Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА СЛУЖБА "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.24 от 24 Март 2000г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и съставът на службата "Гражданска защита на Република България".
Чл. 2. Службата "Гражданска защита на Република България" е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на отбраната.

Чл. 3. Службата "Гражданска защита на Република България" осъществява дейността по гражданска защита на населението и националното стопанство.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА НАЧАЛНИКА НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Чл. 4. Началникът на Гражданска защита на Република България:
1. отговаря, ръководи и координира провеждането на дейностите по гражданска защита на населението и националното стопанство;
2. ръководи и представлява службата;
3. лично или чрез упълномощени от него лица сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите на службата;
4. разпорежда се със средствата по бюджета на службата;
5. сключва договори, необходими за дейността на службата, съобразно неговите правомощия;
6. издава наказателни постановления и индивидуални административни актове в случаите, определени със закон;
7. представя на министъра на отбраната ежегоден доклад за дейността на службата.

Чл. 5. (1) При упражняване на правомощията по чл. 4 началникът на Гражданска защита на Република България се подпомага от двама заместник-началници.
(2) Началникът на Гражданска защита на Република България делегира със заповед правомощия на двамата заместник-началници и определя техните функции.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЛУЖБАТА "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"


Чл. 6. (1) Службата "Гражданска защита на Република България" има следната организационна структура:
1. ръководство-началник на Гражданската защита на Република България и двама заместник-началници;
2. девет отдела и редакция на списание "Вик" - издание на Гражданската защита:
а) отдел "Планов";
б) отдел "Административно обслужване";
в) отдел "Управление на собствеността";
г) отдел "Финансово-счетоводен";
д) отдел "Управление на кризи";
е) отдел "Радиационна, химическа, биологическа защита и екология";
ж) отдел "Подготовка на населението и силите";
з) отдел "Интеграция и хуманитарни операции";
и) отдел "Инженерна защита";
к) редакция на списание "Вик" - издание на Гражданската защита;
3. регионални и териториални административни звена:
а) техническа работилница - София;
б) техническа работилница - Пловдив;
в) техническа работилница - Велико Търново;
г) централна складова база;
д) обслужващ блок;
е) ситуационен център за управление на кризи;
ж) спасителни формирования (София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Плевен, Монтана);
з) школа за гражданска защита;
и) централен лабораторен комплекс;
к) отдели "Гражданска защита" в областните администрации и специалисти по гражданска защита в общинските администрации.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на службата "Гражданска защита на Република България" е 1350 души.

Чл. 7. Отдел "Планов" осъществява оперативното и текущото планиране на дейността на служба "Гражданска защита на Република България".

Чл. 8. Отдел "Административно обслужване":
1. организира и осъществява общото ръководство на дейността в службата и изготвянето на експертни становища, съгласувано с другите отдели;
2. осигурява в нормативно-правно отношение дейността на началника, заместник-началниците и съответните структурни звена в службата "Гражданска защита на Република България";
3. осигурява комплектоването на службата с личен състав;
4. осъществява връзките с обществеността и информационната дейност на службата "Гражданска защита на Република България".

Чл. 9. Отдел "Управление на собствеността" осъществява контрола по ползването и управлението на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на службата.

Чл. 10. Отдел "Финансово-счетоводен" осигурява финансово-счетоводната дейност в службата "Гражданска защита на Република България".

Чл. 11. Отдел "Управление на кризи" организира:
1. защитата и взаимодействието с органите и силите на министерствата, ведомствата и териториалните единици при възникване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи;
2. работата на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет;
3. събирането и анализирането на информацията и предоставянето є на държавните органи;
4. оповестяването за привеждане на министерствата и ведомствата в по-висока степен на готовност и населението за видовете опасности;
5. създаването и поддържането в готовност на свързочната система, сиренно-оповестителната система за оповестяване на населението и автоматизираната информационна система на Гражданската защита.

Чл. 12. Отдел "Радиационна, химическа, биологическа защита и екология" организира дейността по:
1. радиационната, химическата и биологическата защита;
2. натрупването и поддържането на индивидуалните средства за защита на населението;
3. превантивната дейност за намаляване риска в обекти от националното стопанство.

Чл. 13. Отдел "Подготовка на населението и силите":
1. организира и ръководи подготовката на населението, органите за управление, силите и доброволците за поведение и действия при кризисни ситуации;
2. разработва щатове за административните и териториалните звена и на формированията на службата "Гражданска защита на Република България".

Чл. 14. Отдел "Интеграция и хуманитарни операции" осъществява политиката за интегриране на службата "Гражданска защита на Република България" със сродните служби от НАТО и международното сътрудничество в областта на защитата на населението.

Чл. 15. Отдел "Инженерна защита" организира дейността по:
1. инженерната защита на населението;
2. натрупването и поддържането в готовност на колективните средства за защита на населението и пунктовете за управление на министерствата, ведомствата, областните и общинските съвети за сигурност.

Чл. 16. Редакцията на списание "Вик" - издание на Гражданската защита, осъществява издателска дейност.

Чл. 17. Техническите работилници:
1. провеждат ежегодна профилактика и поддържат в готовност специалното оборудване и техниката на военновременните пуктове за управление и дежурните стаи на министерствата, областните и общинските съвети за сигурност;
2. поддържат в техническа готовност системите за оповестяване на населението за видовете опасности и укритията за населението;
3. поддържат в готовност техниката на службата "Гражданска защита на Република България".

Чл. 18. Централната складова база поддържа резерв от техника, апаратура и имущества за осъществяване дейността на службата и за оказване помощ на населението, пострадало от бедствия и аварии.

Чл. 19. Обслужващият блок организира, поддържа в готовност и осигурява управлението, транспортното и материално-техническото осигуряване на органите за управление на службата "Гражданска защита на Република България".

Чл. 20. Ситуационният център за управление на кризи:
1. ежедневно събира информация за възникналите бедствия, аварии и катастрофи и информира държавните органи;
2. взема решения за използване на силите на Гражданската защита при възникване на по-големи инциденти, с които местните регионални органи не могат да се справят;
3. организира взаимодействието между държавните институции и регионалните структури при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи.

Чл. 21. Спасителните формирования провеждат спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в зони и обекти, засегнати от бедствия, аварии и катастрофи.

Чл. 22. Школата на Гражданската защита провежда подготовка по въпроси на защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи на:
1. органите за управление и формированията на Гражданската защита;
2. специалисти от държавната администрация и националното стопанство.

Чл. 23. Централният лабораторен комплекс:
1. провежда контролни дейности при възникване на радиационно и химическо замърсяване;
2. организира и ръководи автоматизираната система и другите средства на Гражданската защита за контрол на замърсяването;
3. провежда изпитания за годността на индивидуалните средства за защита на населението.

Чл. 24. Отделите "Гражданска защита" в областните и общинските администрации подпомагат областните управители и кметовете при изпълнение на техните задължения по подготовката, организацията, изпълнението и контрола на защитата на населението и националното стопанство при бедствия, аварии и катастрофи.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 2а, ал. 2 от Постановление № 162 от 1999 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за създаване на изпълнителни агенции към министъра на отбраната.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти