Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИПриета с Решение № 1 на СОС по Протокол № 26 от 03.04.1997 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.

Глава първа.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът при които се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 и за дейностите по чл. 70 от ЗОС, провеждането на търговете и конкурсите, сключването и изпълнението на договорите за концесиите и контролът върху тази дейност.
(2) При предоставянето на концесии Столична община се ръководи от интересите на териториалната общност, опазването на общинската собственост и околната среда, развитието на икономиката и закрилата на местните и чуждестранни инвестиции.

Чл. 2. (1) Концесията включва предоставянето на вещни, облигационни и други права върху обектите по чл. 69 и във връзка с извършване на дейности по чл. 70 от ЗОС.
(2) Концесията се предоставя чрез:
1. Учредяване на особено право на ползуване върху обектите по чл. 69 от ЗОС.
2. Даване на разрешение за извършване на дейности по чл. 70 от ЗОС.
3. Учредяване на особено право на ползуване върху обектите по чл. 69 от ЗОС и даване на разрешение за извършване на дейности по чл. 70 от ЗОС.

Глава втора.
Предложение за предоставяне на концесия


Чл. 3. Кметът, заместник кметовете, секретарят на Столична община, както и общинските съветници, имат право да правят предложения за предоставяне на концесии до Столичния общински съвет, съгласно Правилника за дейността на Столичния общински съвет.


Чл. 4. (1) Предложението за предоставяне на концесия съдържа:
1. предмет (обект) на концесията;
2. срок и мотиви за предоставяне на концесия;
3. финансов и икономически анализ на концесията;
4. социален анализ на концесията;
5. екологичен анализ на концесията;
6. правен анализ на концесията;
7. други анализи, съобразно предмета и характера на концесията.
(2) Финансовият и икономически анализ съдържа оценка за очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, технологичните възможности за осъществяването й, необходимите инвестиции, влиянието върху инфраструктурата и отраслите на икономиката. В него се включват и предварителни оценки на цената на концесията, видът, размерът и начинът на плащане или издължаване и гаранциите за изпълнение на концесионните задължения и на депозита за участието в търга или в конкурса за определяне на концесионера.
(3) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти.
(4) Екологичният анализ съдържа оценка за въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда.
(5) Правният анализ съдържа оценка на обема на предоставяните права и поеманите с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.
(6) Други анализи се предоставят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл. 69 и на дейностите по чл. 70 от ЗОС, невключени в анализите по ал. 1, т.т. 2 - 5.


Чл. 5. (1) Исканията за започване на процедура по предоставяне на концесия се подават до кмета на Столична община от кметовете на райони, еднолични търговци и търговски дружества.
(2) Исканията трябва да съдържат:
1. мотиви;
2. удостоверение за съдебна регистрация на търговците;
3. точно посочване на обектите по чл. 69 или дейностите по чл. 70 от ЗОС, за които се правят;
4. срок, за който се иска концесията.


Чл. 6. (1) Исканията се проучват от отдел "Управление и разпореждане с общинско имущество".
(2) При проучване на подадените искания отдел "Управление и разпореждане с общинско имущество" има право да иска становища от съответните управления на общинската администрация, които са длъжни да му ги предоставят в 15 дневен срок.
(3) Установяването на финансово-икономическата целесъобразност на договора за предоставяне на концесията се възлага по изключение на външни лица, по заповед на кмета на Столична община.


Чл. 7. Въз основа на проучванията отдел "Управление и разпореждане с общинско имущество" изготвя в едномесечен срок от получаване на искането предложение за решение от името на кмета до Столичния общински съвет.


Чл. 8. В случаите, когато това е необходимо съгласно разпоредбите на специалните закони, предложението се съгласува със съответните държавни органи.

Глава трета.
Приемане на решение за предоставяне на концесия


Чл. 9. (1) Решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия се приема от Столичния общински съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(2) С решението по ал. 1 се определя:
1. предмет на концесията;
2. срок на концесията;
3. вид, размер и начин за плащане на цената за концесията;
4. (доп. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) начин за определяне на концесионера - чрез конкурс, включително провеждане на етапи или чрез търг;
5. вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;
6. основните права и задължения по концесията;
7. началният срок и условията за осъществяване на концесията;
8. вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесията;
9. изисквания, свързани с опазване на околната среда и защитените със закон територии и обекти;
10. други изисквания, свързани с характера на концесията.
(3) С решението по ал. 1 се възлага на кмета на Столична община да организира конкурса или търга.
(4) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и в поне един ежедневник.

Глава четвърта.

Част първа.
Организиране на търг или конкурс


Чл. 10. (1) Концесионерът се определя чрез търг или конкурс.
(2) В конкурса или търга могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци.
(3) Начинът за избор на концесионер се определя от общинския съвет в решението по чл. 9, ал. 1.


Чл. 11. (1) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за представяната концесия.
(2) Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложения размер на цената на концесията.


Чл. 12. (1) Кметът на Столична община назначава комисия за провеждане на конкурса или търга в състав председател и шест члена в 7-дневен срок от обнародване на решението на общинския съвет в "Държавен вестник".
(2) Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.


Чл. 13. (1) Председателят на комисията публикува в поне два централни ежедневника съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 9, ал. 1.
(2) (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Съобщението за провеждане на конкурса съдържа:
1. наименование и описание на обекта на конкурса;
2. условията на конкурса, както и видът му, включително провеждането му на етапи;
3. условията за закупуване на конкурсната документация;
4. условията за подаване на офертите за участие;
5. размера на депозита.
(3) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Разпоредбата по предходната алинея се прилага и при провеждане на търг.


Чл. 14. (1) Комисията одобрява конкурсните или тръжните книжа и определя цената им.
(2) (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Конкурсът или търгът се провеждат най-рано в тримесечен срок и най-късно в 1-годишен срок от обнародването на решението по чл. 9, ал. 1.


Чл. 15. (1) Заявлението за участие в конкурса или търга е писмено.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за регистрацията на участника като търговец;
2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;
3. удостоверение за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит по чл. 9, ал. 2, т. 5;
4. декларация за опазване на тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация;
5. (нова - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) други документи, свързани с предмета на концесията.
(3) Ако документите по ал. 1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава седемдневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.


Чл. 16. (1) (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Конкурсните условия съдържат:
1. данните по чл. 9, ал. 2;
2. минималната офертна цена;
3. начин и критерии за оценяване на офертите, включително възможността за подобряване на офертите при провеждането на конкурса на етапи;
4. информация за финансовото, икономическото, технологичното, екологичното и правното състояние на обекта или на дейността - предмет на концесията;
5. списък на документите, които следва да бъдат представени на кандидатите;
6. други изисквания, с оглед целите на конкурса.
(2) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Разпоредбата по предходната алинея се прилага съответно при провеждане на търг.
(3) (Предишна ал. 2 - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните книжа, подписва декларация за неразпространение на информацията, която представлява търговска или служебна тайна, във връзка с концесията.
(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) При неизпълнение на поетото с декларацията задължение се носи имуществена отговорност по общия исков ред. В този случай внесеният депозит не се връща.


Чл. 17. (1) Председателят свиква комисията на заседание в седемдневен срок от назначаването й.
(2) На първото си заседание комисията:
1. определя мястото за провеждане на заседанията и реда на своята работа;
2. определя крайния срок за приемане на документи;
3. определя датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга;
4. определя сроковете за закупуването на тръжните или конкурсните книжа;
5. преценява необходимостта от привличане на външни експерти и определя размера на възнаграждението им;
6. подготвя съобщението по чл. 13, ал. 1.
(3) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на конкурса или търга чрез средствата за масово осведомяване в страната и чужбина.
(4) На заседанията на комисията се води протокол.

Част втора.
Провеждане на конкурс


Чл. 18. (1) Комисията допуска до конкурс всички лица, представили редовни документи, като се произнася с писмено решение в седемдневен срок от изтичането на срока по чл. 17, ал. 2, т. 2.
(2) Решението на комисията по ал. 1 може да се обжалва пред кмета на Столична община в седемдневен срок от съобщаването му, който взема окончателното решение в 14-дневен срок от сезирането му.


Чл. 19. (1) В определения от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в голям плик своето предложение относно конкурсните изисквания. В малък плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си. Пликовете са еднакви за всички участници и представляват неразделна част от конкурсните книжа.
(2) Комисията организира приемането и съхраняването на предложенията на всички участници в конкурса в определения срок, като отбелязва на пликовете поредния им номер, датата и часа на постъпването им, вписва ги в специален регистър по реда на постъпване и издава на всеки участник съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса.
(3) (Доп. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат, освен в случаите, когато конкурсът се провежда на етапи. Предложения, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат, освен в случаите на чл. 20.


Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20 - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) След изтичане на срока за подаване на предложенията на заседанията на комисията председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете.
(2) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Когато конкурсът се провежда на етапи, комисията извършва класиране на участниците и определя кои от тях ще бъдат допуснати до втория етап. С решението комисията определя реда и условията за посещението на обекта на концесията или съответната дейност, както и може да постави допълнителни изисквания за подобряване на офертите.
(3) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Регистрирането и съхранението на подобрените оферти се извършва по реда на чл. 19, ал. 2.
(4) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Комисията се произнася с решение, с което класира участниците в конкурса.
(5) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Провеждането на втори етап от конкурса може да стане и в присъствието на кандидатите, които представят устно пред комисията своите подобрени оферти по реда на чл. 21.


Чл. 21. (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.
(2) В деня на конкурса кандидатите поотделно - в реда на подаване на заявленията за участие в конкурса, представят устно пред комисията своите писмени предложения при предварително определен от комисията регламент за време на изложението.
(3) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.


Чл. 22. (1) При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения.
(2) (Доп. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Комисията не може да иска допълнително писмени разяснения по предложенията, освен в случаите на чл. 20.


Чл. 23. Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления преди обнародването в "Държавен вестник" на решението на общинския съвет за определяне на спечелилия конкурса участник.

Част трета.
Провеждане на търг


Чл. 24. (1) При провеждане на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно цената на концесията.
(2) Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.
(3) След изтичане на срока за подаване на предложенията комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.
(4) Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно цената на концесията.


Чл. 25. (1) При провеждане на явен търг комисията предварително определя стъпка на наддаване, като я включва в тръжните книжа.
(2) Участниците в явния търг лично или чрез свои упълномощени представители правят своите предложения устно, в присъствието на всички кандидати.
(3) Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно цената на концесията.
(4) Търг не се провежда, когато:
1. в определения срок се е регистрирал само един кандидат;
2. участниците не осъществяват наддаване поне с една стъпка от началната тръжна цена.


Чл. 26. (1) (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) След приключване на конкурса или търга председателят на комисията в 30-дневен срок представя в общинския съвет доклад относно резултатите от провеждането им и проект на решение за резултатите от търга.
(2) Комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласия и особените мнения на членовете на комисията при изготвянето на доклада и се прилагат мотиви, както и офертите на всеки участник в търга или конкурса.
(3) Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване.


Чл. 27. (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Когато в срока по чл. 17, ал. 2, т. 2 постъпи предложение само от един кандидат, срокът за предаване на предложения за участие в конкурса или търга може да се удължи до 60 дни със заповед на кмета на Столична община. Заповедта за удължаване на срока се публикува в поне два централни ежедневника.

Глава пета.
Приемане на решение за определяне на концесионер


Чл. 28. (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Общинският съвет с решение утвърждава доклада на комисията и упълномощава кмета на общината да сключи договор със спечелилия участник.


Чл. 29. (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) В случай, че общинският съвет не утвърди доклада на комисията, той приема решение, с което:
1. може да обяви нов конкурс, при спазване на сроковете по чл. 14, ал. 2.
2. може да измени решението по чл. 9, ал. 1, като следва процедурата по чл. 12.
3. може да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса участник.


Чл. 30. (1) В решенията по чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 общинският съвет се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса.
(2) Задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник и на участниците, които са нарушили декларацията за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса.
(3) При сключването на договора за концесия със спечелилия конкурса или търга участник задържаният депозит се прихваща от цената на концесията.


Чл. 31. Решенията на общинския съвет по чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 се обнародват в "Държавен вестник".

Глава шеста.
Сключване на договор за концесия


Чл. 32. Кметът на общината и спечелилият конкурса или търга кандидат в едномесечен срок от вземане на решението на общинския съвет по чл. 28, ал. 1 сключват договора за концесия.


Чл. 33. (1) Общинският съвет може да приеме решение за провеждането на нов конкурс или търг за същата концесия при несключване на договор поради отказ от страна на спечелилия конкурса или търга участник.
(2) (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Новият търг или конкурс се провежда в сроковете по чл. 14, ал. 2.


Чл. 34.(1) В случаите по чл. 33, ал. 1 общинският съвет може да приеме решение, с което да обяви за спечелил втория класирал се участникът в търга или конкурса, като се прилагат съответно чл. чл. 31 и 32.


Чл. 35. (1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, един за досието на концесията и един за Софийски районен съд.
(2) (Отм., предишна ал. 3 - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) Заверено копие от договора се изпраща на служба "Общинска собственост" за извършване на отметки по актове за общинска собственост.


Чл. 36. (1) Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му.
(2) Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.

Глава седма.
Изпълнение и прекратяване на концесионния договор


Чл. 37. Концесионерът получава достъп до концесията със съдействието на кмета на общината или упълномощено от него лице.


Чл. 38. (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от правата на трети лица, концесионерът може да предприема самостоятелно съответните (правни и фактически) действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това кмета на общината.
(2) В случаите по ал. 1 концесионерът може да поиска:
1. общинският съвет, чрез компетентните органи, да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията.
2. изменение на концесионния договор.


Чл. 39. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред страните по концесионния договор могат:
1. да изменят концесионния договор.
2. да го прекратят по взаимно съгласие.
3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.


Чл. 40. (1) В случаите по чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 1 страните по концесионния договор могат да договарят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред.
(2) (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г.) При необходимост от съществено изменение на изискванията, включени в решението по чл. 9, общинският съвет приема решение за изменение на договора за концесия.


Чл. 41. (1) Договорът за концесия се прекратява в случаите по чл. 39 и по чл. 26, ал. 1 от ППЗОС.
(2) При прекратяване без вина на концесионера му се дължи обезщетение в размер определен в договора за концесия.
(3) Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал. 2.


Чл. 42. Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от кмета на общината или упълномощено от него лице.

Глава осма.
Финансиране на дейността по предоставяне и осъществяване на концесии


Чл. 43. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.


Чл. 44. Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите и контрола по тяхното осъществяване се осигуряват от общинския бюджет.


Чл. 45. Кметът на общината осъществява контрола върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и контрола върху концесионната дейност, като ежегодно внася в общинския съвет доклад във връзка с тази дейност.

Глава девета.
Регистър на концесиите


Чл. 46. В общината се създава регистър за концесиите, в който се вписват предоставените концесии.


Чл. 47. (1) Регистърът се води по образец, утвърден от кмета на общината.
(2) Регистърът се води по партиди, съобразно предоставените концесии за обекти по чл. 69 и дейностите по чл. 70 от ЗОС.
(3) В регистъра се вписват:
1. поредният номер и партидата на вписването;
2. номерът и датата на решението на общинския съвет по чл. 26 за предоставяне на концесия;
3. предметът на концесията;
4. срокът на концесията;
5. началният срок за осъществяване на концесията;
6. наименованието, седалището, адреса на управление, представителството и други данни, подлежащи на вписване за концесионера в страната и чужбина;
7. забележки по вписаните обстоятелства;
8. датата на вписването и подписа на длъжностното лице.
(4) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.


Чл. 48. (1) Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.
(2) Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването.
(3) Досиетата съдържат:
1. копия от предложението по чл. 3 и от решенията на общинския съвет по чл. 9, ал. 1 и чл. 28, ал. 1;
2. екземпляр от концесионния договор и анексите към него;
3. заверени копия от представените документи във връзка с вписването.
(4) Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор, се съхранява в отдел "Управление и разпореждане с общинско имущество".
(5) Досието се съхранява в целия срок на концесията и за срока на следващата концесия върху същия обект, но не по-малко от 10 години.


Чл. 49. Вписването в регистрите и попълването на досиетата се извършва от определено от кмета на общината длъжностно лице, което:
1. извършва вписването в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;
2. води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат концесионерите и се отбелязват партидният и пореден номер на концесията по регистъра;
3. дава справки и издава удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Лицата, правомерно придобили или осъществяващи права върху обектите по чл. 69 и дейностите по чл. 70 от ЗОС за влизане на закона в сила, са длъжни да ги заявят пред Столичния общински съвет в тримесечен срок от влизане на закона в сила.
(2) Към заявленията се прилагат:
1. заверени документи, удостоверяващи самоличността или наличието на съответната регистрация на лицата;
2. заверени документи, удостоверяващи съществуването на предоставените права, срока и условията, при които се осъществяват;
3. удостоверение от съответните органи, че предоставените права са в сила.
(3) С изтичането на срока, незаявените права се считат за погасени.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Столична община.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 71, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от ППЗОС.

Наредбата е приета с Решение № по Протокол № 26/03.04.1997 г. на Столичния общински съвет и влиза в сила от деня на приемането й.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти