Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР

Приет с ПМС № 29 от 09.03.2000 г.

Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Държавната агенция за осигурителен надзор, наричана по-нататък "агенцията", и на нейните структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Агенцията:
1. осъществява лицензиране и надзор върху дейността по:
а) допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
б) доброволно здравно осигуряване;
в) доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация;
г) допълнително задължително пенсионно осигуряване;
2. извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Чл. 3. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР

Раздел I.
Общи положения


Чл. 4. (1) Председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор, наричан по-нататък "председателя", организира, координира и контролира цялостната дейност на агенцията.
(2) Председателят ръководи и представлява Държавната агенция за осигурителен надзор.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) Функциите на председателя в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от главния секретар.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) Председателят се назначава от министър-председателя.

Раздел II.
Правомощия на председателя


Чл. 7. Председателят:
1. отговоря за цялостната дейност на агенцията;
2. участва в работата на Съвета по допълнително социално осигуряване;
3. издава наказателните постановления за налагане на глоби и имуществени санкции в предвидените от нормативните актове случаи;
4. дава указания по прилагането на нормативните актове по допълнително осигуряване;
5. утвърждава методическите ръководства, формулярите и образците, свързани с дейността на агенцията;
6. назначава държавните служители и сключва трудовите договори с останалите служители на агенцията;
7. координира дейността на агенцията по сътрудничеството с държавни органи и с неправителствени организации в страната и в чужбина, както и с международни организации;
8. организира:
а) разработването на проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;
б) създаването на собствена информационна система и регистър на дружествата за допълнително социално осигуряване и на доброволните пенсионни фондове;
в) дейността по анализ и прогнозиране на състоянието и развитието на допълнителното осигуряване;
г) издаването на периодичен бюлетин и други издания, свързани с дейността на агенцията;
д) дейността за повишаване квалификацията на служителите на агенцията.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 8. (1) Агенцията е структурирана в 3 дирекции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) Общата численост на персонала в административните звена на агенцията е 43 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните административни звена е посочена в приложението.

Чл. 9. Председателят на агенцията утвърждава структурата на административните звена и щатното разписание по предложение на ръководителите на административните звена.

Чл. 10. (1) Служител в агенцията може да бъде лице, което не е свързано с дружество за допълнително осигуряване, с пенсионен фонд или с осигурителен посредник.
(2) По смисъла на ал. 1 служителите в агенцията са свързани с контролирани от агенцията лица, когато:
1. самостоятелно или чрез други лица са записали над 1 на сто от капитала на дружество, осъществяващо допълнително осигуряване или посредничество;
2. са съпрузи или роднини по права линия без ограничения, а по съребрена линия - до трета степен включително, с член на управителен орган на осигурително дружество или с лице, което е записало над 1 на сто от капитала на дружество за допълнително социално осигуряване.
(3) Служителите и лицата, привлечени към дейността на агенцията, са длъжни да пазят служебна тайна.
(4) При назначаването им служителите подписват декларации за обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 по образец, утвърден от председателя.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 11. Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията, като:
1. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) представлява агенцията в случаите по чл. 5, както и в случаите, когато е изрично упълномощен от председателя.
2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена в агенцията;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в агенцията;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;
6. организира и отговаря за управлението на ползваните за административни нужди недвижими имоти и движими вещи, предоставени на агенцията;
7. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.

Раздел III.
Обща администрация


Чл. 12. Общата администрация осигурява технически дейността на председателя, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Чл. 13. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и информационно обслужване, финансово-стопански дейности и управление на собствеността".

Чл. 14. Звената в общата администрация изпълняват следните основни функции и задачи:
1. участват в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
2. осъществяват процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата;
3. съдействат и осигуряват с правни средства своевременното събиране на вземанията на агенцията;
4. изготвят проекти на договори и дават становища по законосъобразността на договори, изготвени от агенцията или предложени от други организации, като ги парафират, а при несъгласие прилагат мотивирано мнение;
5. подготвят отговори и дават мнения по постъпили жалби, сигнали и предложения;
6. оказват правна помощ на председателя при упражняване на функциите му по управление;
7. дават становища за законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове на председателя;
8. участват в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Закона за държавния служител и на конкурси по Кодекса на труда, както и следят за законосъобразността на актовете, свързани с възникване, изменяне и прекратяване на трудовите и служебните правоотношения на служителите в агенцията;
9. предлагат подходяща политика и стратегия по управлението на човешките ресурси в агенцията и отговарят за прилагането й;
10. участват в подбора на служителите за агенцията;
11. изготвят съответните документи по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите съгласно действащото законодателство;
12. образуват, водят и съхраняват служебните и трудовите досиета на служителите;
13. извършват съответните административни дейности и обработват документите относно персонала;
14. организират и контролират въвеждането, обучението и развитието на персонала, като предлагат и реализират програмата за обучение и професионална квалификация за цялата система на агенцията;
15. отговарят за опазването на архива на персонала;
16. изготвят длъжностното и поименното разписание на администрацията;
17. организират и осъществяват програмното и техническото осигуряване на компютърната техника в агенцията;

18. разработват информационни системи и програмни продукти за подпомагане на дейността по проверките и анализа на отчетите на осигурителните дружества;
19. осигуряват интегрирането на информационните системи на агенцията с информационните системи на другите звена от държавната администрация;
20. правят предложения за закупуването на нови или за модернизирането на стари програмни продукти и компютърна техника, както и за инсталирането и поддръжката им;
21. извършват дизайнерска и развойна дейност за програмните продукти и компютърната техника, които се внедряват в агенцията;
22. организират и участват в провеждането на конкурси или търгове за компютърна техника;
23. организират и провеждат обучението на служителите за работа с програмни продукти;
24. приемат и регистрират входящата и извеждат изходящата кореспонденция;
25. систематизират и съхраняват документите от текущия архив;
26. осигуряват информация за получената и изпратената кореспонденция;
27. организират и поддържат фонда на библиотеката на агенцията;
28. съставят бюджетите на администрацията и консолидирания бюджет на агенцията;
29. отчитат изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове;
30. извършват счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Единния сметкоплан;
31. изготвят ежемесечни и годишни оборотни ведомости на администрацията;
32. подготвят годишния баланс на администрацията и консолидирания баланс;
33. отговарят за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
34. организират извършването на текущи ремонти, поправка на инвентар и съоръжения, товарно-разтоварни работи;
35. следят за изправността и упражняват контрол на ведомствения транспорт;
36. организират и контролират охраната и чистотата в сградите и прилежащите им обекти.

Раздел IV.
Специализирана администрация


Чл. 15. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на председателя и е организирана във:
1. дирекция "Лицензионен режим";
2. дирекция "Общ и финансов контрол".

Чл. 16. Дирекция "Лицензионен режим":
1. изготвя предложения за:
а) издаване на лицензии;
б) отнемане на лицензии;
в) назначаване на квестор;
2. предлага за утвърждаване биометричните таблици, които могат да ползват дружествата за допълнително социално осигуряване;
3. разработва проекти на нормативни актове, свързани с дейността по допълнително осигуряване;
4. създава регистър на осигурителните дружества и пенсионните фондове, на осигурителните посредници, инвестиционните посредници, банките депозитари, дипломираните експерт-счетоводители и на осигурителните продукти, уставите, правилниците, договорите и общите условия за допълнително осигуряване;
5. подготвя материали за периодичния бюлетин на агенцията.

Чл. 17. Дирекция "Общ и финансов контрол":
1. осъществява цялостен контрол върху дейността по допълнително осигуряване;
2. осигурява прилагането на единен подход при осъществяването на контролната дейност чрез разработване на методически указания, информационни материали и обучение на служителите;
3. изготвя предложения за:
а) сливане, вливане, отделяне и разделяне на осигурителни фондове и дружества;
б) прехвърляне на осигурителен портфейл между пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове;
в) налагане на мерки за подобряване на финансовото състояние на осигурителни дружества;
г) преобразуване, прекратяване, обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
д) утвърждаване списъка на банките депозитари;
е) утвърждаване списъка на дипломираните експерт-счетоводители;
ж) образците на легитимационните документи на осигурителните посредници;
4. следи за:
а) поддържането на резервите и за тяхното състояние;
б) състоянието на активите и тяхното инвестиране и контролира инвестиционния портфейл на осигурителните дружества;
5. контролира разпределянето на дохода от инвестирането и оценката на активите на пенсионния фонд;
6. проверява и анализира отчетите, представяни от осигурителните дружества;
7. изготвя задължителни предписания към осигурителните дружества и осигурителните посредници за отстраняване на нарушения на нормативната уредба по допълнително осигуряване;
8. проучва жалбите на осигурените във фондовете за допълнително социално осигуряване;
9. осъществява контрол за достоверността на информацията, която предоставят осигурителните дружества, и върху тяхната рекламна дейност.

Раздел V.
Организация на работата в агенцията


Чл. 18. Дирекциите осъществяват своите функции в съответствие с определените в правилника функционални характеристики.

Чл. 19. Служителите в агенцията осъществяват своята дейност въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от председателя.

Чл. 20. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в отдел "Канцелария" във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 21. (1) Служебните преписки подлежат на насочване според адресата им.
(2) Насочването се извършва от главния секретар или от ръководителите на звена в общата администрация, като отдел "Канцелария" отбелязва във входящия регистър адресата на преписката.

Чл. 22. (1) Председателят и главният секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.

Чл. 23. (1) Молби и жалби, които засягат работата на осигурителните фондове, както и по дейността на агенцията се докладват лично на председателя.
(2) На всички молби и жалби се отговаря писмено в едномесечен срок от получаването им, ако в закон не е установен друг срок. При определени условия срокът може да бъде удължаван, но за не повече от 2 месеца.

Чл. 24. Изходящите от агенцията документи се съставят в не по-малко от 2 екземпляра, като вторият съдържа длъжността, името и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

Чл. 25. (1) Техническите сътрудници на административните звена водят отчет за образуваните преписки. В отчета се отбелязва какъв документ в кой ден и час е постъпил, на кого е разпределен за работа, какъв срок за изпълнение е поставен и кога е изпълнена работата.
(2) Техническите сътрудници на административните звена съхраняват копия от всички становища и отговори.

Чл. 26. (1) Работното време на агенцията е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с почивка 30 минути.
(2) Приемното време на административните звена, които работят с външни лица, се определя със заповед на председателя.

Чл. 27. (1) Достъпът на външни лица в помещенията на агенцията се разрешава след издаване на пропуск от охраната.
(2) Пропускът съдържа трите имена на лицето, името на служителя, при кого отива и часа на влизане. След приключване на посещението служителят, провел срещата, разписва пропуска и вписва часа на излизане.

Чл. 28. Приемното време на председателя и на главния секретар, както и на административните звена, обслужващи граждани, се оповестява на специално обозначени места в сградата на агенцията.

Чл. 29. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и с предметни награди в размер до 4 минимални работни заплати за една календарна година.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 32 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и чл. 48 от Закона за администрацията.

Приложение към чл. 8, ал. 3 от устройствения правилник

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.)


Численост на персонала в административните звена
на Държавната агенция за осигурителен надзор
- 43 щатни бройки
 
Председател 1
Главен секретар 1
Обща администрация 12
в т. ч.:  
Дирекция "Административно-правно  
и информационно  
обслужване, финансово-стопански дейности  
и управление  
на собствеността" 12
Специализирана администрация 29
в т. ч.:  
Дирекция "Лицензионен режим" 13
Дирекция "Общ и финансов контрол" 16"

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти