Адвокатска Кантора "Костакиев Консулт & Партнерс"
Комплексно правно обслужване и консултации. Съдейства на чужденци за получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в страната, както и за придобиване на българско гражданство.

София, kostakiev@lex.bg kostakiev@gmail.com
Начало
Екипът
За нашите клиенти
Важни промени в законодателството
Безплатни закони
Българско гражданство
За контакти
Линкове
 
Друг сайт

Българско гражданство

Придобиване на българско гражданство от чужденец по натурализация.*

Съгласно закона за българското гражданство и по специално на разпоредбите на чл. 12 и сл. лице с чуждо гражданство, може да придобие българско такова по натурализация.

Производството започва по молба на чуждият гражданин, който към момента на подаването и трябва да е пълнолетен (т.е навършил 18 годишна възраст).
Към молбата се прилагат и доказателства, че лицето е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България преди не по-малко от 5 години.
Необходимо е към молбата да бъдат приложени и доказателства, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано. (За да се снабди с такава служебна бележка, е необходимо да се подаде молба по образец до съответната Окръжна прокуратура респективно за гр.София - Градска прокуратура. Процедурата започва с подаване на молбата по образец, първо до съответната Районна прокуратура, където върху нея се отбелязва дали срещу лицето има образувано наказателно производство и внесен ли е от прокуратурата обвинителен акт в съда срещу него. След удостоверяване на тези обстоятелства върху самата молба, същата се подава и в Окръжна прокуратура – респективно Градска прокуратура, която издава и самата служебна бележка).
Към молбата трябва да се приложат и документи които удостоверяват, че лицето има доход или упражнява занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България.
Задължително се прилагат към молбата и документ удостоверяващ владеене на български език. (За да бъде допуснат чуждият гражданин до комисия, която да удостовери владеенето на български език се подава молба по образец до министъра на образованието и науката за издаване на удостоверение за владеене на български език, към която лицето прилага копие от документ за самоличност, документ за внесена държавна такса и документ за завършена езикова подготовка по български език от оторизирана институция, а в случай че не притежава документ за езикова подготовка владеенето на български език се установява от комисията чрез писмен тест, провеждан ежемесечно от Министерството на образованието и науката по предварително оповестен график, с който се установява владеенето на български език, позволяващо нормална комуникация на елементарно ниво. Лицата които са завършили степен на висше, средно или основно образование в българско училище не е необходимо да минават през гореописаната процедура, за установяване владеене на български език, те удостоверяват това обстоятелство само с копие от дипломата, издадена от съответното училище)
Следва да бъде приложено към молбата и доказателство, че лицето е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

Съгласно чл.13 от ЗБГ по облекчен ред придобиват българско гражданство по натурализация лицата, преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация са получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България и:
- не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;
- лицето е родено е в Република България;
- лицето е получило разрешение за постоянно пребиваване преди да навърши пълнолетие.
Освен това тези лица, въпреки, че натурализацията се извършва по облекчена процедура трябва да отговарят и на следните условия:
- да са пълнолетни и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу тях да няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако лицата са реабилитирани;
- имат доход или упражняват занятие, което им дава възможност да се издържат в Република България;
- владеят български език и са освободени от досегашното си гражданство или ще бъде освободени от него към момента на придобиване на българско гражданство.

* Статията е разработена от автора на достъпен език, който да е разбираем за хора без юридическо образование, които да могат да получат информация за процедурата по придобиване на българско гражданство по натурализация.

Повече информация по въпросите свързани с българското гражданство може да намерите на адрес: www.kostakiev.com

Последна дата на обновяване 10.6.201320473 посещения