Членовете на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и областните съвети за регионално развитие:
1. участват лично в заседанията на съвета, а по изключение определят свои упълномощени представители;
2. определят свои представители за изготвяне на становища, осигуряване на информация и други координационни дейности, свързани с изработването и съгласуването на националния и областните планове за регионално развитие;
3. подготвят становища на ведомствата и общините, които представляват, по обсъжданите в съвета въпроси;
4. внасят за обсъждане в съвета предложения, свързани с отраслови инициативи, влияещи при реализацията на Националния план за регионално развитие;
5. имат право на достъп до съхраняваните в съвета протоколи и материалите към тях.


Чл. 11. (1) Дейността на председателите на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие се подпомага от секретар.
(2) Организационно-техническото и финансовото обслужване на дейността на съветите се осигурява:
1. за Съвета за регионално развитие към Министерския съвет - от администрацията и бюджета на Министерския съвет;
2. за областните съвети към областните управители - от съответната областна администрация.


Чл. 12. (1) Съветите провеждат заседанията си съгласно приета годишна програма. През една календарна година съветите провеждат не по-малко от четири заседания.
(2) Дневният ред и материалите за заседанията се подготвят от секретаря и се изпращат на членовете на съвета най-късно 15 дни преди датата на заседанието.
(3) Заседанията на съветите са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете им.
(4) Когато някой от редовните членове на съветите се представлява в заседанието от определения от него представител, той представя писменото становище на титуляря, с което участва при гласуването.
(5) За всяко заседание на съветите се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, и приетите решения.


Чл. 13. Решенията на съветите се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината присъстващи членове на съвета.


Чл. 14. Съветите публикуват периодично информации за дейността си в средствата за масово осведомяване. Изявления пред средствата за масово осведомяване може да прави председателят на съвета или упълномощен от него представител.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 11 във връзка с § 2, т. 2 от заключителните разпоредби на Закона за регионалното развитие.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти