Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯПриложение № 1 към Решение № 45 на СОС по Протокол № 19 от 11.12.2000 г.


Предмет и цел

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда отношенията, свързани с преобразуването и приватизацията на лечебни заведения, собственост на Столична община и определя правомощията на общинските органи в този процес.
(2) Целта на настоящата наредба е да създаде условия за преструктуриране и модернизация на здравеопазването на територията на Столичната община съобразно принципите на здравната реформа в страната, да даде равни възможности за участие в приватизацията на лечебните заведения, да осигури прозрачност и публичност на процеса и да гарантира правата и законните интереси на лекарското съсловие.


Преобразуване на лечебни заведения
Чл. 2. Преобразуването на лечебните заведения се извършва в съответствие със ЗЛЗ и Търговския закон.
(1) Условия за преобразуване на лечебните заведения:
1. заповед на министъра за образуване на ТД по смисъла на ЗЛЗ;
2. счетоводен баланс за лечебното заведение за предходния период;
3. отчет за приходите и разходите;
4. счетоводна справка за ДА (сгради, машини и съоръжения, интелектуална собственост) в съответствие със Закона за счетоводството;
5. актове за собственост на недвижимото имущество;
6. списък на работните места за лекари със съответните изисквания за завършено образование, придобита специалност, изисквания за научна степен и научни звания;
7. разрешение за оборудването с източник на йонизиращо лъчение;
8. документ за зониране на клиничните лаборатории;
9. стратегия за развитие и бизнес план;
10. удостоверение за лицензиране и патентовани научни продукти и списък;
11. решение на СОС.
(2) С преобразуването на публичните здравни заведения в лечебни заведения за извънболнична помощ или в лечебни заведения по чл. 10, т. 3 собствеността върху капитала им се придобива от СО, правата на собственик се упражняват от Столичния общински съвет.


Чл. 3. ЛЗ за извънболнична помощ и болнична помощ, както и диспансерите се преобразуват в ЕООД/ЕАД в зависимост от:
1. стратегия на СО за развитие и приватизация на лечебното заведение;
2. балансовата стойност на активите;
3. спецификата на ЛЗ;
4. брой на медицинските специалности, упражнявани в лечебното заведение.


Чл. 4. (1) Създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и определянето на органите за управление в тях се извършва само с решение на Столичния общински съвет, в съответствие с чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, чл 4, ал. 1 и чл. 36 от ЗЛЗ, чл. 62, ал. 2 от ТЗ, чл. 103 от Правилника за организация на СОС и Столичната общинска администрация.
(2) Въз основа на заповедта на министъра на здравеопазването, по предложение на кмета на СО, СОС взема решение за преобразуване на съществуващите публични здравни заведения за извънболнична помощ, за болнична помощ и диспансери.
(3) Ръководителите на лечебните заведения представят в СО документите по чл. 2, ал. 1.


Чл. 5. (1) С решението на СОС за преобразуване се определят фирмата на търговското дружество, седалище и адрес на управление, предметът на дейност, капитал, правоприемство, вида и органите на управление, съгласно чл. 135 и чл. 219 от ТЗ и органите за управление по смисъла на чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и в съответствие с чл. 62, ал. 2 от Търговския закон.
(2) Новообразуваните търговски дружества са правоприемници на здравните заведения.
(3) Трудовите правоотношения с лицата, които работят в преобразуващите се здрави заведения, се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(4) Правомощията на органите за управление, тяхното възнаграждение, отговорността при неизпълнение на задълженията на страните и основанията за прекратяване се уреждат с договори, сключвани от кмета на общината.
(5) Управител, съответно изпълнителен директор на лечебното заведение може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина, съответно стоматология, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен магистър по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.
(6) Управителните органи на общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, се определят от собственика по реда и условия, определени от ЗЛЗ.


Чл. 6. Регистрацията на преобразуваното лечебно заведение се извършва от СГС по Търговския закон.

ПРИВАТИЗАЦИЯ


Чл. 7. (1) Приватизацията на лечебни заведения е прехвърлянето на акции, дялове или търговски предприятия на лечебни заведения, преобразувани в търговски дружества; прехвърлянето на обособени части от тях и на обекти - незавършено строителство с инвеститор Столичната община, предназначени за дейностите по Закона за лечебните заведения на:
1. физически лица, включително еднолични търговци;
2. търговски дружества с под 50 на сто държавно или общинско участие;
3. кооперации;
4. юридически лица с нестопанска цел, учредени и управлявани от физически лица и/или търговски дружества с под 50 на сто държавно или общинско участие.
(2) Орган по чл. 3 от ЗППДОП за общинските лечебни заведения е Столичният общински съвет. Приватизационните процедури за тях се извършват от СОАП.


Чл. 8. (1) Обособяването на части от сгради, ползвани от лечебни заведения и практики се извършва само по преценка на органа по чл. 109 от ЗЛЗ.
(2) Предложение за обособяване могат да правят и лицата по чл. 111 от ЗЛЗ.


Чл. 9. (1) Столичен общински съвет приема годишната общинска програма за приватизация, като в списъка на обектите - общински дружества, обособени части от тях и общински нежилищни имоти се включват и лечебните заведения с общинско участие, за които предстои откриване на процедура за приватизация, обособени в самостоятелен раздел.
(2) Лечебните заведения, които няма да бъдат приватизирани за срока на действие на програмата, се включват в списъка на отраслите и/или предприятията, чието цялостно или частично приватизиране не се разрешава за срока на действие на програмата.


Чл. 10. Столичен общински съвет прави предложение до Министерски съвет за включване на лечебните заведения по чл. 10, ал. 2 в забранителния списък по чл. 113, ал. 1 ЗЛЗ.


Чл. 11. (1) Лечебни заведения с общинско участие, за които има подадено предложение до столичен общински съвет по реда на чл. 111 ЗЛЗ подлежат на приватизация без търг или конкурс по пазарната им оценка.
(2). Столичен общински съвет отказва предложения за изкупуване по реда на чл. 111 ЗЛЗ на лечебни заведения с общинско участие, които са включени в забранителния списък по чл. 11 на настоящия правилник.


Чл. 12. Столична общинска агенция за приватизация като специализиран орган на СОС възлага анализ за изследване на правното състояние на лечебното заведение, включено в годишна общинска програма за приватизация или за което има подадено предложение по реда на чл. 111 ЗЛЗ.


Чл. 13. (1) Столичният общински съвет взема решение за откриване на процедура за приватизацията на лечебното заведение по предложение на СОАП, след изготвяне и приемане на анализа на правното му състояние.
(2) Приватизационна процедура за общинско лечебно заведение се открива при следните условия:
1. да е преобразувано в търговско дружество по реда на ЗЛЗ;
2. да е собственик или ползвател на сградата, в която се помещава или на части от съответната сграда въз основа на разделителен протокол или да е сключило договор за наем;
3. да е регистрирано като лечебно заведение.
(3) При откриване на процедура за приватизация на лечебно заведение се изисква и становище от кмета на Столичната община относно възможните последици върху здравното обслужване на населението, извън случаите по чл. 109 от ЗЛЗ.
(4) Правилата на предходните алинеи се прилагат и когато е постъпило предложение за откриване на процедура за приватизация от министъра на здравеопазването.


Чл. 14. (1) Столична общинска агенция за приватизация възлага изготвяне на приватизационна оценка на лечебното заведение въз основа на решението за откриване на процедура за приватизация.
(2) Приватизационната оценка по ал. 1 се изготвя по методи, съобразени със спецификата на лечебното заведение като обект на приватизация и в съответствие с изискванията на Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация.


Чл. 15. (1) Столичният общински съвет определя метода за приватизация - преки преговори с потенциални купувачи или конкурс, след изготвяне и приемане на приватизационната оценка.
(2) Изборът на метод за приватизация се извършва по следните критерии:
- наличие на специфични особености на конкретната лечебна практика;
- цели приоритети в социалната политика на Столична община;
- величина на активите на лечебното заведение или обособена част от него;
- наличието на необходимост от запазване на общинското участие в конкретното лечебно заведение.


Чл. 16. За провеждане на преговорите (съотв. конкурса) се назначава комисия, като в нея се включва лице, посочено от Дирекция "Здравеопазване" на Столична община.


Чл. 17. Комисията провежда преговорите (конкурса) в съответствие с действащите нормативни актове и предлага на НС на СОАП кандидат-купувач.


Чл. 18. Изпълнителният директор на СОАП сключва приватизационната сделка след решение на НС на СОАП. Решението за избор на купувач се утвърждава от СОС.


Чл. 19. (1) В договора за приватизация се включва:
1. задължение за запазване предмета на дейност на дружеството за срок от 10 години;
2. задължение за запазване предназначението на сградите, включени в капитала;
3. задължение за изкупуване на остатъчните пакети от акции или на остатъчните дялове.
(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 продавачът има право да развали договора.
(3) Промени в предмета на дейност на приватизираното дружество и на предназначението на сградите се допускат в рамките на дейностите по ЗЛЗ с решение на СОС.
(4) Контролът по изпълнението на задълженията по ал. 1 се извършва от СОАП, съвместно с Дирекция "Здравеопазване" на Столична община.


Чл. 20. Предложенията за приватизация на лечебни заведения с общинско участие по реда на чл. 111 ЗЛЗ се подават до Столичен общински съвет, респективно до Столична общинска агенция за приватизация като специализиран орган на СОС. Подадените до СОС предложения се изплащат служебно в СОАП и се вписват в специален регистър.


Чл. 21. Предложенията съдържат:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидатите физически лица;
2. наименование, седалище и адрес на управление, номер на решението за съдебна регистрация на кандидатите юридически лица;
3. трите има, ЕГН и постоянен адрес на пълномощника, извън случаите на представителство по силата на съдебно решение, както и пълни данни за упълномощителя при участие чрез представител;
4. наименование и адрес на лечебното заведение или обособената част, за която се подава предложение за приватизация;
5. вида на медицинската дейност в лечебното заведение или обособената част.


Чл. 22. Към предложението по чл. 111 ЗЛЗ се прилагат:
1. нотариално заверено пълномощно при подаване чрез пълномощник;
2. декларация, съдържаща обстоятелствата по чл. 20, ал. 1 на лечебното заведение или обособената част от него;
3. декларация по чл. 5, ал. 3 ЗППДОП;
4. декларации по чл. 41, ал. 1 и 3 ЗППДОП;
5. удостоверение за регистрация на лечебното заведение по чл. 40, ал. 3 ЗЛЗ;
6. договор за наем в случаите на чл. 111, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ.


Чл. 23. (1) Столичната общинска агенция за приватизация приема предложенията за приватизация и издава удостоверение за регистрация.
(2) Столичната общинска агенция за приватизация уведомява писмено по реда на ГПК подателя на предложението за констатирани недостатъци и му дава двумесечен срок за отстраняването им който започва да тече от деня на уведомлението.
(3) Столична общинска агенция за приватизация не разглежда предложението при неотстранени в срок недостатъци.


Чл. 24. Столичен общински съвет отказва предложенията за приватизация:
1. когато лечебното заведение или обособената част е включено в забранителния списък на годишната общинска програма за приватизация и/или в забранителния списък по чл. 113, ал. 1 ЗЛЗ;
2. при правни спорове във връзка с правото на собственост върху имоти, включени в капитала на търговското дружество, включително и спорове по искания по чл. 18 от ЗППДОП;
3. когато договорът за наем е сключен в противоречие с действащото към момента на сключването законодателство;
4. ако предложението е за изкупуване на лечебно заведение или обособена негова част, за които има открита процедура за приватизация и е обявен начинът за извършване на продажбата;
5. ако предложението е за лечебно заведение или обособена част, включено в списъка приет с ПМС № 180 от 1.09.1994 г.;
6. при нарушаване на други изисквания на ЗЛЗ и ЗППДОП освен посочените в предходните точки, както и при неспазване изискванията на § 1 и § 2 от ДР на настоящата наредба.


Чл. 25. СОАП възлага и приема анализ на правното състояние на лечебното заведение или обособената негова част. При липса на правни пречки, предлага Столичен общински съвет да вземе решение за откриване на процедура за приватизацията им по реда на чл. 111 ЗЛЗ при липса на правни пречки.


Чл. 26. Оценката на лечебното заведение или обособената негова част се извършва в срок от три месеца от вземане на решението за откриване на процедура за приватизация при условията и реда на ЗППДОП и НООПП.


Чл. 27. (1) СОАП съобщава на лицата, подали предложението за изкупуване по реда на чл. 111 ЗЛЗ, приетата оценка.
(2) Лицата, подали предложението, заявяват писмено съгласието си да изкупят лечебното заведение или обособената част по съобщената им цена в двуседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 1.
(3) Ако в срока по ал. 2 лицата, подали предложението, не заявят писмено съгласието си или откажат да изкупят лечебното заведение или обособената част по съобщената им цена, Столичен съвет предлага лечебното заведение или обособената част за продажба по общия ред на ЗЛЗ.


Чл. 28. Договорът за продажба за лечебно заведение или обособена част от него се сключва в едномесечен срок от момента на заявяване на съгласие по чл. 26, ал. 2 с лицата, подали предложението или с упълномощен техен представител, след заплащане на началната вноска.


Чл. 29. (1) Неизплатената част от цената се разпределя на равни годишни вноски за периода на разсрочването, като страните могат да предвидят възможност за предсрочно плащане на цената или годишните вноски.
(2) Годишните вноски се плащат на две равни части.
(3) Увеличаването на стойността на неизплатената част съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗППДОП се изчислява до 31 март на съответната година, като размерът на дължимите през годината вноски се променя съобразно увеличението.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) "Обособена част" по смисъла на тази наредба е: функционално годна за самостоятелно ползване отделна сграда или право на строеж за такава; етаж от сграда на съществуващо лечебно заведение; пристройка с отделен вход; или обект на незавършено строителство, заедно със съответното им оборудване, ако те са общинска собственост или собственост на лечебно заведение - търговско дружество с над 50 на сто общинско участие.
(2) Под обособена част се разбира и такава част от съответното заведение за лечебни дейности, която е функционално неотделима от основната.
(3) Обособена част е и служебен бюфет, обслужващ преимуществено лечебното заведение.
(4) Не са обособени части постройки без постоянен градоустройствен статут, както и кабинети и помещения, ползвани от индивидуални или групови практики, ако не отговарят на условията по ал. 1.


§ 2. Обособяването следва да е извършено на базата на одобрен архитектурен проект, ако сградата е годна за осъществяване на лечебни или свързани с тях дейности и не накърнява функционалната цялост на лечебното заведение към момента на подаване на предложението.


§ 3. За всички неуредени въпроси по приватизацията на общински лечебни заведения се прилагат съответно правилата на чл. 35 - 42 от ЗППДОП.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. (1) Лекарите и стоматолозите, работещи в лечебното заведение при преобразуването му и извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях лечебни заведения сключват наемен договор за помещенията, обзавеждането и апаратурата с управителните органи на лечебните заведения.
(2) Отдаването под наем за срок над 3 години и разпореждането с движими и недвижими вещи на общинското лечебно заведение - еднолично търговско дружество, съставляващи дълготрайни активи, се извършва само след съгласие на едноличния собственик на капитала, ако общата стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на активите на дружеството към 31 декември на предходната година.
(3) Приходите от продажба на дълготрайни активи се ползват само за реинвестиции и финансиране на лечебни дейности, пряко свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на възнаграждения и заплати.
(4) Продажбата на недвижимо имущество, включено в капитала на дружеството, вкл. и под 5 % от стойността на капитала, се осъществява след решение на Столичен общински съвет.


§ 5. Направените до момента предложения по реда на чл. 111 от ЗЛЗ следва да се приведат в съответствие с настоящата наредба.


§ 6. Настоящата наредба е приета с решение № 45 по протокол № 19 от 11.12.2000 г. на Столичен общински съвет.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти