Logo Събота, 5 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА
Приета с Решение № 11 на СОС по Протокол № 10 от 12.05.1992 г.; изм. с Решение № 4 по Протокол № 11 от 10.06.1992 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Наредбата определя условията и реда за използване на таксиметрови апарати в леките автомобили, извършващи пътнически таксиметрови превози на територията на Столичната голяма община.

Чл. 2. (1) Забранява се:
1. Извършването на пътнически таксиметрови превози с леки автомобили, които не са снабдени с изправи таксиметрови апарати;
2. (изм. - Решение № 4 по Протокол № 11 от 10.06.1992 г.) Забранява се поставянето на таксиметрови апарати в леки автомобили, имащи само две странични врати.
(2) Таксиметрови апарати могат да се поставят само в леки автомобили, които са собственост или са наети от еднолични търговци и търговски дружества, по смисъла на Търговския закон, кооперации, по смисъла на Закона за кооперациите, държавни и общински предприятия, регистрирани по Указ № 56 за стопанската дейност, наричани по-нататък за краткост "превозвачи".


Чл. 3. (1) На арматурното табло на автомобила, на видно за клиента място, се поставя талон с действуващата тарифа за превоз на пътници, съгласно дадения в Приложение № 1 образец. Той трябва да съдържа най-малко следните данни:
1. фирмата на превозвача с адрес и служебен телефон;
2. държавен контролен номер на автомобила;
3. двете имена на водача на автомобила;
4. такса за 1 км платен пробег (дневна и нощна), първоначална такса, такса за 1 мин. престой, такса за повикване на адрес по телефона (ако се работи с нея);
5. подпис на длъжностно лице и печат на превозвача;
(2) В дясно долу на предното стъкло, на видимо отвън за клиентите място, се поставя талон, съдържащ данните по т. т. 1 и 4 по ал. 1.
(3) Дневната такса за 1 км платен пробег се прилага от 06.00 до 22.00 часа, а нощната - от 22.00 до 06.00 часа.
(4) Първоначалната такса се събира еднократно за всяко наемане на автомобила, независимо от продължителността на времето и големината на платения пробег. С включването на таксиметровия апарат, при наемането на първоначалната такса, следва да се появи на таблото му.
(5) Престоят по вина или по искане на водача не се заплаща.
(6) Приемането на друг пътник в автомобила става само със съгласието на наелия го вече клиент. Клиентът, наел таксиметровия автомобил, заплаща в брой стойността на извършения превоз в момента на освобождаване на автомобила. Той урежда сам отношенията си по заплащането с другите пътници, приети с негово съгласие в автомобила, ако таксиметровият апарат не осигурява тази възможност.
(7) При отказ на клиента да заплати, водачът следва да търси съдействието на полицията за установяване самоличността на клиента.
(8) Когато клиентът откаже повикан на адрес таксиметров автомобил, трябва да заплати таксата за повикване на адрес по телефона.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТАКСИМЕТРОВИТЕ АПАРАТИ, МОНТАЖА И СЕРВИЗНОТО ИМ ОБСЛУЖВАНЕ


Чл. 4. (1) Таксиметровите апарати, които са поставени в леките таксиметрови автомобили, трябва да отговарят на изискванията на действащите нормативно-технически документи за тях, да са от утвърден тип и да са маркирани със знак за държавна проверка.
(2) Таксиметровите апарати трябва да са с осигурен на територията на столицата монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване, пренастройка и тариране в сервизни работилници, упълномощени от производителя и регистрирани в Столичната голяма община, в Столичното данъчно управление и в Столичния център по стандартизация, сертификация и метрология.
(3) Превозвачът е длъжен да представя таксиметровия апарат най-малко веднъж годишно за държавна проверка от Столичния център по стандартизация, сертификация и метрология.


Чл. 5. (1) При монтиране, демонтиране, пренастройка и тариране на таксиметровия апарат, правоспособен специалист следва да състави констативен протокол за показанията на контролните регистри и за настроените и тарирани нови тарифни цени (приложение № 2). Един екземпляр от протокола се предава на превозвача с изходящ номер от специален за целта дневник и един екземпляр остава в сервизната работилница.
(2) След монтиране или пренастройка апаратът трябва да бъде пломбиран със знака на сервизната работилница.
(3) Водачът на таксиметровия автомобил е длъжен да опазва целостта на пломбите на апарата.


Чл. 6. (1) Таксиметровият апарат трябва да има три режима на работа: свободно, наето и каса (плаща).
(2) Таксиметровият апарат трябва да има светлинен индикатор за отделните режими на работа.


Чл. 7. (1) Таксиметровият апарат трябва да може да натрупва стойностите на първоначалната такса, на платения пробег и на престоя. Текущата цена и сумарната стойност във всеки един момент след наемането на автомобила трябва да са постоянно и добре видими за клиента на таблото на апарата, а след включването в режим "Каса" ("Плаща") - и в състоянието "Каса" ("Плаща").
(2) Таксиметровият апарат трябва да има контролни най-малко 5-разрядни регистри, които да съдържат:
1. брой на курсовете;
2. сумата на текущите сметки, в лева;
3. сумата на платените пробези, в километри;
4. общ пробег, в километри;
5. обща сума, в лева.
(3) Съдържанието на контролните регистри на таксиметровия апарат трябва да се запазва през цялото време на експлоатация на апарата и най-малко един месец след прекъсване на електрозахранването му.


Чл. 8. При започване на таксиметрова дейност с автомобил(и) превозвачът трябва да уведомява в 15-дневен срок данъчната служба, като посочи регистрационните номера на автомобилите, показанията на километропоказателите и на контролните регистри на апаратите. След изтичането на данъчната година, той следва да подава ново уведомление с показанията към 31 декември.

III. РАБОТА С ТАКСИМЕТРОВИЯ АПАРАТ


Чл. 9. (1) При директно наемане от клиент на улицата, или от стоянка, или след повикване на адрес, водачът следва да включва апарата веднага при започване на превоза в режим "Наето" - на дневна или нощна тарифа.
(2) При престой по вина или по искане на водача, той трябва да изключи отчитането на престоя от апарата.
(3) След извършване на превоза, водачът трябва да поставя апарата в режим "Каса" ("Плаща") и да съобщава на клиента стойността на пътуването.


Чл. 10. (1) Ако таксиметровият апарат не работи с такса за повикване на адрес, водачът трябва да има кочан с квитанции с единична стойност равна на тази такса, освен ако таксиметровият автомобил не предлага такава услуга. Водачът трябва да издава на клиента, направил повикването, квитанция за стойността му.
(2) Водачът трябва да описва в пътния лист в началото и в края на работното време съответно номера на първата квитанция от кочана.


Чл. 11. (1) Водачът трябва да има кочан със сметкофактури, одобрени от Министерството на финансите и заверени от данъчната служба, където е регистриран превозвачът.
(2) При поискване от клиента, водачът му издава сметкофактура за стойността на извършения превоз в два екземпляра - един за клиента и един остава в кочана.


Чл. 12. (1) Когато таксиметровият апарат се повреди, водачът е длъжен да прекрати работата с таксиметровия автомобил.
(2) Таксиметровият апарат се счита за повреден, ако:
1. с включването му при наемане първоначалната такса или текущата цена не се появяват на таблото;
2. не натрупва стойностите по чл. 7, ал. 1;
3. не натрупва стойностите в контролните регистри по чл. 7, ал. 2;
4. не работи елемент от индикациите;
5. по някакви причини се разкъса пломбата.


Чл. 13. Показанията на контролните регистри на таксиметровия апарат ежемесечно се отчитат в счетоводните книжа на превозвача.

IV. КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ


Чл. 14. Контролът по спазването на изискванията на наредбата се възлага на:
1. директора на Столичната дирекция на вътрешните работи;
2. началника на Столичното данъчно управление, по чл. чл. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 13;
3. директора на Столичния център за стандартизация, сертификация и метрология, по чл. 4 и чл. 5, ал. 1 и 2;
4. длъжностните лица, упълномощени с права за контрол от Държавната автомобилна инспекция при Министерството на транспорта.


Чл. 15. (1) На нарушителите на наредбата се налага наказание глоба до 5000 лева, ако за нарушението не се предвижда по-тежко наказание по други нормативни актове.
(2) Глобите до 20 лева, включително, са необжалваеми.
(3) Установяването на нарушение, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 16. (1) При спиране и проверка от контролен орган, водачът е длъжен да предоставя изискващите се документи и да не пречи на проверката.
(2) Контролните органи могат да отвеждат таксиметровия автомобил на определено от тях място за проверка на редовността и изправността на таксиметровия апарат, включително и на предвидените пломби, както и на показанията на регистрите му. Това може да става само, ако таксиметровият автомобил не е нает от клиент.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г.) и на т. 2 от Решение № 3 по протокол № 4 от 28.12.1991 г. на Столичния общински съвет и влиза в сила 15 дни след публикуването й в столичен ежедневник.


§ 2. Превозвач, който към деня на влизане в сила на наредбата извършва таксиметрова дейност с леки автомобили, посочени в т. 2 на ал. 1 от чл. 2, и ако той и таксиметровите апарати отговарят на изискванията на тази наредба, могат да продължават дейността си до 30.11.1992 г.


§ 3. Превозвач, който към деня на влизане в сила на наредбата ползува таксиметрови апарати, които отговарят на изискванията на ал. 1 от чл. 4, но не отговарят на изискванията на ал. 1 и 2 от чл. 7, следва да подменят апаратите до 1.07.1993 г.


§ 4. В деня на влизане в сила на наредбата, превозвачът трябва данаправи отчет от контролните регистри на таксиметровите апарати, които са в експлоатация, и да ги запише заедно с действащата тарифа в счетоводните си книги.
Наредбата е приета на заседание на Столичния общински съвет на 12 май 1992 г. с протокол № 10 от 12.05.1992 г.


Приложение № 1 към чл. 3 ал. 1

Образец


 
Кооперация за транспортни услуги
"Кооптакси"
 
   
София, бул. П. Евтимий 73 тел. 519119
Автомобил Вас Ви обслужва водачът
ДК № С4626ЛК Иван Димитров
 
Тарифа
за превоз на пътници
 
1. Повикване на адрес - 5.00 лв.
2. Първоначална такса - 2.00 лв.
3. Такса за 1 км. пробег -  
  - дневна (от 6.00 до 22.00 ч.) - 3.00 лв.
  - нощна (от 22.00 до 6.00 ч.) - 5.00 лв.
4. За 1 мин. престой - 0.20 лв.
   
Заверка : подпис
  печат
   
   


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1


Образец
 
Сервизна работилница - ЦИИТ, София
Изх. № .................. Дата.....................
 
Днес, .................. (дата) се извърши монтаж, демонтаж, пренастройка и тариране (ненужното се задрасква) на таксиметров апарат "Елатакс-30", фабр. № .................. на автомобил .................... (тип и марка), ДК № .................................. собственост на ............................................................... (търговец, дружество, кооперация, предприятие) ........................................................................ (адрес), представен от таксиметров водач
.................................................................................................................... (трите имена), .................................................................................................... (адрес), ............................................................... (паспортни данни).
Показания за контролните регистри са:
1. Брой на курсовете ...................................................................................................................................................................................................................
2. Сума на текущите сметки ................................................................................................................................................................................................................
3. Сума на платените пробези ..........................................................................................................................................................................................................
4. Общ пробег ............................................................................................................................................................................................................................
5. Обща сума ............................................................................................................................................................................................................................
6. Сума за повикване на адрес ..........................................................................................................................................................................................................
По искане на собственика на автомобила апарата е настроен и тариран със следната тарифа:
1. Първоначална такса .............................. лева
2. Дневна такса .......................................... лева
3. Нощна такса ........................................... лева
4. Престой за 1 мин. .................................. лева
5. Повикване на адрес ............................... лева
Апаратът, след приключване на операцията, е пломбиран с ........ бр. пломби със знака на сервизната работилница и има знак за държавна проверка.
Собственикът на автомобила е на данъчен отчет към Териториалната общинска администрация ..............................., София.
Собственик (или негов представител) на автомобила: Правоспособен сервизен специалист:
......................................................................................................................
.........................................................................................................................
(трите имена и подпис) (трите имена и подпис)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти