Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО ПРИНУДИТЕЛНОТО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ
Приета с Решение № 3 на СОС по Протокол № 28 от 03.06.1997 г.

Издадена на основание на чл. 21 - 33 Закон за общинската собственост, чл. 63 - 73 ЗТСУ, чл. 247 - 250а ППЗТСУ, чл. 27 - 29 ЗОЗЗ

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. Тази наредба има за цел да уреди, в съответствие с разпоредбите на Закона за териториалното и селищно устройство (ЗТСУ), Закона за общинската собственост (ЗОС) и правилниците за прилагането им, взаимоотношенията между службите на столичната и районните общински администрации, във връзка с отчуждаването на недвижими имоти за общински нужди на територията на Столична община (СО).

Чл. 2. (1) Изискванията за отчуждаване на недвижими имоти за общински нужди се правят от кмет на район - когато отчуждаването се извършва за задоволяване на нужди от районно значение, а когато отчуждаването се извършва за нужди на Столична община - от кмета или заместник кмет на Столична община.
(2) Исканията по предходната алинея се изпращат, съобразно вида на обществената нужда, на ресорен зам.-кмет на СО, съгласно приложение № 1, определен със заповед на кмета на СО.
(3) Исканията трябва да бъдат мотивирани, да изясняват нуждата, която ще се задоволи с отчуждаването на имота и невъзможността тя да бъде задоволена по друг начин, правното основание за отчуждаването.
(4) Към искането за отчуждаване се прилагат:
1. скица от действащия застроителен и регулационен план с данни за местонахождението на имота, площта, границите, строителния режим, режима на ползването му;
2. документ от главния архитект на София, удостоверяващ,че имотът не попада на територия, за която се разработва проект за нов или за изменение на действащ общ или подробен градоустройствен план, както и че за територията има или няма изградена необходимата инженерна инфраструктура за функциониране на обекта, за който ще се извърши отчуждаването;
3. становище от управление "Земеползване и аграрна реформа" на СО дали имотът включва земеделска земя, предназначението на която трябва да се промени по Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).


Чл. 3. (1) Ресорният заместник-кмет изпраща постъпилото искане на управление "Отчуждаване на недвижими имоти" (ОНИ) за проучване и съгласуване на искането със заинтересуваните служби на СО.
(2) Управление "ОНИ "осигурява:
1. оглед на имота и съставяне на анкетна карта, съгласно приложение № 2;
2. писмено становище на:
а) съответно инвестиционно управление - относно предвиденото в инвестиционната програма строителство върху отчуждавания имот и срока за реализиране на мероприятието;
б) управление "Финанси" - относно осигуреността на необходимите финансови средства;
в) управление "Общинска собственост" - относно невъзможността общинската нужда да бъде задоволена с други общински имоти;
г) главния архитект на София - относно градоустройствената допустимост и целесъобразност на предназначението на имота;
3. информация за общински имоти, предвидени за обезщетяване на собствениците.
(3) Писмените становища се представят в петнадесетдневен срок от получаване на искането на управление "ОНИ".
(4) Въз основа на представените становища началникът на управление "ОНИ" внася докладна записка до ресорния заместник-кмет с проекто-решение по съществото на искането.


Чл. 4. Предпоженията до СОС за откриване на или за отказ да се открие производство за отчуждаване на имоти се правят от кмета на СО.

Глава втора.
ОТЧУЖДАВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I.
ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТЧУЖДАВАНЕ


Чл. 5. (1) Предложението на кмета на СО до СОС за откриване на производство за отчуждаване на недвижим имот трябва да бъде направено в писмена форма и да съдържа:
1. обосновка на общинската нужда и невъзможността тя да бъде задоволена по друг начин, освен чрез отчуждаване на имота;
2. подробно описание на имота, неговото местонахождение, площ, сгради, съоръжения, насаждения, собственик, за какво се използва имота, неговия градоустройствен статут и пазарна цена;
3. начин на обезщетение на собственика - парично или срещу друг общински имот, неговия вид, местоположение, площ, градоустройствен статут и пазарна цена.
(2) Към предположението се прилагат: скица от действащия ЗРП и становищата на органите на СО по чл. 3, ал. 2, т. 2.
(3) Предложението за откриване или за отказ да се открие производство за отчуждаване се приема от СОС с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.


Чл. 6. (1) Кметът на СО уведомява по реда на ГПК собственика за решението на СОС, с което се приема или отказва предложението за откриване на производство за отчуждаване на недвижимия имот. Съобщението са подготвя и връчва от управление "ОНИ".
(2) Съобщението за приемане на предложение за откриване на производство за отчуждаване съдържа и указания за задължението на собственика и обитателите да осигурят свободен достъп до имота за извършване на измервания и други технически действия, както и покана до собственика в определен срок да избере начина, по който иска да прехвърли имота на СО или ако не желае това да посочи начина, по който да бъде обезщетен за отчуждаване на имота му.
(3) Решението за откриване на производството за отчуждаване на недвижим имот се отразява в актовете на районната общинска администрация.
(4) Обстоятелството, че има решение за откриване производство за отчуждаване на недвижим имот, се отразява в издаваните от районната общинска администрация документи и скици, засягащи същия имот.

Раздел II.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ СОБСТВЕНОСТТА НА ИМОТА


Чл. 7. (1) Оценката на недвижимия имот се извършва по пазарна цена от лицензиран експерт-оценител в управление "ОНИ", а от външно лице лицензиран експерт-оценител - след разрешение от кмета на СО.
(2) По реда на предходната алинея се извършва оценката и на общинския имот, предложен в замяна или като обезщетение. В тези случаи оценката се извършва от един и същ оценител.


Чл. 8. (1) Преговорите със собственика на имота се водят от комисия, назначена от кмета на СО в състав: председател - зам.-кмет на СО и членове: представители на управления "ОНИ", "Общинска собственост", "финанси" и други специалисти.
(2) За всяка проведена среща се води протокол, в който се отразяват обсъжданите въпроси и тези, по които е постигнато съгласие. Протоколът се подписва от страните.
(3) Преговорите завършват със заключителен протокол, подписан от собственика и комисията по ал. 1.
(4) Счита се, че има постигнато съгласие по чл. 27, ал. 1 от ЗОС, когато съгласието обхваща вида на правната сделка за прехвърляне на имотите, тяхната цена, условията и срока за предаването им, съответно начина и размера на обезщетяване.
(5) Към заключителния протокол за постигнатото съгласие, собственикът прилага нотариално заверена декларация, с която:
1. декларира, че имотът му не е обременен с ипотеки и други вещни тежести;
2. поема задължение да не прехвърля имота или части от него и да не учредява ипотеки и други вещни тежести до приключване на откритото производство за отчуждаване;
3. поема задължение да освободи и предаде на СО владението на имота в срок от 30 дни от сключване на договора за покупка или за замяна;
4. ще понесе отговорността за причинените щети на СО за неверни данни по т. 1 и за неизпълнение на задълженията по т. 2 и т. 3.
(6) За резултатите от преговорите кметът на СО в 7-дневен срок внася в СОС докладна записка с предположение за решение.


Чл. 9. (1) Когато СОС приеме постигнатото съгласие за покупко-продажба или замяна на имота, възлага на кмета на СО да сключи съответния договор.
(2) В случаите по предходната алинея решението на СОС трябва да съдържа:
1. данни за собственика на имота;
2. описание на имота, който се придобива от CO;
3. вида на правната сделка (покупко-продажба или замяна);
4. продажната цена, а при замяна - цените на имотите, които се заменят.
(3) Въз основа на решението на СОС, кметът на СО сключва съответния договор със собственика, с което производството по отчуждаването се прекратява.

Раздел III.
ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


Чл. 10. (1) СОС може в срок от един месец от уведомлението, съгласно чл. 8, ал. 6, да приеме решение за принудително отчуждаване на имота, когато:
1. не е постигнато съгласие при водене на преговорите;
2. не приеме постигнатото съгласие като целесъобразно.
(2) В случаите по предходната алинея, решението трябва да съдържа:
1. данни за собственика;
2. подробно описание на имота;
3. оценката на отчуждавания имот;
4. начина на обезщетяване;
5. размера на паричното обезщетение, а при имотно обезщетение - подробно описание на отстъпения в обезщетение имот и неговата оценка.
(3) Препис от решението на Столичния общински съвет за принудително отчуждаване се връчва на собственика от кмета на Столична община, чрез управление "ОНИ", по реда на ГПК. Собственикът може да обжалва решението пред Софийски градски съд в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез Столична община - управление "ОНИ".
(4) Съдебната защита по делата, образувани въз основа на жалби срещу решения по предходната алинея, се осъществява от юрисконсулт в управление "ОНИ".
(5) Препис от решението по ал. 3 се изпраща на кмета на района, на чиято територия е разположен имота. Районната общинска администрация отразява това обстоятелство в издаваните документи и скици, засягащи същия имот.

Глава трета.
ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПО РЕДА НА ЗТСУ

Раздел I.
ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ


Чл. 11. (1) За исканията за отчуждаване на недвижими имоти за мероприятия, предвидени в чл. 63 от ЗТСУ, се прилагат чл. 2 и 3 от Глава първа - Общи разпоредби.
(2) Кметът на СО открива производството за отчуждаване на имота с резолюция върху докладната записка, когато са налице следните условия:
1. мероприятието на общината да е посочено в чл. 63 от ЗТСУ;
2. мероприятието да е предвидено за изпълнение не по-късно от следващата година;
3. ако имотът е земеделска земя - отчуждаването да започне в срок до 1 (една) година от влизане в сила на решението за промяна на предназначението на земята, съгласно чл. 27, ал. 2 на ЗОЗЗ.


Чл. 12. (1) Актът за откриване на производството за отчуждаване на имота се съобщава на собственика писмено, както и на главния архитект на София и на кмета на района, където е разположен имота, за съобразяване.
(2) Собственикът има право да направи писмено своите възражения и искания по откритото производство за отчуждаване в срок 14 дни от получаване на съобщението.
(3) В случаите по ал. 1 се прилага чл. 6, ал. 4.


Чл. 13. (1) Собственик, чийто недвижим имот е предвиден за общинско мероприятие по чл. 63 от ЗТСУ, може да иска:
1. имотът му да бъде отчужден преди времето за изпълнение на мероприятието, когато това се налага за задоволяване на жилищна или друга неотложна нужда на семейството му;
2. имотът му да бъде заменен с друг общински имот.
(2) Замяната по т. 2 на предходната алинея се извършва със съгласие на СОС. В случая се прилагат чл. 7 и чл. 8.

Раздел II.
ПРОУЧВАНЕ НА ИСКАНЕТО И ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ


Чл. 14. (1) Постъпилите искания и възражения по откритото производство за отчуждаване се разглеждат от комисията по чл. 265 от ППЗТСУ на СО. Тази комисия прави проучвания и приема оценките на имотите, като за резултата съставя протокол с предположение. За оценките се прилагат правилата на чл. 7.
(2) Въз основа на решението на комисията по чл. 265 от ППЗТСУ, управление "ОНИ" подготвя проект за заповед на кмета на СО за отчуждаване на имота и обезщетяване на собственика. Проекто-заповедта се парафира от юрисконсулта и началника на управление "ОНИ" и от ресорния зам.-кмет на СО по чл. 2, ал. 2


Чл. 15. (1) Кметът на СО издава заповед за отчуждаване на имота.
(2) Заповедта се връчва на собственика по реда на ГПК. Собственикът може да обжалва заповедта в 7-дневен срок от получаването й пред Софийски градски съд. Жалбата се подава чрез СО, управление "ОНИ".
(3) Съдебната защита по делата, образувани по жалби срещу заповедта за отчуждаване, се осъществява от юрисконсулт при управление "ОНИ".
(4) Съобщение за издадената заповед се изпраща на кмета на района, на чиято територия е разположен имотът. Районната общинска администрация отразява това обстоятелство в издаваните документи и скици, засягащи същия имот.


Чл. 16. По искане на собственика той може да бъде обезщетен с обект в новострояща се сграда по реда и условията на ЗТСУ и ППЗТСУ.

Глава четвърта.
ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ОТМЯНА НА АКТА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

Раздел I.
ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕТО НА СОС ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


Чл. 17. (1) Недвижим имот се счита отчужден, съгласно чл. 30 от ЗОС, от момента, когато се изплати на правоимащия определеното парично обезщетение, съответно се издаде нотариален акт за собственост на отстъпения в обезщетение общински имот.
(2) Собственикът може да иска актът за отчуждаване да бъде отменен:
1. когато в 6-месечен срок от влизане в сила на решението на СОС за отчуждаване на имота собственикът не бъде обезщетен в съответствие с предходната алинея;
2. когато в течение на три години от отчуждаването недвижимият имот не се ползва по предназначение или мероприятието, за което е бил отчужден, не е започнало.
(3) Искането за отмяна на отчуждаване се подава чрез СО - управление "ОНИ" до Софийски градски съд. Комплектоването на преписката и защитата по делото се осъществява от управление "ОНИ".
(4) При наличието на установените от закона условия, съдът отменя отчуждаването и постановява възстановяване на даденото от двете страни, съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗОС.

Раздел II.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА СО ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ЗТСУ


Чл. 18. В случаите на чл. 16, когато собственикът е обезщетен в новострояща се сграда, той може да иска заповедта за обезщетяване да бъде изменена, съгласно чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ, ако се иска парично обезщетение вместо имотно, жилище с по-малък брой жилищни помещения, но не по-голямо от определеното, или промяна на местонахождението на жилището. Във всички случаи изменението на заповедта не може да засяга права, придобити от трети добросъвестни лица и инвеститорът на сградата да е съгласен.

Глава пета.
АКТУВАНЕ И ЗАВЗЕМАНЕ НА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ


Чл. 19. (1) Органът, извършил плащането на цената или на обезщетението на недвижимия имот, отчужден по реда на тази наредба, уведомява незабавно служба "Общинска собственост" при района, на чиято територия се намира имота, за завземането и актуването му като общински.
(2) Органът, осигурил служебно нотариален акт на собственика за общинския имот, който му се предоставя като обезщетение, е длъжен незабавно да уведоми службата "Общинска собственост" при района, на чиято територия се намира имота, както и собственика, за осъществяване на въвод във владение, записване, съответно отписване от книгите за общинска собственост.
(3) Към уведомителното писмо до службата "Общинска собственост" се прилагат заверени копия от документите, установяващи отчуждаването на имота и обезщетяване на собственика:
1. договор за придобиване на имота, съответно актът за отчуждаването му (решение на СОС, заповед на кмета на СО);
2. документ за извършеното плащане;
3. нотариален акт за предоставения като обезщетение общински имот;
4. молба от собственика за отписване на дадения в обезщетение имот от актовите книги.
(4) Службата "Общинска собственост" в едномесечен срок от получаване на уведомителното писмо по предходната алинея съставя акт за общинска собственост за придобития имот. Същата служба в 14-дневен срок изпраща заверено копие от акта за общинска собственост на:
1. управление "ОНИ";
2. техническата служба на района - за отбелязване в разписния списък към регулационния план;
3. ОФ "Софгео" - за отразяване в разписния списък към кадастралния план.


Чл. 20. (1) Когато при въвеждане във владение на имотите и тяхното записване или отписване от книгите за общинска собственост бъдат установени различия между съществуващото на място състояние на имотите и тяхното описание в документите по отчуждаването и изплащането им, се съставя констативен протокол, в който се отразяват установените липси и повреди.
(2) Службата "Общинска собственост" уведомява незабавно кмета на района за предприемане на мерки за търсене на отговорност от виновните лица и възмездяване на общината за причинените й вреди.


Чл. 21. В едномесечен срок след приключване на обезщетяването, управление "ОНИ" осигурява настаняването на правоимащите обитатели на отчуждения имот, по реда и условията на Наредбата за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общински имоти (НПСУРОИ).


Чл. 22. Разчистването на терена за предвиденото ново строителство се извършва от и за сметка на инвеститора.

Глава шеста.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ


Чл. 23. (1) Документите, съставяни в производството за отчуждаване на имоти, се съхраняват в отчуждителна преписка за съответния имот. Отчуждителната преписка съдържа:
1. искането за откриване на производство за отчуждаване;
2. становищата на органите по чл. 3, ал. 2, т. 2;
3. докладната записка до кмета на СО, съответно предложението на кмета на СО до СОС, за откриване на производството за отчуждаване;
4. съобщенията до собственика и неговите искания и възражения;
5. копия от документите, установяващи собствеността на имота - предмет на отчуждаването;
6. скица на имота по ЗРП;
7. данни за собственика на имота: име, презиме, фамилия личен паспорт, ЕГН, адрес:
8. протокол на комисията по чл. 265 от ППЗТСУ, съответно протоколите на комисията по чл. 8 и тези на COC;
9. документи за оценката;
10. заповедта по чл. 100 ЗТСУ;
11. заверено копие от решението на съда, ако заповедта, съответно решението на СОС, за отчуждаване е обжалвана;
12. декларация по чл. 8, ал. 5;
13. анкетна карта на живеещите в имота и правното основание за обитаването.
(2) Оригиналът на заповедта по чл. 98 от ЗТСУ за отчуждаване на имота и заповедта по чл. 100 от ЗТСУ се съхранява в деловодството на СО, а отчуждената преписка, със заверени преписи от същите заповеди, се съхранява в управление "ОНИ".
(3) Оригиналите на решенията на СОС за отчуждаването, както и докладните записки към тях, се съхраняват в СО по установения ред. В управление "ОНИ" се съхраняват заверени копия от тези документи, както и всички други документи, съставени във връзка с отчуждаването.
(4) Управление "ОНИ" комплектова изплащателна преписка, която съдържа:
1. оригиналните документи за собственост;
2. декларации;
3. заповедите по чл. 98 и чл. 100 от ЗТСУ;
4. документ за оценка;
5. заверено копие от решението на съда, ако заповедта за отчуждаване е обжалвана;
6. сметка;
7. проверка за тежести върху имота;
8. когато изплащането на обезщетението се извършва в брой, уведомлението до собственика на имота по ГПК, че сумата е депозирана на негово име.
(5) Изплащателната преписка се изпраща на управление "Финанси" на СО, когато отчуждаването е за нуждите на СО и за жилищно строителство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Кметът на СО отменя резолюциите за откритите производства за отчуждаване на недвижими имоти по реда на ЗТСУ, по които още не са издадени заповеди по чл. 98 от ЗТСУ.
(2) Предходната алинея не се прилага, когато имотът е завзет или мероприятието е реализирано. В тези случаи се довършва отчуждително-обезщетителната процедура.
(3) Управление "ОНИ" уведомява съответните инвеститори и собственици за издадения акт по предходната алинея.


§ 2. Исканията на кметове на райони за откриване на производство за отчуждаване на недвижими имоти, постъпили в СО преди приемане на тази наредба, се връщат за съобразяването им с нея.


§ 3. Изменения на подробни градоустройствени планове, с които се променят строителните линии, обема и височината на жилищните сгради, в които са обезщетени собственици на недвижими имоти, отчуждени по ЗТСУ, ако имотите им са завзети за ново строителство, се допускат след писмено съгласуване с управление "ОНИ".


§ 4. (1) Собственик, обезщетен с жилище в новострояща се жилищна сграда, може да поиска по реда и условията на чл. 10 от ЗТСУ да бъде обезщетен с оборотно жилище, в което е настанен, при условие, че СОС промени предназначението на жилището от оборотно в такова за обезщетяване.
(2) Когато собственик по предходната алинея поиска да бъде обезщетен по реда на чл. 103 от ЗТСУ с друго налично общинско жилище, това може да стане само след решение на СОС за промяна предназначението на същото жилище.


§ 5. Кметът на СО утвърждава образци на документи, свързани с отчуждително-обезщетителното производство.
Наредбата е приета с решение № 3 по протокол № 28 от 03.06.97 год. на Столичния общински съвет.


Приложение № 1 по чл. 2. ал. 2

I. Зам. кмет на СО
Инвестиции и строителство на обекти за:
1. жилищни нужди и прилежащата им инженерна инфраструктура - електро- и топлоенергия, вода, телефон, вътрешна пътна мрежа (без тази на масовия градски транспорт - МГТ);
2. културно-битови нужди - училища, детски градини, читалища, музеи, театри, пощи, телефонни централи и свързаната с тях инженерна инфраструктура;
3. здравни и социални нужди - поликлиники, болници, социални домове, диспансери, детски ясли и свързаната с тях инженерна инфраструктура;
4. енергийни нужди - трасетата на енергийните мрежи и съоръженията към тях (без тези на МГТ);
5. В и К мрежи и съоръженията към тях;
6. сметища, свлачища, корекции на реки.

II. Зам.-кмет на СО
Инвестиции и строителство на обекти за:
1. пътно-транспортни нужди - улици, булеварди, пътни възли, паркинги, трамвайни и тролейбусни линии, метро и др.;
2. трасета на обслужващата подземна и надземна инженерна инфраструктура.

III. Зам.-кмет на СО
Инвестиции и строителство на обекти за:
1. депа и съоръжения за третиране на отпадъци;
2. събирателни пунктове за опасни отпадъци;
3. санитарно-охранителни зони;
4. паркове, градини и гори със специално предназначение;
5. гробищни паркове.


Приложение № 2 по чл. 3. ал. 2, т. 1

АНКЕТНА КАРТА за недвижим имот


1. Местонахождение 5. Подобрения
- Административен адрес 6. Насаждения
- местност 7. Обитатели,
- квартал правно основание за обитаването - парцел
- предвиждания за имота 8. Собственик
по действащия ЗРП - Име, презиме, фамилия
2. Земя - ЛП серия № . . . . .,
- Обща площ - издаден на . . . . . . от
в т. число - ЕГН
застроена - местоживеене
незастроена - семейно имотно състояние
- характер на земята - документи за собственост - по ЗОЗЗ - дали е земеделска
по смисъла на този закон 9. Предварително становище
  на собственика
3. Сгради - за начина по който е
- Застроена площ съгласен да прехвърли имота на СО
- етажност - за начина, по който да бъде
- конструкции обезщетен при отчуждаване на имота
- година на изграждане - когато се отчуждава жилищен
- за какво се ползва имот - и становище от другия съпруг
4. Постройки - Вид според предназначението - застроена площ - етажност - конструкция


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти