Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 21 ОТ 2001 Г.)

В сила от 03.07.1999 г.
Издаден от министъра на търговията и туризма

Обн. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.21 от 7 Март 2001г., доп. ДВ. бр.21 от 26 Февруари 2002г.


Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, структурата и организацията на дейността на Консултативния съвет, наричан по-нататък "съвета".
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2001 г.) Съветът е съвещателен орган към министъра на икономиката.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2001 г.) Съветът подпомага министъра на икономиката при провеждането на търговската и икономическа политика чрез:
1. участие в изработването на нормативни актове, регламентиращи обществени отношения, отнасящи се до съсловни организации на търговците;
2. насърчаване сключване на споразумения между съсловни организации на търговците и сдружения на потребителите;
3. обсъждане въпроси, свързани с нелоялната конкуренция, и други, отнасящи се до дейността на съсловните организации и техните интереси;
4. обсъждане на други въпроси, свързани с търговската и икономическа политика.

Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател, зам.-председател и членове, определени по реда на чл. 77, ал. 1 и 3 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2002 г.) Председател на съвета е министърът на икономиката или упълномощено от него лице.
(3) Заместник-председателят се избира от съвета.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2001 г.) Министърът на икономиката назначава за секретар на съвета служител от Министерството на икономиката.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2001 г.) Поименният състав на съвета се определя от министъра на икономиката по предложения на ръководителите на съответните ведомства и постигнатото споразумение на представителните съсловни организации, определили своите представители.
(6) Представителите на съсловните организации се определят по критериите, определени от Министерския съвет.
(7) За участие в заседанията не се получава възнаграждение.

Чл. 5. (1) Съветът провежда заседания най-малко един път на два месеца.
(2) При необходимост съветът се свиква на извънредни заседания по предложение на председателя или по искане на повече от половината от членовете му.

Чл. 6. (1) Съветът се свиква по предложение на председателя или по искане на повече от половината от членовете му.
(2) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изпраща на членовете на съвета не по-късно от 5 работни дни преди заседанието.
(3) Всеки член на съвета може да прави предложение за включване на въпроси в дневния ред не по-късно 3 работни дни преди заседанието.

Чл. 7. Заседанията на съвета са редовни, ако на заседанията му присъстват 2/3 от членовете му.

Чл. 8. На заседанията могат да бъдат канени представители от други министерства и ведомства, общинската администрация, неправителствени организации и други органи и организации, имащи отношение към разглежданите проблеми.

Чл. 9. (1) Съветът приема становища и прави препоръки с обикновено мнозинство от членовете му.
(2) Гласуването е поименно.

Чл. 10. Съветът се ръководи от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя или друг член на съвета, посочен от председателя.

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2001 г.) Членовете на съвета участват в заседанията лично или чрез изрично упълномощени от тях представители.

Чл. 12. Членовете на съвета могат да прилагат към протокола особени мнения по обсъжданите въпроси и взетите решения.

Чл. 13. (1) Председателят:
1. представлява съвета;
2. насрочва и ръководи заседанията.
(2) В отсъствие на председателя неговите правомощия се изпълняват от заместник-председателя.
(3) Председателят на съвета може да упълномощи заместник-председателя и/или член на съвета с отделни свои права за определен срок.

Чл. 14. Секретарят:
1. организира подготовката на заседанията на съвета;
2. уведомява писмено всички членове на съвета за предстоящите заседания и предложения, включени в дневен ред, в срока по чл. 6, ал. 2;
3. води протокол от заседанията, който се подписва от председателя и секретаря;
4. съхранява протоколите и придружаващите ги материали от заседанията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 77, ал. 4 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (ДВ, бр. 30 от 1999 г.).

§ 2. Правилникът влиза в сила едновременно с влизането в сила на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (ДВ, бр. 30 от 1999 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти