Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА БАНКА ЗА ПРОМИШЛЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ И КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2000г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се определят организацията, функциите, дейността и числеността на персонала на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури, наричана по-нататък "банката".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Банката е юридическо лице със седалище София, на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.
(2) Банката има статут на научна организация с основни функции по приемане на депозит с цел патентна процедура и осигуряване на трайно съхраняване за период не по-малък от 30 години на патентни, промишлени и колекционни микробиологични обекти (щамове и култури).
(3) Банката извършва научно-приложна и научно-информационна дейност по колекциониране, консервиране и дълготрайно съхранение на култури от бактерии, актиномицети, дрожди, плесени, плазмиди, животински и растителни вируси и животински клетъчни култури, които имат значение за науката, здравеопазването, промишлеността и учебната дейност.


Чл. 3. (1) Банката е международен депозиториум по "Будапещенски договор за признаване на депозитите на микроорганизми за целите на патентните процедури" към Световната организация за интелектуална собственост.
(2) Банката е член на Световната федерация на микробните колекции.
(3) Банката е член на Европейската организация на микробните колекции.
(4) Банката осъществява дейността си на национално и международно равнище чрез директни контакти.


Чл. 4. Органите за управление на банката са: директор, заместник-директор, научен секретар, дирекционен съвет и научен съвет.

Раздел II.
Основни дейности


Чл. 5. Банката:
1. извършва научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на колекционирането, консервирането и трайното съхранение на жизнеността, таксономичните характеристики и други специфични свойства на микроорганизми, вируси и клетъчни култури;
2. приема микробиологични образци, обект на защита по патентното законодателство, регистрира и издава удостоверения за извършен депозит в съответствие с международните изисквания на Будапещенския договор;
3. приема на съхранение промишлени и колекционни щамове, микроорганизми (в т.ч. плазмидосъдържащи), животински и растителни вируси, животински клетъчни култури с цел опазване на биологичното разнообразие (Указ № 41, ДВ, бр. 22 от 1996 г.);
4. приема образци на отговорно пазене;
5. осъществява обмен на карантинни, непатогенни и патогенни, патентни, промишлени и колекционни образци с чужди колекции;
6. организира и осъществява съхранение на лиофилизирани и замразени в течен азот микробиологични образци, както и досиета и документация за тях, в съответни хранилища;
7. поддържа поверения генофонд и отговаря за жизнеността и чистотата на съхраняваните култури за период не по-малък от 30 години, като за целта извършва периодични изследвания, възстановяване, намножаване и консервиране на образците;
8. при осъществяване на дейността си отговаря за опазването на околната среда от замърсяване и за безопасността на хора, животни и растения от заразяване;
9. води регистър на наличните образци;
10. публикува и разпространява каталог на съхраняваните култури на хартиен и технически носител, както и в интернет;
11. снабдява научни, учебни и производствени звена от страната и чужбина с образци от генофонда;
12. осигурява информация за чужди микробни колекции чрез каталози и интернет;
13. извършва справки и дава консултации по предмета на дейността си;
14. оказва помощ при депозирането на образци, както и при консервирането и съхранението им;
15. популяризира изследователската дейност по проблемите на колекционирането в страната и в чужбина, като издава периодично списание на английски език "Journal of Culture Collections", което разпространява на хартиен и технически носител и в интернет.


Чл. 6. Банката отчита и информира за дейността си:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) министъра на образованието, младежта и науката;
2. научния съвет;
3. Световната организация за интелектуална собственост в Женева;
4. Световната федерация на микробните колекции;
5. Европейската организация на микробните колекции.

Раздел III.
Управление


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Управлението на банката се осъществява от директор, назначен от министъра на образованието, младежта и науката, хабилитирано лице с над 10 години стаж в областта на микробиологията.
(2) Директорът:
1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на банката и я представлява пред всички държавни органи, учреждения, организации, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) определя вътрешната структура на банката на базата на определената от Министерството на образованието, младежта и науката численост на персонала;
3. управлява средствата, предоставени му от бюджета и от договори по собствена научна, научно-приложна и депозитна дейност;
4. има функции на работодател по отношение на служителите на банката и определя размера на индивидуалните възнаграждения и другите материални и морални стимули в съответствие с наличните фондове и законодателството;
5. издава правилник за вътрешния ред на банката;
6. назначава дирекционен съвет, който се състои от директора, заместник-директора, научния секретар и главния счетоводител, и подпомага директора при изпълнението на правилника за вътрешния ред на банката.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Министърът на образованието, младежта и науката утвърждава научен съвет към банката по предложение на нейния ръководител.
(2) Научният съвет на банката има права съгласно 15.6 от Правилника за прилагане на Закона за научните степени и научните звания.
(3) Научният съвет приема плана за работа на банката и отчитането му.

Раздел IV.
Структура и организация на работата


Чл. 9. Структурата на банката обхваща: "Обща администрация" с един отдел "Финансово-стопански и административно обслужване" и "Специализирана администрация" с един отдел "Научно-приложна и научно-информационна дейност".


Чл. 10. (1) Отделът "Научно-приложна и научно-информационна дейност" включва 5 сектора: "Бактерии и актиномицети", "Плесени и дрожди", "Вируси, клетъчни култури и плазмиди", "Биохимия, криобиология и лиофилизация" и "Международно сътрудничество и научна информация".
(2) Отделът "Научно-приложна и научно-информационна дейност" изпълнява основните дейности на банката в съответствие с чл. 3 и 5.


Чл. 11. Отделът "Финансово-стопански и административно обслужване" осъществява:
1. финансово-счетоводна дейност:
а) разпределение на бюджетните средства;
б) счетоводно отчитане и обслужване;
в) анализиране и контролиране на стоково-материалните ценности и средства и суми с целево предназначение;
г) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) изготвяне на годишния баланс на банката и представяне в МОМН;
д) изготвяне на проектобюджет на банката за следваща календарна година;
е) финансова дейност в съответствие със Закона за счетоводството и действащите законови разпоредби;
2. административно обслужване:
а) назначаване и уволняване на персонала;
б) водене на личните дела на служителите;
в) деловодство и архив на банката;
3. техническа поддръжка на апаратура и съоръжения;
4. снабдяване и разпределение на химикали, материали и консумативи.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Общата численост на персонала е 24 човека.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 4, ал. 4 от Постановление № 216 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (ДВ, бр. 104 от 1999 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г.)

§ 9. В Устройствения правилник на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (ДВ, бр. 42 от 2000 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в правилника думите "министъра на образованието и науката", "министърът на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти