навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 07.11.2014 г.
Издаден от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 8 Март 2016г., отм. ДВ. бр.43 от 30 Май 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната - ДВ, бр. 43 от 30 май 2017 г., в сила от 30.05.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник определя организацията и дейността, функциите по ръководство, управление и финансиране на държавните детски градини към Министерството на отбраната на Република България, наричани по-нататък "ДДГ към МО".

Чл. 2. Държавните детски градини към МО са държавни по смисъла на Закона за народната просвета и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката.


Чл. 3. Държавните детски градини към МО са с национално значение.


Чл. 4. Образованието в ДДГ към МО е светско и обучението се провежда на книжовен български език.


Чл. 5. Държавните детски градини към МО са юридически лица със седалища, както следва:
1. Държавно обединено детско заведение "Младост" - София, ж.к. Младост 3, ул. Полковник Владимир Серафимов 2;
2. Държавна целодневна детска градина "Средец" - София, ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео 21А;
3. Държавна целодневна детска градина "Слава" - София, ж.к. Света Троица, бул. Столетов 23;
4. Държавна целодневна детска градина "Кокиче" - Пловдив, ул. Радко Димитриев 49;
5. Държавна целодневна детска градина "Детелина" - Казанлък, ул. Инж. Феликс Вожели 1А;
6. Държавно обединено детско заведение "Калина" - Стара Загора, ул. Хан Аспарух 15А;
7. Държавна целодневна детска градина "Светлина" - Карлово, ул. Иванка Пашкулова 2.


Чл. 6. Изпълнителната агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" организира, методически подпомага и контролира дейността на ДДГ към МО.


Чл. 7. Държавните детски градини към МО имат:
1. наименование, символи, седалище и официален адрес;
2. собствен кръгъл печат;
3. банкови сметки;
4. данъчен номер и Единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ).


Чл. 8. Държавните детски градини към МО са:
1. държавна целодневна детска градина;
2. държавно обединено детско заведение.


Чл. 9. (1) Държавните детски градини към МО са възпитателно-образователни институции, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца при целодневна организация, както следва:
1. в държавно обединено детско заведение - от 10-месечна възраст до постъпване в първи клас;
2. в държавна целодневна детска градина - от 3 години до постъпване в първи клас.
(2) В съответствие с възрастовите особености децата в ДДГ към МО са разпределени в групи, както следва:
1. смесена яслена група - от 10 месеца до 3 години;
2. предучилищна група - от 3 до 5 години;
3. подготвителна група - от 5 години до постъпването им в първи клас.


Чл. 10. Дейността на ДДГ към МО се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.


Чл. 11. (1) Броят на групите и броят на децата в тях се определят от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" в съответствие с действащата нормативна уредба.
(2) Разпределението на децата в групите се определя от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".


Чл. 12. Възпитанието и обучението на децата в ДДГ към МО се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка, като се осигурява готовност на децата за училище, която включва и условия за отдиха им.


Чл. 13. Държавните детски градини към МО гарантират правата, свободата, сигурността и достойнството на всяко дете. Същите създават основа за равни възможности за физическо и интелектуално развитие и възпитаване в дух на толерантност, разбирателство и патриотизъм.


Чл. 14. В ДДГ към МО се провеждат занимания по дейности извън държавните образователни изисквания, съобразно интересите и потребностите на децата, по желание на родителите или настойниците и при възможност на детското заведение срещу заплащане.

Глава втора.
ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Раздел I.
Критерии за приемане на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната


Чл. 15. (1) В ДДГ към МО се приемат с предимство деца на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Когато броят на децата в ДДГ към МО не е достатъчен за формирането на група, могат да се приемат и деца на лица извън посочените по ал. 1.


Чл. 16. (1) В ДДГ към МО се приемат деца по критерии, определени по тежест от 1 до 4 т., както следва:
1. на самотен родител или настойник, съпруг/съпруга на загинал военнослужещ при или по повод изпълнение на служебния си дълг или на родител/родители военноинвалиди - 4 т.;
2. от многодетни семейства на военнослужещи и деца близнаци на военнослужещи и цивилни служители - 3 т.;
3. със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, които прилагат:
а) решение на ТЕЛК - 2 т.;
б) решение на ЛКК - 1 т.;
4. чиито родители или настойници или един от тях е военнослужещ - 2 т.;
5. които към момента на приема имат брат или сестра в детската градина, за която се кандидатства - 2 т.;
6. чиито родители или настойници или един от тях е цивилен служител от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или Българската армия - 1 т.;
7. на военноинвалиди или военнопострадали - 1 т.;
8. на родители, които поради вдовство, развод, баща неизвестен или отнети родителски права сами се грижат за отглеждането на непълнолетните си деца - 1 т.;
9. на които родителите или настойниците живеят в общежитие на Министерството на отбраната, в чиято прилежаща територия се намира детската градина - 1 т.;
10. (нова - ДВ, бр. 18 от 2016 г.) чиито родители или настойници или един от тях е военнослужещ, който заема длъжност, или цивилен служител, командирован да изпълнява длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната - 3 т.
(2) В случаите, когато родителите на детето работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или Българската армия и единият е военнослужещ, а другият е цивилен служител, на детето се определят по този критерий - 2 т.

Раздел II.
Кандидатстване и прием в държавните детски градини към Министерството на отбраната


Чл. 17. Кандидатстване за прием на децата в ДДГ към МО става по желание и избор на родителите или настойниците чрез подаване на заявление.


Чл. 18. Заявления за кандидатстване на деца в ДДГ към МО се подават в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".


Чл. 19. Към заявлението за кандидатстване се прилагат следните документи:
1. актуална служебна бележка от местоработата на родителя или настойника, удостоверяваща месторабота и заемана длъжност (военно звание), като при промяна на местоработата на родителя или настойника той е длъжен да уведоми директора на детската градина в едноседмичен срок от настъпване на промяната;
2. копие от акта за раждане на детето;
3. копие от актовете за раждане на децата при многодетните семейства;
4. копие на заповед за настанените семейства в общежития на Министерството на отбраната, в чиято прилежаща територия е построена детската градина;
5. експертно решение на ТЕЛК или ЛКК на детето;
6. копие на бракоразводно решение и присъдени родителски права;
7. смъртен акт, удостоверяващ правото по чл. 16, ал. 1, т. 1.


Чл. 20. В ДДГ към МО постъпват деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания при писмено изразено желание на родителите или настойниците, удостоверени с решение, като прилагат съответно експертно решение на ТЕЛК или на ЛКК.


Чл. 21. (1) Заявленията за кандидатстване и прием на деца се разглеждат от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
(2) Комисията прави подбор по критериите по чл. 16 и подадените от директорите на детските градини свободни места по години на раждане на децата и изготвя протокол за работата си.
(3) При еднакъв брой точки предимство има подалият по-рано заявлението родител или настойник, което се удостоверява с входящия номер на заявлението.
(4) Заявления за прием на деца се подават целогодишно не по-рано от една година преди навършване на необходимата възраст за прием на детето.
(5) Подадените заявления важат за срок една календарна година. Ако в този период детето не е класирано, родителите или настойниците подават заявление, с което заявяват, че поддържат желанието си детето им да участва в класиране за посочената ДДГ към МО.


Чл. 22. (1) Обявяването на приетите деца и класираните резерви в ДДГ към МО се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
(2) Заповедта по ал. 1 се поставя на видно място в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", в съответната ДДГ към МО и се публикува на интернет страницата на агенцията.


Чл. 23. Срокът за записване на детето в ДДГ към МО е 7 работни дни от публикуването на заповедта. След изтичане на този срок мястото се заема от следващото по ред дете, класирано като резерва в същата заповед.


Чл. 24. Родителите или настойниците на класираните деца преди постъпването на детето им в ДДГ към МО подават документи в съответствие с изискванията на Министерството на здравеопазването.

Раздел III.
Напускане и изключване на децата от държавните детски градини към Министерството на отбраната


Чл. 25. Децата напускат ДДГ към МО:
1. по желание на родителите или настойниците, изразено в писмен вид;
2. при постъпване на детето в първи клас.


Чл. 26. Децата се изключват от ДДГ към МО при:
1. системно неспазване от родителите или настойниците на реда и условията, определени в този правилник и в правилника за организацията и дейността на съответната ДДГ;
2. отсъствие на детето през учебната година за повече от един месец без уважителни причини;
3. неплащане на дължимите такси за повече от един месец;
4. прекратяване на договора за военна служба, съответно на служебното или трудовото правоотношение на лице по чл. 16, ал. 1, в случай че не е уведомило писмено директора на съответната детска градина в 7-дневен срок от уволнението и не е налице уважителна причина за това.

Раздел IV.
Отсъствия на децата от държавните детски градини към Министерството на отбраната


Чл. 27. (1) Децата от 10 месеца до 7 години могат да отсъстват:
1. при участие на един от родителите в операции или мисии извън територията на страната - за времето на операцията или мисията, без право да посещават друго детско заведение;
2. по здравословни причини, удостоверени с медицинска бележка с посочена диагноза и период на лечение.
(2) Децата от 10 месеца до 5 години могат да отсъстват по семейни причини до 30 работни дни за една учебна година (от 15 септември до 31 май) при предварително подадено писмено уведомление до директора на детската градина.
(3) Децата от подготвителна група могат да отсъстват по семейни причини до 7 работни дни за една учебна година (от 15 септември до 31 май) след предварително подадено писмено уведомление до директора на детската градина, както и до 3 работни дни с разрешение от директора на детската градина след предварително подадено писмено заявление до него.


Чл. 28. Първият ден на отсъствие без уведомление или по здравословни причини се отчита като присъствен ден на детето поради требването му за храна и се заплаща.

Глава трета.
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 29. Медицинското обслужване на ДДГ към МО се осъществява в съответствие с действащата нормативна уредба.


Чл. 30. Медицинските специалисти в ДДГ към МО осъществяват дейности, свързани с провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рискови здравословни фактори, като:
1. контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичния режим;
2. осъществяват непрекъснат контрол на здравното състояние на децата;
3. провеждат оздравителни и закалителни процедури;
4. организират здравното възпитание на децата и провеждат здравната просвета на персонала и родителите (настойниците);
5. водят задължителната медицинска документация;
6. наблюдават физическото развитие на децата;
7. следят имунизационния статус на децата.


Чл. 31. Медицинските специалисти задължително поддържат оборудван спешен шкаф за обслужване на спешните състояния при децата до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.


Чл. 32. Храненето на децата в ДДГ към МО се организира в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването.


Чл. 33. За деца с медицинско предписание за диетично хранене се осигурява хранене съобразно изискванията.


Чл. 34. Ежедневно директорът на ДДГ към МО и медицинският специалист контролират количеството и качеството на храната и правилното рационално хранене на децата.

Глава четвърта.
ТАКСИ


Чл. 35. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДДГ към МО родителите или настойниците заплащат такса в размер, определен от общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси.


Чл. 36. Такси за заниманията по дейности извън държавните образователни изисквания, организирани съобразно интересите и потребностите на децата и по желание на родителите или настойниците им, се заплащат допълнително от тях.


Чл. 37. Родителите или настойниците на децата заплащат дължимите такси за предходния месец до 10 число на текущия месец.

Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 38. (1) Директорите на ДДГ към МО са разпоредители с бюджет от по-ниска степен (третостепенни разпоредители с бюджет) съгласно Заповед № ОХ-228 от 25.03.2014 г. на министъра на отбраната.
(2) Финансовото осигуряване на ДДГ към МО се извършва в рамките на утвърдените средства на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по съответната Основна програма/програма по програмната структура на бюджета на Министерството на отбраната за текущата година, в т.ч. за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на децата, които се определят на база на Единните разходни стандарти (ЕРС) за едно дете, одобрени от Министерския съвет.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" утвърждава годишните бюджетни сметки по пълна бюджетна класификация на държавните детски градини към Министерството на отбраната.


Чл. 39. Източниците за финансово осигуряване на издръжката и развитието на ДДГ към МО са:
1. бюджетни средства, определени по единните разходни стандарти за едно дете, одобрени с акт на Министерския съвет;
2. средства от бюджета на Министерството на отбраната за текущи разходи и развитие на материално-техническата база на детските градини;
3. допълнителни средства на основание нормативни актове, свързани с дейността на ДДГ към МО;
4. реализирани собствени приходи при осъществяване на дейността на ДДГ към МО.


Чл. 40. Реализираните в ДДГ към МО приходи не са целеви и служат за покриване на разходите. Същите са елемент на утвърдените разходи в годишната бюджетна сметка. Приходите се формират под формата на дарения, участие в национални, европейски и международни програми за финансиране и други източници.

Глава шеста.
РАБОТНО ВРЕМЕ


Чл. 41. Държавните детски градини към МО работят при петдневна работна седмица с работно време, определено в правилника за организацията и дейността на съответната детска градина, в съответствие със спецификата на работното време на военнослужещите в различните региони, но не по-късно от 7,30 ч. и не по-рано от 18,30 ч.


Чл. 42. Държавните детски градини към МО работят целогодишно и сформират смесени групи през летните месеци.


Чл. 43. Държавните детски градини към МО могат да преустановят работа с деца през летния период по обективни причини (неотложни ремонтни дейности, основно хигиенизиране на сградата, извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация).

Глава седма.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 44. Изпълнителният директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" контролира и координира организационната дейност, административната дейност и финансовата отчетност на ДДГ към МО.


Чл. 45. Държавните детски градини към МО се ръководят и представляват от директор. Трудовият договор с директора се сключва, изменя и прекратява от министъра на отбраната.


Чл. 46. (1) Директорите на ДДГ към МО изготвят длъжностни разписания, като числеността на персонала за всяка учебна година се определя съгласно нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета по реда на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.) и се утвърждава от първостепенния разпоредител с бюджет.
(2) Директорът на ДДГ към МО сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала на детската градина по реда на Кодекса на труда.


Чл. 47. Директорът на ДДГ към МО организира, контролира и координира цялостната дейност на детската градина в съответствие с правата и задълженията му, определени в Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и длъжностната характеристика.


Чл. 48. Директорът на ДДГ към МО представлява детската градина пред всички държавни и общински органи и организации, физически и юридически лица.


Чл. 49. Директорът на ДДГ към МО издава Правилник за организацията и дейността на съответната детска градина и Правилник за вътрешния трудов ред в детската градина.


Чл. 50. Директорът на ДДГ към МО е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.


Чл. 51. Директорът на ДДГ към МО ежемесечно отчита дейността си пред Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".


Чл. 52. Към държавните детски градини могат да се учредяват настоятелства.

Глава осма.
ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС


Чл. 53. Участници във възпитателно-образователния процес са учители, помощник-възпитатели, медицински специалисти в ясла и възпитатели в ясла, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността.


Чл. 54. Педагогическият персонал - учители в ДДГ към МО, организират процеса на педагогическото взаимодействие в рамките на жизнено значими за децата ситуации чрез подходящи за възрастта им форми на активност, съобразявайки се с индивидуалния темп и равнището на развитие на всяко дете, без ограничение за време, тема и средства.


Чл. 55. В ДДГ към МО възпитателно-образователният процес се провежда съгласно изискванията за предучилищно възпитание и подготовка с одобрени учебни помагала от Министерството на образованието и науката.


Чл. 56. (1) Задължителната предучилищна подготовка на децата се осъществява в подготвителни групи при целодневна организация, която включва и условия за отдих.
(2) В подготвителната група се включват деца на възраст от 5 до 7 години, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст.
(3) Образователната дейност се провежда по утвърдено седмично разписание, съобразено с възрастовите особености на децата.


Чл. 57. Възпитателно-образователният процес в ДДГ към МО има за цел да осигури хармония в развитието на детето чрез единство на образователните взаимодействия и утвърждаване на детската индивидуалност и предучилищната подготовка на децата за училище.


Чл. 58. (1) Възпитателно-образователният процес осигурява единство на възпитание и обучение, като създава оптимални условия за:
1. ориентиране на детето в общочовешки ценности и усвояване на различни видове дейности и форми на общуване;
2. овладяване културата на поведение;
3. обогатяване познанията на детето за света;
4. овладяване на основни знания и умения за природната и социалната среда, езикови, математически, естетико-художествени, двигателни умения;
5. стимулиране на детското творчество и развитие на способностите;
6. предучилищна подготовка и възпитание на децата за училище.
(2) За деца със специфични образователни потребности се изготвя от ресурсен учител индивидуална програма за обучение и развитие.

Глава девета.
РОДИТЕЛСКА ОБЩНОСТ


Чл. 59. (1) Родителите или настойниците имат право:
1. да получават информация по въпроси, свързани с отглеждането, възпитанието, образованието и здравословното състояние на своето дете;
2. да получават информация за храненето и седмичното меню;
3. да подпомагат детската градина при възпитанието и обучението на техните деца;
4. да подпомагат дейността на ДДГ;
5. да участват в настоятелство в ДДГ към МО, когато такова е създадено, или да инициират създаването му в случаите, в които към ДДГ няма настоятелство.
(2) Към всяка група в ДДГ към МО се избират трима родители или настойници, които подпомагат дейността на групата.


Чл. 60. Родителите или настойниците съдействат за изграждане у децата на навици за самообслужване, на уважение към връстниците им и детската градина като институция, на възпитаване в толерантност към различията.


Чл. 61. Родителите или настойниците съдействат децата да се приучват да разрешават конфликти помежду си по неагресивен начин.


Чл. 62. Родителите или настойниците са длъжни:
1. да се запознаят и да спазват този правилник, Правилника за организацията и дейността на съответната детска градина и Правилника за вътрешния трудов ред в детската градина;
2. да водят и вземат детето си лично от детската градина (или да организират воденето и вземането на детето от член или близък на семейството, за което персоналът е уведомен предварително чрез декларация);
3. да проверяват личния багаж на децата си за скрити и/или опасни за здравето предмети или лекарства, както и да не носят в детската градина ценни предмети;
4. да пазят доброто име и авторитета на детската градина, както и на директора, педагогическия и непедагогическия персонал;
5. да заплащат редовно и в срок таксите при условията и по реда на глава четвърта;
6. да изградят у детето си навици да се самообслужва.


Чл. 63. Всички участници във възпитателно-образователния процес са длъжни да опазват материалната база и да съдействат за нейното обогатяване и обновяване.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума