Адвокатска Кантора "Костакиев Консулт & Партнерс"
Комплексно правно обслужване и консултации. Съдейства на чужденци за получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в страната, както и за придобиване на българско гражданство.

София, kostakiev@lex.bg kostakiev@gmail.com
Начало
Екипът
За нашите клиенти
Важни промени в законодателството
Безплатни закони
Българско гражданство
За контакти
Линкове
 
Друг сайт

Екипът

Адвокатска кантора “Костакиев Консулт & Партнерс”

Камен Костакиев
aдвокат, старши съдружник


Консултира в областта на:
- търговското право;
- трудовото и осигурително право;
- облигационното и вещно право;
- семейното и наследствено право;
- наказателното право.

Публикации:
- Пенсии за инвалидност;
- Закона за защита, реахабилитация и социална интеграция на инвалидите;
- Нашият бизнес;
- Новата наредба за експертизата на работоспособността;
- Здравно осигуряване и медицински услуги за хората с увреждания;
- Придобивки и социални услуги за хора с увреждания.

Медийни изяви:
- носител на почетният знак “Златно сърце” на предаването “Искрено и лично” по bTV – април 2003 год.
- участие в множество радио- и телевизионни предавания по проблемите на хората с увреждания; консултант в програма “Здраве” на БНТ по проблемите на инвалидните пенсии /2001/.
- Публикации в ежедневници и специализирани издания по проблемите на хората с увреждания.

Участие в проекти и дейности на граждански организации:
- координатор по проект “Защита правото на труд на хора с увреждания”, финансиран от фондация “Отворено общество” /1999-2000 год./;
- консултант в Консултантския център на Център за независим живот /1999-2003год./;
- съдебно представителство на обществени начала за хора с увреждания – трудови дела и дела за нарушени граждански права по Закона за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани /1999 – 2003 год./;
- адвокат по проект “Достъпна архитектурна среда за хора с увреждания”, финансиран от програма “KOLPI” на фондация “Отворено общество” /2000 – 2003 год./;
- Участник в разработването на Национална стратегия за равнопоставеност на хора с увреждания;
- Участник в работна група по Законопроект за предотвратяване на дискриминаията.

участник в разработване на законопроекти като експерт от неправителственият сектор:
- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на Труда - приет;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта – приет;
- Законопроект за Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел /ЗЮЛНЦ/ - приет;
- Законопроект на Закона за закрила на детето – приет.


Последна дата на обновяване 10.6.201320019 посещения