Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И УСТРОЙСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ

Приет с ПМС № 69 от 19.03.2001 г.

Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2001г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., отм. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г.


Отменен с Параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 197 от 27 юли 2015 г. за приемане на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании - ДВ, бр. 58 от 31 юли 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании, наричан по-нататък "центъра".
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Центърът е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от собствени средства, към министъра на здравеопазването със седалище София и с предмет на дейност: координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества; специализиран контрол на лечебната дейност; научно-методическа, научно-приложна и информационна дейност, следдипломно обучение на медицински и немедицински кадри, международно сътрудничество и обмен на информация и технологии.

Чл. 3. Центърът осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите здравни и лечебни заведения, както и с други ведомства, организации и институции.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Центърът осъществява дейността си според Правилата за добра медицинска практика, действащите национални и международни медицински стандарти.

Раздел II.
Функции


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Центърът осъществява:
1. координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
2. специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
3. експертна дейност в областта на наркоманиите;
4. научни изследвания в областта на злоупотребата и зависимостите към наркотични вещества;
5. методическо ръководство по отношение на изграждането и развитието на национална публична информационна система по наркотиците и наркоманиите;
6. функции на Национален фокусен център;
7. представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.

Раздел III.
Устройство (Загл. изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) (1) Националният център по наркомании се състои от дирекции и лаборатория.
(2) Дирекция "Административно-стопанско и правно обслужване":
1. осигурява финансово-счетоводното обслужване, управлението и ползването на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на центъра;
2. осигурява условия за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки;
3. съхранява, стопанисва и води на отчет стоково-материалните ценности, инвентар, съоръжения и обзавеждане на Националния център по наркомании, осигурява снабдяването с материали, консумативи и резервни части, поддържа картотека на материалните ценности;
4. участва в подготовката на договори за абонаментно техническо поддържане на сградния фонд и техниката;
5. организира правилната експлоатация на техническите системи в центъра, грижи се за изправното състояние на противопожарната техника;
6. отговаря за хигиената в сградата на центъра;
7. организира и осъществява деловодната и архивната дейност на центъра;
8. изготвя справки за хода на изпълнението на възложените задачи и докладва за неизпълнението на резолюциите на директора на центъра;
9. подготвя административните актове и трудовите договори на служителите в центъра, оформя прекратяването им и съхранява досиетата на напусналите служители;
10. отговаря за правилното отчитане на отпуските, заверява молбите за ползването им, оформя болничните листове;
11. издава и заверява трудовите книжки, образува и води служебните досиета на служителите;
12. изготвя документите, необходими за пенсиониране;
13. оформя документите за командировки;
14. изготвя и актуализира длъжностните характеристики на работниците и служителите в центъра.
(3) Дирекция "Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация":
1. осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици;
2. осъществява информационното осигуряване дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и на формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите;
3. е национално звено за връзка и координация с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании в Лисабон и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите, като участва в техните дейности;
4. осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международните публични информационни системи по проблемите, свързани с употребата на наркотици;
5. развива, подпомага и инициира научноизследователска дейност, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България, нейната социална база и последици;
6. осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества, и последиците от нея;
7. събира, класифицира, обработва, съхранява, анализира и разпространява информация, свързана с наркотиците и наркоманиите;
8. осъществява международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и наркоманиите.
(4) Дирекция "Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици":
1. разработва програми за превенция и профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различни групи от населението на национално и общинско равнище съобразно националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори по чл. 11, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
2. разработва и внедрява профилактични, терапевтични, образователни и рехабилитационни методи и технологии;
3. води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
4. води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
5. води регистър на лицата, които осъществяват долечебни и рехабилитационни програми;
6. организира и осъществява методически контрол на лечението, свързано със злоупотребата с наркотици;
7. извършва специализирани лабораторни изследвания и експертизи, свързани с дейностите на центъра;
8. дава становища по проектите за субституиращи и поддържащи програми, долечебни и рехабилитационни програми;
9. участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
10. извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;
11. осъществява следдипломно обучение на медицински специалисти и обучение на лица, работещи в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и намаляването на здравните щети, свързани със злоупотребата с наркотични вещества;
12. извършва обучение на студенти по проблемите на наркоманиите по договор с висши училища;
13. осъществява международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и наркоманиите;
14. организира и провежда научни форуми от национално и международно значение по проблемите на наркоманиите.

(Раздел IV "Устройство" заличен - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Длъжностното разписание на центъра се утвърждава ежегодно от директора.

Раздел IV.
Управление (Предишен раздел V - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Управлението на центъра се осъществява от директор, който е с висше образование по медицина, с призната медицинска специалност по психиатрия и с квалификация по здравен мениджмънт.
(2) Трудовият договор с директора на центъра се сключва от министъра на здравеопазването след проведен конкурс по Кодекса на труда.

Чл. 9. Директорът:
1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;
3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното изразходване на бюджета на центъра;
4. утвърждава правилник за вътрешния ред на центъра;
5. отчита своята дейност пред министъра на здравеопазването.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Директорът се подпомага от дирекционен съвет, който е съвещателен орган и се състои от заместник-директора, директорите на дирекции, главния счетоводител и главния юрисконсулт.
(2) Дирекционният съвет дава становища по осъществяването и координирането на дейността на центъра, по управлението на неговия щат, бюджет и материална база.
(3) При обсъждане на въпроси, свързани с работното време, почивките, отпуските, трудовите възнаграждения и условията на труда, дирекционният съвет заседава с участието на представителите на синдикалните организации в центъра.

Чл. 11. (1) Общото събрание на центъра се състои от всички работещи в него.
(2) Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда взема решения за разпределянето и начина на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване, както и по други въпроси, предоставени му от законодателството.

Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) В центъра има научен съвет, в чийто състав се включват всички служители на центъра, притежаващи научни звания и/или научни степени, както и външни хабилитирани лица. Директорът на центъра е по право член на научния съвет.
(2) Научният съвет приема планове, предложения и отчети, свързани с научноизследователската дейност на центъра, и обсъжда учебни програми и учебната дейност на центъра.

Раздел V.
Финансиране (Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен раздел VI - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)


Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Приходите на центъра се формират от:
1. субсидии от републиканския бюджет;
2. дарения и завещания;
3. други бюджетни приходи от:
а) платени услуги, поискани от физически или юридически лица;
б)научноизследователска и експертна дейност;
в) такси за следдипломно обучение;
4. (новa - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) международни проекти и програми.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2005 Г.)
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от 1 март 2005 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти