Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

В сила от 07.03.2000 г.
Приет с ПМС № 22 от 25.02.2000 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 7 Март 2000г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и организацията на работа на Агенцията за държавни вземания, наричана по-нататък "агенцията", както и функциите на нейните организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (1) Агенцията е администрация към министъра на финансите.
(2) Статутът и функциите на агенцията са уредени в Закона за събиране на държавните вземания.


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Агенцията е юридическо лице със седалище София. Тя има териториални звена - регионални дирекции в областните центрове в страната.


Чл. 4. (1) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от собствени приходи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) Източниците на собствени приходи на агенцията са 5 на сто от събраните частни държавни и общински вземания, от събраните вземания на Държавен фонд "Земеделие", от продажната цена на имуществата по чл. 85, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за събиране на държавните вземания след заплащане на дължимите публични държавни вземания и разходите по издирване, превозване, съхраняване, оценяване и извършване на продажбата им, както и от приходите от управлението им.
(3) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, доп. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на финансите. При осъществяване на своите функции изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор, който се назначава и се освобождава от министъра на финансите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) Със заповед изпълнителният директор делегира правомощия на своя заместник и определя неговите функции.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие поради командировка или ползване на законоустановен отпуск се изпълняват от заместник изпълнителния директор на основание на заповед.


Чл. 6. (1) Служителите на агенцията не могат да представляват пряко или косвено длъжниците или потенциалните купувачи по сделки, свързани с дейността на агенцията, нито да им оказват консултантски услуги по тях извън изпълнението на служебните си задължения.
(2) Служителите на агенцията и членовете на техните семейства нямат право пряко или косвено да придобиват имущества, които са обект на продажба от агенцията.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на агенцията:
1. представлява агенцията;
2. осъществява ръководство и контрол върху изпълнението на нейните функции и носи отговорност за цялостната й дейност;
3. планира, разпределя и контролира използването на предоставените бюджетни средства и собствените приходи на агенцията;
4. назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в агенцията по трудово правоотношение;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) произнася се по обжалваните актове на органите на агенцията по принудително изпълнение при условия и по ред, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
7. изготвя годишен доклад за дейността на агенцията и го представя на министъра на финансите;
8. определя информацията, представляваща служебна тайна.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 изпълнителният директор:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) спира започнало и възобновява спряно принудително изпълнение в определените с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс случаи;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) преразглежда оценки на описани вещи и назначава оценители в определените с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс случаи;
3. посочва вещи лица за извършване на контролна експертиза и определя тяхното възнаграждение;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) издава наказателни постановления в определените с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс случаи;
5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) издава актовете за установяване на частни държавни вземания;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) извършва и други действия, свързани с правомощията му по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, по Закона за събиране на държавните вземания и по други нормативни актове.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Изпълнителният директор може да възложи на заместник изпълнителния директор или на главния секретар сключването на трудовите договори със служителите в агенцията.


Чл. 8. Изпълнителният директор може да възлага някои от своите правомощия на определени от него длъжностни лица от агенцията.

Глава трета.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Агенцията е структурирана в централно управление и в териториални звена - регионални дирекции.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Централното управление на агенцията се състои от 2 дирекции - обща администрация, една главна дирекция, 3 дирекции - специализирана администрация, инспекторат и звено по сигурността.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Регионалните дирекции са териториални звена към главната дирекция, които обезпечават и събират публичните вземания по места.
(2) Броят, териториалната компетентност, седалището, структурата и числеността на персонала на регионалните дирекции се определят от министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Чл. 12. В агенцията се ползват длъжностите, предвидени за държавна агенция в Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 13. (1) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена в агенцията, както и между самите административни звена;
2. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на агенцията;
3. координира финансово-стопанската дейност на агенцията;
4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;
5. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;
6. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

Раздел III.
Инспекторат (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Инспекторатът осъществява контрол върху дейността на агенцията и териториалните звена, като:
1. извършва комплексни, тематични и целеви проверки по организацията и ефективността на дейността на агенцията въз основа на писмена заповед на изпълнителния директор;
2. извършва контрол по изпълнението на издаваните от изпълнителния директор вътрешноведомствени актове;
3. анализира констатациите от направените проверки и прави предложения пред изпълнителния директор на агенцията за отстраняване на допуснатите нарушения;
4. предлага на изпълнителния директор мерки за подобряване на организацията и дейността на агенцията;
5. следи за предприетите действия за отстраняване на нарушенията и слабостите, констатирани при проверките;
6. разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и извършва проверки за наличие на корупционни прояви в агенцията.
(3) При извършване на проверки инспекторатът има право да изисква всички необходими документи и получава информация във връзка с осъществяването на контролната дейност.

Раздел IV.
Служител по сигурността на информацията. Финансов контрольор (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор, ръководи регистратура за класифицираната информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация, като се подпомага от звено по сигурността на информацията.
(2) В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на нивото на класифицираната информация, води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и предлага на изпълнителния директор мерки за тяхното отстраняване;
7. организира и провежда обучението на служителите от агенцията по защита на класифицираната информация;
8. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
9. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор.


Чл. 13в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност;
2. осъществява проверки и преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства, получени от републиканския бюджет;
3. одобрява или отхвърля предложенията на разпоредителя за поемане на задължения или за извършване на разходи съгласно законоустановените процедури.

Раздел V.
Обща администрация (Предишен раздел III - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Чл. 14. Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности" и дирекция "Административно-правно и информационно обслужване".


Чл. 15. Дирекция "Финансово-стопански дейности":
1. съставя проекта на бюджет на агенцията;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) осъществява счетоводното отчитане на активите, пасивите, приходите и разходите;
3. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията;
4. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости;
5. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) подготвя годишния финансов отчет и баланс на агенцията;
6. подпомага ръководството на агенцията за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) организира и осъществява вътрешния финансов контрол;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) отговаря за правилното ползване и управление на собствеността, предоставена на агенцията за изпълнение на функциите й;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) отговаря за ведомствената охрана;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) организира и осъществява дейността по военновременното планиране, мобилизационната подготовка и по управление при кризи.


Чл. 16. Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване":
1. осигурява правно-нормативното обслужване на агенцията;
2. (нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) осъществява процесуалното представителство на агенцията;
3. (нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) участва в разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по проекти на нормативни актове;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) организира и осъществява деловодната дейност; осигурява опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 98 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) изготвя длъжностното и поименното щатно разписание на работещите в агенцията;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) подготвя актовете за назначаване и трудовите договори с работещите в агенцията и оформя прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) образува, води и съхранява служебните досиета на работещите в агенцията;
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) разработва стратегията на агенцията за квалификация и преквалификация на служителите, организира провеждането на курсове и следи за ефикасността им;
9. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) организира и координира дейностите по управление на човешките ресурси;
10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) организира дейността по поддържане на Административния регистър;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) организира и осъществява дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
12. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 98 от 2002 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) отговаря за изграждането и поддържането на информационните фондове на агенцията;
13. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) изгражда и въвежда в експлоатация специализираната комуникационно-информационна система на агенцията за управление при кризи;
14. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) поддържа в Интернет актуална информация за продаваните вещи и имуществените права;
15. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 98 от 2002 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) отговаря за протоколната дейност в агенцията;
16. (нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) организира връзките с обществеността, разработва информационната политика на агенцията, планира и координира провеждането й.

Раздел VI.
Специализирана администрация (Предишен раздел IV - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Чл. 17. (1) Специализираната администрация на агенцията е организирана във:
1. Главна дирекция "Публични изпълнители";
2. (изм. - ДВ, бр. 98 ат 2002 г.) дирекция "Продажби";
3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)
4. дирекция "Търговска несъстоятелност";
5. дирекция "Частни държавни вземания".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Към главната дирекция има териториални звена - регионални дирекции, които функционално и методически са подчинени на главната дирекция.


Чл. 18. Главна дирекция "Публични изпълнители":
1. отговаря за обезпечаването и принудителното събиране на публичните вземания;
2. (нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) разработва методически указания по обезпечаването и принудителното изпълнение на публичните вземания;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) организира, ръководи и контролира дейността на публичните изпълнители;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 98 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) организира и контролира взаимодействието с публичните взискатели;
5. (нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) подготвя предвидените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс актове на изпълнителния директор във връзка с изпълнението на правомощията му в производството по принудително изпълнение;
6. (нова - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) поддържа списък на оценители;
7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) осъществява процесуалното представителство пред съда по актове на изпълнителния директор, издавани в изпълнение на правомощията му в производството по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
8. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) обработва и анализира информацията за резултатите от принудителното изпълнение на публичните вземания.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) Дирекция "Продажби":
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) организира приемането и съхраняването на вещите, придобити от държавата в производството по несъстоятелност;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) организира приемането и съхраняването на вещите, конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата;
3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) организира и осъществява управлението и продажбата на вещите по т. 1 и 2.
5. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Чл. 21. Дирекция "Търговска несъстоятелност":
1. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)
2. предявява установените публични или частни държавни вземания пред съда по несъстоятелността;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) дава становища по предложени оздравителни планове и извънсъдебни споразумения в производството по несъстоятелност;
4. осъществява процесуално представителство на държавата в качеството й на кредитор по публични или частни вземания, в производството по несъстоятелност, включително предявяването на молби за откриване на производство по несъстоятелност;
5. взема участие в събранието на кредиторите в производството по несъстоятелност;
6. осъществява кредиторски контрол над дейността на синдика;
7. решава всички въпроси, свързани с несъстоятелността на длъжници на държавата по публични или частни вземания.


Чл. 22. Дирекция "Частни държавни вземания":
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) организира дейността по издаването на актовете за установяване на вземанията на държавата по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., вземанията на закритите Държавен фонд за реконструкция и развитие и Държавен фонд "Енергийни ресурси" по гаранционни споразумения и временни финансови помощи, вземанията по § 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките, както и на други определени със закон частни държавни вземания;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) отчита плащанията, осъществява контрол за изпълнението на вземанията по т. 1, поддържа база от данни, обработва и анализира информацията за състоянието и обслужването им;
3. осъществява процесуално представителство по дела, свързани с установяването, обезпечаването и събирането на вземанията по т. 1;
4. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) осъществява процесуално представителство по дела, свързани с принудителното изпълнение на вземанията по т. 1 и вземанията на Държавен фонд "Земеделие";
5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) организира дейността по предоговаряне на условията за погасяване на вземанията по т. 1 при спазване на законовите изисквания;
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) организира дейността по предоговаряне и прехвърляне на придобитите от държавата вземания в производството по несъстоятелност на търговските банки;
7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) извършва дейности по създаването на организиран пазар на вземанията по т. 6.

Раздел VII.
Организация на работата на агенцията (Предишен раздел V - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Чл. 23. Служителите в агенцията, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените функции и задачи на ръководеното от тях административно звено:
1. възлагат задачи на работещите в административното звено, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите административни звена в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
3. ежегодно изготвят отчет за дейността на ръководеното от тях административно звено и правят предложения за конкретни мерки за подобряване на дейността в него;
4. предлагат назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на работещите в ръководеното от тях административно звено.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) Директорите на дирекциите от централното управление на агенцията ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените в правилника функции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г.) Директорите на регионални дирекции осъществяват административното ръководство и контрол върху дейността на служителите към регионалните дирекции. Те отговарят за изпълнението на функциите и задачите на агенцията в рамките на териториалния обхват на регионалните дирекции.


Чл. 25. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 26. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието й.


Чл. 27. Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.


Чл. 28. Изходящите от агенцията документи се съставят в 2 екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.


Чл. 29. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Работното време на агенцията и на нейните териториални звена се определя със заповед на изпълнителния директор.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Изпълнителният директор на Агенцията за държавни вземания в срок до един месец от влизането в сила на правилника утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията.

Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за събиране на държавните вземания и чл. 11 от Закона за администрацията.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти