Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Приет с ПМС № 29 от 09.03.2000 г.

Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г.


Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване към Държавната агенция за осигурителен надзор, наричан по нататък "съвета".
Чл. 2. (1) Съветът провежда редовни заседания по предварително установен план за работа, приет на заседание на съвета.
(2) За обсъждане на внезапно възникнали въпроси по искане на всеки един от членовете съветът провежда извънредни заседания.

Чл. 3. (1) Заседанията на съвета се свикват и ръководят от председателя.
(2) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него член на съвета.
(3) Заседанията на съвета се провеждат, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от членовете.
(4) Членовете на съвета участват в работата му лично и не могат да упълномощават други лица да ги представляват.

Чл. 4. Секретар на съвета е служител на Държавната агенция за осигурителен надзор, определен със заповед на председателя на агенцията.

Чл. 5. (1) Съветът провежда своите заседания при предварително определени дата и дневен ред.
(2) Дневният ред за заседанията се изготвя от секретаря на съвета и се одобрява от неговия председател.
(3) Писмените материали за заседанията на съвета се изпращат от секретаря на всеки член на съвета най-малко 7 дни преди насроченото заседание.

Чл. 6. В случай на необходимост от провеждане на извънредно заседание членът на съвета, поискал свикването му, съгласува със секретаря и с останалите членове датата на заседанието, като изпраща материалите по предлаганите за разглеждане въпроси на всички участници най-малко 3 дни преди заседанието.

Чл. 7. Член на съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително за изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което представя на секретаря на съвета.

Чл. 8. (1) По въпросите от своята компетентност съветът се произнася с мотивирано решение в срок до 2 месеца от внасянето на писмено предложение от агенцията.
(2) Решенията на съвета се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове с право на глас.
(3) По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола на заседанието.
(4) Съветът може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове.

Чл. 9. (1) За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и от присъстващите на заседанието членове на съвета.
(2) Протоколите на заседанията на съвета се водят от секретаря и се съхраняват от него.

Чл. 10. Материално-техническото и финансовото осигуряване на работата на съвета се осъществява от Държавната агенция за осигурителен надзор.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 33, ал. 8 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти