Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
Приета с Решение № 45 на СОС по Протокол № 54 от 15.02.1999 г.

I. Общи положения


Чл. 1. Тази наредба урежда правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столична община и взаимоотношенията им с местните органи на изпълнителната власт.

Чл. 2. Религиозна дейност могат да осъществяват само регистрирани по надлежния ред изповедни общности.


Чл. 3. Всички изповедни общности следва да имат регистрация от Министерския съвет, за да получат регистрация на местните си поделения в Столична община.


Чл. 4. Регистрирането на местните поделения на религиозните общности се извършва съобразно Наредбата за регистрация на местните поделения на признатите от Министерски съвет изповедания в Република България.

II. Взаимоотношения на местните органи, религиозните общности и местните органи на изпълнителната власт


Чл. 5. Регистрираните изповедания свободно развиват своя дейност на територията на Столична община, при спазване на действащото законодателство на Република България и настоящата наредба.


Чл. 6. Религиозните общности не могат да извършват дейност насочена срещу националната сигурност, обществения ред, морала, здравето, правата и свободите на други граждани.


Чл. 7. Религиозните общности не могат да привличат в административно- организационната си дейност деца и младежи под 16-годишна възраст под никаква форма и предлог, освен с писменото съгласие на родителите (настойниците) или попечителите им, съгласно чл. 20 от Закона за изповеданията.


Чл. 8. Религиозните общности при осъществяване на дейността се не могат да използват психотропни вещества или хипнотични и други методи, водещи до промяна в съзнанието на човека.


Чл. 9. Не се разрешава рекламирането на "чудодейни", "лечебни", "целителни" средства и използването на манипулативни техники при дейността на изповеданията, освен ако последните са съобразени със здравното законодателство.


Чл. 10. Религиозните обреди и събрания се провеждат в изградени за тази цел места или в помещения, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания.


Чл. 11. В своята дейност религиозните общности следва да поддържат толерантни отношения помежду си.


Чл. 12. Държавните служители не могат да налагат религиозните си убеждения на работното място или за злоупотребяват със служебното си положение за подобни цели.


Чл. 13. Публичните прояви на религиозните общности се извършват в съответствие с разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите.


Чл. 14. Религиозните общности в дейностите си не трябва да нарушават спокойствието на гражданите и обществения ред.


Чл. 15. Кметът на Столична община е длъжен незабавно да уведомява Дирекция по вероизповеданията при Министерския съвет за закононарушения на местните органи на религиозните общности при осъществяване на тяхната дейност.

III. Административно-наказателни разпоредби


Чл. 16. При нарушения на разпоредбите на настоящата наредба, виновните лица носят административно-наказателна отговорност.


Чл. 17. (1) Актовете се съставят от длъжностни лица от управление "Култура и духовна сфера", определени от кмета на Столична община.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Столичната община или упълномощено от него длъжностно лице.
(3) При нарушаване на разпоредбите на Закона за изповеданията, контролните органи изпращат копие от констативния протокол до Дирекция на вероизповеданията.


Чл. 18. Административно-наказателно производство се извършва по реда на ЗАНН.


Чл. 19. (1) За нарушения на тази наредба, които съставляват престъпления по НК, се уведомява прокуратурата.
(2) При изпълнението на своите правомощия по тази наредба кметът на СО дава задължителни указания на директора на СДВР.

IV. Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. Контрол по прилагането на тази наредба се възлага на кмета на Столична община.


§ 2. Тази наредба е приета с решение № 45 по протокол № 54 от 15.02.1999 г. и се издава на основание на чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти