Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАРШРУТНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Приета с Решение № 3 на СОС от Протокол № 55 от 08.03.1999 г.; изм. с Решение № 167 от Протокол № 74 от 23.03.2006 г.

Издадена на основание чл. 21 и чл. 22 от ЗМСМА, § 6 и § 11 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

I. Основни положения


Чл. 1. Тази Наредба урежда реда и условията, при които превозвачи извършват по договор със Столичната община (СО) обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на СО с автобуси с малка пътниковместимост - от 10 до 26 места, включително и мястото на водача наричани по-нататък "автобуси".
(2) Допълнителните маршрутни линии са с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места. Те допълват линиите на градския транспорт, без да ги дублират напълно.

Чл. 2. Общинската транспортна схема за допълнителни маршрутни линии се утвърждава от Столичния общински съвет СОС по предложение на заместник кмета, отговарящ за транспорта.

II. Общи изисквания при извършването на превозите


Чл. 3. (1) Отпред и от дясната страна на автобуса се означава номера, началния и крайния пункт на линията, както и поне два важни междинни пункта.
(2) На местата по ал. 1 се означава и цената на билета за едно пътуване.
(3) Превозът на пътници се извършва срещу билет, закупен веднага след качването в автобуса и перфориран.
(4) Не се допуска превозването в автобуса на правостоящи пътници
(5) Не се допуска превозването на багаж на пътниците в багажни отделения на автобуса с достъп отвън.
(6) Спиране и престой на автобуса при движението по маршрутната линия се допуска само при слизане и/или качване на пътници.

III. Разпределение и възлагане на превозите между превозвачи


Чл. 4. (1) Превозите по утвърдената общинска транспортна схема се разпределят между превозвачите чрез конкурс.
(2) За всяка допълнителна маршрутна линия от общинската транспортна схема за провежда на конкурс.
(3) Един превозвач, самостоятелно или чрез свързани лица, не може да извършва превози на повече от 30% от броя на допълнителните маршрутни линии от транспортната схема на столицата.
(4) За участие в конкурса се допускат превозвачи, регистрирани на територията на Столична община. Превозвачи от други общини могат да бъдат допуснати само по изключение при липса на кандидати от СО.

IV. Решение за провеждане, подготовка и организация на конкурс


Чл. 5. (1) решение за провеждане на конкурс за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителна маршрутна линия по договор със СО се взема от Столичния общински съвет (СОС). Кметът на Столична община провежда конкурса и сключва договор с превозвач, спечелил конкурса.


Чл. 6. Подготовката и организацията на конкурса се извършва от управление "Организация на транспортната дейност и безопасност на движението" (ОТДБД) при СО.

V. Конкурс


Чл. 7. Конкурсът се обявява в два столични ежедневника най-малко 30 дни преди датата на провеждането му.
(2) В обявата се посочва:
1. Наименованието, адреса и телефона на възложителя;
2. Вида и предмета на конкурса;
3. Мястото за получаване, срока, цената и начина на плащане на конкурсната документация;
4. Мястото и срока за представяне на офертите;
5. Квалификационните изисквания към участниците;
6. Изискването и размера на конкурсната гаранция.


Чл. 8. (1) Конкурсната документация съдържа данни, инструкции и изисквания, необходими за подготвяне на офертата, както следва:
1. Вид, предмет и срок на конкурса;
2. Начин на възлагане на конкурса;
3. Специфични изисквания;
4. Вида и размера на гаранциите по договора;
5. Други условия;
6. Указания за участниците в конкурса;
7. Размерът на гаранцията за осигуряване на изпълнението на задълженията, произтичащи от участието им в конкурса;
8. Мястото и срока за приемане на офертите и срок за валидността им;
9. Мястото, деня и часа на провеждането на конкурса;
10. Образци на документите, които участникът следва да попълни, и списък на набора от документи, които е необходимо да представи;
11. Характеристика на допълнителната маршрутна линия;
12. Изисквания за изпълнение на обществения превоз на пътници по допълнителната маршрутна линия;
13. Начина и критериите за оценка на офертите;
14. Проект за договор.
(2) Възложителят по чл. 5, ал. 1 отговаря за съдържанието и качеството на конкурсната документация
(3) конкурсните книжа се изготвят на български език.


Чл. 9. Изготвената конкурсна документация се утвърждава от кмета на Столична община, след одобряване от СОС.


Чл. 10. (1) Разходите по организиране, обявяване и провеждане на конкурса се осигуряват от бюджета на СО.
(2) Приходите от продажбата на конкурсната документация по чл. 8 се внасят по бюджетна сметка на СО.


Чл. 11. (1) Срокът на валидност на офертите включва времето през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят определя този срок в календарни дни.
(2) Срокът на валидност на офертите е еднакъв за всички участници. Той може да бъде удължаван за всички участници, класирали се на първите три места, до момента на сключване на договор за извършване на превози по допълнителна маршрутна линия от транспортната схема на СО, но не повече от 90 дни.


Чл. 12. (1) Всеки участник в конкурса има право да представи само една оферта. При нарушаване на това задължение възложителят изключва съответния участник от конкурса.
(2) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от негов упълномощен представител.
(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(4) Офертата, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.


Чл. 13. (1) Задължителни документи за участие в конкурса са:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Препис от съдебно решение за регистрация на участника като стопански субект;
3. Удостоверение за актуално състояние;
4. Свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи превозната дейност на участника;
5. Документи за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ;
6. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участвува чрез пълномощник;
7. Документ за закупени конкурсни книжа от СО - фактура;
8. Оригинална банкова гаранция в полза на СО или депозит в брой или по набирателна сметка на СО;
9. Документ за професионална компетентност на превозвача или лицето, назначено да ръководи превозната дейност - диплом за завършено образование в областта на транспорта (средно специално, полувисше или висше) или диплом за средно образование с минимум 2 години стаж в областта на обществения автомобилен транспорт за превоз на пътници.
10. Документ, потвърждаващ финансовата стабилност на участника - банкови референции от обслужващи банки;
11. Копия от договори с водачи на моторни превозни средства (МПС), кондуктори, механици, сервизни работници и друг персонал, осигуряващ нормална и безопасна експлоатация на превозите.
12. Документ за собствена или договор за наета гаражна площ, съответствуваща на броя на превозните средства.
13. Документ за собствен или договор за нает (договориран) сервиз за ремонт и поддържане в изправност на автобусите - посочва се оборудван ли е сервизът със специализирана фирмена техника и персонал за обслужване на конкретни марки автомобили.
14. Договори за осигурен предпътен технически преглед на МПС и медицински преглед на водачите.
15. (изм. - Решение № 167 от Протокол № 74 от 23.03.2006 г.) Удостоверения за липса на задължения към съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
16. Заверени копия от застрахователните полици за задължителните застраховки, включително и за "злополука", за всяко МПС.
17. Адрес за писмена кореспонденция по конкурса.
18. Опис на превозните средства, с които участникът ще работи, по марка, модел, година на производство и цвят с фирмена определеност, в това число броя на резервните автобуси за покриване на линията.
19. Копия от свидетелствата за регистрация на автобусите.
20. Удостоверения за транспортна годност на автобусите, издадени от регионалния отдел на Държавната автомобилна инспекция (РОДАИ);
21. Договори за наем или за лизинг на автобусите в случаите, когато превозвачите не използуват само собствени автобуси.
22. Документи за екологичните качества на автобусите.
23. Предварителен договор за закупуване или финансов лизинг на автобуси, когато участникът в конкурса изобщо няма автобуси или има част от необходимия брой.
(2) Изискванията по т. т. 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 не се прилагат за участници, които нямат автобуси и представят предварителен договор по т. 23 на предходната алинея.


Чл. 14. Възложителят има право да задържи гаранцията (депозита) за осигуряване изпълнението на задълженията на участниците, произтичащи от участието им в конкурса, когато участник в противоречие с настоящата наредба и с условията на конкурса оттегли или промени офертата си или не изпълни задължението си да сключи договор в рамките на срока за валидност на офертата.


Чл. 15. (1) Гаранциите, представени от участниците, класирани трето място, се освобождават, а депозитите се възстановяват от възложителя незабавно след изтичането на срока за обжалване за неспазване на изискванията за провеждане на конкурса.
(2) Когато някои от участниците подаде жалба за неспазване на изискванията при провеждане на конкурса, гаранцията му се освобождава, а депозитът се възстановява след отхвърлянето на жалбата или след окончателното сключване на договора за възлагане на превоза.
(3) Гаранцията на участник, спечелил конкурса, се освобождава, а депозитът се възстановява от възложителя, незабавно след сключването на договор по предмета на конкурса. Заедно с това се освобождават и гаранциите, съответно се възстановяват депозитите на участниците, класирали се на второ и трето място.
(4) Възложителят незабавно освобождава гаранциите или възстановява депозитите при прекратяване на конкурса и на участниците, изключени от конкурса.


Чл. 16. (1) Превозите се възлагат на класиралия се на първо място превозвач с договор между него и СО в срок до 15 дни след обявяване резултатите от конкурса и получават разрешение за срок до 1 година, съгласно Наредба № 1 на МТ, до 5 работни дни след подписване на договора.
(2) В случай, че превозвач, спечелил конкурса е декларирал намерение за доставка на автобуси за извършване на дейността (съгласно представяне на предварителен договор за закупуване или финансов лизинг), извърши доставката в срок до 45 дни, подписва договора със СО и получава разрешение за срок 1 година, съгласно Наредба № 1 на МТ, в срок до 10 работни дни след представяне на изискуемия комплект документи.
(3) договора се сключва за срок до три години, като ежегодно действието му се удължава, при условие, че не бъдат констатирани нарушения по него, които водят до прекратяването му от страна на възложителя и отнемане на разрешителното.
(4) В договора се включват и условията при които той се прекратява, контролиращите органи, процедурата за установяване на нарушенията по договора и налагането на предвидените в него санкции.


Чл. 17. Превозвач, сключил договор със СО за обслужване на допълнителна маршрутна линия, няма право да преотстъпва права и задължения, произтичащи от договора на трети лица (физически или юридически).


Чл. 18. (1) В случай че договорът не се сключи в сроковете, посочени в чл. 16, поради отказ на класиралия се на първо място, възложителят кани участника, класиран на второ място, за сключване на договор в 7-дневен срок. Срокът на валидност на неговата оферта се удължава до 30 дни от получаване на поканата.
(2) По начина, предвиден в ал. 1, се постъпва и когато се кани класирания на трето място участник.


Чл. 19. Възложителят прекратява процедурата на конкурса, в случай че класиралият се на трето място участник откаже да сключи договор.


Чл. 20. В случай че е прекратен конкурса по чл. 19, съответната допълнителна маршрутна линия се предлага чрез преки преговори на превозвача, който до провеждането на конкурса е експлоатирал същия маршрут, на друг превозвач, сключил договор по друг маршрут или се обявява нов конкурс.


Чл. 21. (1) Участниците в конкурса могат да подават жалба за неспазване изискванията за провеждането му по реда на Закона за административното производство (ЗАП) в 7-дневен срок от уведомяване на участниците за резултатите от провеждането на конкурса.


Чл. 22. (1) Документацията за проведения конкурс се съхранява както следва:
1. документите- в архива на СО;
2. Копия от оригиналите - в управление "ОТДБД".
(2) Оригиналите на документите се съхраняват не по-малко от 5 години от изтичане срока на договора.

VI. Провеждане, оценка, класиране и обявяване на резултатите от конкурса


Чл. 23. (1) Конкурсът се провежда от комисия, назначена от кмета на СО, до девет члена с право на глас, в състав: председател, секретар и членове. В комисията се включват поне един правоспособен юрист и квалифицирани специалисти с практически опит в съответствие с характера на конкурса.
(2) В комисията трябва да бъдат поканени за участие с право на съвещателен глас експерти РОДАИ, направление "Пътна полиция" при СДВР и Столично управление данъчна администрация (СУДА).
(3) По преценка на кмета на СО могат да бъдат включени с право на съвещателен глас и външни експерти, както и представители на сдружения на автомобилните превозвачи и други лица.
(4) комисията се назначава след изтичане на срока за подаване на офертите.
(5) Със заповедта за назначаване на комисия се определя възнаграждението на нейните членове.


Чл. 24. Всички разходи, свързани с дейността на комисията, са за сметка на възложителя.


Чл. 25. (1) В състава на комисията не могат да участвуват лица, които са:
1. Заинтересувани от резултата на конкурса;
2. "Свързани" лица по смисъла на Търговския закон с участници в конкурса или с членове на техните управителни и контролни органи;
3. Участвували в подготовката на офертата.
(2) В случай, че такива лица бъдат включени в комисията, те са задължени, незабавно след връчване на заповедта, да се направят писмен отвод.
(3) Членовете на комисията и експертите подписват декларация за обстоятелствата по ал. 1 и за неразпространените на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните оферти.


Чл. 26. Комисията се свиква от председателя, който ръководи нейните заседания.


Чл. 27. (1) Комисията започва своята работа след получаване на списъка с офертите от възложителя.
(2) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъствуващи членове.


Чл. 28. (1) Комисията може да заседава и да приема решения, ако присъствуват най-малко 2/3 от всички членове, но не по-малко от трима души.
(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъствуващите с явно гласуване.


Чл. 29. (1) Комисията организира отварянето на офертите. Преди отварянето на пликовете, възложителят предава на комисията списък на получените оферти и самите оферти в запечатани пликове.
(2) При отваряне на офертите се поканват и могат да присъствуват участниците в конкурса, чиито оферти са приети и регистрирани.
(3) Комисията отваря пликовете съобразно поредните номера на постъпване и проверява офертите за съответствието им с изискванията на възложителя, обявени в условията за провеждане на конкурса. На присъствуващите се съобщават наименованието, седалището и адресът на съответния участник.
(4) Когато след отваряне на плика комисията установи оферта с непълнота или несъответствие с условията на конкурса, съответния участник се изключва от конкурса от по-нататъшно участие и това се съобщава на присъствуващите.
(5) Комисията може да поставя писмено допълнителни въпроси към кандидатите по време на конкурса.


Чл. 30. (1) Комисията изготвя протокол на заседанието за отваряне на офертите, в който се посочват сведенията по предходните членове и съобщенията на присъствуващите за всяка оферта.
(2) Протоколът се подписва от всички членове на комисията. Участниците в конкурса имат право да получат копие от протокола. Протоколът заедно със списъка на присъствуващите при отваряне на офертите се прилага към списъка на офертите.


Чл. 31. (1) Офертите на всички участници, които са допуснати до участие в конкурса, се оценяват на закрито заседание на комисията.


Чл. 32. Оценката на значимостта на критериите, показателите и начина за оценка и класиране на кандидатите се извършва по точкова система и корекционни коефициенти, включващи:
1. Превозна възможност и качества на автобусите, с които разполага превозвачът за обезпечаване редовността на превозите по конкретна маршрутна линия - 20 точки.
- от 10 до 12 места вкл. К = 0,80
- от 13 до 15 места вкл. К = 1,20
- от 16 до 17 места вкл. К = 1,40
- от 18 до 21 места вкл. К = 0,90
- от 22 до 26 места вкл. К = 0,70
2. Възрастов състав на автобусите - 20 точки
- нови или до 1 г. К = 1,40
- от 1 до 5 г. К = 1,00
- от 5 до 10 г. К = 0,80
- над 10 г. К = 0,50
3. Екологичните качества на автобусите - 20 точки.
- оборудвани с катализатори и еко-двигатели К = 1,30
- оборудвани с газови уредби К = 1,20
- за останалите, отговарящи на нормите за екологичност К = 1,00
4. Марка и модел на автобусите - 20 точки
- от една и съща марка и модел К = 1,20
- от различни марки и модели К = 1,00
5. Собственост на автобусите, с които разполага превозвачът - 10 точки.
- собствени или финансов лизинг до 1 г. К = 1,20
- по лизингов договор за над 1 г. К = 1,15
- наети с договор за наем не по-малко от 1 г. К = 1,00
- намерение за закупуване или финансов лизинг, декларирано с предварителен договор К = 1,20
6. Сервизна база за поддържане и ремонт на автобусите - 10 точки.
а) собствена сервизна база
- оборудвана с фирмена специализирана техника и обучен персонал за обслужване и ремонт на конкретна марка автомобили К = 1,20
- оборудвана с универсална техника и квалифициран персонал К = 1,00
б) наета сервизна база
- оборудвана с фирмена специализирана техника и обучен персонал за обслужване и ремонт на конкретна марка автомобили К = 1,10
- оборудвана с универсална техника и квалифициран персонал К = 0,90
в) договор за сервизно обслужване
- с оторизиран фирмен сервиз К = 1,00
- с друг сервиз К = 0,80
7. Фирмена определеност - 10 точки.
- един цвят на линия К = 1,20
- фирмен цвят с търговска марка К = 1,00
- различно оцветени К = 0,80
(3) Класирането на участниците в конкурса се извършва на базата на сумата от точките, получени за всеки показател по формулата


  Tmax Ђ
Т = _________. S ni.Ki, в която
  Ђ i=1
  S ni  
  i=1  

Т - брой точки, получени за всеки показател
Тmax - максимален брой точки на съответния показател (посочени са при наименованието му)
ni - брой на наличните автобуси, отговарящ на i-тото подразделение на съответния показател
Кi - корекционен коефициент, съответстващ на i-тото подразделение на съответния показател
Ђ - брой на подразделенията на съответния показател


Чл. 33. (1) За резултатите от конкурса, разглеждането, оценяването и с класирането на участниците, комисията изготвя протокол в три екземпляра, който се подписват от членовете на комисията и съдържа:
1. Състав на комисията;
2. Списък на офертите и на участниците, допуснати до разглеждане и оценяване;
3. Резултатите от разглеждането на отделните оферти;
4. Документацията с резултатите от оценяването на офертите;
5. Окончателно класиране на офертите от комисията;
(2) Особеното мнение на някои от членовете на комисията се отбелязва в доклада, заедно с писмените мотиви към него.
(3) Докладът на комисията се подписва от всички членове заедно с цялата документация, събрана в хода на повеждането на конкурса, се представя на кмета на Столична община за утвърждаване, след като се внесе в СОС за одобряване.
(4) С представянето на доклада комисията приключва своята работа.
(5) Възложителят при поискване осигурява достъп до доклада на комисията на участник в конкурса, чиято оферта е била разглеждана и оценявана.


Чл. 34. (1) Със заповед на кмета на Столична община, в срок до 10 работни дни от одобряването от СОС на доклада на комисията, се определя участникът, спечелил конкурса.
(2) За спечелили конкурса се обявява участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия.


Чл. 35. (1) Не спечелилият конкурса се изпраща съобщение с обратна разписка, което съдържа:
1. Уведомяване за акта по чл. 34 и окончателните условия по възлагане на превоза по допълнителната маршрутна линия от транспортната схема на СО;
2. Времето, мястото и срокът, в който трябва да се яви за сключване на договора.
(2) Всички останали участници в конкурса се уведомяват писмено за резултатите в 7-дневен срок след датата на издаване на заповедта.

VII. Предложения за разкриване на нови допълнителни маршрутни линии в транспортната схема на Столичната община


Чл. 36. Промени в утвърдената транспортна схема на СО, за разкриване на нови допълнителните маршрутни линии, се извършват с решение на СОС.


Чл. 37. Нови допълнителните маршрутни линии, разрешаващи утвърдената транспортна схема на СО, се утвърдяват от СОС след доказване необходимостта им за транспортно обслужване на гражданите на столицата, в процеса на 6-месечна експериментална експлоатация.


Чл. 38. Предоставяне на допълнителните маршрутни линии за експериментална експлоатация се извършва след съгласуване на експерименталния маршрут от постоянната комисията по транспорт и сигурност на движението към СОС, по предложение на зам.-кмета отговарящ за транспорта, след което се обявява конкурс по реда на Глава V от настоящата наредба.


Чл. 39. Със спечелилият участник кметът на СО сключва договор и издава разрешение съгласно Наредба № 1 на Министерството на транспорта за експериментална експлоатация за срок от 6 месеца, в срок до 10 работни дни след представянето на изискващия се комплект документи.


Чл. 40. След утвърждаването от СОС на новата допълнителна маршрутна линия превозвачът, извършил експерименталното обслужване, сключва нов договор със СО за период до три години по реда на чл. 16, ал. 3 и ал. 4.

VIII. Контрол и санкции


Чл. 41. Контролът по спазването на условията по договора с превозвача и свързаните с това санкции се осъществява от управление "ОТДБД" - СО.


Чл. 42. Контрола по спазването на изискванията към превозите, регламентирани в Закона за движението по пътищата, в правилника за приложението му и в Наредба № 1 за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт в страната от 10.10.1994 год. на Министерството на транспорта, се осъществява от органите, посочени в тези нормативни документи.

IX. Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба е приета на основание на чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


§ 2. Сключеният договор с превозвач не го освобождава от задължението му да спазва изискванията на Наредба № 1 за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт в страната от 10.10.1994 г. на Министерството на транспорта.


§ 3. Сключеният договор с превозвач не го освобождава от задълженията да приведе дейността си в съответствие с изисквания, произлезли от промени в нормативни актове, регламентиращи извършване на обществен превоз на пътници по допълнителните маршрутни линии.


§ 4. За търговски дружества, еднолична собственост на СО, могат да се вземат решения отделно, извън смисъла на член 4 и свързаните с него текстове от настоящата наредба.


§ 5. Столична община може да променя маршрута на допълнителните маршрутни линии в експлоатация при налагащи се изменения в организацията на движение, без да се променят условията на сключения договор с превозвача.


§ 6. Тълкувания за реда и начина на прилагането на настоящата наредба дава Кмета на Столична община или упълномощено от него лице.


§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Столична община.


§ 8. Наредбата е приета с Решение № 3 по Протокол № 55 от 08.03.1999 г. на Столичния общински съвет и влиза в сила от деня на приемането й.


Приложение


Списък на допълнителните маршрутни линии от общинска транспортна схема на Столична община
 
ли-   брой едно- Време- Интер-
ния Маршрут авто- посоч- траене вал
  моби- на на кур- на
    ли на дължи- са дву- дви-
    линия- на на посочно жение
    та марш- (мин.) (мин.)
      рута    
      (км)    
1   3 4 5 6
1 Младост 2 - бул. "Цар. шосе" - НДК -        
  бул. Ал. Стамболийски - Люлин 5 10 24 120 12
2 Дружба 2 - бул. "Искърско шосе" -        
  бул. "Ситняково" - пам."В. Левски" - ЦУМ-        
  Ц. гара - бул. "Ломско шосе" - Обеля 1 10 26 120 12
3 Младост 4 (МВР школа) - бул. "Цар. шосе" -        
  ЦУМ - бул. "Кн. М. Луиза" -        
  бул. "Сливница" - Люлин 2 8 20 120 10; 15
4 Западен парк (р-т "Лебед") - бул. "Ал.        
  Стамболийски" - ЦУМ - бул. "Цар. шосе" -        
  Младост 3 7 16 70 10; 15
5 Централна гара - Сточна гара - бул. "Цар.        
  шосе" Студентски град 6 12 60 10
6 Люлин 4 - бул. "Ал. Стамболийски" -        
  бул. "Дондуков" бул. "Цар. шосе" -        
  бул. "Универсиада" - Младост 4 14 22 112 8
7 Обеля 2 - бул. "Ломско шосе" - Ц. гара -        
  бул. "Хр. Ботев" - бул. "Прага" -        
  бул. "Черни връх" - Студентски град 7 18 100 15
8 Връбница 2 - Ц. гара - ул. "Раковски" -        
  бул. "Черни връх - бул. "Св. Наум" -        
  Студентски град 8 16 90 11
9 Надежда III - "Ломско шосе" - Ц. гара -        
  П. Левски - Ректората - бул. "Цар. шосе" -        
  Дружба 2 8 19 90 11
10 Централна гара - ул. "Козлодуй" - Битпазар 21 5 66 3
          (съб.и
          нед.)
11 Ц. Гара - ул. "Козлодуй" - кв. Орландовци -        
  кв. Бенковски 2 8 40 20
12 Дружба 2 - Бул. "Шипч. проход" - ул. "Сла-        
  тинска" - Г. Подуене - П. Левски - Ст. га-        
  ра - Ц. гара - бул. "Лом. шосе" - Връбни-        
  ца 1 6 19 90 15
13 кв. Факултета - бул. "Ал. Стамболийски" -        
  пл. Възраждане 1 6 30 30
14 Кооп. пазар Люлин - бул. "Ал. Стам-        
  болийски" - Руски паметник - НДК -        
  пам. "Левски" 3 12 50 20
15 Овча купел I - бул. "Стамболийски - Руски        
  паметник - НДК - Подуене - ж.к. Слатина        
  (ул. "Слатинска") 6 15 90 15
16 Люлин 5 - бул. "Стамболийски" - Руски        
  паметник - НДК - бул. "Цар. шосе" -        
  Дружба 2 10 20 98 10
17 жк. "Металург" - Г. Подуене - П. Левски -        
  бул. "Прага" - Мед. ак-я 4 13 60 15
18 Автостанция "Изток" - Г.Подуене - пам.        
  Левски - Ст. гара - Ц. гара - бул. "Рожен"-        
  "Илиенци" 4 13.5 60 15
19 жк. "Овча купел II" - Кр. село -        
  бул. "България" - бул. "Цар. шосе" -        
  бул. "Шипченски проход" - жк. Дружба I 7 19 100 15
20 жп. гара "Подуене" - ул. "Черковна" -        
  "Битпазар" 4 5 60 15
21 жк. "Борово" - бул. "България" -        
  бул. "Прага" - НДК - П. Левски - Г.Подуе-        
  не - бул. "Шипч. проход" - жк. "Слатина" 6 16 84 14
22 кв. Владая - бул. "Цар. Борис III" -        
  бул. "Д. Несторов" - бул. "Прага" -        
  бул. "Хр. Ботев" - ул. "Даме Груев" 4 15 60 15
23 жк "Люлин 1" - бул. "Добр. скала" -        
  бул. "Пиротски" - ул. Опълч. - бул. "Сли-        
  вница" - ул. "Раковски" - бул. "Прага" -        
  "Д. Несторов" - ж.к. "Ем. Марков" -        
  ул. "Сребърна" - ЗБН 8 20 110 15
24 Емил Марков - бул. "П.Ю.Тодоров" - НДК -        
  бул. "Цар. шосе" - жк. Младост I" 6 15 90 15
25 Хладилника - бул. "Ч. връх" - ул. "Раковс-        
  ки" - ЦУМ - бул. "Сливница" - бул. "Добр.        
  скала" - ул. "Търново - ул. "Ат. Стратиев"        
  жк "Люлин 1" РПУ 6 18 90 15
26 жк "Мотописта", бл. 246 - бул. "Прага" -        
  бул. "Хр. Ботев" - Ц. гара - бул. "Рожен"        
  жк "Свобода" 4 11.4 60 15
27 Овча купел 1 (Нов бълг. университет) -        
  ул. "Монтевидео" - ул. Обиколна" -        
  ул. "Житница" - бул. "Цар. Борис III" -        
  бул. "Д. Несторов" - ул. "Скобелев" -        
  бул. "П. Евтимий" - "Цар. шосе" -        
  бул. "Кл. Охридски" - УНСС-Зимен дворец 6 19 90 15
28 жк "Суха река" - ул. "Поп Груйо" -        
  ул. "Летоструй" - автогара "Изток" -        
  бул. "Вл. Вазов" - бул. "Дондуков" - ЦУМ-        
  бул. "Стамболийски" - бул. "Хр. Ботев" -        
  Руски паметник - "Цар. Борис III" -        
  кв. "Княжево" (посл. сп. трамв. № 5) 6 15 80 14
29 Нов български университет - кв. Овча купел        
  бул. "Ал. Стамболийски" - Р. паметник -        
  НДК - бул. "Ц. шосе" - жк. "Дървеница" -        
  РУМ жк. "Младост II" 10 17 80 10
30 Аерогара - бул. "Цар. шосе" - бул. "Донду-        
  ков" - бул. "Ал. Стамболийски" - бул. "К.        
  Величков" - бул. "Пиротски" - жк. "Люл-        
  лин-4" 9 23 90 12
31 гр. Банкя - Фил. шосе - Орион - жк. "Сво-        
  бода" 2 15 60 30
32 жк. "Люлин 5" - ж.к. Красна поляна -        
  жк. Кр. Село - Хладилника - Студентски        
  град 8 19 90 12
33 кв. Горна баня - бул. "Цар. Борис III -        
  Руски паметник - НДК - пам. Левски - гара        
  "Подуене" 6 20 80 15
34 кв. Илиянци - Ц. гара - ЦУМ - пам.        
  Левски - гара "Подуене" - бул. "Бот.        
  шосе" - кв. "Кремиковци" 7 30 110 15


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти