Logo Неделя, 24 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА ТОВАРИТЕ В ТРАНСПОРТА

ИЗДАДЕН ОТ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Обн. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2000г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат редът и начините за внедряване, използване, актуализиране и поддържане на Националната номенклатура на товарите в транспорта (ННТТ).
Чл. 2. (1) Националната номенклатура на товарите в транспорта е система от четири взаимносвързани номенклатури с различна степен на агрегация на видовете товари.
(2) Националната номенклатура на товарите в транспорта е основа за осигуряване на единство на национално и на европейско ниво при статистическите изследвания на товарните превози, независимо от вида на използвания транспорт.
(3) Националната номенклатура на товарите в транспорта е съобразена с понятията и наименованията на позициите в утвърдените Национална продуктова класификация по отрасли (НПКО) и Национална номенклатура на промишлената продукция (ННПП).
(4) Националната номенклатура на товарите в транспорта е разработена на основата на Стандартната класификация на товарите в транспорта, прилагана от страните-членки на Европейския съюз, известна под наименованието Стоков регистър NST\R (Standard Goods Classification for Transport Statistics NST/R).

Чл. 3. (1) Националната номенклатура на товарите в транспорта е разработена на четири йерархични равнища, с различна степен на агрегация на видовете товари на всяко от тях. Всяко ниво с по-висока степен на агрегация е получено от равнището с по-ниска степен на дезагрегация. Отделните позиции в номенклатурата на товарите дефинират отделни групировки на товари. Всяка групировка на товари в ННТТ има собствен код.
(2) Йерархичните равнища на ННТТ са:
1. видове товари - равнище с най-ниска степен на агрегация, идентифицирано с тризначен цифров код (съдържа 176 позиции); това йерархично равнище е основно и по него се извършват първичните записвания за превозените товари;
2. групи товари - йерархично равнище с по-висока степен на агрегация, идентифицирано с двузначен цифров код (съдържа 53 позиции);
3. агрегирани групи товари - равнище с висока степен на агрегация, идентифицирано с двузначен цифров код (пореден) от 1 до 25 (съдържа 25 позиции);
4. раздели товари - равнище с най-висока степен на агрегация, идентифицирано с еднозначен цифров код (съдържа 10 позиции).
(3) Видовете товари са елементарна единица на ННТТ. Една елементарна единица от най-ниското йерархично ниво, респ. една позиция от него, обхваща няколко вида товари, сходни от гледна точка на техните свойства, начин на осъществяване на превоз или друг общ критерий.
(4) Националната номенклатура на товарите в транспорта е разработена като комплект от взаимносвързани материали, които в своето единство я дефинират и подпомагат методологично и методично нейното еднозначно използване.

Чл. 4. Националната номенклатура на товарите в транспорта е с висока степен на агрегация, включително и на най-ниското ниво.

Раздел II.
Използване на националната номенклатура


Чл. 5. (1) Използването на ННТТ е задължително за всички предприятия, които извършват товарни превози:
1. при икономически изследвания и анализи;
2. в информационни системи;
3. при организацията и осъществяването на аналитичното счетоводно отчитане на товарните превози.
(2) Предприятията, които извършват товарни превози, са длъжни да водят записвания за вида на превозените от тях товари на най-ниското йерархично равнище и да предоставят на статистическите органи обобщени данни за превозените товари по всяко от останалите три йерархични равнища в съответствие с тяхното предназначение.
(3) За административни цели могат да се изграждат специфични номенклатури за товарни превози при спазване на следните изисквания:
1. да са разработени на основата на ННТТ;
2. да се осигури съответствие или възможност за преминаване към дефинираните йерархични равнища и позиции, които се съдържат в ННТТ;
3. всяко равнище може да се дезагрегира чрез увеличаване на позициите в него, като дезагрегираните позиции запазват онази част от наименованието в агрегираната позиция, която напълно им съответства;
4. да не се допуска наличие на две позиции с едно и също наименование в едно и също йерархично равнище;
5. при използване на различна кодова система от тази на ННТТ задължително да се изгражда кодова таблица за преход от специфичните номенклатури към ННТТ;
6. при преминаването от по-ниско към по-високо ниво на агрегация да се спазва дефинираното съответствие между видове товари, групи товари, агрегирани групи и раздели товари съгласно таблицата на съответствията, която е неразделна част от ННТТ.

Раздел III.
Поддържане и актуализиране на националната номенклатура


Чл. 6. (1) Националната номенклатура на товарите в транспорта се поддържа и актуализира от Националния статистически институт при условията и по реда на чл. 7.
(2) Националният статистически институт изгражда и поддържа комплект от методологични и методични материали по използването на ННТТ в актуално състояние, дава консултации по възникнали въпроси и коментира същността и използването на категориите на ННТТ.
(3) Комплектът методологични и методични материали по използването на ННТТ се състои от:
1. Национална номенклатура на товарите в транспорта-дефинирани позиции на четирите йерархични равнища;
2. Правилник за използване, актуализиране и поддържане на Националната номенклатура на товарите в транспорта;
3. таблица на съответствията, дефинираща връзката между четирите йерархични равнища;
4. обяснителни бележки към номенклатурата.

Чл. 7. (1) Националната номенклатура на товарите в транспорта се поддържа и актуализира.
(2) Промени в ННТТ се правят, ако са настъпили промени във:
1. Стоковия регистър на товарите в транспорта NST\R на Европейския съюз;
2. Националната продуктова класификация по отрасли.
(3) Промените в ННТТ се правят не по-често от един път годишно, като влизането им в сила става от 1 януари на годината, следваща тяхното приемане.
(4) Промените се извършват от Националния статистически институт по мотивирано предложение на заинтересувани физически и юридически лица и се утвърждават от председателя на НСИ.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът е разработен и утвърден на основание чл. 7, ал. 1, т. 6 и чл. 9, т. 5 във връзка с чл. 10 от Закона за статистиката.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти