Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ 2000 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2011 Г.)

В сила от 19.05.2000 г.
Приет с ПМС № 82 от 15.05.2000 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2000г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.84 от 21 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.74 от 23 Август 2013г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., отм. ДВ. бр.19 от 11 Март 2016г.


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 44 от 2 март 2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Института по публична администрация - ДВ, бр. 19 от 11 март 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) С правилника се уреждат дейността, числеността, структурата и организацията на работата на Института по публична администрация, наричан по-нататък "института", както и функциите на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Институтът е юридическо лице със седалище София, ул. "Сердика" № 6 - 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Изпълнителният директор е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет.


Чл. 3. (1) Издръжката на института се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.
(2) Институтът е администратор на собствени приходи от:
1. средства от международни програми;
2. средства от обучението и експлоатацията на учебната база;
3. приходи от печатни и издателски услуги;
4. приходи от продажби на печатни издания;
5. приходи от лихви;
6. дарения;
7. други приходи.
(3) Издръжката на обучението е за сметка на административните структури и организациите, чиито служители се обучават, или за сметка на обучаващите се.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Основната дейност на института е свързана с осигуряване на обучение за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Институтът организира и провежда задължителното обучение на постъпващите за първи път на държавна служба и на назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители.
(3) Финансирането на обучението по ал. 2 от 1 януари 2007 г. се осъществява със средства, определяни ежегодно със Закона за държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 6 от Закона за държавния служител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Институтът организира и провежда обучение за повишаване професионалната квалификация на служителите в държавната администрация по програми, утвърдени от управителния съвет, както и ежегодно обучение на висши държавни служители.
(5) Финансирането на обучението по ал. 4 е за сметка на административните структури и организациите, чиито служители се обучават, или за сметка на обучаващите се.
(6) Институтът организира и извършва методически контрол на обучението за квалификация и преквалификация на служителите от държавната администрация, осъществявано от други институции и организации, с които има сключен договор.
(7) Дейностите по ал. 6 включват организиране и поддържане на централен регистър на обученията, съгласуване на програмите за обученията за квалификация и преквалификация, контрол върху качеството на извършваните обучения.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Институтът организира провеждането на централизиран конкурс за младши експерти и централизиран конкурс по чл. 9а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).


Чл. 5. При осъществяване на основната си дейност институтът:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) подготвя анализи на необходимостта от обучение за квалификация и преквалификация на служителите от администрацията;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) разработва годишни програми за обучение на служителите в държавната администрация;
3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) организира и провежда обучение за квалификация и преквалификация на служителите в администрацията по утвърдените задължителни програми и по заявка на административните структури;
4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) разработва самостоятелно и участва в разработването на проекти за обучение на служителите от администрацията, финансирани по национални и международни програми и по Оперативна програма "Административен капацитет";
5. поддържа база от данни с информация относно преминалите обучение;
6. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)
7. осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на института;
8. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) създава и поддържа информационен център с библиотека по въпроси, свързани с дейността на института;
9. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) издава информационни издания, учебни материали, сборници с лекции и други, свързани с обучението, което предлага институтът;
10. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) организира и провежда консултации по проблеми на публичната администрация и европейската интеграция, както и по въпроси, свързани с професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация;
11. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) организира научно-приложни конференции, семинари и професионални срещи за обсъждане и популяризиране на добри практики и на други актуални въпроси на държавната администрация и европейската интеграция;
12. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) организира и поддържа централен регистър на обученията за квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация и на извършващите ги институции, висши училища и други структури;
13. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) анализира програмите, организацията и качеството на обучението на служителите от администрацията, осъществявано от другите институции и организации, с които институтът има сключени договори, и подготвя оценки и препоръки за неговото подобряване в съответствие с установените нужди от обучение;
14. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) подготвя и предоставя на електронния си сайт информация относно завършилите обученията;
15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) предоставя на електронния си сайт утвърдения обобщен годишен план за обучение на служителите в администрацията.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Участници в програмите за обучение в института са служителите в държавната администрация.
(2) Други участници извън тези по ал. 1 могат да бъдат включвани в програмите при наличие на свободни места.
(3) Институтът може да провежда и програми за обучение, ако това му бъде възложено от национални, чуждестранни или международни организации.

Глава втора.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2006 Г.)

Раздел I.
Управителен съвет (Нов - ДВ, бр. 78 от 2006 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Органи на управление на института са управителният съвет и изпълнителният директор.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Управителният съвет се състои от петима членове - главния секретар на Министерския съвет или определен от него директор на дирекция в администрацията на Министерския съвет, заместник-министър на финансите, заместник-министър на труда и социалната политика и заместник-министър на образованието и науката. Изпълнителният директор на института е член на управителния съвет по право.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Поименният състав на управителния съвет се определя от министър-председателя по предложение на съответния ръководител на административна структура.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Министър-председателят определя председател на управителния съвет измежду лицата по ал. 2.
(4) В управителния съвет могат да участват с право на съвещателен глас и представители на академичните среди и неправителствени организации по предложение на председателя на управителния съвет.
(5) Мандатът на управителния съвет е две години.
(6) Член на управителния съвет се освобождава предсрочно:
1. по предложение на ръководителя на съответната административна структура;
2. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
4. при напускане на административната структура, която представлява.
(7) При предсрочно освобождаване по ал. 6 или при смърт на член на управителния съвет на негово място се определя нов член по реда на ал. 2, който довършва мандата на този, чието място е освободено.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Управителният съвет:
1. обсъжда програмите и дейностите за повишаване професионалната квалификация и преквалификация на служителите от държавната администрация и взема решения за тяхната реализация;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) ежегодно разглежда и обсъжда програмите за обучение, предложени за включване в годишния Каталог на института;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) одобрява годишния отчет за изпълнението на дейността на института;
4. одобрява проекта на бюджет на института, както и отчета за изпълнението на бюджета на института;
5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) обсъжда организацията и разходите за провеждане на централизирани конкурси за младши експерти и по чл. 9а, ал. 2 ЗДСл;
6. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) утвърждава системата за управление на качеството на учебния процес в института;
7. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) разглежда и обсъжда обобщените годишни планове за обучение на служителите в администрацията;
8. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) одобрява веднъж годишно списък с лектори и лекторски екипи на института, подбрани чрез прилагане на системата за управление на качеството на учебния процес в института.


Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Управителният съвет се свиква на редовно заседание от председателя най-малко веднъж на шест месеца. Заседанията се свикват от председателя на управителния съвет, по инициатива на трима от членовете му или по предложение на изпълнителния директор на института. Председателят на управителния съвет свиква извънредно заседание по инициатива поне на трима от членовете му или по предложение на изпълнителния директор на института. Уведомяването за извънредно заседание се извършва чрез писмена покана или по електронна поща до членовете на управителния съвет най-малко 10 дни преди датата на заседанието. Към поканата се прилага дневният ред за заседанието и евентуално постъпили по дневния ред писмени материали.
(2) Председателят на управителния съвет:
1. утвърждава проекта на дневен ред въз основа на предложенията на другите членове;
2. открива, ръководи и закрива заседанията на управителния съвет.
(3) Заседанията на управителния съвет са редовни, когато присъстват най-малко две трети от редовните му членове. Решенията се вземат с мнозинство от половината плюс един от редовните членове на управителния съвет.
(4) За заседанията на управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове.

Раздел II.
Изпълнителен директор (Нов - ДВ, бр. 78 от 2006 г.)


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт, който осигурява прилагането на правителствената стратегия за обучение на служителите в държавната администрация и осъществява координацията на програмите за професионалната им квалификация и преквалификация.
(2) Изпълнителният директор ръководи и представлява института.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Изпълнителният директор на Института по публична администрация се назначава със заповед на министър-председателя.


Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) При изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор взаимодейства с дирекциите от специализираната администрация на Министерския съвет, с министерствата и другите административни структури, със специализираните институти и центрове за обучение към министерствата, с висшите училища, с Националното сдружение на общините в Република България, с неправителствени организации, осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на института.


Чл. 10в. (Предишен текст на чл. 10, доп. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) (1) Изпълнителният директор:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) провежда държавната политика в областта на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация;
2. организира разработването и изпълнението на програми за обучение;
3. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)
4. подготвя проекта на бюджет на института;
5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) определя със заповед финансовите условия на обучението, предоставяно от института;
6. сключва договори, свързани с дейността на института;
7. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики;
8. назначава и освобождава държавните служители в института;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в института по трудово правоотношение;
10. командирова със заповед служителите от института в страната и в чужбина;
11. утвърждава образец на печата на института;
12. провежда информационната политика на института, която при спазване разпоредбите на Конституцията и законите на страната гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
13. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) представя на министър-председателя ежегоден доклад за дейността и състоянието на института.
14. издава удостоверения за завършен курс на обучение по образец съгласно приложение № 1;
15. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове.
16. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) участва по право в управителния съвет на института и може да предлага свикването на извънредно заседание по възникнали за разрешаване проблеми;
17. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) участва в работата на Комитета за наблюдение по Оперативна програма "Административен капацитет" и следи за изпълнението на решенията на управителния съвет;
18. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) издава заповеди в рамките на своята компетентност;
19. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) утвърждава обобщения годишен план за обучение на служителите в администрацията, изготвен от администрацията на Министерския съвет въз основа на утвърдените годишни планове за обучение на служителите в съответните администрации, съобразно средствата, предвидени за обучение в държавния бюджет за съответната година.
(2) При отсъствие на изпълнителния директор той се замества от определен от него с писмена заповед служител за всеки конкретен случай, в която се посочва и обемът на правомощията по време на отсъствието му.

Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА НА ИНСТИТУТА

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) При осъществяването на своите правомощия управителният съвет и изпълнителният директор се подпомагат от две дирекции, организирани в обща и специализирана администрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Общата численост на персонала на института е 28 щатни бройки, които са разпределени в организационните структури и административните звена съгласно приложение № 2.


Чл. 12. Изпълнителният директор утвърждава структурата на административните звена.

Раздел II.
Главен секретар (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.)


Чл. 13. (1) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.)


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.)

Раздел III.
Обща администрация


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор и на управителния съвет като органи на управление на института, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административно обслужване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Общата администрация на института е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване".


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване":
1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) разработва бюджета на института съгласувано с дирекция "Обучение, международна дейност и проекти";
2. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) организира и контролира финансово-счетоводната дейност в института;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на института;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) изготвя длъжностното разписание на института;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) изготвя месечни и годишни оборотни ведомости;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) подготвя годишния отчет и баланс на института;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) подготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на договори, предложени на института;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) осъществява процесуалното представителство на института;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) подготвя актовете за назначаване и трудовите договори с работещите в института и оформя прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) образува, води и приключва досиетата на работещите в института;
12. (отм., предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) изгражда и поддържа вътрешната информационна система и системата за регистрация, работата и контрола по съхраняването на документите;
13. (отм., нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) осъществява всички дейности по управление на собствеността на института.
14. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)
15. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)
18. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 78 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване" изпълнява и други функции, възложени й със заповед на изпълнителния директор.

Раздел IV.
Специализирана администрация


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на изпълнителния директор и на управителния съвет на института, планира, организира и контролира обучението и учебния процес, участва в разработването на научни проекти и в изпълнението им, извършва консултации на административните структури.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Обучение, международна дейност и проекти".


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) (1) Дирекция "Обучение, международна дейност и проекти":
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) подготвя анализи на необходимостта от обучение за квалификация и преквалификация на служителите от държавната администрация;
2. разработва годишните програми и курсове за обучение на служителите в администрацията;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) организира и провежда задължителното обучение на постъпващите за първи път на държавна служба и на назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители;
4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) планира, организира и провежда обучението на служители в държавната администрация, в т.ч. ежегодно обучение на висшите държавни служители, обучения на регионален принцип и др.;
5. организира и провежда обучение по поръчка от административните структури;
6. осъществява мониторинг, контрол, анализ и последваща оценка на проведените от института обучения;
7. организира обучението на лектори и координира тяхната дейност;
8. подготвя необходимата документация във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, когато обучението се провежда от външни организации;
9. организира и поддържа контакти с представители на министерствата и другите структури на изпълнителната власт, с висши училища и неправителствени организации по въпросите относно насоките в дейността на института и годишните програми за обучение;
10. издава специализирани материали, свързани с дейността на института;
11. осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на института;
12. участва в координирането на обучението по различни програми в администрацията;
13. планира, организира и провежда обучения, конференции, работни срещи и др. с международно участие;
14. разработва и изпълнява проекти;
15. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) изготвя документацията и организира провеждането на централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация и централизиран конкурс по чл. 9а, ал. 2 ЗДСл;
16. води регистър на издадените удостоверения за завършен курс на обучение по образец съгласно приложение № 1;
17. подпомага дейността на управителния съвет;
18. поддържа информационен център с библиотека;
19. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) подпомага изпълнителния директор при изпълнението на функциите му по утвърждаване и публикуване на обобщения годишен план за обучение на служителите в администрацията, изготвен от администрацията на Министерския съвет въз основа на утвърдените годишни планове за обучение на служителите в съответните администрации, съобразно средствата, предвидени за обучение в държавния бюджет за съответната година.
(2) Дирекция "Обучение, международна дейност и проекти" изпълнява и други функции, възложени й със заповед на изпълнителния директор.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в института е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите на института ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(4) В зависимост от учебните програми изпълнителният директор със заповед може да определи за отделни служители различно от посоченото в ал. 2 и 3 разпределение на работното време и почивките.
(5) Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на изпълнителния директор.


Чл. 20. Служителите в института, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените функции и задачи на ръководеното от тях административно звено:
1. възлагат задачи на работещите в звеното, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите звена в института в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
3. изготвят ежегодно отчет за дейността на ръководеното от тях административно звено и предлагат конкретни мерки за подобряване на дейността в него;
4. предлагат назначаване, повишаване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на работещите в ръководеното от тях административно звено;
5. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) отговарят за работата и контрола по съхраняването на документите.


Чл. 21. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в института, изпълняват възложените им задачи съобразно утвърдените длъжностни характеристики.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Документите, изпратени до института от държавни органи, от юридически или физически лица, се регистрират във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) При регистрирането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието й.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Изпълнителният директор разпределя преписките с резолюция, която съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.


Чл. 24. Изходящите от института документи се съставят в 2 екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, както и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.


Чл. 25. (1) Служителите в института могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните им задължения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Видът на предметната награда се определя в заповедта на изпълнителния директор, с която се награждава служителят.


Чл. 26. Пропускателният режим и други специфични разпоредби, свързани с дейността на института, се определят с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) Правилникът се приема на основание чл. 35а, ал. 6 от Закона за държавния служител.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г.)

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Устройствения правилник на Института по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация, приет с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм., бр. 87 от 2001 г.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 20 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2008 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

§ 3. В Устройствения правилник на Института по публична администрация към министъра на държавната администрация и административната реформа, приет с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 83 и 84 от 2005 г., бр. 78 от 2006 г. и бр. 58 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. В наименованието и навсякъде в правилника, включително в приложение № 1 към чл. 10а, ал. 1, т. 14 думите "министърът на държавната администрация и административната реформа", "министъра на държавната администрация и административната реформа" и "Министерството на държавната администрация и административната реформа" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2010 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 8, който влиза в сила от деня на обнародването.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2010 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 14 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2011 Г.)

§ 17. Навсякъде в правилника думите "министърът на образованието, младежта и науката" и "министъра на образованието, младежта и науката" се заменят съответно с "министър-председателят" и "министър-председателя".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 14 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2011 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2014 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШКОЛАТА ПО ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)

§ 5. Дейността във връзка с обучението по публични финанси, осигурена с 3 щатни бройки, преминава от Института по публична администрация към Министерството на финансите.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 10в, ал. 1, т. 14

(Предишно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 14 - ДВ, бр. 78 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Образец
 
Институт по публична администрация
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ .......... от .......... г.
 
С настоящото се удостоверява, че .......................... е завършил успешно курс/семинар ..........................................................................................
 
Изпълнителен директор:
(подпис и печат)
 


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.)


Численост на персонала на Института по публична администрация - 28 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Обща администрация 7
в т.ч.:  
дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване" 7
Специализирана администрация 20
в т.ч.:  
дирекция "Обучение, международна дейност и проекти" 20


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти