Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 02.05.2000 г.
Приет с ПМС № 61 от 25.04.2000 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. ДВ. бр.82 от 23 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, наричана по-нататък "комисията", и на нейната администрация.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Комисията е държавен орган към Министерския съвет, който регулира и контролира създаването и дейността на стоковите борси, клиринговите къщи, стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите, извършващи дейност на стокова борса, по ред и начин, определени в Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) Комисията е колегиален орган, който се състои от председател и двама членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.) Председателят и членовете на комисията се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и имат мандат 5 години. След изтичането на мандата им председателят и членовете на комисията продължават да изпълняват дейността си до назначаването на председател и членове за следващия мандат.


Чл. 4. (1) Дейността на комисията се обслужва от администрацията към нея.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) Ръководството на администрацията на държавната комисия се осъществява от главен секретар.


Чл. 5. (1) Към комисията могат да се създават постоянни и временни консултативни органи.
(2) За осъществяване на дейността си комисията може да привлича извънщатни сътрудници.

Глава трета.
ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ


Чл. 6. (1) Председателят ръководи дейността на комисията и я представлява.
(2) Председателят на комисията:
1. свиква и ръководи заседанията на комисията;
2. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в ЗСБТ;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения с лицата от администрацията;
4. сключва договори, необходими за дейността на комисията и на нейната администрация;
5. сключва граждански договори с извънщатни сътрудници по чл. 5, ал. 2;
6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) утвърждава поименното разписание на длъжностите и длъжностното разписание на комисията;
7. командирова служителите от административната служба.
(3) Председателят на комисията представя в Министерския съвет ежегоден отчет за дейността на комисията.
(4) Председателят на комисията може да упълномощи член на комисията с отделни свои права за определен срок.

Глава четвърта.
ДЕЙНОСТ


Чл. 7. Комисията:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) издава и отнема лицензите и извършва и прекратява регистрациите, предвидени в ЗСБТ;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) води регистрите, предвидени в ЗСБТ;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) контролира стоковите борси и клиринговите къщи, техните членове, както и стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите, извършващи дейност на стокова борса, за законосъобразното осъществяване на дейността им;
4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) извършва проверки на дейността на лицата по т. 3 чрез своите членове или чрез определени от нея лица;
5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) назначава квестори при отнемане на лиценза и при прекратяване на пълномощията на органите на стоковата борса;
6. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) уведомява незабавно за влезлите в сила решения за отнемане на лицензи за създаване и извършване на дейност като стокова борса, като изпраща копия от тях на Агенцията по вписванията за вписване на обстоятелствата в търговския регистър;
7. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) участва в изработването или изразява становища по проекти на нормативни актове, свързани със стоковите борси, стоковите тържища или пазарите на производителите;
8. събира, обработва и популяризира информация за борсовите и тържищните цени, която се публикува в страницата на комисията в Интернет и при поискване се предоставя на заинтересуваните лица;
9. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) организира и осъществява дейност за разясняване на законодателството в областта на стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на производителите и самостоятелните обекти по чл. 3в ЗСБТ и огласява чрез средствата за масово осведомяване практиката по неговото прилагане;
10. налага принудителни административни мерки, предвидени в ЗСБТ;
11. взема решения за създаване на консултативни органи по чл. 5, ал. 1;
12. осъществява други дейности, които произтичат от ЗСБТ и от актовете по неговото прилагане.


Чл. 8. Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания.


Чл. 9. (1) Заседанията на комисията са открити и закрити.
(2) Комисията определя служителите от администрацията, които задължително присъстват на откритите заседания. На откритите заседания могат да присъстват и други лица при условия и по ред, определени от комисията.
(3) В закрито заседание участват само членовете на комисията и протоколист. По решение на комисията на закрито заседание могат да присъстват и други лица.


Чл. 10. (1) Заседанията на комисията са редовни и извънредни.
(2) Комисията заседава редовно веднъж седмично по предварително оповестен дневен ред. Материалите по дневния ред се предоставят на членовете най-късно 2 дни преди заседанието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) Комисията се свиква на извънредно заседание от председателя по негова инициатива или по предложение на всеки от членовете й.
(4) На заседанията могат да се обсъждат въпроси с неотложен характер, невключени в дневния ред, ако присъстват всички членове на комисията и никой не възрази допълнителните въпроси да бъдат обсъждани на заседанието.


Чл. 11. (1) Заседанията на комисията се откриват и провеждат в присъствието на повече от половината от нейните членове.
(2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от упълномощен член на комисията.


Чл. 12. (1) Комисията приема решенията си с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете.
(2) Решенията на комисията се съобщават писмено на заинтересуваните лица в сроковете, определени в Закона за стоковите борси и тържищата.


Чл. 13. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъствали нейни членове.
(2) Въз основа на протокола се изготвя препис-извлечение, в което се включват разискваните въпроси от дневния ред и приетите по тях решения. То се подписва от председателя и от определен от комисията служител на администрацията.
(3) В препис-извлечението се вписват мотиви, когато ЗСБТ и нормативните актове по неговото прилагане изискват решението да е мотивирано.


Чл. 14. (1) Служителите и другите лица, участващи в дейността на комисията, са длъжни да пазят служебните и търговските тайни, станали им известни по повод на работата.
(2) Служителите подписват декларация, че ще пазят служебната и търговската тайна. Съдържанието на декларацията се определя от комисията.


Чл. 15. При осъществяването на контролните си функции членовете на комисията и определените от нея лица по чл. 7, т. 4 имат право:
1. на свободен достъп до служебните помещения на контролираните от нея лица, включително на лицата по чл. 8, ал. 2 ЗСБТ;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) да изискват документи и писмени обяснения от проверяваните лица;
3. да изпращат свои представители на заседанията на управителните и на контролните органи на контролираните от нея лица.


Чл. 16. Председателят на комисията определя реда за организация на работата на администрацията.

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Структурата на администрацията включва: главен секретар, дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" и дирекция "Надзорни дейности и анализи".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., в сила от 01.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Общата численост на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация е 29 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е посочена в приложението.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Общата администрация на комисията е организирана в дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси", пряко подчинена на главния секретар, и включва служителите, осъществяващи финансови дейности, правно-нормативно обслужване, човешки ресурси и деловодство.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Надзорни дейности и анализи".


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) Работното време на работещите в комисията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се използва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
(2) Председателят на комисията със заповед създава организация за въвеждането на работно време с променливи граници и за отчитане на работното време на служителите.

Глава шеста.
ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Раздел I.
Функции на главния секретар


Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрация за точното спазване на нормативните актове;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) разработва предложения за поименното разписание на длъжностите и длъжностното разписание на комисията и утвърждава длъжностните характеристики;
3. предлага структурирането и преструктурирането на звената;
4. отговаря за условията на работа на комисията и на нейната администрация и за организационно-техническото обзавеждане на звената;
5. свиква по своя преценка ръководните държавни служители от съответните звена за обсъждане на различни въпроси и отговаря за изпълнението им;
6. изготвя проекта на бюджет на комисията в частта му относно средствата, необходими за административното осигуряване на дейността на комисията;
7. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на комисията;
8. контролира документооборота в комисията, както и функционалната реализация на отделните звена, съответно спазването на служебните отношения в съответствие с действащите разпоредби;
9. оказва съдействие на председателя и на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Председателят на комисията може да възлага със заповед на главния секретар и други функции и задачи.

Раздел II.
Обща администрация


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси":
1. организира цялостното финансово-счетоводно обслужване на комисията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
2. своевременно и надлежно оформя всички документи по сметките на комисията;
3. извършва счетоводно и касово обслужване;
4. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи в комисията;
5. подготвя изходящите от комисията официални документи;
6. осигурява правно-нормативното обслужване на дейността на комисията, на председателя на комисията, на главния секретар и на специализираната администрация;
7. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции след писмено упълномощаване от председателя на комисията;
8. обобщава и анализира резултатите от водените дела, прави изводи и предлага мерки за отстраняване на закононарушенията и за търсене на отговорност от виновните лица;
9. изготвя проекти на наказателни постановления;
10. изготвя становища или разработва предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на комисията;
11. дава мнение по проекти на нормативни актове, свързани с дейността на комисията;
12. организира проучването на резултатите от прилагането на нормативните актове, свързани с дейността на комисията, и при необходимост прави предложения за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
13. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на комисията;
14. извършва деловодното обслужване на комисията;
15. извършва кадровото обслужване на комисията;
16. осигурява ведомствената охрана и пропускателния режим, планира и организира строително-ремонтни работи, материално-техническо снабдяване, хигиенно и транспортно обслужване, разработва документи във връзка с военно положение и отбранително-мобилизационна подготовка;
17. осъществява и други дейности, произтичащи от решенията на комисията и от разпорежданията на председателя и на главния секретар.

Раздел III.
Специализирана администрация


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Дирекция "Надзорни дейности и анализи":
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) проучва, разработва и предлага становища на комисията с оглед спазването на нормативните изисквания от стоковите борси, клиринговите къщи, стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите, извършващи дейност на стокова борса в страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) извършва проверки на дейността на лицата, посочени в т. 1, съобразно утвърдени графици;
3. извършва съвместно с други контролни органи тематични и насрещни проверки на контролирани лица;
4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) съставя констативни протоколи за допуснати пропуски и слабости в организацията на работа на лицата по т. 1 и предлага на комисията мерки за тяхното отстраняване;
5. съставя актове за нарушения на ЗСБТ и предлага на председателя на комисията издаването на наказателни постановления;
6. участва в разработването на мерки за подобряване на работата по отчетността в контролираните обекти;
7. разработва анализи и предлага мерки за повишаване ефективността на контролната дейност на комисията;
8. оказва методическа помощ на контролираните лица за подобряване на тяхната отчетност;
9. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) води и съхранява регистрите на комисията, подготвя становища и предложения за решения на комисията във връзка със:
а) (доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) издаване и отнемане на лицензи за извършване на дейност като стокова борса и клирингова къща, извършване и прекратяване регистрации на стоково тържище, пазар на производителите, самостоятелните обекти и брокер на стокова борса;
б) (доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) промяна на заявените и вписаните в регистрите обстоятелства за стокови борси и техните членове, както и за стокови тържища, пазари на производителите, самостоятелните обекти и брокери, извършващи дейност на стокова борса;
в) изготвени в комисията или представени за съгласуване проекти на нормативни актове;
г) изготвени в комисията или представени за съгласуване национални и международни проекти, програми и договори за сътрудничество;
10. подготвя отговори и становища по писма, молби, предложения и жалби до комисията;
11. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) създава и поддържа актуални данни за лицензираните стокови борси, регистрираните стокови тържища, пазари на производителите, самостоятелните обекти и брокери, извършващи дейност на стокова борса, в съответните регистри;
12. събира, обработва и анализира информация за борсовата търговия;
13. изготвя прогнози за очакваното развитие на цените на основните борсови стоки;
14. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) събира и обобщава информация за цените и количествата продадени стоки на стоковите тържища и пазарите на производителите;
15. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) подготвя данни за единичните стойности на определени стоки;
16. анализира информацията, цените и тенденциите в тържищната търговия;
17. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) изготвя предложения за нормативни актове, които имат отношение към развитието на стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите, извършващи дейност на стокова борса;
18. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) изготвя дневния ред на заседанията на комисията след съгласуване с председателя;
19. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) организира подготовката на заседанията на комисията;
20. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) изготвя протоколите от заседанията и препис-извлечения от решенията на комисията;
21. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) оказва методическа помощ на стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на производителите, и самостоятелните обекти по прилагането на нормативните актове в дейността им, както и по проекти и програми за усвояване на средства по Кохезионния фонд и Структурните фондове на ЕС;
22. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) осъществява и други дейности, произтичащи от решенията на комисията и от разпорежданията на председателя и на главния секретар.

Глава седма.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА


Чл. 23. Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие и да предоставят необходимата информация на комисията при осъществяване на нейните функции.


Чл. 24. (1) При осъществяване на своите функции комисията взаимодейства с държавни органи и институции, както и с органите на местното самоуправление и с неправителствени организации, заинтересувани от борсовата и тържищната търговия.
(2) В дейностите по ал. 1 могат да участват председателят и упълномощените от него членове на комисията или служители на администрацията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за стоковите борси и тържищата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г.; изм., бр. 91 от 2001 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 27 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2006 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 април 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2010 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2010 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2015 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 17, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., в сила от 01.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)


Численост на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация - 29 щатни бройки

 

Председател и членове на комисията

3

Администрация

26

в т.ч.:

 

Главен секретар

1

дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"

8

дирекция "Надзорни дейности и анализи"

17

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти