Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Издаден от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.29 от 27 Март 2001г., изм. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.38 от 12 Април 2002г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 24 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) С правилника се определят дейността, структурата и организацията на работа на Националната служба за съвети в земеделието към министъра на земеделието и храните, наричана по-нататък "службата".

Чл. 2. (1) Службата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и териториални звена в страната.
(2) Службата извършва спомагателна дейност в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) Службата предоставя консултантски услуги, актуална информация и техническа помощ на земеделските стопани за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие в Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Службата участва в Системата за съвети в земеделието по чл. 10, ал. 1 на Закона за подпомагане на земеделските производители, като предоставя на земеделските стопани съвети съгласно чл. 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.).

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Изпълнителният директор на службата е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Инспекторатът на Министерството на земеделието и храните осъществява контрол върху дейността на службата.

Глава втора.
СЪСТАВ И СТРУКТУРА


Чл. 5. (1) Службата се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Договорът с изпълнителния директор на службата се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните.


Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на службата:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на службата;
2. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) представлява службата пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на службата;
5. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) представя на министъра на земеделието и храните за утвърждаване проект на бюджет на службата и отчет за изпълнението му;
6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) утвърждава длъжностното разписание на службата, определя индивидуалния размер на възнагражденията и други плащания и допълнителни възнаграждения на персонала в съответствие с изискванията на нормативните актове;
7. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) назначава и освобождава главния секретар и служителите в службата включително до 50 експерти извън утвърдената численост на персонала при спазване на разпоредбите на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 52 от 2011 г.);
8. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) утвърждава длъжностната характеристика на главния секретар;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) сключва договори, необходими за дейността на службата, съобразно своите правомощия;
10. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
11. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност";
12. (нова - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) осъществява правомощия като орган по назначаване на държавни служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудово правоотношение по Кодекса на труда.
(2) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител.
(3) Изпълнителният директор може да делегира правомощия на определени от него лица с писмена заповед.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)


Чл. 7. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на службата в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в службата и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
2. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) контролира и координира изпълнението на заповеди и разпореждания на изпълнителния директор;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) отговаря за ползването и управлението на предоставените на службата недвижими имоти и движими вещи;
4. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) контролира за законосъобразното разходване на финансовите средства, предоставени на службата;
5. (нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) изпълнява и други дейности, възложени му от изпълнителния директор;
7. (нова - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) координира и контролира дейността на службата за точното спазване на нормативните актове и разпореждания на изпълнителния директор;
8. (нова - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) контролира и отговаря за работата с документи и тяхното съхранение.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) Службата е структурирана в две дирекции, които подпомагат изпълнителния директор при изпълнение на правомощията му по чл. 6, и извършват дейностите по чл. 12 и 13.
(2) В дирекциите могат да се създават отдели.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-финансова дейност".


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., предишен текст на чл. 10, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория" с 27 териториални областни офиси.
(2) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) Дейността на всеки териториален офис се координира и ръководи от експерт, определен със заповед на изпълнителния директор.


Чл. 11. Общата численост на службата е дадена в приложение.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА СЛУЖБАТА


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Дирекция "Административно-финансова дейност":
1. отговаря за административното обслужване;
2. отговаря за организацията на финансово-счетоводната дейност и вътрешния контрол съобразно действащото законодателство;
3. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) изготвя проект на бюджет на службата и отчет за изпълнението му;
4. отговаря за текущите и основните ремонти на сградния фонд на службата, за поддържането на материалната база и нейното съхраняване;
5. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) отговаря за транспортното обслужване на службата и поддържането на автомобилния парк;
6. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) организира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на службата - локални мрежи, комуникационно оборудване, телефонна инсталация, хардуера и системния софтуер;
7. (нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г.) изготвя и актуализира длъжностното разписание на служителите;
8. (нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) координира организацията и обобщава информация относно проведените обучения на служителите на службата;
9. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) организира процеса на разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики, както и процеса на оценяване на изпълнението на служителите;
10. (нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) изготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, отразяването им в трудовите или служебните книжки, както и съхраняването им в личните досиета;
11. (нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) изготвя служебни бележки, удостоверения и справки, свързани с трудовата дейност на служителите;
12. (нова - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки.


Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 29 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория":
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) подпомага трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието;
2. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) предоставя специализирани консултации в областта на земеделието;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) организира и извършва обучение на земеделски стопани;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) съдейства чрез предоставяне на информация и консултации за създаване на организации на производители на земеделски продукти в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
5. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) разработва и разпространява обучителни и информационни материали, свързани с основната дейност на НССЗ;
8. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г.)
12. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) организира и провежда информационни кампании, свързани с основната дейност на НССЗ;
13. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) изготвя проекти за кандидатстването по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР);
14. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
18. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) създава, поддържа и актуализира база от данни в информационната система на службата с цел подпомагане на управлението и отчитането на консултантската й дейност;
20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
22. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
24. (нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
25. (нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
26. (нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
27. (нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
28. (нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
29. (нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
30. (нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
31. (нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
32. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) предоставя комплекти съветнически услуги на лица съгласно условията и изискванията на мярка 143 от ПРСР;
33. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) осъществява своята дейност в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации в областта на земеделието;
34. (нова - ДВ, бр. 65 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) извършва лабораторни изпитвания, свързани с основната дейност на НССЗ по цени, нормативно определени до размера на извършените разходи съгласно одобрен от изпълнителния директор ценоразпис;
35. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) предоставя пакети съветнически услуги на лица съгласно условията и изискванията на мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление" от ПРСР 2014 - 2020 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) Териториалните областни офиси осигуряват изпълнението на дейността на службата по чл. 2, ал. 2 и 3 на територията на съответната област.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г.)


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 ч. и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч.
(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на главния секретар.

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 15. (1) Бюджетът на службата се формира от субсидия и от собствени приходи.
(2) Източниците на собствени приходи на службата са:
1. дарения и помощи;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) приходи от обучителни и информационни дейности;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) приходи от изработване на проекти за кандидатстване по различни мерки от ПРСР 2014 - 2020 г. и от средства, получени по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика;
4. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) платени консултантски услуги;
5. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) средства, получени по международни проекти и програми;
6. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) средства, получени от дейността на Аналитичната лаборатория към НССЗ;
7. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) други дейности, които не са забранени със закон.


Чл. 16. Приходите от собствена дейност и субсидията се разходват за:
1. издръжка на службата;
2. основни ремонти на материалната база на службата;
3. закупуване на дълготрайни активи;
4. изпълнение на дейности, пряко свързани с функциите на службата;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) застраховане на застроените имоти и движимите вещи на службата.


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г.)

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание § 1, ал. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Националния център за аграрни науки и чл. 11 от Закона за администрацията.


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2006 Г.)

§ 13. Правилникът влиза в сила с влизането в сила на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите.


§ 14. В срок един месец след влизането в сила на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието главният секретар утвърждава длъжностните характеристики на служителите.


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 14.03.2012 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 11

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.)


Обща численост на службата - 70 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация 10
в т.ч.  
дирекция "Административно-финансова дейност" 10
Специализирана администрация 58
в т.ч.  

Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория"

58


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти