Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Приета с Решение № 3 на СОС по Протокол № 40 от 09.03.1998 г., доп. с Решение № 26 по Протокол № 62 от 15.09.1999 г.

Издадена на основание чл. 22 ЗМСМА, чл. 3 ЗППДОП, чл. 2, чл. 3, чл. 4 Наредба за конкурсите

Раздел I.
Общи правила


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подготовка и сключване на сделки за приватизация на група общински предприятия чрез приватизационни посредници.

Чл. 2. Столичният общински съвет:
1. приема Програма за приватизация на група предприятия чрез приватизационни посредници, представляваща част от Годишната общинска програма за приватизация;
2. утвърждава Правила и критерии за експертна оценка на офертите на кандидатите за приватизационни посредници, както и примерен (типов) договор за приватизационни услуги;
3. утвърждава определените приватизационни посредници по групи предприятия и приема заключителен доклад относно тяхната работа;
4. съвместно със СОАП възлага на приватизационните посредници подготовката, организирането и провеждането на приватизационните процедури за определените групи предприятия;
5. Столичен общински съвет, чрез председателя му, и Столична общинска агенция за приватизация, чрез изпълнителния й директор, сключват договор за приватизационни услуги с утвърдения съгласно т. 3 от този член приватизационен посредник.


Чл. 3. Столичната общинска агенция за приватизация, с решение на Надзорния й съвет:
1. разглежда и приема за сведение доклада на приватизационния посредник относно анализа на правното състояние на предприятието или дружеството, съответно обособените части;
2. разглежда и приема за сведение доклада приватизационния посредник относно изготвения от приватизационния посредник предварителен анализ на финансово-икономическото състояние на предприятието или дружеството, респ. обособените части от него;
3. приема доклада на приватизационния посредник относно схемата и начина на преструктуриране на предприятията, както и избрания метод за приватизация, и подготвя докладна записка за утвърждаване от Столичен общински съвет;
4. утвърждава доклада на приватизационния посредник относно оценката на предприятието или дружеството, респективно обособените части, с предложение за ценови диапазон;
5. разглежда изготвените от приватизационния посредник документи за провеждане на приватизационните процедури, като проверява тяхното съответствие с изискванията на ЗППДОП, подзаконовите нормативни актове и утвърдената практика на Столичната общинска агенция за приватизация;
6. утвърждава доклада на приватизационния посредник относно избора на купувач и изготвения проектодоговор за продажба;
7. сключва приватизационния договор, в съответствие с чл. 10, ал. 3 от Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация;
8. приема заключителен доклад относно извършената работа от приватизационния посредник и подготвя докладна записка за утвърждаване от Столичен общински съвет;
9. (нова - Решение № 26 по Протокол № 62 от 15.09.1999 г.) след приемането на заключителния доклад и утвърждаването на договора за продажба от СОС може да утвърждава анекси към договорите за продажба на обекти чрез приватизационни посредници, касаещи промените в клаузите за срокове, схеми и начин на плащане, както и клаузите по изпълнение на договорите.


Чл. 4. Приватизацията на групи предприятия чрез посредници обхваща следните етапи:
1. актуализация или извършване на анализ на правното състояние на имуществата на предприятията в съответствие с изискванията на чл. 4 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация и тези на Столична общинска агенция за приватизация;
2. финансово-икономически анализ на предприятията за последните 3 (три) години и към последния тримесечен отчетен период в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Българските счетоводни стандарти и данъчното законодателство;
3. доклад за схемата и начина на преструктуриране и приватизиране на предприятията;
4. докладна записка за провеждане на избраната приватизационна процедура;
5. актуализация или извършване на приватизационна оценка на предприятията в съответствие с изискванията на НООПП и тези на СОАП;
6. подготовка и провеждане на избраната приватизационна процедура (включително реклама, обнародване, обяви и същинското провеждане на търг/конкурс/преки преговори);
7. изготвяне на проектодоговор за приватизация на предприятията;
8. предложение за избор на купувач;
9. сключване на приватизационната сделка;
10. изготвяне на заключителен доклад за извършената работа от приватизационния агент.

Раздел II.
Избор на приватизационни посредници


Чл. 5. (1) Приватизационните посредници се избират посредством конкурс.
(2) За провеждането на конкурса по предходната алинея се публикува обявление в два централни ежедневника.


Чл. 6. Обявлението съдържа:
(1) Наименование и описание на обекта от конкурса.
(2) Условия на конкурса:
а) цена;
б) срок;
в) специфични изисквания към участниците - презентация, представяне на референции, документи и др.
(3) Адрес, срок и ред за предаване на офертите.
(4) Мястото, където може да се получи информационният меморандум.


Чл. 7. (1) Столична общинска агенция за приватизация изготвя кратки информационни меморандуми за отделните групи предприятия, подлежащи на приватизация чрез посредници.
(2) Кратките информационни меморандуми по предходната алинея съдържат данни за:
1. правноорганизационната форма и органи на управление на предприятията;
2. икономическия профил на предприятието и предмета му на дейност;
3. основен капитал;
4. дълготрайни материални активи - по балансова стойност;
5. трудова заетост - брой персонал.


Чл. 8. (1) Столичен общински съвет избира комисия в състав от 9 членове.
(2) Комисията се създава със следните задачи:
1. да изготви Правила и критерии за експертна оценка на офертите на кандидатите за приватизационни посредници и типов договор за приватизационни услуги;
2. да организира и проведе конкурс за избор на приватизационни посредници за приватизация на включените в ГОПП групи предприятия.
(3) За извършената работа комисията докладва пред Столичен общински съвет.
(4) Конкурсната комисия разглежда и съхранява офертите съгласно Наредба за конкурсите.


Чл. 9. Приватизационните посредници следва да разполагат с екип от юристи, икономисти и лицензирани по надлежния ред оценители.


Чл. 10. (1) За участие в конкурса по чл. 5 кандидатите подават оферта в съответствие с обявените условия по чл. 6, т. 2.
(2) Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязват наименованието на обекта на конкурса, името и адресът на подателя.


Чл. 11. Критериите за избор на приватизационните посредници са:
1. опит в областта на приватизацията, в съответния икономически профил на предприятията и специфично ноу-хау;
2. опит в областта на общинската собственост и сделките с нея;
3. качества на екипа;
4. качество на изготвената оферта;
5. референции и гаранции;
6. предлагани техника и средства за активен маркетинг на сделките;
7. инфраструктура, технически възможности, комуникационни средства и специализирано оборудване;
8. извършена техническа експертиза на офертата.

Раздел III.
Договор за приватизационни услуги


Чл. 12. (1) За подготовката, организирането и провеждането на приватизационните процедури за групите предприятия от приватизационните посредници се сключва договор за приватизационни услуги, по образец, утвърден от комисията по чл. 8.
(2) Договорът може да се отклонява от утвърдения примерен договор, когато това се налага от спецификата на различните групи обекти и предприятия, включени в пуловете.


Чл. 13. (1) За извършената работа на приватизационните посредници се изплаща възнаграждение в размер до 2 на сто от приходите във фонда за покриване на разходите за приватизиране на общински предприятия.
(2) Възнаграждението се заплаща при сключена приватизационна сделка осъществено плащане по нея или в други случаи, предвидени в договора за приватизационни услуги.


Чл. 14. Приватизационните посредници:
1. са длъжни да пазят служебната и търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнението на работата;
2. нямат право да участват в приватизацията на групата предприятия пряко или косвено, както и да консултират потенциалните купувачи.

Раздел IV.
Контрол


Чл. 15. Контрол и съдействие по практическото изпълнение на приватизацията на групи предприятия чрез посредници се осъществява от Столична общинска агенция за приватизация в качеството й на специализиран орган на СОС съгласно чл. 2 от Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация.


Чл. 16. (1) Приватизационните посредници действат добросъвестно, като полагат грижата на добрия търговец и защитават интересите на собственика.
(2) При изпълнение на работата спазват конкретните изисквания на Столичната общинска агенция за приватизация.


Чл. 17. След утвърждаване от Столичен общински съвет на заключителния доклад относно цялостната работа на приватизационния посредник, всички документи относно приватизационната процедура се съхраняват от Столичната общинска агенция за приватизация.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, във връзка с приложението на чл. 3, ал. 3 ЗППДОП.


§ 2. При приватизацията на групи предприятия чрез посредници се спазват изискванията на ЗППДОП и останалите подзаконови нормативни актове.


§ 3. За всички неуредени с тази наредба въпроси по организацията и провеждането на конкурса за избор на приватизационни посредници се прилагат разпоредбите на Наредба за конкурсите.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти