Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"

В сила от 01.08.2000 г.
Приет с ПМС № 147 от 27.07.2000 г.

Обн. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.74 от 24 Август 2001г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 19 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.74 от 23 Август 2013г., изм. ДВ. бр.108 от 17 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 12 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се определят устройството и дейността на болница "Лозенец".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Болница "Лозенец" е многопрофилно лечебно заведение към Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) Болница "Лозенец" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 02.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 19.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Числеността на персонала на болница "Лозенец" е 912 щатни бройки, в т. ч. директор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Болница "Лозенец" е учебно-клинична база, определена съгласно Постановление № 316 на Министерския съвет от 2003 г. за откриване на Медицински факултет в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (ДВ, бр. 114 от 2003 г.).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Директорът на болница "Лозенец" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Болница "Лозенец" извършва:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2016 г.) диагностика и лечение на заболявания;
2. родилна помощ;
3. рехабилитация;
4. диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение;
5. диспансеризация;
6. дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки, определени конкретно по реда на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, и при спазване изискванията на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията;
7. клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
8. учебна и научна дейност;
9. (нова - ДВ, бр. 29 от 2016 г.) асистирана репродукция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 02.08.2005 г.) Болница "Лозенец" извършва уникални за страната диагностично-лечебни дейности и научноизследователска работа по прилагането на съвременни медицински технологии.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 02.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Болница "Лозенец" извършва и обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти, при условията и по реда на чл. 80а, ал. 2 и чл. 90 от Закона за лечебните заведения. За лекарите преподаватели и лекарите по дентална медицина преподаватели в болницата се прилагат чл. 80, ал. 2 и чл. 80а, ал. 1 от същия закон.
(4) Болница "Лозенец" осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на медицинската наука и практика и изпълнява задачи по разработването и провеждането на националната здравна политика.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Дейността на болница "Лозенец" се осъществява по медицинските специалности, посочени в приложение № 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 03.06.2016 г.) След уведомяване от Националната служба за охрана болница "Лозенец" предприема необходимите мерки за медицинско осигуряване при пътувания в чужбина на лицата, посочени в чл. 20, ал. 1 и 3 от Закона за Националната служба за охрана. Разходите за командировки на лекарите са за сметка на съответното ведомство.

Чл. 4. (1) Дейностите по чл. 3, ал. 1 и 2 се извършват за определени с решение на Министерския съвет категории лица от държавните и обществените институции, както и за членовете на дипломатическия корпус в Република България и на официални чуждестранни делегации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 02.08.2005 г.) Извън случаите по ал. 1 дейности по чл. 3, ал. 1 и 2 могат да се извършват за всички български и чуждестранни граждани въз основа на договори с Националната здравноосигурителна каса и/или доброволни здравноосигурителни фондове, срещу заплащане по договори с юридически лица или по ценоразпис, издаден от директора на болница "Лозенец".

Раздел II.
Управление


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Болница "Лозенец" се ръководи от директор, който се назначава от министър-председателя.
(2) За директор може да бъде назначено лице с висше медицинско образование и призната медицинска специалност.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 108 от 2001 г.)


Чл. 6. (1) Директорът:
1. организира, ръководи и представлява болницата и отговаря за цялостната й дейност;
2. е разпоредител с бюджета на болницата;
3. сключва и прекратява трудовите договори с медицинските служители и с другия персонал, както и организира подбора на кадрите въз основа на ежегодно атестиране;
4. определя с правилник вътрешния ред в болницата, както и реда и начина на обслужване в нея;
5. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) създава, закрива и преобразува структурни звена в болница "Лозенец" в рамките на определената в правилника структура и при спазване на определените в Закона за лечебните заведения и в правилника изисквания за това.
(2) При изпълнението на своите функции директорът се подпомага от двама заместник-директори и от административен секретар. За заместник-директори се назначават лица, които отговарят на изискванията по чл. 5, ал. 2.
(3) При отсъствие на директора той се замества от определен от него заместник-директор.


Чл. 7. (1) Главната медицинска сестра на болница "Лозенец":
1. организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи в болницата;
2. отговаря за хигиенното състояние на болницата, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
3. представя на директора информация за състоянието на здравните грижи в болницата;
4. планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти в болницата с образователно-квалификационна степен, по-ниска от "магистър";
5. свиква съвета по здравни грижи в болницата.
(2) Главната медицинска сестра е с образователно-квалификационна степен "бакалавър".


Чл. 8. (1) Директорът се подпомага в профилактичната и диагностично-лечебната дейност от медицински съвет.
(2) Медицинският съвет се ръководи от директора и включва ръководителите на клиничните и диагностичните звена и главната медицинска сестра.
(3) Дейността на медицинския съвет се осъществява в съответствие с правилника по чл. 6, ал. 1, т. 4.

Раздел III.
Структура


Чл. 9. (1) Болница "Лозенец" се състои от:
1. консултативно-диагностичен блок;
2. стационарен блок;
3. болнична аптека;
4. административно-стопански блок.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.)


Чл. 10. (1) Консултативно-диагностичният блок на болница "Лозенец" осигурява амбулаторно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) консултативни кабинети;
2. медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) отделения без легла;
4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 02.08.2005 г.) звено за управление на информацията, качеството, пациентопотока, учебната и научната дейност.
(2) Общото ръководство на консултативно-диагностичния блок на болница "Лозенец" се осъществява от определен от директора заместник-директор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Директорът на болница "Лозенец" със заповед определя вида и функциите на кабинетите, в състава на консултативно-диагностичния блок.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Отделенията и лабораториите по ал. 1 и техните нива на компетентност по смисъла на Закона за лечебните заведения са определени в приложение № 2.


Чл. 11. (1) Стационарният блок на болница "Лозенец" осигурява стационарно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и включва клиники и/или отделения с легла.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Към клиниките и отделенията на стационарния блок, в които се извършват оперативни дейности, се създават необходимият вид и брой операционни зали, при спазване на изискванията, въведени със съответните медицински стандарти.
(3) Общото ръководство на стационарния блок на болница "Лозенец" се осъществява от определен от директора заместник-директор.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.) Клиниките и отделенията с легла и техните нива на компетентност по смисъла на Закона за лечебните заведения, както и обособените операционни блокове в болницата са определени в приложение № 3.


Чл. 12. (1) Болничната аптека на болница "Лозенец" осигурява снабдяването с лекарства, медицински консумативи и други необходими за дейността материали и пособия.
(2) Болничната аптека осигурява приготвянето на лекарствени продукти по лекарско предписание, както и на екстемпорални форми.
(3) Общото ръководство на болничната аптека се осъществява от началник, назначен от директора.
(4) Директорът на болница "Лозенец" със заповед определя вида и функциите на секторите в болничната аптека.


Чл. 13. (1) Административно-стопанският блок на болница "Лозенец" осъществява административното обслужване в болницата, финансовата и счетоводната отчетност, както и стопанисването и поддържането на имуществото на болницата.
(2) Административно-стопанският блок на болница "Лозенец" се ръководи от административен секретар.
(3) Директорът на болница "Лозенец" със заповед определя вида и функциите на отделите в състава на административно-стопанския блок.

Раздел IV.
Финансиране


Чл. 14. (1) Източници за финансиране на болница "Лозенец" са:
1. републиканският бюджет;
2. Националната здравноосигурителна каса;
3. доброволни здравноосигурителни фондове;
4. местни и чуждестранни юридически и физически лица.
(2) Държавата може да предоставя и целеви субсидии, одобрени със Закона за държавния бюджет, за:
1. придобиване на дълготрайни материални активи;
2. основен ремонт;
3. изграждане на информационни системи, свързани с дейността на болницата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 02.08.2005 г.) Дейността по чл. 3, ал. 1, т. 6 се финансира по реда на глава втора, раздел II от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 02.08.2005 г.) Извършването на дейности по чл. 3, ал. 1 и 2 може да се осигурява и чрез национални здравни програми, финансирани по реда на чл. 3, ал. 5 от Закона за здравето.


Чл. 15. Приходите на болница "Лозенец" се формират от постъпления от:
1. субсидията от републиканския бюджет, ежегодно определяна със Закона за държавния бюджет;
2. средства от Националната здравноосигурителна каса за пакета здравни услуги, приети с Националния рамков договор и сключени договори с Националната здравноосигурителна каса;
3. средства от доброволни здравноосигурителни фондове по сключени договори за медицинска помощ;
4. директни плащания от местни и чуждестранни юридически и физически лица, както и по чл. 37 от Закона за здравното осигуряване;
5. приходи от обучение на студенти, специализанти и докторанти по договори с висши медицински училища;
6. отдаване под наем на оборудване, помещения и площи съгласно действащата нормативна уредба;
7. други, които не противоречат на действащата нормативна уредба.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 02.08.2005 г.) Разходването на средствата се извършва за:
1. заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудово правоотношение, както и съответните осигурителни плащания;
2. допълнително материално стимулиране, когато това е предвидено в нормативен акт;
3. издръжка;
4. основни ремонти;
5. придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.

Раздел V.
Охрана и пропускателен режим


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 03.06.2016 г.) (1) Охраната на болница "Лозенец" се осъществява от Националната служба за охрана за сметка на предвидените по нейния бюджет средства и въз основа на съвместен план на директора на болница "Лозенец" и началника на НСО. В плана се определят организационни и технически мерки, както и условията за взаимодействие с органите на МВР и с юридически лица по Закона за частната охранителна дейност.
(2) Необходимите мерки от технически характер за осигуряване на защита на болница "Лозенец" като стратегически обект, включително изграждането на елементите за физическа защита, се финансират от бюджета на болницата.


Чл. 17. Директорът на болница "Лозенец" може да сключва договори за възлагане на отделни дейности, свързани с охраната, и на други юридически лица.


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 03.06.2016 г.) Пропускателният режим и редът за временно пребиваване на територията на болницата се определя от директора.

Раздел VI.
Взаимодействие с други лечебни и здравни заведения


Чл. 19. (1) Болница "Лозенец" осъществява дейността си самостоятелно, както и във взаимодействие и координация с лечебни и здравни заведения, ведомства и организации в страната и в чужбина.
(2) Националните медицински центрове и висшите медицински училища и академии съдействат на болница "Лозенец" при провеждането на диагностично-лечебната и профилактичната дейност.


Чл. 20. Научноизследователската и научно-приложната дейност в болница "Лозенец" се осъществяват в тясно сътрудничество с националните медицински центрове и висшите медицински училища.


Чл. 21. Болница "Лозенец" осъществява международна дейност и сътрудничество.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 60 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 25 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2005 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2005 Г.)

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Правилника за устройството и дейността на болница "Лозенец", приет с Постановление № 147 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 74 и 108 от 2001 г. и бр. 63 от 2005 г.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2008 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2009 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.02.2011 Г.)

§ 11. Отделението по ушно-носно-гърлени болести, Отделението по очни болести и Отделението по акушерство и гинекология се преобразуват съответно в Клиника по ушно-носно-гърлени болести, Клиника по очни болести и Клиника по акушерство и гинекология от датата на назначаването със заповед на директора на болницата на лекар - хабилитирано лице, за началник на съответната структура, при условията и по реда на Закона за лечебните заведения.


§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 27 МАЙ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2016 Г.)

§ 4. Постановлението се приема на основание § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Националната служба за охрана и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 9, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 02.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 19.02.2008 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.)


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2016 г.)

Медицински специалисти:

1. Хирургия.
2. Кардиохирургия.
3. Съдова хирургия.
4. Ортопедия и травматология.
5. Ушно-носно-гърлени болести.
6. Очни болести.
7. Урология.
8. Анестезиология и интензивно лечение.
9. Акушерство и гинекология.
10. Неонатология.
11. Вътрешни болести.
12. Гастроентерология.
13. Пневмология и фтизиатрия.
14. Нефрология.
15. Кардиология.
16. Нервни болести.
17. Педиатрия.
18. Физикална и рехабилитационна медицина.
19. Образна диагностика.
20. Обща и клинична патология.
21. Съдебна медицина.
22. Клинична лаборатория.
23. Микробиология.
24. Вирусология.
25. Клинична хематология.
26. Клинична алергология.
27. Детска кардиология.
28. Детска ревматология.
29. Детска ендокринология и болести на обмяната.
30. Детска неврология.
31. Ендокринология и болести на обмяната.
32. Кожно-венерически болести.
33. Психиатрия.
34. Дентална медицина.
35. Медицинска онкология.
36. Ревматология.
37. (нова - ДВ, бр. 29 от 2016 г.) Обща медицина.


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.)

Отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Образна диагностика".
2. Отделение по диализно лечение с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Диализно лечение".
3. Отделение по клинична патология и съдебна медицина с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Обща и клинична патология".
4. Отделение по фиброендоскопска и ехографска диагностика с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Гастроентерология".
Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Клинична лаборатория".
2. Лаборатория по микробиология и вирусология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Микробиология" и с ІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Вирусология".


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 11.02.2011 г.)

Клиники/отделения с легла:
1. Спешно отделение с І ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Спешна медицина".
2. Клиника по вътрешни болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Вътрешни болести", в която са създадени:
2а. Първо вътрешно отделение с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Вътрешни болести".
2б. Отделение по гастроентерология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Гастроентерология".
2в. Отделение по пневмология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия".
3. Клиника по кардиология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Кардиология", в която са създадени:
3а. Общо кардиологично отделение.
3б. Отделение за интензивно кардиологично лечение.
3в. Отделение за инвазивна кардиология.
3г. Отделение за кардиостимулация с контрол на кардиостимулатори.
3д. Отделение по електрофизиология с лаборатория по електрофизиологични изследвания.
3е. Отделение за неинвазивна кардиологична диагностика.
4. Клиника по педиатрия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Педиатрия".
5. Хирургична клиника с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарта "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия", в която са създадени:
5а. Отделение по хирургия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с посочените в т. 5 общи медицински стандарти по хирургия.
5б. Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с посочените в т. 5 общи медицински стандарти по хирургия.
5в. Отделение по съдова хирургия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с посочените в т. 5 общи медицински стандарти по хирургия.
6. Клиника по ортопедия и травматология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Ортопедия и травматология".
7. Отделение по ушно-носно-гърлени болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".
8. Отделение по очни болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Очни болести".
9. Клиника по кардиохирургия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Кардиохирургия".
10. Клиника по урология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Урология".
11. Клиника по нефрология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Нефрология".
12. Клиника по анестезия и интензивно лечение с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение", в която са създадени:
12а. Отделение по интензивно лечение с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".
13. Отделение по акушерство и гинекология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Акушерство и гинекология".
14. Отделение по неонатология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Неонатология".
15. Отделение по нервни болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Нервни болести".
16. Отделение за долекуване и продължително лечение и рехабилитация с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
17. Операционен блок.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти