Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2008 Г.)

Издаден от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2001г., изм. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 7 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.11 от 3 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.56 от 21 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.38 от 26 Май 2015г., изм. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г., отм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.


Отменен с § 7, т. 2 от заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие" - ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) С този правилник се уреждат дейността, структурата, организацията на работа, функциите на административните звена и числеността на персонала на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните, наричана по-нататък "инспекцията".

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) Инспекцията е юридическо лице със седалище гр. София, с 28 регионални служби в административните центрове на областите в Република България и териториални звена за изпитване и сертифициране в гр. Пловдив и гр. Русе.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) Контролно-техническата инспекция осъществява дейностите, свързани със:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) регистрацията на машини за земни работи, земеделската и горската техника, наричана по-нататък "техниката";
2. контрола по техническото състояние и безопасността на техниката при работа с нея;
3. техническите прегледи на техниката;
4. придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техниката;
5. контрола на дейностите по пускането на пазара, пускането в употреба и спирането от работа на техниката;
6. издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност за работа с техниката;
7. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) контрола върху:
а) (доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) наличието на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях, за които е влязло в сила изискването за одобрение на типа;
б) наличието на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;
8. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) проверка за наличието на регистрация на техниката;
9. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) обмена на информация с Европейската комисия и органите за типово одобрение на държавите - членки на ЕС, относно дейностите по т. 10;
10. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) издаването, изменението, отказа от издаване и отнемането на сертификат за одобрение на типа;
11. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) удостоверяване на безопасността на употребявана техника;
12. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) изпитване, сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника;
13. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) изпитване и проверки във връзка с одобрение на типа на нови колесни трактори.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г., в сила от 26.05.2015 г.) Контролно-техническата инспекция е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.
(2) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Издръжката на инспекцията се осигурява от приходи от собствена дейност и субсидия от републиканския бюджет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Инспекцията е администратор на следните приходи:
1. държавни такси, определени в тарифата по чл. 9, ал. 15 и чл. 17, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
2. лихви;
3. наеми от имущество;
4. дарения;
5. международни програми и споразумения;
6. цени на услуги;
7. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) глоби по наказателни постановления съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) други.


Чл. 4. (1) Контролно-техническата инспекция осъществява своята дейност самостоятелно и съвместно със съответните специализирани контролни органи на други министерства и ведомства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Инспекцията има собствен знак и кръгъл печат с надпис отстрани "Контролно-техническа инспекция *София*", а в средата - абревиатура "МЗХ".

Раздел II.
Състав и структура на Контролно-техническата инспекция


Чл. 5. Контролно-техническата инспекция се ръководи и представлява от изпълнителен директор.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните.


Чл. 7. (1) Изпълнителният директор:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на инспекцията;
2. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) информира министъра на земеделието и храните за резултатите от извършените годишни и сезонни прегледи на регистрираната техника и за броя на извършените регистрации;
3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) прави предложения пред министъра на земеделието и храните за:
а) (отм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г.)
б) отнемане разрешението за провеждане на курсове за придобиване и отнемане на правоспособност за работа с техниката;
в) (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) утвърждава длъжностното разписание на инспекцията;
5. назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) сключва договори от името и за сметка на инспекцията;
7. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) контролира придобиването и използването на дълготрайни материални активи в инспекцията и утвърждава бракуването им в съответствие с нормативните актове;
8. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) издава и подменя свидетелствата за правоспособност и за работа с техниката;
9а. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) организира дейността по регистрация на техниката;
10. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)
11. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации, както и със сродни международни организации;
12. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) утвърждава списък на служителите от инспекцията, които имат право да носят оръжие при изпълнение на служебните си задължения;
13. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) издава наказателни постановления съгласно чл. 23, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ);
14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) прави предложения до министъра на земеделието и храните за привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз и с актовете на съответните международни организации в областта на земеделската и горската техника и правоспособността за работа с нея;
15. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) определя реда за предоставяне на обществена информация в съответствие с действащото законодателство;
16. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) представя на министъра на земеделието и храните годишен доклад за дейността на инспекцията;
18. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) командирова служителите на инспекцията в страната и в чужбина;
19. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) определя условията и реда за извършване на тематични прегледи;
20. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) утвърждава методики за извършване на технически прегледи;
21. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) осъществява обмена на информация с Европейската комисия и органите за типово одобрение на държавите - членки на ЕС;
22. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) издава, отменя, изменя или отказва издаването на сертификат за одобрение на типа за нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, техните системи, компоненти и отделни технически възли, за които са влезли в сила изискванията за одобрение на типа;
23. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) издава, изменя или отказва издаването на сертификат за одобрение на типа на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;
24. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) издава удостоверения за съответствие за безопасност на употребявана техника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Изпълнителният директор изпълнява и други функции и задачи, възложени му от министъра на земеделието и храните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от главния секретар или от определен със заповед на изпълнителния директор служител за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Административното ръководство на инспекцията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) изготвя ежегодно доклад за състоянието на инспекцията и го представя на изпълнителния директор;
2. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) ръководи, координира и контролира администрацията за точното спазване на нормативните актове и административните актове на изпълнителния директор;
3. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) организира подготовката на бюджет на инспекцията;
4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) отчита дейността си пред изпълнителния директор на инспекцията;
5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) координира взаимодействието на инспекцията с Министерството на земеделието и храните, с органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;
6. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) контролира дейността по предоставяне на информация, по отговори на жалби, предложения, сигнали и молби на граждани и юридически лица;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) организира, координира и контролира дейността по обучението и атестацията на служителите в инспекцията;
8. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) координира взаимодействието на инспекцията с Европейската комисия и органите за типово одобрение на държавите - членки на ЕС;
9. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) организира и отговаря за стопанисването на ползваните за административни нужди имоти и движими вещи, предоставени на инспекцията;
10. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в инспекцията;
11. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) отговаря за спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
12. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) изпълнява и други функции и задачи, възложени му от изпълнителния директор на инспекцията;
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от изпълнителния директор с писмена заповед длъжностно лице за всеки конкретен случай.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията и финансовият контрольор са пряко подчинени на изпълнителния директор.
(2) Служителят по сигурността на информацията се назначава по реда на Закона за защита на класифицираната информация и изпълнява задачите, произтичащи от закона и нормативните актове по прилагането му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г., в сила от 26.05.2015 г.) Финансовият контрольор се назначава съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор ( ЗФУКПС) и осъществява своята дейност съгласно ЗФУКПС и указанията на министъра на финансите.


Чл. 9. (1) Изпълнителният директор осъществява правомощията си с помощта на администрация.
(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г., в сила от 26.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Общата численост на персонала е 108 щатни бройки и е дадена в приложение № 1.


Чл. 10. Общата администрация е организирана в дирекция "Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване" и осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация.


Чл. 11. Дирекция "Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване" осъществява следните функции:
1. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)
2. изготвя и предлага на изпълнителния директор проекта на годишния бюджет, периодични и годишни отчети за неговото изпълнение;
3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) обработва първичната счетоводна информация, анализира ежемесечно приходите и разходите по бюджета на инспекцията и предлага съответните мерки, свързани с финансовата дисциплина и отчетност;
4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) ръководи транспортното обслужване на инспекцията, регистрацията на моторните превозни средства, застраховането, поддръжката, ремонта и годишните технически прегледи;
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) разработва и актуализира щатното разписание и длъжностните характеристики на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение, и отговаря за съхранението и достъпа до личните данни на служителите в инспекцията;
6. изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
7. организира обработката на документите и осъществява деловодната дейност;
8. оказва правна помощ на изпълнителния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми;
9. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) извършва цялостната оперативна дейност по постъпилите в инспекцията предложения, жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица;
10. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) организира дейностите по извършване на основни и текущи ремонти, поддържане и съхраняване на материалната база;
11. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) осигурява процесуалното представителство на инспекцията;
12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) организира правната помощ в инспекцията за законосъобразното осъществяване на нейните функции и следи за произтичащите за инспекцията задължения от нормативни актове от действащото законодателство;
13. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) организира разработването на нормативни актове и дава становища по тях;
14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) участва в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на земеделската и горската техника и правоспособността за работа с нея с цел хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз;
15. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) отговаря за планирането на обществените поръчки за съответната година и за организацията по провеждане на процедурите;
16. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) отговаря за сключването, изпълнението и прекратяването на договорните отношения с външни физически и юридически лица;
17. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) организира оперативната подготовка за работа в условията на криза;
18. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) създава и поддържа регистър на съставените актове и издадените наказателни постановления по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
19. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) осъществява дейността по обучението и атестацията на служителите в инспекцията.
20. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)
22. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.05.2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на изпълнителния директор и е организирана в главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката" с регионални служби в административните центрове на областите в Република България и Главна дирекция "Изпитване и сертифициране" - гр. Пловдив, с териториални звена в гр. Русе и гр. Пловдив.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Главната дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката" осъществява следните функции:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) координира и контролира дейността на регионалните служби на инспекцията по регистрацията и техническите прегледи на земеделската и горската техника съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) организира и ръководи извънредни проверки във връзка с дейността по т. 1 по нареждане на министъра на земеделието и храните;
3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) разработва образци на документи и методически указания за осъществяване дейността на дирекцията;
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) събира, обработва и съхранява данните за наличната и регистрирана техника и извършените регистрации, годишни, сезонни и тематични прегледи;
5. изготвя анализи и прави предложения за подобряване на работата по регистрацията, извършването на техническите прегледи и издаването на свидетелствата за правоспособност;
6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) води и съхранява регистри с бази данни за:
а) собствениците на ЗГТ;
б) вида и броя на регистрираната техника;
в) брой извършени технически прегледи;
г) лицата, придобили правоспособност за работа със ЗГТ;
д) учебните форми, имащи право да извършват обучение за придобиване на правоспособност за работа със ЗГТ;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) изготвя проекта за годишен план за работа на дирекцията и представя на изпълнителния директор на инспекцията годишен отчет за извършеното;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) изготвя месечни отчети на регистрираната техника и извършените технически прегледи на територията на всяка регионална служба;
9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) участва в разработването на нормативни актове в областта на регистрацията, техническите прегледи на ЗГТ и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с нея;
10. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) изготвя статистическа информация за състоянието на ЗГТ в страната;
11. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) извършва контрола върху:
а) наличието на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях;
б) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) наличието на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;
в) наличието на регистрация;
12. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) извършва проверки по изпълнение на задълженията на служителите от Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката".


Чл. 14. Регионалните служби:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) извършват регистрация на техниката на територията на съответната област;
2. организират и извършват годишните, сезонните и тематичните прегледи на техниката;
3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) извършват задължителен технически преглед при регистрацията на техниката и заверяват необходимите документи съгласно Наредба, издадена на основание чл. 11, ал. 9 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) извършват контрол върху пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;
5. не допускат разпространението на техника, която не отговаря на изискванията на чл. 9 и 10 ЗРКЗГТ;
6. извършват превантивна дейност, насочена за ограничаване на предпоставките за аварии, злополуки и увреждане на земеделската продукция, както и предотвратяване на вредното влияние върху околната среда при работа с техниката;
7. извършват постоянен контрол на документите за правоспособност при работа с техниката;
8. организират дейността по издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност на територията на областта.
9. водят регистри на:
а) (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) техниката за територията на регионалната служба;
б) учебните форми, получили разрешение за обучение;
в) лицата, получили правоспособност за работа със земеделска и горска техника;
г) (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) извършените технически прегледи на територията на регионалната служба;
10. отчитат дейността си в срок, определен от изпълнителния директор;
11. имат собствен печат;
12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) представят месечен отчет за регистрираната техника и извършените технически прегледи на територията на съответната регионална служба.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) Главна дирекция "Изпитване и сертифициране" осъществява следните функции:
1. удостоверяване на безопасността на употребявана техника;
2. изпитване, сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника;
3. изпитване и проверки във връзка с одобрение на типа на нови колесни трактори;
4. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) изготвя текущата информация по обмен с Европейската комисия и органите за одобрение на типа на държавите - членки на Европейския съюз;
5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) изготвя предложения за издаване, изменение, отказ и отнемане на сертификати за одобрение на типа;
6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) поддържа база данни с информация за издадени, изменени, отказани, отнети и признати сертификати за одобрение на типа.

Раздел III.
Организация на работата на Контролно-техническата инспекция (Загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Контролът по наличието на регистрация, техническото състояние и безопасността на техниката се осъществява чрез индивидуални и/или групови проверки от служителите от регионалните служби.


Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г., в сила от 26.05.2015 г.) Служител на регионалната служба, упълномощен от изпълнителния директор:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г., в сила от 26.05.2015 г.) организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на инспекцията на територията на областта;
2. изготвя отчет за резултатите от извършените прегледи;
3. уведомява прокуратурата и/или органите на МВР за установени нарушения, съдържащи данни за престъпление;
4. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) регистрира или отказва регистрация на техниката;
5. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) налага принудителни административни мерки по реда на чл. 18а ЗРКЗГТ;
6. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) организира и отговаря за дейностите по контрол на пазара за наличие на одобрение на типа и съответствие с одобрения тип на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;
7. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) изготвят годишен план за дейността на регионалната служба.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Инспекторите от регионалните служби:
1. извършват постоянен контрол по регистрацията, техническото състояние и безопасността на земеделската и горската техника и на документите за правоспособност при работа с нея;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) спират със стоп-палка по образец "КТИ" съгласно приложение № 2а техниката за извършване на проверка;
3. извършват проверка на документите на техниката и правоспособността на работещите с нея;
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) спират от работа техника, която е нерегистрирана, технически неизправна или необезопасена, като маркират техниката със знак "Спрян от работа" и отнемат талона за технически преглед;
6. (нова - ДВ, бр. 47 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) отчитат дейността си пред лицата по чл. 27.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Инспекторите от регионалните служби са задължени:
1. да носят установеното за тях униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) да се легитимират при извършване на проверките с издадените им служебни карти съгласно приложение № 2б;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) да съставят констативен протокол за всяка извършена проверка;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) да дават задължителни предписания на собственика на техниката или длъжностните лица за отстраняване на констатираните нарушения;
5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) при констатирани нарушения да съставят актове съгласно изискванията на ЗРКЗГТ и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН);
6. да пазят в тайна поверителните и за служебно ползване сведения, които са им станали известни във връзка с изпълнението на преките им служебни задължения;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) да контролират пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) Главният директор на Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката" и лицата по чл. 27 имат правата и задълженията по чл. 28 и 29.


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 ч. и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч.
(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на главния секретар.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения и сигнали относно организацията и дейността на инспекцията. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на инспекцията трябва да бъдат мотивирани и конкретни.
(2) Изпълнителният директор взема решение по предложението в срок до два месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до шест месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения се публикуват на страницата на инспекцията в интернет.
(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с изпълнителния директор до главния секретар. Главният секретар съставя график за срещите на изпълнителния директор с граждани само за приемното му време, като графикът се оповестява на страницата на инспекцията в интернет 7 дни предварително.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Документите, които се получават в инспекцията, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите по ал. 1 се извършва проверка за наличието на всички документи и се образува служебна преписка.


Чл. 34. (1) Изпълнителният директор възлага на главния секретар и на директорите на дирекции изпълнението на служебните преписки, съдържащи указания, срок за изпълнение, дата и подпис, което се отбелязва във входящия регистър.
(2) Главният секретар и директорите възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.
(3) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им.


Чл. 35. Изходящите документи се изготвят най-малко в два екземпляра. В документа, оставащ към регистъра, се вписват датата, длъжността, фамилията и подписът на служителя, изготвил документа, и на директора на съответната дирекция.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)

Раздел IV.
Техническа съоръженост


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите на инспекцията ползват автомобили и технически средства за обективен контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Автомобилите на инспекцията са със следните обозначения:
1. зелена лента с бели букви "Контролно-техническа инспекция" от двете страни на автомобила;
2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Размерите на обозначенията се определят със заповед на изпълнителния директор на инспекцията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) На служителите от регионалните служби се предоставя униформено облекло, обозначено с отличителен знак съгласно приложение № 6, което са длъжни да носят при изпълнение на служебните си задължения.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите на инспекцията имат право да носят оръжие съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за регистрацията и контрола на земеделската и горската техника и чл. 11 от Закона за администрацията и отменя Правилника за устройството и дейността на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (ДВ, бр. 139 от 1998 г.).

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 19. Навсякъде в текста на правилника абревиатурата "КТИ" се заменя с "инспекцията".


§ 20. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2006 Г.)

§ 3. Правилникът влиза в сила от 1 април 2006 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2008 Г.)

§ 5. Навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", съответно "минисърът/министъра на земеделието и горите" се заменят с думите "Министерството на земеделието и храните", съответно "министърът/министъра на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2012 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2013 Г.)

§ 10. Правилникът влиза в сила от 1 ноември 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 26.05.2015 Г.)

§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.09.2015 Г.)

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.05.2001 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г., в сила от 26.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.)Обща численост на персонала в Контролно-техническата инспекция - 108 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация 7
в т.ч.:  
дирекция "Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване" 7
Специализирана администрация 99
в т.ч.:  
Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката" 83
в т.ч.:  
Регионални служби 77
Главна дирекция "Изпитване и сертифициране" 16Приложение № 2 към чл. 21, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)


Приложение № 2а към чл. 28, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)

СТОП-ПАЛКА

Стоп-палката е червен кръг с диаметър 150 мм.
В центъра на червения кръг с главни букви е изписано "КТИ" с нормален удебелен шрифт.
Външният диаметър на стоп-палката е 180 мм.
Изработена е от полистирол.
Белият и червеният цвят са от светлоотразителен материал.Приложение № 2б към чл. 29, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.)

СЛУЖЕБНА КАРТА:
Служебната карта е двустранна, с правоъгълна форма и размери 85/54 mm.
На лицевата страна с главни букви - удебелен шрифт и черен цвят, е изписан текстът "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ".
Отдолу вляво, на син фон с бели букви и удебелен шрифт, в правоъгълник с размери 53/8 mm е изписан текстът "Контролно-техническа инспекция". Под текста с удебелен шрифт е указан типът на картата - СЛУЖЕБНА КАРТА - разположен в очертан правоъгълник с размери 34/6 mm. Следват личните данни на приносителя на служебната карта, длъжността, № на заповедта, с която е назначен, и подписът на изпълнителния директор на инспекцията.
Отдясно е изобразено националното знаме с размери 24/8 mm. Под него е поставена цветна снимка на приносителя на картата с размери 30/20 mm и поредният номер на картата, който е четирицифрен.
На обратната страна са изписани текстовете "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ" и "КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ" с черен цвят, удебелен шрифт и букви голям формат и под тях - на фона на емблемата на инспекцията, са изписани правата и задълженията на приносителя й.


Приложение № 3 към чл. 29, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)


Приложение № 4 към чл. 29, т. 4

(Отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)


Приложение № 5 към чл. 29, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)


Приложение № 6 към чл. 39, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)

ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК


Отличителният знак е с размери 70/50 мм и четирицифрен номер.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти