Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПАЗАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 3 на СОС по Протокол № 27 от 27.07.2001 г., изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. и доп. с Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г., изм. и доп. с Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. с Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.


Приета с Решение № 3 на СОС по Протокол № 27 от 27.07.2001 г.; изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г., изм. и доп. с Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.

Издадена на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22 ЗМСМА

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) Тази наредба урежда условията и реда за организацията и дейността на общинските пазари на територията на Столична община (СО).
(2) "Общински пазари" са пазарите организирани върху терени общинска собственост или собственост на еднолични търговски дружества на Столична община.

Чл. 2. (1) (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Общинските пазари по чл. 1 са специално обособени места, на които се извършва търговска дейност на дребно с:
1. селскостопанска продукция в прясно или преработено състояние;
2. живи домашни животни и птици;
3. хранителни стоки;
4. цветя, семена, посадъчен материал, инвентар и други стоки за земеделското производство;
5. диворастящи плодове, билки и гъби;
6. екзотични декоративни растения и животни;
7. промишлени стоки, включително употребявани, но годни за ползване;
8. други съпътстващи стоки и услуги.
(2) (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) За извършване на търговска дейност на пазарите по чл. 1, организаторът предоставя:
1. обекти;
2. терени;
3. маси за сергийна търговия.


Чл. 3. Пазарите на територията на СО са:
1. (изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) съобразно градоустройствения им статут:
а) с постоянен статут - разкрити върху имоти, отредени за пазар по реда на ЗУТ;
б) с временен статут - разкрити за определен период от време върху имоти, които не са отредени за пазар.
2. съобразно предназначението им:
а) универсални;
б) специализирани.
3. съобразно срока на съществуването им:
а) безсрочни;
б) за определен срок;
в) в определен ден от седмицата.
4. специфични места за извършване на търговска дейност - панаири и събори.


Чл. 4. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Организатор на общински пазар може да бъде:
1. еднолично търговско дружество, собственост на Столична община.
2. кмет на район, в случаите по чл. 3, т. 3, б. "в" и т. 4.

Глава втора.
ОТКРИВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ (Загл. Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)


Чл. 5. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) Нови общински пазари с постоянен статут се разкриват с решение на Столичен общински съвет (СОС), след предварително проучване и установяване на необходимостта от тях и възможностите за изграждането им.
(2) Местоположението и видът на пазара се определят в съответствие с териториално - градоустройствените, търговско - технологичните, социално - икономическите, екологичните, санитарно - хигиенни и ветеринарни изисквания и нормативи за функционирането му.
(3) С решението по ал. 1 се определят:
1. организаторът на пазара;
2. предназначението;
3. местоположение, площ и точни граници;
4. други специфични изисквания.


Чл. 6. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) Общинските пазари с временен статут, за определен срок, в определен ден от седмицата и специфичните места за извършване на търговска дейност - панаири, събори се откриват със заповед на кмета на Столична община, въз основа на мотивирано предложение от кметовете на райони или общинските едноличните търговски дружества, управляващи пазари.
(2) Предложението по ал. 1 се подава до кмета на Столична община, чрез Дирекция "Регулиране на търговската дейност", комплектовано със:
1. схема с указано местоположение на обектите, терените и масите за сергийна търговия, утвърдена от гл. архитект на Столична община, респ. гл.архитект на района, когато са му възложени правомощия за това;
2. становища от съответните специализирани служби - Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), "Пожарна безопасност и защита на населението"- МВР (ПБЗН - МВР), Дирекция "Околна среда" - СО, Сектор "Организация и безопасност на движението" - СО.
(3) Със заповедта по ал. 1 се определят:
1. организаторът на пазара;
2. предназначението;
3. местоположение, площ и точни граници;
4. срок за съществуване на пазара;
5. работно време за търговска дейност, зареждане и почистване - съобразно изискванията за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите;
6. други специфични изисквания.
(4) Пазарите по чл. 3, т. 3, буква "б" се разкриват за срок не по-дълъг от 3 години. При доказана необходимост от съществуването на пазара, срокът може да бъде продължаван с издаване на нова заповед на кмета на Столичната община.


Чл. 7. (Отм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)


Чл. 8. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) Организаторът на пазара подава заявление до кмета на Столична община, чрез Дирекция "Регулиране на търговската дейност", за регистрация на общинския пазар.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване на организатора в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
2. решение на СОС по чл. 5, респ. заповед на кмета на СО по чл. 6;
3. Правилник за организацията и дейността на пазара, утвърден от кмета на СО;
4. схема с указано местоположение на обектите, терените и масите за сергийна търговия за действащите пазари по чл. 3, т. 1,6. "а";
5. други документи, изискващи се от специални нормативни актове.


Чл. 9. (Отм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)


Чл. 10. (Отм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)


Чл. 11. (1) (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Пазарите, за които са представени всички необходими документи, се вписват в регистър "Общински пазари", към Дирекция "Регулиране на търговската дейност" - СО", който се води от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на СО.
(2) (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) За всеки отделен пазар в регистъра по ал. 1 се вписват следните обстоятелства:
- адрес на пазара;
- организатор на пазара, вкл. ЕИК;
- решение на СОС, респ. заповед на кмета за разкриване на пазара;
- срок за съществуване за пазарите по чл. 6.
(3) (Нова - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Вписването в регистър "Общински пазари" се извършва в едномесечен срок от подаване на документите по чл. 8.


Чл. 12. (Отм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)


Чл. 13. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Длъжностното лице по чл. 11, ал. 1 съхранява в отделни досиета документите на всеки регистриран пазар на територията на СО.


Чл. 14. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) При промяна на обстоятелствата, подлежащи на регистрация, организаторът на пазара е длъжен в 14-дневен срок да уведоми кмета на СО по реда на чл. 8, ал. 1.
(2) Длъжностното лице по чл. 11, ал. 1 вписва промените в регистъра.


Чл. 15. (Отм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ (Загл. изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)


Чл. 16. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) С Правилника за организация и дейност на пазара се определя:
1. предназначението на пазара;
2. забранените за продажба стоки и забраните за осъществяване на определени дейности;
3. документи, които трябва да притежава търговецът за съответния вид стока - фактура за закупуване на стоката, сертификат за произход и качество, анкетна и регистрационна карта, когато лицето е производител на селскостопанска продукция;
4. редът за информиране на потребителите за цените и други условия за продажба на стоките;
5. редът за предоставяне и ползване на обекти, терени, маси за сергийна търговия;
6. видове наеми и цени на услуги, начинът за тяхното събиране и редът за обезпечаването им;
7. права и задължения на участниците в пазара;
8. права и задължения на организатора на пазара;
9. ред и начин за почистване и охрана на пазара;
10. работно време, съобразено с изискванията за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите;
11. видове нарушения и предвидените за тях санкции, както и редът за тяхното налагане;
12. други специфични правила и изисквания, съобразно вида на пазара.
(2) Неразделна част от Правилника за организация и дейност на пазара е схемата, определяща местата за извършване на търговска дейност - обекти, терени, маси за сергийна търговия.


Чл. 17. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Търговска дейност на общинските пазари може да се извършва от:
1. лица - търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. физически и юридически лица, регистрирани като производители на селскостопанска продукция;
3. занаятчии, регистрирани по реда на Закона за занаятите;
4. лица упражняващи свободни професии.


Чл. 18. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) Търговците на общинските пазари са длъжни:
1. да продават стоки снабдени с всички сертификати за произход и качество на стоките, съгласно нормативните изисквания;
2. да притежават всички изисквани от нормативните актове разрешителни, лицензи и други, свързани с ползването на обекта и упражняваната от тях търговска дейност;
3. да предоставят на потребителите информация за предлаганите стоки и за лицата извършващи търговска дейност, в съответствие със Закона за защита на потребителите;
4. да държат на разположение и предоставят при поискване от контролните органи документите по т. 1 и т. 2;
5. да спазват Правилника за организация и дейност на пазара, както и други документи регламентиращи дейността му.
(2) "Търговец" по смисъла на ал. 1 е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, или предоставя услуги, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.


Чл. 19. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Организаторът на пазара е длъжен да осигури:
1. нормални условия за експлоатация на обектите, терените, масите за сергийна търговия;
2. ред и охрана на пазара;
3. почистване на пазара;
4. най-малко един брой контролна везна, на която купувачите свободно и безплатно да извършват контролно измерване на закупената от тях продукция.


Чл. 19а. (Нов - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) Организаторите на пазари създават и поддържат база данни за всички обекти, терени, маси за сергийна търговия по пазарни площадки, включително схеми за разположението им, информация по сключените договори за наем и други.
(2) В Дирекция "Регулиране на търговската дейност" - СО се създава информационен масив, съдържащ данни за всички обекти, терени, маси за сергийна търговия по пазарни площадки, със схеми за разположение и информация за сроковете по договорите за отдаването им под наем.
(3) Изпълнителните директори на едноличните търговски дружества, управляващи общински пазари са длъжни до 10-то число на месеца следващ всяко тримесечие да подават информация в Дирекция "Регулиране на търговската дейност" - СО за настъпили промени в обстоятелствата по ал. 1.


Чл. 20. (1) (Изм. и доп. - Решение № 516 от 13.07.2006 г.) Търговските дружества, собственост на Столичната община, управляващи пазари, отдават под наем стопанисваните от тях места, обекти, съоръжения и други след провеждане на конкурс по ред и условия установени в Приложение № 2.
(2) (Нова - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Срокът за отдаване под наем: на обекти и терени на общинските пазари не може да бъде по-дълъг от три години, а на масите за сергийна търговия - от една година.
(3) (Нова - с Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 могат да не се прилагат в случаите и спрямо лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на населението, с решение на Столичен общински съвет.
(4) (Нова - с Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Сключването на договори по предходната алинея се извършва по пазарна наемна цена не по-ниска от цената по Приложение № 1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Чл. 21. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) Забранява се:
1. преотдаването на наети обекти, терени, маси за сергийна търговия от спечелили конкурс на трети лица, вкл. сключване на договори за съвместна дейност, участие с наети обекти, терени, маси за сергийна търговия под каквато и да е форма в граждански или други дружества;
2. промяна предназначението на търговския обект и извършване на всякакъв вид преустройство на наетото имущество, без писмено съгласие на организатора на пазара;
3. поставянето на рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи върху търговския обект и в прилежащата му територия, рекламиращи дейността на трети лица без писмено съгласие на организатора на пазара.
(2) При установено нарушение по ал. 1, т. 1 изпълнителният директор на дружеството е длъжен да прекрати договора с наемателя без предизвестие, от деня на констатиране на същото.
(3) Изпълнителните директори на едноличните търговски дружества, управляващи общински пазари могат да сключват анекси за удължаване срока на договорите за наем еднократно, за срок не по-дълъг от три месеца.
(4) Изпълнителните директори на едноличните търговски дружества, управляващи общински пазари могат да сключват еднократно, за срок не по-дълъг от три месеца договори за свободни обекти, терени, маси за сергийна търговия без да провеждат конкурс за тях.


Чл. 21а. (Нов - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) За терени, върху които има вече изградени обекти, собственост на лица, различни от организатора на пазара, изпълнителният директор на дружеството сключва договори за ползването им след провеждане на конкурс по реда на чл. 20.
(2) В случаите по ал. 1 началната цена на кв. м за отдаване под наем на терена не може да бъде по-ниска от 75% от средната наемна цена на кв. м на обектите, собственост на дружеството за съответната пазарна площадка.


Чл. 21б. (Нов - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) За търговските обекти по чл. 21а, ал. 1 не се допуска, без писмено съгласие на изпълнителния директор на дружеството - организатор на пазара:
1. предоставянето им на трети лица, чрез сключване на договори за наем, съвместна дейност и под каквато и да е друга форма;
2. промяна на специализацията;
3. извършване на реконструкция и всякакъв вид преустройство;
4. поставяне на рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи върху обекта и в прилежащата му територия, рекламиращи дейността на трети лица.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 писменото съгласие на изпълнителния директор се дава за конкретен ползвател на обекта (трето лице). Наемната цена на кв. м за терена не може да бъде по-ниска от средната наемна цена на кв. м за обектите, собственост на дружеството за съответната пазарна площадка.


Чл. 21в. (Нов - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Изпълнителните директори на дружествата - организатори на пазари са длъжни да включват изискванията по чл. 18, чл. 21 и чл. 216 като задължителни условия при уреждане на наемните правоотношения с търговците.

Глава четвърта.
ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ (Загл. изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)


Чл. 22. (1) Пазарите се закриват:
1. с изтичане на срока, за който са открити;
2. с решение на СОС - за пазарите по чл. 5, ал. 1 - по мотивирано предложение на кмета на СО. С решението се определят реда, условията и срока за закриване на пазара;
3. със заповед на кмета на СО - за пазарите по чл. 6, ал. 1.
(2) (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) След закриването на пазара регистрацията му в регистър "Общински пазари" на СО се заличава.


Чл. 23. (Отм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)

Глава пета.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 24. (1) Организаторите на пазарите са длъжни да упражняват ежедневен контрол върху дейността на лицата, които извършват търговска и обслужваща дейност на територията на пазарите, за спазване на Правилника за организация и дейност на пазара, нормативните актове и решенията на организатора, свързани с дейността на пазара.
(2) (Доп. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)При констатиране на нарушения, организаторът на пазара е длъжен да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване и налага санкции в съответствие с Правилника за организация и дейност на пазара.


Чл. 25. (1) Контролът по спазването на разпоредбите на тази наредба се осъществяват от кмета на СО или упълномощени от него длъжностни лица от столичната общинска администрация.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да извършват проверки на организаторите на пазарите, както и на лицата, които извършват търговска и обслужваща дейност на територията на пазарите.
(3) (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Упълномощените да извършват проверки лица имат право:
1. на свободен достъп в проверявания търговски обект;
2. да изискват необходимите документи, във връзка с осъществявания от тях контрол;
3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;
4. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(4) (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г., изм. - Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.) Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община или негов заместник.
(5) (Отм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)
(6) (Отм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)


Чл. 26. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) За нарушения на разпоредбата на чл. 19а, ал. 3 на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева.
(2) За нарушение на чл. 20, чл. 21, ал. 3 и ал. 4, чл. 21а и чл. 21в на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 1000 лева.
(3) За нарушение на чл. 21, ал. 2 на виновните лица се налага глоба в размер от 200 до 1500 лева.
(4) За нарушение на чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 216, ал. 1, т. 1 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци или юридическите лица - имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лева.


Чл. 27. (Нов - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) За нарушения на тази наредба извън посочените в чл. 26 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци или юридическите лица - имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лева.


Чл. 28. (Нов - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) За нарушения на нормативната уредба при упражняване на търговска дейност на общинските пазари на търговците се налагат санкции съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и Закона за защита на потребителите.


Чл. 29. (Нов - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателни постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В срок до 30 юни 2002 г. организаторите на всички съществуващи на територията на СО пазари, включително и едноличните акционерни дружества с общинско имущество, образувани с решения № 72 до № 81 по протокол № 61 от 23.07.1999 г. на СОС, да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите на тази наредба.
(2) Кметовете на райони и специализираните управления на СО да окажат необходимото съдействие на организаторите на пазарите за изпълнение на ал. 1.


§ 2. Указания по тълкуването и прилагането на наредбата се дават от кмета на СО.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 20, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


§ 4. Тази наредба отменя Наредбата за организацията и управлението на общинските пазари на територията на Столична община.


§ 5. Наредбата е приета от Столичен общински съвет с Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001 г.


§ 6. (Нов - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) При подаване на документи по чл. 6, ал. 2, т. 1 от Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община търговците, вписани в Търговския регистър и регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не се пререгистрирани по реда на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за търговския регистър, вместо актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, прилагат Удостоверение за актуално състояние издадено от съответния окръжен съд и карта за идентификация по регистър "Булстат".


§ 7. (Нов - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Организаторите на пазари в двумесечен срок от влизане в сила на Решение № 756 по Протокол № 26 на СОС от 11.12.2008 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община следва да разработят и приемат методика за определяне на началните наемни цени за обекти, терени, маси за сергийна търговия при провеждане на конкурси по реда чл. 20, ал. 1.


Приложение № 1 към чл. 12

(Отм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1

(Ново - прието с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.)


Ред и условия за провеждане на конкурси за предоставяне под наем на обекти, терени, маси за сергийна търговия на пазари, управлявани от търговски дружества, собственост на Столична община
 
Чл. 1. (1) (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Търговските дружества, собственост на Столична община, управляващи пазари отдават под наем стопанисваните от тях обекти, терени, маси за сергийна търговия след провеждане на конкурс.
(2) Решение за провеждане на конкурс се взема от Съвета на директорите.Чл. 2. (1) За всеки отделен конкурс се изготвят конкурсни книжа от администрацията на дружеството, с участието на правоспособен юрист.
(2) Конкурсната документация се съгласува с Дирекция "Регулиране на търговската дейност" към СО и се утвърждава от изпълнителния директор на дружеството - организатор на конкурса.
Чл. 3. (1) Конкурсните книжа задължително включват:
1. предмет на конкурса, описание на обектите;
2. (изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) начална цена за предлаганите обекти, терени, маси за сергийна търговия;
3. условия на конкурса - критерии за оценка, преференции и други;
4. списък на необходимите за участие документи;
5. образци на документи, които следва да се попълнят от участника;
6. време и място за получаване на конкурсните книжа;
7. цена на конкурсните книжа;
8. (доп. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) време и начин за оглед на предлаганите обекти, терени, маси за сергийна търговия;
9. телефон за информация, адрес на организатора;
10. срок и място за подаване на документите;
11. дата, място и час на провеждане на конкурса;
12. ред за обявяване на резултатите и за сключване на наемни договори със спечелилите кандидати;
13. проект на договор за наем;
14. (нова - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) информация за изградената инфраструктурата на пазара, вкл. за обявените обекти и терени;
15. (нова - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) схема за разположение на обявените в конкурса обекти, терени, маси за сергийна търговия.
(2) Конкурсните книжа могат да съдържат и:
1. вид, размер и начин на плащане на гаранция за участие в конкурса;
2. вид и размер на гаранцията за добросъвестно изпълнение на договора;
3. (заличена - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.);
4. други изисквания.
Чл. 4. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) Критериите за оценка на участниците в конкурса включват:
1. наемна цена;
2. предназначение на обекта, терена, масата за сергийна търговия;
3. извършване на инвестиции;
4. опазване и възстановяване на околната среда;
5. други.
(2) Преференции могат да ползват:
1. дългогодишни добросъвестни наематели;
2. производители на селскостопанска продукция;
3. занаятчии - членове на регионална занаятчийска камара.
(3) Задължително се включват преференции за инвалиди.
(4) Тежестта на критериите и преференциите се определя с конкурсната документация, съобразно спецификата на пазара.
Чл. 5. Право на участие в конкурса имат дееспособни физически и юридически лица, които нямат неизплатени задължения към организатора, а ако са били предишни наематели, наемните им договори не са прекратявани поради виновно поведение.
Чл. 6. (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) (1) Участниците в конкурса подават следните документи:
1. заявление за участие;
2. административни сведения за участника;
3. декларация за приемане условията за провеждане на конкурса;
4. копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;
5. документ за закупени конкурсни книжа;
6. документ за внесена гаранция за участие в конкурса, когато това е предвидено в конкурсните условия;
7. други документи, които се изискват по условията на конкурса;
8. оферта.
(2) Към документите по ал. 1 се прилагат:
1. от юридически лица и еднолични търговци:
- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
2. от земеделски производители:
- копие от анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;
- копие от регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.
3. от лица упражняващи занаяти:
- копие от удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите;
- копие от майсторско свидетелство
- БУЛСТАТ /ЕИК/.
4. от лица упражняващи свободни професии:
- заверено копие от лична карта;
- БУЛСТАТ /ЕИК/.
(3) Документите се комплектоват и подават съгласно изискванията на конкурсната документация.
Чл. 7. (1) Конкурсът се обявява в един ежедневник най-малко 15 дни преди датата на провеждането му, както и на видно място в сградата на администрацията на организатора и на обособените пазари, стопанисвани от него.
(2) Обявлението съдържа информация за предмета на конкурса, място и срок за закупуване и подаване на книжата, адрес и телефон, и други.
Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на дружеството - организатор на конкурса назначава със заповед в деня на провеждането му комисия в състав от пет до седем члена.
(2) В състава на комисията се включват представител/и/ на Столична община и правоспособен юрист.
(3) В работата на комисията не могат да участвуват лица, които са заинтересовани от изхода на конкурса, "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с участници в конкурса или с членове на техните управителни и контролни органи, или участвували в подготовката на офертите.
(4) В случай, че такива лица бъдат включени в комисията, те са задължени след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.
(5) Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по ал. 3, както и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните оферти.
Чл. 9. Комисията заседава и приема решения, ако присъстват поне 2/3 от всички членове, включително юриста. Решенията се вземат с мнозинство 50% + 1 от присъстващите.
Чл. 10. (1) Конкурсът се провежда в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната документация.
(2) Комисията разглежда документите по реда на тяхното постъпване.
(3) Не се допускат до участие кандидати, чиито документи не отговарят на конкурсните изисквания по чл. 5 и чл. 6.
Чл. 11. (1) Комисията разглежда офертите, извършва класиране за всеки обекти и определя участника, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или когато същият е направил насрещни предложения по-благоприятни от началните.
(2) Комисията не извършва класиране за даден обект, ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на конкурсните условия.
(3) Резултатите от дейността на комисията се отразяват в протокол, който се подписва от всички присъствали членове.
(4) (Нова - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Участник в комисията несъгласен с решенията й поради съществени нарушения при провеждане на конкурсната процедура подписва протокола с особено мнение, което мотивира писмено. Особеното мнение се счита за неразделна част от протокола.
(5) (Предишна ал. 4 - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Изпълнителният директор на дружеството - организатор утвърждава протокола и писмено обявява класираните на първо място, както и недопуснатите до участие в конкурса кандидати.
(6) (Нова - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Изпълнителният директор на дружеството - организатор на конкурса може да откаже да утвърди протокола изцяло или частично - за отделен терен, обект или маса за сергийна търговия при констатирани съществени нарушения на конкурсната процедура, включително случаите по ал. 4.
Чл. 12. (1) Конкурсът за всеки един обект приключва с подписване на договор за наем със спечелилия участник.
(2) В случай, че класираният на първо място участник не подпише договора за наем в срока предвиден в конкурсната документация, гаранцията за участие, когато е предвидена такава, остава в полза на дружеството - организатор.
Чл. 13. (1) (Изм. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) След изтичане на срока за подписване на договори със спечелилите кандидати, комисията може да предложи сключване на договор със следващия класиран участник или повторно обявяване на незаетите обекти, терени, маси за сергийна търговия.
(2) Класирането при повторното обявяване се извършва след депозиране на оферти от допуснатите за участие в конкурса в срокове и по ред определени с конкурсната документация.
(3) (Доп. - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Лицата по чл. 12, ал. 2 нямат право да участват в повторното класиране за обекта, терена, масата за сергийна търговия от който са се отказали.
Чл. 14. (1) Конкурсът се прекратява когато:
1. няма постъпили документи в обявения срок;
2. няма допуснати до участие кандидати, съгласно чл. 10, ал. 3;
3. офертите на допуснатите кандидати не отговарят на условията на конкурсната документация;
4. (нова - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) изпълнителният директор на дружеството - организатор на конкурса не е утвърдил протокола на конкурсната комисия, в съответствие с чл. 11, ал. 6.
(2) Прекратяването на конкурса се извършва със заповед на изпълнителния директор на дружеството - организатор, като в случаите по ал. 1, т. 2 и т. 3 конкурсната комисия изготвя мотивирано предложение за това.
(3) В случаите по ал. 1, т. 3 може да се приложи хипотезата на чл. 13, като на кандидатите се дава възможност да подобрят офертите си в определен от комисията срок.
(4) (Нова - Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.) Документацията от проведените конкурси се съхраняват в архива на съответното търговско дружество не по-малко от 1 (една) година след изтичане срока на договорите.
Чл. 14. Документацията от проведените конкурси се съхранява в архива на съответното търговско дружество не по-малко от 1 година след изтичане срока на договорите.
Чл. 15. При допуснати нарушения на конкурсната процедура заинтересованите лица могат да търсят правата си по съдебен ред.

Наредбата за пазарите на територията на Столична община е приета с решение (РСОС) № 3 по Протокол № 27 от 27 юли 2001 г. на Столичния общински съвет и е публикувана в информационния бюлетин на Столичната община - бр. 9-10 от 2001 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти