Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 - ПРАВИЛА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ1. Увод
1.1. Мисията на адвоката
В едно общество, основано на закона и правосъдието, адвокатът играе важна роля. Неговата мисия не се ограничава с упражняването на мандата му в рамките на закона. В правовата държава адвокатът не е само съветник и защитник на клиента си. Той е длъжен да пази правните структури и да съдейства за усъвършенстването им.
Съгласно чл. 2 от Закона за адвокатурата, упражняването на адвокатската професия е конституционна дейност за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридически лица.
1.2. Същност на правилата
1.2.1. Правилата на упражняване на адвокатската професия целят да гарантират доброто изпълнение на мисията на адвоката, призната като необходима за съществуването на всяко човешко същество.
1.2.2. Неспазването им води до носене на професионална отговорност и дисциплинарно наказание.
1.2.3. Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗА, адвокатът е длъжен да упражнява деятелността си с оглед на изискванията на закона и адвокатската етика.
Адвокатската етика се основава на закона, морала, обичая и традициите на българските адвокати и международната практика.


2. Общи принципи
2.1. Независимост
Адвокатът е независим при упражняване на професионалната си дейност.
Недопустимо е въздействие, продиктувано от негови лични интереси или на външни лица.
Недопустима е пряка или косвена финансова зависимост от трети лица.
2.2. Компетентност
Адвокатът не следва да приема работа, за която няма необходимата компетентност, освен ако си сътрудничи с друг адвокат.
2.3. Добросъвестност
Адвокатът е длъжен да упражнява добросъвестно своята професия.
2.4. Добро име в професията, съда и обществото
2.4.1. Адвокатът е длъжен да се проявява в професията си и извън нея по начин, достоен за уважението и доверието, което му се дължи.
2.5. Професионална тайна
2.5.1. Право и задължение на адвоката е да пази поверената му в това му качество тайна.
2.5.2. Той е длъжен да пази всяка му поверена информация, споделена както от клиента му, така и от трети лица, която се отнася до делата.
2.5.3. Адвокатът следва да задължи своите сътрудници да пазят тайната на клиента.
2.6. Несъвместимост с адвокатската професия
2.6.1. Адвокатът не може да участва в търговски дружества за правна помощ. Той не може да бъде ръководен, контролиран и да упражнява адвокатската си професия чрез посредничество на такива дружества, независимо от името и официално обявената си дейност.
2.6.2. Адвокатът не може да бъде нает, когато знае или е очевидно, че нарушава това правило.
2.6.3. Същото се отнася и до упражняването на други професии, които са несъвместими с професията, доброто име и достойнството на адвоката.
2.7. Вписване в адвокатската колегия
2.7.1. Правото да се упражнява адвокатската професия се придобива само след вписване в адвокатската колегия и полагане на клетва.
2.7.2. Адвокатът е длъжен да има бюро на подходящо място на територията на колегията, на която е член. Той е длъжен да уведомява съвета на адвокатската колегия за всяка промяна на адреса на бюрото си или на домашния си адрес в 7-дневен срок. Недопустимо е да бъдат вписани в адвокатските колегии, адвокати, които нямат месторабота и бюра на територията на колегията, в която са вписани.
2.8. Упражняване на професията
2.8.1. Адвокатите могат да работят самостоятелно или да се сдружават (чл. 2, ал. 3 ЗА).
2.8.2. Допуска се сдружаване на адвокати при условията на чл. 357 от ЗЗД, основаващо се на договор за приемане на работа и защита на клиенти, разпределяне на хонорарите след спадане на разноските и отговорността на членовете на адвокатското съдружие към клиента. За учредяване на съдружие задължително писмено се уведомява съвета на адвокатската колегия, на територията на която то ще упражнява своята дейност.
2.8.3. Не е съдружие по смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗА, когато адвокати се споразумеят да работят самостоятелно, но да ползват общ офис с разпределение на общите разноски (наем, телефон, осветление, отопление, секретар и др.).
2.9. Реклама
Адвокатът не може да ползва за своята дейност търговска реклама (чл. 28 ЗА). Той не може да използва средства, несъвместими с адвокатската професия, за привличане на клиенти (чл. 27 ЗА).


2.9.1. Табелата
2.9.1.1 Табелата задължително съдържа името на адвоката и обозначението "адвокат".
2.9.1.2. Да е поставена на сградата и на вратата на кантората.
2.9.1.3. Да е с размери и вид, които не подобяват на търговска реклама.
Недопустимо е от гледище на етиката, табела с наименование "адвокатска", "правна", юридическа къща" и име на адвокатската кантора като например "Варна", "Реал" и др.
2.9.1.4. Недопустимо е след "адвокат" да се напише "специалист по ...." и да се изброяват отделни области в правото, както и заемани длъжности в съд, прокуратура и др.
2.9.1.5. Непозволена реклама е да се пише след името "партньори" или "Сие", ако не е налице сдружение по чл. 2, ал. 3 от ЗА.
2.9.1.6. Само при сдружение може да се пише "партньори", като с по-дребен шрифт от този, с който е написано името на адвоката, се пишат имената на партньорите.
2.9.2. Визитни карти, бланки и други печатни принадлежности
Относно вида и съдържанието на визитните карти, бланки, пликове и други важат разпоредбите относно Табелата (2.9.1.).
Недопустимо е във визитните карти, бланки, пликове и други да се пише повече от едно име при липса на съдружие.
2.9.3. Реклама чрез вестници
2.9.3.1. Недопустима е реклама чрез вестници, списания и други средства за информация.
2.9.3.2. Не е реклама след името на автора на една публикация да пише "адвокат", но без да се подчертава професионалния опит, репутация и това, че е специалист в определена област.
2.9.3.3. Не е реклама да се обяви във вестник установяването на бюро или промяна на адреса.
2.9.4. Недопустимо привличане на клиенти
Недопустимо е адвокат да привлича клиенти чрез използването на:
- посредник (мисит);
- самопредлагане;
- отнемане на клиенти от друг адвокат;
- организации, фирми, банки, учреждения и други и служители към тях;
- назначаване на служебен защитник от съд, прокуратура и следствие без да е посочен от Съвета на адвокатската колегия на територията на съда след надлежно искане.
3. Взаимоотношения с клиенти
3.1. Приемане на представителство
3.1.1. Адвокатът защитава възможно най-добре правата и законните интереси на своите доверители.
3.1.2. Адвокатът е свободен да поеме защитата на клиент. Той не може да поема задължения, които биха нарушили закона и правилата за упражняване на професията.


3.2. Отношения между адвокат и клиент
3.2.1. Адвокатът действа само ако има мандат от своя клиент или е упълномощен от друг адвокат, представляващ клиента.
3.2.2. Връзката между адвоката и клиента трябва да почива на взаимно доверие.
3.2.3. Адвокатът е длъжен да направи необходимото в рамките на закона и правилата за упражняване на професията, за да предпази клиента от вреди.
3.3. Адвокатът не може да се откаже от поета защита, освен ако има уважителни причини (чл. 14, ал. 1 ЗА).
3.3.1. Уважителни причини има, когато:
а) лицето настоява да се предприемат действия, недопустими по действащото право и правилата за упражняване на адвокатската професия;
б) клиентът се опитва да предприеме лични действия, които са противозаконни;
в) клиентът настоява адвокатът да предприеме действия в разрез с неговата преценка, макар те да не са в противоречие със закона и правилата;
г) клиентът не изпълнява договореностите и задълженията си за плащане на хонорара и разноските на адвоката си.
3.4. Противоречие на интереси
3.4.1. Адвокатът не може да бъде съветник, представител или защитник, заедно или поотделно на повече от една страна в едно и също дело, ако има противоречие на интересите му.
4. Хонорари
4.1. Възнаграждението за оказвана от адвоката правна помощ се определя въз основа на писмен договор, сключен с клиента, но не може да бъде по-малко от определения в Наредба № 1 на ВАС размер. Адвокатът има право на пътни и дневни.
Свободата, предоставена при определяне на адвокатския хонорар, не предоставя възможност за уговаряне на явно прекомерно големи размери.
4.2. Основни фактори при определяне на хонорара:
а) размерът на интереса;
б) необходимите време и условия;
в) продължителността на отношенията с клиента;
г) срочност.
4.3. Адвокатът трябва да информира клиента си за всички допълнително необходими такси и разноски.
4.4. При ангажиране на повече от един адвокат, допустимо е разпределение на хонорарите, като за отделните адвокати може да се уговори различен размер, съобразно участието и извършването на правна помощ, при условията на Наредба № 1 на ВАС за всеки един от тях.
5. Отношения между адвокати
5.1. Колегиалност
5.1.1. Адвокатът е длъжен да се държи коректно, с уважение и учтиво с колегите си. Колегиалността изисква отношение на лоялност между адвокатите.
5.1.2. Необосновано обвинение и излагане на честта и достойнството на адвокат чрез думи, действия или писмено е недопустимо.
5.1.3. Ако адвокатът е сигурен, че негов колега е допуснал дисциплинарно нарушение, той следва да му посочи същото дискретно.
5.1.4. Ако адвокатът възнамерява да предяви иск от свое име срещу колега, той трябва да опита извънсъдебно решаване на спора.
5.1.5. Ако адвокатът бъде ангажиран да предприеме срещу колега или органи на адвокатурата действия за търсене на гражданска, административна или наказателна отговорност, то той следва да им предостави възможност за извънсъдебно уреждане на спора, но само, ако интересите на клиента му позволяват това.


5.1.6. Нарушение на изискването за колегиалност е да се влиза в непосредствена връзка с противната страна без съгласието на нейния адвокат.
5.1.7. При ангажиране на друг адвокат, необходимо е новият да се убеди, че отношенията с предишния са приключени като го предупреди, че приема да представлява клиента по делото.
5.1.8. Вторият или последващ адвокат в един процес следва при възможност да уведоми първоначално ангажирания.
5.2. Адвокатът да съдейства за предотвратяване на непозволено извършване на адвокатска дейност.
6. Отношения със съдии и прокурори
При упражняване на професията си адвокатът дължи уважение и лоялност към съдиите, прокурорите и следователите.
Той е длъжен незабавно да уведомява писмено САК, когато от същите не му бъде указано дължимото уважение и съдействие по чл. 10 от ЗА.
7. Квалификация на адвокатите
7.1 ВАС и САК да организират семинари за професионалната квалификация на адвокатите.
7.2. Всеки адвокат с по-продължителна практика следва да подпомага младите адвокати със съвети, консултации при поискване и включването им в процеси, когато са налице условия за това.
8. Дисциплинарна отговорност
8.1. Правата за упражняване на адвокатската дейност и дисциплинарната отговорност на адвоката са задължителни.
8.2. Адвокатът не може да се позовава на непознаването им.
8.3. Нарушаването на същите представлява дисциплинарно нарушение, което се наказва с наказанията, предвидени в чл. 100 от ЗА.
9. Съветите на адвокатските колегии са длъжни да съблюдават изпълнението на правилата.
10. При сезиране на ВАС да даде тълкуване на правилата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти