Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

Приет с ПМС № 67 от 26.04.2000 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се уреждат организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Държавната комисия по ценните книжа и на нейната администрация.
Чл. 2. (1) Държавната комисия по ценните книжа, наричана по-нататък "комисията", е независим държавен орган към Министерския съвет.
(2) Комисията е орган със специална компетентност за регулиране и контрол на пазара на ценни книжа.

Чл. 3. Към комисията могат да се създават регионални представителства.

Чл. 4. (1) Комисията е юридическо лице на бюджетна сметка със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите.
(2) По бюджетната сметка на комисията постъпват и следните приходи:
1. такси, събирани от комисията;
2. глоби и имуществени санкции, събирани по реда на глава двадесет и първа от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
3. приходи от продажби на издания по чл. 15, ал. 1, т. 8 и формуляри;
4. дарения и помощи;
5. средства от други дейности, разрешени със закон.

Чл. 5. Дейността на комисията се осъществява на основата на принципите законност, публичност и отговорност.

Раздел II.
Устройство и функции


Чл. 6. Комисията е колегиален орган и се състои от председател и шестима членове, които се назначават за срок 5 години и се освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.

Чл. 7. (1) Комисията има контролни и регулативни функции по отношение на:
1. публичното предлагане и търговията с ценни книжа;
2. учредяването и дейността на регулираните пазари на ценни книжа;
3. дейността на Централния депозитар;
4. учредяването и дейността на инвестиционните посредници, инвестиционните дружества и управляващите дружества.
(2) Функциите по ал. 1 се осъществяват с цел осигуряване защитата на инвеститорите и стимулиране развитието на открит и ефективен пазар на ценни книжа.

Чл. 8. (1) Комисията изпълнява правомощията по чл. 15 и 18 ЗППЦК.
(2) Комисията информира за своята дейност средствата за масово осведомяване.
(3) Комисията определя териториалния обхват, седалището, функциите, структурата, числеността на персонала и ръководителите на регионалните представителства.
(4) Комисията приема вътрешни актове, свързани с дейността й.

Чл. 9. (1) Регионалните представителства подпомагат комисията при изпълнение на функциите й в съответния регион, като взаимодействат с органите на местното самоуправление и местната администрация и с представители на неправителствени организации, които имат отношение към пазара на ценни книжа.
(2) Регионалните представителства:
1. контролират регулираните пазари на ценни книжа, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа в случаите, предвидени в ЗППЦК и в актовете по прилагането му, за законосъобразното и правилното осъществяване на дейността им в съответствие с обществения интерес, включително като извършват проверки;
2. в срок 3 работни дни след приключване на проверката по т. 1 представят в комисията информация за резултатите от нея, включително заверените копия от счетоводни, търговски и други документи, събрани по време на проверката, и изготвят становище;
3. събират, обработват и поддържат информация за лицата по т. 1 и при поискване от комисията представят незабавно всякакви сведения и документи за тях;
4. популяризират дейността на комисията в съответния регион;
5. решават други въпроси, възложени им от комисията.

Чл. 10. (1) Комисията издава периодичен бюлетин и други издания с цел информиране на обществеността и постигане на максимална прозрачност за нейната дейност.
(2) Бюлетинът се издава веднъж месечно и в него се публикуват:
1. решения на комисията;
2. подзаконови нормативни актове, разработени от комисията и приети от Министерския съвет, както и указания на комисията по тяхното прилагане;
3. информация за извършените през съответния период проверки на контролираните от комисията лица;
4. определени в закона обстоятелства и друга информация, свързана с дейността на комисията.
(3) Комисията издава веднъж на 2 месеца информационно издание, в което се отразяват мнения на експерти по актуални проблеми, свързани с пазара на ценни книжа.
(4) Разходите по отпечатването и разпространяването на бюлетина и другите издания са за сметка на комисията.

Чл. 11. (1) Председателят изпълнява правомощията по чл. 14 ЗППЦК.
(2) Председателят:
1. отговаря за разходването на бюджетните средства;
2. представя на министъра на финансите периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на комисията;
3. представя на министъра на финансите за утвърждаване проект на годишна програма за капиталовите разходи;
4. представя на министъра на финансите проектобюджета на комисията;
5. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на комисията;
6. назначава държавните служители, присъжда техните рангове и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с останалите служители на комисията;
7. утвърждава структурата на администрацията на комисията и длъжностните характеристики на служителите към нея;
8. командирова служителите на комисията в страната и в чужбина;
9. решава и други въпроси, свързани с дейността на комисията.

Чл. 12. Членовете на комисията са равнопоставени и осъществяват ръководството на отделните направления и дейността на комисията съобразно разпределението по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗППЦК.

Раздел III.
Структура и функции на администрацията


Чл. 13. Дейността на комисията се осъществява с помощта на администрация, която се ръководи непосредствено от председателя и включва:
1. главен секретар;
2. обща администрация;
3. специализирана администрация.

Чл. 14. (1) Общата администрация подпомага технически дейността на комисията и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Обща администрация".

Чл. 15. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на комисията по ЗППЦК.
(2) Специализираната администрация е организирана във:
1. дирекция "Правно и икономическо регулиране";
2. дирекция "Емитенти и публични емисии на ценни книжа";
3. дирекция "Пазари на ценни книжа";
4. дирекция "Инвестиционни и управляващи дружества".
(3) Директорът на дирекция:
1. ръководи поверената му дирекция в съответствие с определените с правилника функции;
2. разпределя между служителите в дирекцията внесените за становища материали, контролира и отговаря за тяхното срочно и прецизно изпълнение;
3. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на съответната дирекция, включително като дава становища;
4. предлага за назначаване, преместване или освобождаване от работа, за стимулиране, повишение или наказание служителите от дирекцията, която ръководи;
5. прави предложения за командироване на служителите от дирекцията в страната и в чужбина.
(4) При отсъствие на директора неговите функции се изпълняват от определен от него служител.
(5) Юрисконсултите към дирекция "Правно и икономическо регулиране" са главен, старши и младши.
(6) Счетоводителите в дирекция "Обща администрация" са главен, старши и младши.

Чл. 16. Отделите и секторите се създават, преобразуват и закриват със заповед на председателя.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) Общата численост на персонала на комисията е 125 щатни бройки, в това число председателят и членовете на комисията, разпределени по структурни звена съгласно приложението.

Чл. 18. (1) Главният секретар се назначава от председателя, работи под негово ръководство и отговаря за своята дейност пред него.
(2) Главният секретар осигурява функционирането на администрацията и организационната връзка между отделните й звена.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от длъжностно лице, определено със заповед на председателя.
(4) Главният секретар:
1. осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания на председателя;
2. ръководи, координира и контролира цялостната дейност на администрацията;
3. представлява администрацията съобразно пълномощията, предоставени му от председателя, пред юридически и физически лица в страната и в чужбина;
4. координира и контролира изграждането на единна информационно-комуникационна инфраструктура, осигуряваща дейността на комисията и на нейната администрация;
5. координира и контролира подготовката на материалите за заседанията на комисията;
6. организира и контролира съхраняването на документите и другите носители на информация, както и предоставянето на публичната информация на гражданите, юридическите лица и държавните органи;
7. организира дейността по воденето на служебните досиета на държавните служители и на служителите по трудово правоотношение в администрацията на комисията, по издаването на удостоверения и други документи във връзка с тях и по съхраняването на служебните и трудовите книжки на служителите;
8. определя със заповед условията и реда за ползване на имуществото, предоставено на комисията;
9. оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения;
10. координира оперативното взаимодействие на комисията с органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и с неправителствени организации;
11. организира, координира и контролира цялостната дейност по подготовката, отпечатването и разпространяването на изданията на комисията;
12. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя и от другите членове на комисията съобразно разпределените им функции по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗППЦК;
13. утвърждава определени бюджетни разходи, възложени му от председателя със заповед.

Чл. 19. Дирекция "Обща администрация":
1. организира и координира цялостната работа по подготовката на материали за заседанията на комисията;
2. съхранява копия на нормативните актове, издадени от Министерския съвет и Народното събрание, води на отчет изпълнението на задачите, произтичащи от тях;
3. организира съгласуването на изготвените от комисията проекти за нормативни актове със заинтересуваните ведомства и министерства, както и внасянето им за разглеждане от Министерския съвет;
4. съхранява входящата и изходящата кореспонденция с Министерския съвет, адресирана до председателя на комисията;
5. приема, съхранява и предоставя на членовете на комисията данни за материалите, постъпили от звената на администрацията;
6. осъществява контрол и координация в администрацията по изпълнението на задачите, произтичащи от приети от комисията решения, от заповеди и резолюции на председателя;
7. организира деловодната дейност към администрацията;
8. осигурява изпращането и получаването на служебната кореспонденция;
9. издава заверени копия на преписи от разрешенията, потвържденията и одобренията, издадени от комисията, съответно на отказите за издаване на такива актове;
10. организира задграничните командировки на членовете на комисията;
11. създава, поддържа и съхранява пълен регистър на подадените оригинални документи във връзка с учредяването и лицензирането на контролираните от комисията лица, с издаването на потвърждения и одобрения, както и с вписванията на последващи промени;
12. обслужва комисията и останалите звена от администрацията с архивни копия на постъпилите документи;
13. поддържа справочно-информационен регистър, разработва и предлага принципите за информационно управление и йерархична система за достъп до информация;
14. подготвя справки за граждани, държавни органи и други институции;
15. осигурява свободен достъп на потребителите до публичния регистър;
16. обработва и съхранява библиотечния фонд на комисията;
17. координира дейността по подготовката, отпечатването и разпространяването на бюлетина и другите издания на комисията;
18. изгражда и поддържа структурната кабелна мрежа, информационната, компютърната и комуникационната система на комисията;

19. изготвя и поддържа страницата на комисията в Интернет;
20. организира компютърното обучение на служителите от администрацията;
21. отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешнофинансовия контрол, счетоводството и отчетността в комисията в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Националния сметкоплан, Закона за устройството на държавния бюджет и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;
22. организира отчитането на приходите и разходите на комисията по единната бюджетна класификация в съответствие с определения бюджет;
23. изготвя годишен проект на бюджет на комисията;
24. съставя месечни и тримесечни отчети и годишен касов отчет за изпълнението на бюджета на комисията;
25. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;
26. осигурява правилното прилагане на нормативните актове по организацията, нормирането и заплащането на труда и материалното стимулиране на служителите;
27. разработва и предлага за одобряване щатното разписание и длъжностните характеристики на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията;
28. изготвя месечните ведомости за работните заплати на служителите и организира тяхното съхраняване съгласно изискванията на нормативните актове;
29. изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
30. отговаря за текущите и основните ремонти на сградата на комисията, за поддържането на материалната база и за нейното съхраняване и застраховане;
31. организира и контролира чистотата в сградата на комисията и в прилежащата й територия;
32. организира транспортното обслужване, регистрира моторните превозни средства и организира всички процедури, необходими за сключването на застрахователни договори по отношение на моторните превозни средства, осигурява тяхната поддръжка, ремонт и технически прегледи;
33. организира конкурсни процедури за сключване на договори с външни организации, изпълнители и доставчици;
34. организира доставката, съхраняването и предоставянето на консумативните материали, необходими за дейността на комисията;
35. следи за спазването на сроковете по сключените договори;

36. отговаря за охраната, спазването на пропускателния режим в сградата и територията на комисията и опазването на имуществото;
37. организира оперативната подготовка на личния състав за работа в условия на криза;
38. организира изпълнението на задълженията по нормативните актове, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка в страната;
39. подготвя предложения за програми за сътрудничество, за участие в международни форуми в страната и в чужбина, както и проекти за двустранна техническа помощ;
40. осъществява и координира връзките на комисията с държавните органи и институции във връзка с хармонизацията с европейското законодателство;
41. организира участието на членовете на комисията и на служителите от администрацията в международни форуми и в съвместни програми и проекти за обучение в страната и в чужбина;
42. организира приемането, посрещането и провеждането на протоколни срещи с чуждестранни официални гости, като осигурява необходимите сътрудници и преводачи;
43. осъществява подготовката и реализацията на международни проекти и превод на материали за информационните издания на комисията;
44. осъществява връзките на членовете на комисията и служителите от администрацията със средствата за масово осведомяване, свързани с дейността на комисията;
45. оповестява в средствата за масово осведомяване дневния ред за предстоящи заседания на комисията, както и за взетите решения;
46. организира редовни брифинги, пресконференции, дискусии, срещи и семинари, свързани с дейността на комисията;
47. подготвя всекидневен преглед на печата и на рекламите;
48. поддържа връзка с информационните центрове на други държавни органи, които имат отношение към пазара на ценни книжа, и обменя информация по актуални въпроси;
49. подготвя съобщения и справки за дирекция "Информация и връзки с обществеността" на Министерския съвет, които предварително съгласува с главния секретар и с председателя на комисията;
50. изготвя ежемесечна програма за участие на членовете на комисията в средствата за масово осведомяване.

Чл. 20. (1) Дирекция "Правно и икономическо регулиране" подпомага комисията при осъществяване на функциите и контрола й във връзка с регулирането и разработва анализи на пазара на ценни книжа и предложения във връзка с регулативния механизъм.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. анализира българското и чуждестранното законодателство в областта на пазара на ценни книжа и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове;
2. подготвя правни становища по нормативни актове, изпратени в комисията за съгласуване, и организира правната помощ на администрацията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;
3. анализира ефекта от регулативната дейност на комисията и динамиката на пазара на ценни книжа и установява тенденциите и закономерностите в икономическите параметри на участниците на пазара;
4. участва в производството по осъществяване на административнонаказателната отговорност спрямо контролираните лица, както и в производството по налагане на принудителни административни мерки, включително като изготвя становища във връзка с налагане на принудителни административни мерки и осъществяване на административнонаказателната отговорност спрямо контролираните лица;
5. осъществява процесуалното представителство по всички съдебни дела, по които комисията е страна;
6. отговаря за законосъобразността на проектите на решения, заповеди и други актове и участва при съставянето и сключването на договори, по които комисията е страна;
7. следи за спазването на законността и правовия ред в администрацията, а при нарушения предлага мерки за предотвратяването и прекратяването им;
8. анализира съдебната практика по обжалвани актове на комисията и предлага мерки за усъвършенстване на нормативната уредба;
9. отговаря за законосъобразното съставяне на административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите.

Чл. 21. (1) Дирекция "Емитенти и публични емисии на ценни книжа" подпомага комисията при осъществяване на функциите и контрола й по отношение на публичните емисии на ценни книжа, на публичните дружества и другите емитенти.
(2) Дирекцията:
1. изготвя становища по постъпили заявления и документи за потвърждаване на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, по предложения за търгово предлагане, по уведомления за настъпили промени, по постъпили искания за изключване на данни от проспекта, за частично или пълно освобождаване от задължението за публикуване на проспект, по издаване на разрешение за временно или окончателно спиране на сделките с ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар;
2. осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по реализирането на публични емисии;
3. следи за настъпили изменения в търговската дейност на публичните дружества и на другите емитенти и за представяне в срок на задължителната информация от тях, като анализира финансовите резултати на тези субекти;
4. следи за спазване изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му от публичните дружества и от другите емитенти, включително като извършва проверки на място, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения и със заповед на председателя осъществява обмен на информация с Българската народна банка, Централния депозитар, регулираните пазари на ценни книжа, регионалните представителства към комисията и с други институции относно тяхната дейност;
5. изготвя индивидуалните административни актове, издавани от комисията, относно публичните дружества и другите емитенти.

Чл. 22. (1) Дирекция "Пазари на ценни книжа" подпомага комисията при осъществяване на функциите и контрола й по отношение на регулираните пазари, инвестиционните посредници и Централния депозитар.
(2) Дирекцията:
1. изготвя становища по постъпили заявления и документи за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник, за вписване на банки в регистъра на инвестиционните посредници или на уведомления за настъпили промени, по представени оздравителни програми и отнемане на издадени разрешения за извършване на дейност;
2. следи за представяне в срок на задължителната отчетна информация и за настъпили промени в обстоятелствата и анализира финансовите резултати на инвестиционните посредници;
3. следи за спазване изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му от инвестиционните посредници, извършва проверки на място, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения;
4. изготвя индивидуалните административни актове, издавани от комисията, относно инвестиционните посредници;
5. контролира сделките с ценни книжа, осъществявани на регулиран пазар, и следи за спазването на правилата за търговия;
6. следи за представяне в срок на задължителната информация от регулираните пазари, за спазване изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му от тяхна страна, включително като извършва проверки на място, както и съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения;
7. следи за спазване от Централния депозитар на изискванията на ЗППЦК, на актовете по прилагането му и на наредбата на министъра на финансите, Управителния съвет на БНБ и комисията относно неговата дейност; следи за представянето в срок на задължителната информация, включително като извършва проверки на място, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения;
8. събира, обработва и анализира пазарната информация за търговията на регулираните пазари.

Чл. 23. (1) Дирекция "Инвестиционни и управляващи дружества" подпомага комисията при осъществяване на функциите и контрола й по отношение на инвестиционните и управляващите дружества.
(2) Дирекцията:
1. изготвя становища по постъпили заявления и документи за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционно или управляващо дружество, съответно при отнемане на това разрешение, по уведомления за настъпили промени и по издаване на разрешенията и одобренията в случаите, предвидени в ЗППЦК, свързани с инвестиционните дружества;
2. следи за спазване изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му от инвестиционните и управляващите дружества, включително като извършва проверки на място, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения, и със заповед на председателя осъществява обмен на информация с Българската народна банка, Централния депозитар, регулираните пазари на ценни книжа, регионалните представителства към комисията и с други институции относно тяхната дейност;
3. изготвя индивидуалните административни актове, издавани от комисията, относно инвестиционните и управляващите дружества;
4. систематизира и анализира получаваната текуща информация и задължителните отчетни данни от инвестиционните и управляващите дружества.

Чл. 24. (1) Към комисията могат да се създават постоянни и временни консултативни органи.
(2) Комисията може да привлича извънщатни сътрудници.
(3) Със заповед на председателя могат да се създават работни групи с участието на служители от администрацията на комисията и/или на външни експерти за изготвяне на проекти на актове или за предлагане на решение по конкретен въпрос от правомощията на комисията. В заповедта се определя размерът на възнаграждението на участниците в работната група.
(4) Работните групи представят доклад за извършената дейност по ал. 3.

Раздел IV.
Организация на работата


Чл. 25. (1) Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, които са открити и закрити.
(2) Комисията определя служителите от административната служба, които задължително присъстват на откритите заседания.
(3) По преценка на председателя на откритите заседания могат да присъстват и други лица.
(4) На закритите заседания присъстват само членовете на комисията и протоколист.

Чл. 26. (1) Заседанията на комисията са редовни и извънредни.
(2) Комисията заседава редовно най-малко веднъж седмично по предварително оповестен проект на дневен ред. Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на комисията най-късно 2 дни преди заседанието.
(3) Комисията се свиква на извънредно заседание от председателя по негова инициатива или по предложение на най-малко двама от членовете й.
(4) В случаите по ал. 3 членовете на комисията трябва да бъдат уведомени предишния работен ден за датата, часа и проекта на дневния ред на заседанието.

Чл. 27. (1) Заседанията на комисията се откриват и провеждат в присъствието на повече от половината от нейните членове.
(2) Заседанията на комисията се ръководят от нейния председател, а в случай на негово отсъствие - от друг член на комисията, определен със заповедта по чл. 14, ал. 2 ЗППЦК.
(3) Отсъствие на член на комисията от заседание е допустимо само ако той е:
1. в служебна командировка;
2. в отпуск, разрешен по съответния ред;
3. в отпуск по болест.

Чл. 28. Комисията взема решения с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете й, като начинът на гласуване е "за" или "против".

Чл. 29. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове.
(2) Въз основа на протокола се изготвя препис-извлечение, в което се включват разискваните въпроси от дневния ред и приетите по тях решения. То се подписва от председателя и от определен от комисията служител от администрацията.
(3) Протоколът се изготвя в срок до 2 работни дни след приключване на заседанието.

Чл. 30. (1) Решенията на комисията се публикуват в бюлетина по чл. 10, ал. 2, когато това се изисква от ЗППЦК, или по нейна преценка.
(2) Решенията на комисията се съобщават на заинтересуваните лица в законоустановените срокове съгласно ЗППЦК и Закона за административното производство.

Чл. 31. (1) Членовете на комисията и служителите от администрацията са длъжни да разкриват информация за:
1. ценните книжа, притежавани от тях, от техните съпрузи и непълнолетни низходящи;
2. договорните им отношения, включително на техните съпрузи и на непълнолетните им низходящи, с контролираните от комисията лица.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява в 14-дневен срок от придобиването на ценните книжа или от датата на сключването на договора.
(3) Задължението се изпълнява чрез представяне на декларация за обстоятелствата по ал. 1, като текстът на декларацията се определя от комисията.

Чл. 32. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.

Чл. 33. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и предметни награди в размер 3 минимални работни заплати за една календарна година.
(2) Награждаването се извършва със заповед на председателя въз основа на мотивиран доклад от съответния директор на дирекция - за служителите от специализираната администрация, съответно въз основа на мотивиран доклад от главния секретар - за служителите от общата администрация.
(3) В заповедта за награждаване се определя видът на отличието или наградата, като по преценка на председателя служителят може да бъде награден едновременно с отличие и с предметна награда.

Чл. 34. Със заповед на председателя могат да се уреждат и други въпроси на организацията на работа в комисията.

Раздел V.
Взаимоотношения с други държавни органи, институции и лица


Чл. 35. При осъществяване на своите функции комисията взаимодейства с Българската народна банка, с другите държавни органи и институции, с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с неправителствени организации, които имат отношение към въпросите на пазара на ценни книжа, като:
1. участва в съвместни проверки;
2. участва в разработването на проекти на нормативни актове;
3. обменя информация;
4. при покана участва чрез свои представители в техни заседания.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Приложение към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.)

Численост на персонала на Държавната комисия по ценните книжа - 125 щатни бройки


Членове на ДКЦК 7
в т. ч.:  
Председател 1
Членове 6
Главен секретар 1
Обща администрация 34
в т. ч.:  
Дирекция "Обща администрация" 34
Специализирана администрация 83
в т. ч.:  
Дирекция "Правно и икономическо  
регулиране" 19
Дирекция "Емитенти и публични емисии  
на ценни книжа" 27
Дирекция "Пазари на ценни книжа" 27
Дирекция "Инвестиционни и управляващи  
дружества" 10"

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти