навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ ОТ 2014 Г.

В сила от 03.10.2014 г.
Издаден от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.82 от 3 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2016г., отм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика - ДВ, бр. 7 от 26 януари 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК).

Чл. 2. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология е специализиран институт на Министерството на вътрешните работи за извършване на експертно-криминалистична дейност, научни изследвания в областта на криминалистиката и криминологията и на организационно-методическа дейност.


Чл. 3. (1) Дейността на НИКК се осъществява в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, подзаконовите нормативни актове, заповедите и указанията на ръководството на Министерството на вътрешните работи, както и с европейското законодателство и международните договори, по които Република България е страна.
(2) Дейността на Центъра за експертни криминалистични изследвания (ЦЕКИ) към НИКК се провежда и в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (ИА БСА).

Раздел II.
Основни задачи и дейности


Чл. 4. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология изпълнява следните задачи, произтичащи от основните дейности на МВР:
1. осъществяване на експертно-криминалистична дейност в съответствие с нормативната уредба, като събира, изготвя и изследва веществени доказателства и веществени доказателствени средства, извършва оценка на следи;
2. разработване и внедряване на нови методики за изследване в областта на криминалистиката на основата на съвременни научни методи и подходи;
3. осъществяване на организационно-методическа дейност и участие в обучението на експерт-криминалистите от системата на МВР;
4. извършване на научни изследвания по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и безопасността на движението по пътищата;
5. информационна дейност чрез създаване на нови АИС, поддържане и актуализация на Националната дактилоскопна система (АФИС) и система "ЕВРОДАК", Националната ДНК база данни и Националната съдебнобалистична колекция (НСБК); осъществяване на международен обмен на данни в съответствие с нормативната уредба.


Чл. 5. Основните дейности на НИКК за изпълнение на задачите по чл. 4 са:
1. извършване на криминалистични изследвания в областта на дактилоскопията, трасологията, балистиката, изследването на документи, фотографията, видеоанализа, фоноскопията, компютърните технологии, изследването на електронни и комуникационни устройства, лицевата идентификация, одорологията, химията, физиката, биологията и другите естествени науки;
2. провеждане на научни изследвания по актуални проблеми, свързани с опазването на обществения ред, обезпечаване безопасността на движението по пътищата и противодействието на престъпността и предлагане на компетентните органи на способи за тяхното решаване;
3. разработване на прогнози за престъпността и другите правонарушения, научнообосновани методики за превенция, разкриване и разследване на престъпленията и усъвършенстване на методите за управление на полицейската дейност;
4. участие в извършването на огледи на местопроизшествия и в други процесуални действия по предвидения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) ред;
5. осигуряване на условия за поддържане на добрите лабораторни практики в криминалистичните изследвания съгласно националните и международните стандарти;
6. осъществяване на организационно-методическо ръководство, контрол и помощ и провеждане на дейности за оценка на квалификацията на експерт-криминалистите в структурите на МВР;
7. участие в организираните от МВР комплексни проверки на работата на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на вътрешните работи (ОДМВР); осъществяване на контрол и провеждане на самостоятелни проверки на регионалните криминалистични лаборатории;
8. участие в организирането и провеждането на курсове за първоначална подготовка на експерт-криминалисти и специалисти - технически помощници;
9. сътрудничество с Академията на МВР при осъществяване на професионалната подготовка на курсантите и стажантите и при организиране на курсове за повишаване и актуализация на професионалната квалификация и специализация на служителите;
10. провеждане на специализирани курсове за обучение и повишаване на квалификацията на експерт-криминалистите от регионалните криминалистични лаборатории;
11. разработване на монографии, студии, статии, методически указания, сборници и други материали по проблемите на експертно-криминалистичната дейност, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и безопасността на движението;
12. участие в разработването на проекти за нормативни актове;
13. участие в планирането на необходимата криминалистична техника, друга апаратура и материали за осъществяване на експертно-криминалистичната дейност;
14. осигуряване на научно-техническа информация по въпросите на теорията и практиката на експертно-криминалистичната дейност, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и безопасността на движението;
15. поддържане на специализирана научно-техническа библиотека и системно попълване на нейния фонд;
16. поддържане на връзки със сродни научноизследователски институти, висши учебни заведения и други организации у нас и в чужбина.

Раздел III.
Устройство и функции


Чл. 6. (1) Структурата на НИКК включва:
1. отдел "Криминалистична техника";
2. отдел "Физикохимични и биологични изследвания";
3. отдел "Цифрови и комуникационни технологии";
4. отдел "Център за полицейски изследвания";
5. административни звена;
6. служител по управление и контрол на качеството (отговорник по качеството).
(2) Центърът за експертни криминалистични изследвания (ЦЕКИ) функционално обединява експертната дейност, която се осъществява от отделите по ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(3) Отдел "Криминалистична техника" включва:
1. сектор "Дактилоскопия";
2. сектор "Трасология и балистика";
3. сектор "Документни изследвания".
(4) Отдел "Физикохимични и биологични изследвания" включва:
1. сектор "Физикохимия";
2. сектор "Наркотици";
3. сектор "Биология, токсикохимия и морфология";
4. сектор "ДНК анализи".
(5) Отдел "Цифрови и комуникационни технологии" включва:
1. сектор "Идентификационни изследвания";
2. сектор "Компютърни системи и мрежови устройства";
3. сектор "Изследване на комуникационни устройства";
4. сектор "Изследване на електронни устройства".
(6) Отдел "Център за полицейски изследвания" (ЦПИ) включва:
1. сектор "Престъпност и полицейско противодействие";
2. сектор "Организация и тактика на полицейската дейност".
(7) Административните звена включват:
1. сектор "Организационно-методическа, административна и информационно-издателска дейност";
2. човешки ресурси.


Чл. 7. В своята дейност ЦЕКИ се ръководи от нормативната уредба и от утвърдена от директора на НИКК система за управление в съответствие с изискванията на стандарт "БДС EN ISO/IEC 17025".


Чл. 8. (1) Отдел "Криминалистична техника" извършва криминалистични изследвания на следи, веществени доказателства и веществени доказателствени средства, разработва и внедрява нови методи за изследване в областта на дактилоскопията, трасологията, балистиката, почерковата и техническата експертиза на документи; участва в обучението на експерт-криминалистите от МВР и осигурява условия за поддържане на добрите лабораторни практики при криминалистичните изследвания съгласно националните и международните стандарти.
(2) Сектор "Дактилоскопия":
1. извършва лабораторна обработка на веществени доказателства и дактилоскопни идентификационни изследвания за нуждите на структурите на МВР и съдебните органи;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на дактилоскопията;
3. участва в огледи на местопроизшествия при тежки престъпления на територията на страната;
4. обработва материалите на полицейската регистрация и поддържа централна дактилоскопна картотека;
5. поддържа и използва Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (АФИС) с работни станции в ОДМВР и Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) - МВР;
6. поддържа и използва системата "ЕВРОДАК" с работни станции в ГД ГП, дирекция "Миграция" в МВР и Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет;
7. извършва автоматизиран обмен на дактилоскопни данни със страните - членки на ЕС, в изпълнение на разпоредбите на Договора от Прюм и Решение 2008/615/ПВР на Съвета на Европа;
8. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.
(3) Сектор "Трасология и балистика":
1. извършва трасологични и балистични изследвания и експертизи;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на трасологията и балистиката;
3. участва в огледи на местопроизшествия при тежки престъпления на територията на страната;
4. поддържа Национална съдебнобалистична колекция от куршуми и гилзи от неразкрити престъпления, незаконно притежавани, загубени и откраднати оръжия;
5. изгражда, поддържа и използва Интегрирана балистична идентификационна система (ИБИС);
6. поддържа оръжейна колекция от огнестрелни, самоделни и други оръжия и боеприпаси, която се използва за извършването на балистични изследвания;
7. оказва методическа помощ и извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.
(4) Сектор "Документни изследвания":
1. извършва криминалистични експертизи на почеркови обекти и писмена реч и технически експертизи на документи;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на криминалистични почеркови изследвания и технически изследвания на документи;
3. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав;
4. участва в разработването на проекти и мерки за защита на официални документи, парични знаци и други ценни книжа, застрашени от технически подправки и фалшификации.


Чл. 9. (1) Отдел "Физикохимични и биологични изследвания" извършва криминалистични изследвания на следи, веществени доказателства и веществени доказателствени средства, разработва и внедрява нови методи за изследване в областта на физиката, химията, биологията, съдебната медицина, токсикохимичния анализ, морфологията, одорологията и други естествени и технически науки; участва в обучението на експерт-криминалистите от МВР и осигурява условия за поддържане на качество и компетентност в криминалистичните изследвания съгласно международните стандарти.
(2) Сектор "Физикохимия":
1. провежда изследвания за доказване на следи от изстрел; леснозапалими вещества; съдържание на етанол; анализ на почви, стъкла, метали и сплави; неизвестни вещества и др.;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране и внедряване на различни химични и физични методи за изследване на веществени доказателства;
3. участва в огледи на местопроизшествия при тежки престъпления на територията на страната;
4. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.
(3) Сектор "Наркотици":
1. извършва изследвания на иззети обекти за наличие на вещества, поставени под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП); изследване на суровини за тяхното производство; изследване и анализ на химична апаратура от нелегално производство на вещества, поставени под контрол съгласно ЗКНВП;
2. провежда научноизследователска и научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране и внедряване на методи за изследване на наркотични вещества и прекурсори;
3. извършва анализ на писмени материали с цел установяване дали могат да се използват за производство на вещества, поставени под контрол съгласно ЗКНВП;
4. извършва анализ по представени писмени заключения от други лаборатории за установяване дали доказаните вещества могат да се използват като пълнители, разредители, разтворители, реагенти и други при нелегално производство на вещества, поставени под контрол съгласно ЗКНВП;
5. участва в програми за международно сътрудничество по прилагане на световните изисквания и стандарти за анализ на наркотични вещества;
6. участва в огледи на местопроизшествия при тежки престъпления на територията на страната;
7. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.
(4) Сектор "Биология, токсикохимия и морфология":
1. извършва експертни изследвания в областта на серологията, съдебномедицинското изследване на веществени доказателства, токсикохимията, морфологията, анализа на полимери, почви и др.;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за изследване на веществени доказателства от човешки, животински, растителен и химичен произход;
3. извършва експертни изследвания и идентификация на лица по иззет мирис от местопроизшествия и от заподозрени;
4. участва в огледи на местопроизшествия при тежки престъпления на територията на страната;
5. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.
(5) Сектор "ДНК анализи":
1. прилага методите за ДНК анализ за сравнение и идентификация на лица, следи и трупове с неустановена самоличност;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност по проблемите на ДНК анализа и биостатистическата оценка на изследваните генетични профили;
3. изгражда и поддържа Национална ДНК база данни, съдържаща профили на лица с полицейска регистрация, лица с влязла в сила присъда за престъпления от общ характер и профили от следи, иззети при огледи на местопроизшествия;
4. за нуждите на биостатистическа оценка и научни разработки поддържа база данни от профили, която не се използва за нуждите на оперативно-издирвателната дейност;
5. в случаи на големи природни бедствия, аварии и катастрофи може да създава временни бази данни, които да се използват единствено за идентификация на пострадали;
6. поддържа автоматизиран обмен на ДНК профили в реално време съгласно Договора от Прюм и Решение 2008/615/ПВР на Съвета на Европа;
7. участва в огледи на местопроизшествия при тежки престъпления на територията на страната;
8. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.


Чл. 10. (1) Отдел "Цифрови и комуникационни технологии" извършва криминалистични изследвания на веществени доказателства и веществени доказателствени средства, разработва и внедрява нови методи за изследване в областта на видео- и фототехническа експертиза, лицевоидентификационна експертиза, фоноскопна експертиза, компютърно-техническа експертиза, технически експертизи на комуникационни устройства и специфични технически средства; участва в обучението на експерт-криминалисти от МВР и осигурява условия за поддържане на качество и компетентност в криминалистичните изследвания съгласно международните стандарти.
(2) Сектор "Идентификационни изследвания":
1. извършва криминалистични експертизи по фоноскопия, видеоанализ и лицево-портретна идентификация;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на фоноскопията, видеоанализа, лицево-портретната идентификация и криминалистичната фотография;
3. прилага методите на криминалистичната фотография и видеотехниката за откриване, фиксиране и изследване на следи, осъществява фотозаснемане на веществени доказателства и веществени доказателствени средства за нуждите на експертната дейност на ЦЕКИ;
4. участва в огледи на местопроизшествия при тежки престъпления на територията на страната;
5. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.
(3) Сектор "Компютърни системи и мрежови устройства":
1. изготвя съдебно-технически експертизи за престъпления, при които са използвани компютърни и компютърно свързани технологии;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за изследване на компютърни системи, компютърни модули и мрежови устройства;
3. осъществява експертна помощ при документиране и разкриване на престъпления, свързани с използване на компютърни технологии;
4. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.
(4) Сектор "Изследване на комуникационни устройства":
1. извършва съдебно-технически експертизи на устройства от комуникационната (съобщителната) техника - телефони, факсимилни апарати, мобилни телефони, както и включени към тях цифрови носители;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за криминалистично изследване на комуникационни устройства и свързаните с тях цифрови носители;
3. осъществява експертна помощ по смисъла на НПК при документиране и разкриване на престъпления, свързани с използване на комуникационни устройства и свързаните към тях цифрови носители;
4. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.
(5) Сектор "Изследване на електронни устройства":
1. извършва съдебно-технически експертизи на електронни устройства, свързани с извършване на престъпления - скимиращи устройства, неистински електронни платежни инструменти, апаратура за видеоконтрол и запис на видеоинформация, устройства за контрол на достъпа, сигнално-охранителна техника и други, както и всички свързани към тях носители на цифрова информация;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за криминалистично изследване на електронни устройства и свързани с тях цифрови носители;
3. осъществява експертна помощ по смисъла на НПК при документиране и разкриване на престъпления, свързани с използване на указаните в т. 1 електронни устройства;
4. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния им състав.


Чл. 11. (1) Отдел "Център за полицейски изследвания" провежда научни и научно-приложни изследвания по проблемите на противодействието на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на безопасността на движението самостоятелно или с други структурни звена на МВР, като:
1. проучва и анализира актуални проблеми на превантивната, оперативно-издирвателната и охранителната дейност на полицейските органи по предложения на структурните звена на МВР и разработва конкретни мерки и препоръки за тяхното решаване;
2. събира, обработва и анализира емпирична информация за престъпността и дейността на полицейските органи за целите на научните изследвания;
3. провежда представителни проучвания на общественото мнение и мнението на полицейските служители по въпроси на противодействието на правонарушенията и дейността на полицейските органи;
4. извършва научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на организацията и управлението на полицейските органи;
5. участва в разработване на проекти за нормативни актове, концепции, стратегии, програми и методики;
6. осъществява сътрудничество и обмен на информация с държавни органи и неправителствени организации по въпросите на противодействието на правонарушенията и опазването на обществения ред;
7. изследва, анализира и обобщава опита на полицейските органи в страната и в чужбина;
8. участва в обучението и повишаването на квалификацията на полицейските служители и популяризира резултатите от проведените изследвания.
(2) Сектор "Престъпност и полицейско противодействие":
1. изучава и анализира състоянието на престъпността и разработва криминологични прогнози;
2. изследва превантивната и оперативно-издирвателната дейност и предлага мерки за оптимизирането им;
3. разработва методики за действията на полицейските служители по превенцията, разкриването и разследването на престъпления;
4. провежда изследвания на работата на полицейските структури с жертвите на престъпления и прави предложения за нейното подобряване;
5. проучва взаимодействието между структурите с полицейски правомощия в МВР и сътрудничеството им с държавни институции и неправителствени организации по противодействието на престъпността.
(3) Сектор "Организация и тактика на полицейската дейност":
1. проучва и анализира актуални проблеми от дейността на полицейските органи по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението и разработва конкретни мерки за тяхното решаване;
2. провежда изследвания на организацията и управлението на полицейските структури и координацията между тях;
3. разработва и предлага нови методики и тактики за действие на полицейските служители с цел повишаване ефективността от тяхната работа;
4. провежда представителни проучвания на общественото мнение и нагласите на полицейските служители по актуални проблеми на полицейската дейност;
5. разработва програми и модели за подобряване на сътрудничеството на структурите на МВР с органите на държавната власт и управление и с гражданското общество.


Чл. 12. (1) Сектор "Организационно-методическа, административна и информационно-издателска дейност" осъществява материално-техническо снабдяване, административна, организационно-методическа и информационно-издателска дейност, поддръжка на АИС в НИКК - МВР и е на пряко подчинение на директора на НИКК.
(2) Група "Организационно-методическа и административно-стопанска дейност" изпълнява следните основни дейности:
1. осъществява организационно-методическа дейност, планира и организира подготовката на експертно-криминалистичния състав от НИКК и регионалните криминалистични лаборатории;
2. поддържа деловодство и регистратура;
3. предоставя информация на компетентните в МВР структури за необходимите средства за материално-техническо осигуряване на НИКК; организира материално-техническото снабдяване на НИКК; отговаря за техническото състояние и правилното стопанисване на имуществото и моторните превозни средства;
4. поддържа и администрира информационни системи в НИКК - МВР - интра- и интернет мрежите, електронните страници на НИКК - МВР, лабораторната информационна система за управление (LIMS), Националната ДНК база данни, системата за контрол на достъпа и системата за видеонаблюдение, изпълнява административни функции по отношение на потребителите в АИС "Цифрови изображения";
5. подпомага ръководството на НИКК в поддържането на състава в готовност за работа във военно време и за действие при кризисни ситуации, организира охраната, пропускателния режим и пожарната безопасност в сградата, осъществява административното и социалното обслужване на състава, осигурява условия за безопасност на труда.
(3) Група "Информационно-издателска дейност":
1. осигурява информацията, необходима за целите на криминалистичните изследвания и експертизи, извършвани в НИКК и в криминалистичните лаборатории в страната, акредитацията на лабораториите, както и изследванията по проблемите на противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и безопасността на пътното движение;
2. организира извършването на преводи от и на английски, френски, немски и други езици, поддържа информационен масив от материали с научноизследователски и научно-приложен характер, популяризира изследванията на НИКК, поддържа специализирана библиотека и системно попълва нейния фонд;
3. подготвя и публикува материали във връзка с научните изследвания на НИКК;
4. проучва възможностите за участие и изготвя необходимата документация за кандидатстване по международни проекти, свързани с експертно-криминалистичната дейност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред;
5. участва със свои служители в проектните екипи, осъществява необходимото взаимодействие и координация в рамките на проектите и подпомага ръководството на НИКК при тяхната реализация;
6. подготвя и организира научни конференции и мероприятия в областта на криминалистиката и криминологията;
7. осъществява международни контакти със сродни на НИКК организации.


Чл. 13. Човешки ресурси:
1. подпомага ръководството на института за провеждане на кадровата политика на Министерството на вътрешните работи при управление на човешките ресурси и организацията на работа, като разработва и предлага варианти на решения;
2. изготвя анализи, становища и справки по въпроси, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси;
3. участва в организирането и провеждането на процедурите по подбор, назначаване и освобождаване на служители;
4. анализира състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в института;
5. организира и контролира повишаването на професионалната подготовка;
6. събира и съхранява материали за служителите в лични кадрови дела.


Чл. 14. Служителят по управление и контрол на качеството (отговорник по качеството) е пряко подчинен на директора и:
1. подпомага директора при изготвянето, въвеждането, поддържането и подобряването на системата за управление и контрол на качеството съгласно изискванията на международните и националните стандарти;
2. координира и осъществява методическо ръководство на секторните отговорници по качеството;
3. осъществява контакт с Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (ИА БСА) и съгласува провеждането на оценките намясто;
4. участва в работата на Комитета по качество и компетентност (QCC) на Европейската мрежа на криминалистичните институти (ENFSI).

Раздел IV.
Управление


Чл. 15. (1) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология се ръководи от директор, който се назначава със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Директорът на НИКК:
1. ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на НИКК;
2. управлява човешките ресурси;
3. ръководи и контролира изготвянето на перспективните и текущите планове на НИКК и осигурява тяхното изпълнение;
4. организира взаимодействието на НИКК с другите структурни звена в МВР;
5. представлява, ръководи и организира участието на НИКК пред други органи и организации в страната и в чужбина;
6. отговаря за управлението на предоставените на НИКК материални активи и технически средства.


Чл. 16. (1) При изпълнение на функциите си директорът се подпомага от заместник-директор.
(2) Заместник-директорът е ръководител на ЦЕКИ.


Чл. 17. (1) В процеса на управлението директорът се подпомага от Дирекционен съвет, който е колективен съвещателен орган.
(2) В състава на Дирекционния съвет се включват заместник-директорът, началниците на отдели, сектори и групи. При необходимост в работата на съвета могат да се привличат и други специалисти.


Чл. 18. Началниците на отдели и сектори:
1. ръководят, контролират и отговарят за срочното и качественото разработване на научноизследователските и научно-приложните теми и експертните изследвания;
2. оказват научна, методическа и практическа помощ на служителите от подчинените им структурни звена;
3. участват в съставянето на плана за научноизследователската, научно-приложната и организационно-методическата дейност на НИКК и при отчитането на дейността;
4. предлагат за назначаване рецензенти на проведени от звеното научни изследвания;
5. осигуряват рационалното и ефективно използване на предоставените им техническа апаратура и материални средства;
6. ръководят заседанията на подчинените им структурни звена при обсъждане на научни разработки и представените за публикуване материали;
7. осъществяват контрол за спазване правилата за безопасност на труда.


Чл. 19. (1) В отделите и секторите могат да се създават съвети, в състава на които се включват специалисти от отдела или сектора.
(2) Съветите по ал. 1 обсъждат и приемат завършените научни теми. На обсъжданията могат да присъстват представители на възложителя на темата, а по преценка на началника на звеното - и други изявени специалисти от съответната област.


Чл. 20. Служителите с експертно-криминалистични функции участват като вещи лица и специалисти - технически помощници, по смисъла на НПК, Гражданския процесуален кодекс и Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 21. Със заповед на директора се организира задължителен пропускателен режим в сградата на НИКК в съответствие с изискванията на нормативната уредба в МВР.

Раздел V.
Планиране, организиране, контрол и отчитане на научноизследователската, научно-приложната, организационно-методическата и учебната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 9 от 2016 г.)

Раздел V.
Планиране и отчитане на научноизследователската, научно-приложната и организационно-методическата дейност


Чл. 22. (1) Научноизследователската, научно-приложната и организационно-методическата дейност в НИКК се осъществява по двугодишен план, утвърден от ресорния заместник-министър на вътрешните работи, след обсъждане и съгласуване със съответните структури в МВР.
(2) Планът се изготвя на основата на:
1. решения на ръководството на МВР;
2. предложения от други структури на МВР;
3. задачи, произтичащи от законите и ведомствените подзаконови нормативни актове на МВР;
4. преценка и предложения на съветите на отделите и секторите за необходимостта от разработване на актуални проблеми от дейността на полицейските органи и експертно-криминалистичната дейност.
(3) Промени в плана по ал. 1 могат да се извършват по предложение на директора на НИКК.
(4) Изменение в сроковете за изпълнение на планираните теми могат да се правят от директора на НИКК след писмен доклад от началника на сектора.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2016 г.) (1) Специализираните курсове за професионално обучение на служителите, извършващи експертно-криминалистична дейност, се организират и провеждат по каталог на курсовете за професионално обучение, график за професионалното обучение и учебно-планова документация, състояща се от:
1. учебен план;
2. тематични планове по учебните дисциплини, включени в учебния план;
3. учебни разписания.
(2) Учебните планове, по които се провеждат специализираните курсове за професионално обучение на служителите, извършващи експертно-криминалистична дейност, се изготвят от структурните звена на НИКК - МВР, провеждащи обученията, и се утвърждават от директора след съгласуване със съответните основни структури на МВР по чл. 37 ЗМВР.
(3) Учебните планове са основни документи, които съдържат: вида на курса, целите и задачите, формата и продължителността на обучението, наименованието на модулите и хорариума на дисциплините, които ще се изучават, формата на контрол и проверка на знанията и разпределението на учебното време.
(4) По всяка учебна дисциплина се разработва тематичен план, който се утвърждава от началника на структурното звено на НИКК - МВР, провеждащо обучението, и съдържа наименованието на темите и необходимото учебно време за всяка от тях.
(5) Разписанията на учебните занятия се изготвят за всеки курс за професионално обучение по учебни дисциплини, модули и часове и се утвърждават от началника на структурното звено на НИКК - МВР, провеждащо обучението.
(6) Специализираните курсове за професионално обучение на служителите, извършващи експертно-криминалистична дейност, се осъществяват чрез: лекции, практически занятия, лабораторни занятия, упражнения, учебен стаж в областните криминалистични лаборатории и други форми, предвидени в учебните планове.
(7) Основни форми за оценяване на знанията са писменият и устният изпит, като знанията и уменията на обучаемите се оценяват по шестобалната система.
(8) Изпитите по ал. 7 се провеждат от комисия, назначена със заповед на директора на НИКК, в състав председател и двама членове. Протоколите от проведените изпити се съхраняват в деловодството на НИКК.
(9) Успешно завършил обучението е обучаем, чиято обща оценка, получена като средноаритметична от оценките на писмения и устния изпит, е не по-ниска от добър (4,00).
(10) За обучаемите, които не са завършили успешно обучението, се насрочват нови дати за провеждане на писмен и устен изпит в срок не по-рано от два месеца и не по-късно от четири месеца. При получена повторна обща оценка от двата изпита, по-ниска от добър (4,00), се изготвя предложение до ръководителя на структурата на МВР, в която съответният служител изпълнява служебните си задължения, за пренасочването му към друг вид дейност от направлението "Експертно-криминалистична дейност", която не е свързана с осъществяването на експертно-криминалистична дейност в областта на провежданото обучение.
(11) Завършилите курс за професионално обучение получават документ за професионална квалификация. Издадените удостоверения се вписват в отделен регистър и се съхраняват в деловодството на института в съответствие със Закона за Националния архивен фонд и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2016 г.) (1) Обучаемите, отсъствали по уважителни причини повече от 25 на сто от учебното време, се отписват със заповед на директора.
(2) Обучаемите, които са допуснали повече от три отсъствия без уважителна причина, не са положили успешно повторно насрочените им изпити или са извършили дисциплинарни нарушения, които са основание за отстраняване от института, се отстраняват със заповед на директора.
(3) За всички отписани и отстранени обучаеми се уведомява дирекция "Човешки ресурси" - МВР.

Чл. 23. Началниците на отдели и сектори изготвят отчети за изпълнението на експертно-криминалистичната, научноизследователската, научно-приложната и организационно-методическата дейност.

Раздел VI.
Квалификация и оценяване на служителите


Чл. 24. (1) Новоназначените служители в ЦЕКИ задължително преминават специализирано обучение в съответния сектор. Обучението се извършва по утвърдена от директора програма и се контролира от назначен със заповед на директора наставник на обучаемия.
(2) След приключване на обучението се провежда изпит от назначена със заповед на директора комисия. Резултатите от проведения изпит се прилагат в кадровото досие на служителя.
(3) Право да издават самостоятелни експертизи придобиват само служители, завършили обучението и положили успешно изпит.


Чл. 25. (1) Повишаването на квалификацията на служителите от НИКК се осъществява чрез:
1. подготовка на дисертационни трудове;
2. самостоятелна подготовка;
3. специализирани курсове за обучение у нас и в чужбина;
4. участие в научни конгреси, конференции, семинари и др.;
5. езикова подготовка.
(2) За служителите ежегодно се организира професионално обучение без откъсване от работа.
(3) Обучението на служителите с откъсване от работа се урежда съгласно действащите нормативни актове в МВР.


Чл. 26. Оценяването на служителите от НИКК се извършва съгласно действащите нормативни актове в МВР, както и по вътрешни критерии и показатели, определени със заповед на директора на НИКК.

Раздел VII.
Сътрудничество на НИКК с други органи и организации


Чл. 27. (1) При осъществяване на дейността си НИКК поддържа връзки с други органи и организации от и извън системата на МВР.
(2) Сътрудничеството със структурите в системата на МВР се осъществява на основата на утвърдени планове, програми и стратегии на МВР.


Чл. 28. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология е член на Европейската мрежа на криминалистичните институти (ENFSI) и участва в инициативите и мероприятията, организирани от нея.


Чл. 29. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология е член на Българската асоциация по криминология (БАК).


Чл. 30. (1) За осъществяване на научноизследователската и научно-приложната дейност по линия на международното сътрудничество НИКК поддържа връзки и с други национални и международни организации.
(2) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология поддържа контакти с международни организации само с разрешение от министъра на вътрешните работи.
(3) Дейността по международното сътрудничество се отчита пред ресорния заместник-министър на вътрешните работи, като се информира и директорът на дирекция "Международно сътрудничество" - МВР.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 51, ал. 2 ЗМВР и отменя Правилника за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (ДВ, бр. 13 от 2014 г.).


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума