навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРОВЕРКИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

В сила от 19.08.2014 г.
Издадена от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" при Министерския съвет

Обн. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за възлагане, извършване и документиране на проверки по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", наричана по-нататък "агенцията", при осъществяване на контролните й функции по създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запаси за извънредни ситуации (ЗИС) от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти.
(2) На проверки по реда на тази наредба подлежат задължените лица и съхранителите с регистрирани складове по чл. 38 ЗЗНН.
(3) При необходимост от събиране на допълнителни сведения и документи, свързани с контролната дейност, могат да се извършват насрещни проверки, включително на трети лица, извън посочените по ал. 2.
(4) Проверките относно наличността, движението и състоянието на запасите на задължените лица и/или агенцията, съхранявани в друга държава - членка на Европейския съюз, се осъществяват при условия и по ред, договорени между агенцията и компетентните органи на съответните държави.

Чл. 2. (1) По реда на тази наредба се извършват планови и извънпланови проверки.
(2) Плановите проверки се извършват въз основа на годишен план за контролната дейност по ЗЗНН, утвърден от председателя на агенцията.
(3) Извънплановите проверки се извършват в предвидените в тази наредба случаи или по молби, жалби и сигнали за нарушения, подадени от държавни органи, физически и юридически лица. Извънпланови, включително внезапни, проверки могат да се извършват и по инициатива на председателя на агенцията.
(4) Проверяваното лице се уведомява предварително за предстоящата проверка. При плановите и извънплановите проверки, които се извършват по документи в централното управление (ЦУ) на агенцията, и при внезапните проверки не се прави предварително уведомяване.
(5) Проверките се извършват по документи и/или намясто. Проверките по документи, осъществявани в териториалните дирекции "Държавен резерв" (ТД "ДР") и намясто се извършват в присъствието на законен представител на проверяваното лице или на официално упълномощено от него лице.


Чл. 3. (1) Проверките се извършват от служители, определени със заповед на председателя на агенцията по негова инициатива или по предложение на:
1. директорите на ТД "ДР" за служителите от съответните дирекции съгласувано с главния директор на Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" (ГД "ДРВВЗЗ");
2. главния директор на ГД "ДРВВЗЗ" и/или ръководителя на инспектората за служителите от ЦУ на агенцията.
(2) В случаите, когато в проверката е необходимо участие на служители от други дирекции, предложението се съгласува със съответния директор.
(3) При необходимост се уведомяват и/или се иска съдействие от други компетентни държавни и общински органи, включително за извършване на проверки и връчване на документи, свързани с тях.


Чл. 4. (1) Възлагането на проверка се извършва със заповед на председателя на агенцията или на директор на ТД "ДР". Заповед от директор на ТД "ДР" се издава, ако той е бил упълномощен с такова право от председателя на агенцията и в случай че служителите, на които се възлага проверката, са определени за изпълнение на контролни функции със заповед по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН.
(2) Проверките на задължени лица и съхранители от ТД "ДР" се извършват съобразно техния териториален обхват на контрол, определен със заповед на председателя на агенцията.
(3) Заповедта по ал. 1 съдържа най-малко следното:
1. правно основание;
2. състав на комисията, която ще извършва проверката, състояща се от председател и най-малко двама членове;
3. дата или период за извършване на проверката;
4. идентификационни данни на проверяваното лице;
5. място на извършване на проверката;
6. предмет на проверката;
7. член на комисията, упълномощен да изготви констативен протокол (КП);
8. член на комисията, упълномощен да състави акт за установяване на административно нарушение (АУАН), в случай на установяване на административно нарушение във връзка с предмета на проверката;
9. текст, упълномощаващ проверяващите служители да съставят АУАН и в случай на установени други нарушения по ЗЗНН, извън тези, включени в заповедта за проверката; в текста се посочва член на комисията, различен от този по т. 8, който ще бъде актосъставител;
10. изрично указание към комисията при необходимост да предприеме мерки по обезпечаване на доказателства.
(4) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки от приложимите закони, подзаконови нормативни актове, вътрешни устройствени актове, инструкции, регистри, справки и друга налична информация.
(5) В случай че за целите на проверката са необходими специални знания, главният директор на ГД "ДРВВЗЗ" и /или ръководителят на инспектората за ЦУ, или директорът на съответната ТД "ДР" предлага на председателя на агенцията участие в проверката на едно или повече вещи лица и проект на договор с тях. Такова предложение не се изисква, в случай че агенцията има предварително сключен договор с независима акредитирана организация за извършване на количествен и качествен стоков контрол, чиито специалисти притежават необходимите знания и умения.
(6) Проверките се извършват съобразно техния обхват и предмет по реда на глави трета, четвърта и пета.
(7) Резултатите от всяка проверка се отразяват в констативен протокол (КП), а когато констатациите съдържат данни за извършено нарушение, се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Документирането на проверките се извършва съобразно правилата на глава седма.

Глава втора.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 5. (1) Ежегодно до 15 април председателят на агенцията писмено уведомява директорите на ТД "ДР" за задължените лица съгласно индивидуалните разпореждания по чл. 8, ал. 2, т. 3 ЗЗНН, чиито адреси по седалище и управление попадат в териториалния обхват на контрол на съответните дирекции, и за определените нива на запаси за извънредни ситуации на всяко задължено лице.
(2) В срок до 20 април всеки директор на ТД "ДР" представя на председателя на агенцията:
1. поименен списък на служителите от съответната ТД "ДР", които да бъдат определени по реда на чл. 55, ал. 4 ЗЗНН да осъществяват контролни функции;
2. проект на график за контролна дейност, който включва всички планови проверки, групирани съобразно адресатите и предмета им, както следва:
а) проверки на задължените лица относно създаването на определените им нива на запаси за извънредни ситуации;
б) проверки на съхранителите относно количествата и качеството на съхранявани запаси, воденето на складовите регистри и азбучния указател, складовите записи, закупени от агенцията, включително и тези, издадени въз основа на вписванията в складовите регистри;
в) проверки на съхранителите относно съответствието на регистрираните им складове по чл. 38 ЗЗНН с утвърдените от председателя на агенцията общи изисквания.
(3) За подготовката на графика относно проверките по ал. 2, т. 2, буква "а" се използва информация от публикувания на интернет страницата на агенцията регистър на задължените лица и от справката по ал. 1. За подготовката на графика относно проверките по ал. 2, т. 2, букви "б" и "в" се използва информация от публикуваните на интернет страницата на агенцията регистри на складовете и на лицата съхранители.
(4) Проверките по ал. 2, т. 2, букви "б" и "в" включват всички регистрирани складове, които се намират в териториалния обхват на съответната ТД "ДР". Когато седалището и адресът на управление на даден съхранител е различен от адресите по местонахождение на регистрираните му складове и те попадат в обхвата на повече от една ТД "ДР", проверките на складовете следва да бъдат планирани преди обобщаващата проверка по документи на адреса на управление на съхранителя. В този случай компетентните ТД "ДР" координират съответните проверки при планирането на графиците си.
(5) Проектите на графиците се изготвят и се представят в ЦУ на хартиен и електронен носител.
(6) В срок до 30 април ГД "ДРВВЗЗ" обобщава проектите на графици по ал. 2, планира проверките по документи, които ще бъдат извършвани в ЦУ, и изготвя проект на годишен план за контролната дейност по ЗЗНН, съдържащ и обобщения график съгласно приложение № 1, който включва проверките по ал. 2, т. 2, и го представя за утвърждаване на председателя на агенцията. След утвърждаването му копие от плана с включена извадка от графика се предоставя на директорите на съответните ТД "ДР".
(7) В случай че в периода от 20 април до 30 април бъдат регистрирани нови складове по реда на чл. 38 ЗЗНН, те се включват в графиците за контролна дейност и в проекта на годишен план след допълнително съгласуване с директорите на ТД "ДР".
(8) В годишния план могат да се включват и проверки на задължени лица и съхранители за изпълнение на задълженията им за предходния период за създаване и съхраняване на запаси по ЗЗНН.
(9) В годишния план могат да се включват и проверки, свързани с функциите на агенцията, които не са предмет на тази наредба.
(10) Годишният план по ал. 6 е със срок на действие от 1 май на текущата календарна година до 30 април на следващата календарна година.


Чл. 6. (1) След влизане в сила на годишния план за контролната дейност при настъпване на обективни обстоятелства, включително при регистриране на нови складове по реда на чл. 38 ЗЗНН, директорите на ТД "ДР" правят мотивирани предложения за изменения и допълнения в него.
(2) Въз основа на годишния план директорите на ТД "ДР" утвърждават планове за проверки за всеки календарен месец.

Глава трета.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Раздел I.
Проверки за изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 1 ЗЗНН


Чл. 7. (1) Проверките по този раздел обхващат всички задължени лица относно задължението им за предоставяне в законоустановения срок на ежемесечна информация по чл. 4, ал. 1 ЗЗНН. Проверките се възлагат със заповед на председателя на агенцията и се извършват по документи в ЦУ на агенцията.
(2) Проверките са две, разпределени по периоди за подаване на справките-декларации, както следва:
1. за справките-декларации, подадени през месеците от май до октомври на текущата година;
2. за справките-декларации, подадени през месеците от ноември на текущата година до април на следващата година.
(3) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. регистъра на задължените лица за съответния период;
2. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г. за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА "ДРВВЗ";
3. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица.
(4) Проверките се извършват в отсъствие на проверяваните лица, на които не се връчват копия от заповедта за проверка.
(5) Комисията проверява дали всички задължени лица са подали справките-декларации в законоустановените срокове.

Раздел II.
Проверка за изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН


Чл. 8. (1) Проверката по този раздел обхваща всички задължени лица относно задължението им за предоставяне в законоустановения срок на информация по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН за съответната година. Проверката се възлага със заповед на председателя на агенцията и се извършва по документи в ЦУ на агенцията.
(2) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. регистъра на задължените лица за съответния период;
2. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г. за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА "ДРВВЗ";
3. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица.
(3) Проверката се извършва в отсъствие на проверяваните лица, на които не се връчват копия от заповедта за проверка.
(4) Комисията проверява дали всяко задължено лице е подало справка-декларация в законоустановения срок.

Раздел III.
Проверки за изпълнение на задълженията по чл. 17, ал. 1 ЗЗНН


Чл. 9. (1) Проверките по този раздел се извършват индивидуално спрямо всяко задължено лице относно задължението му до 30 април на текущата година да създаде запаси за извънредни ситуации в съответствие с определените му с разпореждане на председателя на агенцията съгласно чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 12, ал. 1 ЗЗНН нива. Проверките се възлагат със заповед на съответния директор на ТД "ДР" и се извършват по документи на адреса на управление на задълженото лице, а при необходимост - на адреса на местоживеене на лицето, което го представлява.
(2) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (приета с ПМС № 289 от 1994 г. - обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.);
2. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 2003 г. - обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2007 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2011 г., бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.);
3. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г. за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА "ДРВВЗ";
4. Инструкция № 819-1 от 2.05.2012 г. за взаимодействие между ДА "ДРВВЗ", Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите;
5. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката на енергийния сектор;
6. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. - Глава 27 "Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци";
7. Класификатор на режимите и други направления и процедури (приложение № 10 към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ);
8. извадка от регистъра на задължените лица за съответната година;
9. извадка от регистъра на регистрираните по чл. 38 ЗЗНН складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти, както и на тези, регистрирани по чл. 21 от отменения ЗЗЗНН, които съгласно § 7 от ЗР на ЗЗНН се считат за регистрирани и по чл. 38 ЗЗНН;
10. извадка от регистъра на лицата съхранители за съответния период;
(3) Подготовката за проверка включва анализ на информация за задълженото лице, получена от:
1. обобщената от ЦУ информация относно:
а) определените на задълженото лице нива на запаси за извънредни ситуации за съответния период под формата на нефт и видове нефтопродукти;
б) регистрационния номер и датата на подадената от задълженото лице справка-декларация по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН, както и констатациите в КП от извънпланови проверки по чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 5 ЗЗНН;
в) издадените на задълженото лице разпореждания за създаване, заповеди за изменение на разпорежданията, както и датите на тяхното получаване;
г) издадените от агенцията разрешения за замяна на определените нива на ЗИС от вид във вид и разрешения на задължено лице за създаване и съхраняване на част от определените му запаси за извънредни ситуации на територията на други държави - членки на Европейския съюз;
д) създадените от задълженото лице нива на запаси за извънредни ситуации по видове, количества и места на съхраняване, както и сериите и номерата на издадените складови записи и датите на влагане на запасите съгласно съответните уведомления за влагане;
е) договор или друг документ, удостоверяващ съхраняването на запасите извън територията на страната за периода, за който е дадено разрешение от агенцията и на писменото съгласие от компетентния орган или централна структура за управление на запасите (ЦСУЗ) на съответната държава - членка на Европейския съюз, на чиято територия се съхраняват запасите;
2. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници на информация относно актуалните идентификационни данни на задълженото лице.
(4) Когато на задълженото лице не е извършвана извънпланова проверка по чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 5 ЗЗНН или тя е била само за част от декларираните от него видове нефтопродукти, при подготовката се използва информацията за дейностите, които то е осъществявало през предходната календарна година, обобщена от ЦУ въз основа на справката-декларация, получена от задълженото лице, и данните, получени по реда на чл. 4 ЗЗНН от други органи на централната изпълнителна власт.


Чл. 10. (1) Председателят на комисията или определен от него член предварително уведомява задълженото лице за извършването на проверката и за неговото задължение за времето на проверката да осигури:
1. работно помещение за комисията;
2. лица, които ще предоставят на комисията необходимите документи и информация за извършване на проверката;
3. следните документи:
а) удостоверения за вписване в търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ;
б) за задължени лица, които съхраняват определените им нива на ЗИС в складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН:
аа) складови записи за влог на определените за създаване нива на ЗИС;
бб) документи, удостоверяващи качеството на проверяваните запаси от нефт и нефтопродукти;
вв) договори за влог, удостоверяващи количествата ЗИС, вложени в складове по чл. 38 ЗЗНН;
гг) документи, удостоверяващи застраховането на запасите съгласно чл. 30, ал. 2 и 3 ЗЗНН;
в) за задължени лица, които съхраняват ЗИС на територията на други държави - членки на Европейския съюз:
аа) договор или друг документ, удостоверяващ съхраняването на запасите извън територията на страната за периода, за който е дадено разрешение от агенцията;
бб) документ, удостоверяващ застраховането на запасите съобразно законодателството на съответната държава - членка на Европейския съюз.
(2) Задължено лице, осъществявало внос и/или ВОП на тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, на което не е извършвана извънпланова проверка по чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 5 ЗЗНН или тя е била само за част от декларираните от него видове нефтопродукти, допълнително следва да осигури:
1. документи, удостоверяващи наличностите към 1-ви януари и 31-ви декември на съответната година на тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, получени от внос и/или ВОП;
2. единните административни документи (ЕАД) и съпътстващите ги фактури и товарителници, извадки от счетоводни сметки, удостоверяващи осъществените внос/износ и/или бункерни доставки на тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН;
3. придружителни административни документи (ПАД) и съпътстващите ги фактури и товарителници, извадки от счетоводни сметки, удостоверяващи осъществените вътрешнообщностни пристигания (ВОП), вътрешнообщностни изпращания (ВОИ) и/или бункерни доставки на тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН;
4. документи, удостоверяващи вида, количеството и качеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, получени от внос и ВОП, предназначени за създаване на ЗИС;
5. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, доставени на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за създаване или обновяване на резерви и запаси;
6. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, доставени за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия или за въоръжените сили на други държави - членки на Европейския съюз, или на трети държави, или на международни организации, пребиваващи или преминаващи през територията на страната;
7. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, доставени за ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната;
8. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, доставени за ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи.


Чл. 11. (1) Комисията проверява предоставените от задълженото лице документи, удостоверяващи създадените ЗИС, и ги съпоставя с получената от ЦУ информация относно определените му и създадени от него нива на запаси за извънредни ситуации.
(2) По отношение на складови записи за влог на определените за създаване нива на ЗИС се проверява:
1. техническата защита на складовите записи - наличието на воден знак и микротекст;
2. начинът на попълване и наличието на явни фактически грешки, на зачерквания, изтривания, добавки и други нередовности, влияещи върху формата и/или съдържанието на складовия запис;
3. правилното попълване на всички реквизити на складовия запис, верността и точността на съдържащите се в него данни и съответствието им с документите, въз основа на които е попълнен;
4. датата на издаване на складовия запис и срокът за пазене на стоката;
5. наличието на вписване на джиро на вътрешните страници на складовия запис; в случай на вписване на джиро се проверява датата на сключване на договора за банковия кредит, която не трябва да бъде по-късна от срока по чл. 17, ал. 1 ЗЗНН.
(3) В случай че складовият запис е с нарушена техническа защита, комисията го изземва и незабавно уведомява председателя на агенцията и органите на досъдебното производство. Председателят на агенцията възлага извършването на внезапна проверка на съхранителя, вписан като издател на складовия запис.
(4) При установяване на нередовности в попълването на складовия запис по т. 2 и 3 комисията дава задължително предписание на задълженото лице за предприемане на действия по издаване на нов складов запис. Комисията уведомява председателя на агенцията, който дава задължително предписание на съхранителя за вписване върху складовия запис на неговата невалидност и издаване на нов складов запис. В този случай председателят на агенцията може да възложи проверка на съхранителя.
(5) В случай че при проверката комисията установи, че срокът на складовия запис изтича преди 30 април на календарната година, следваща годината, в която е определено нивото на ЗИС на съответното задължено лице, тя издава задължително предписание за спазване изискванията на чл. 35, ал. 7 и 12 ЗЗНН.
(6) Комисията проверява документите, удостоверяващи качеството на проверяваните запаси от нефт и нефтопродукти.
(7) В случай че съхраняваните запаси са под формата на автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели, се проверява дали е спазено изискването на чл. 17, ал. 4 ЗЗНН.
(8) Комисията проверява наличието на договори за задължителна застраховка на запасите и на застраховка "Гражданска отговорност" и за тяхното съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 2 и 3 ЗЗНН.
(9) В случай че проверяваното задължено лице съхранява част от определените му нива от ЗИС на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, комисията проверява наличието на договор или друг документ, удостоверяващ съхраняването извън територията на страната и съдържащата се в него информация относно:
1. мястото, вида, количеството и качеството на запасите;
2. датата на влагане;
3. срока на съхранение;
4. застраховката на запасите;
5. вида транспорт за придвижване до страната в случай на извънредни ситуации, както и срока за извършването му;
6. органа в другата държава - членка на Европейския съюз, изпълняващ контролни функции върху наличността и качеството на запаси.


Чл. 12. В случай че при проверката на задълженото лице комисията е констатирала данни за извършено от него нарушение, в КП се отразяват както тези данни, така и констатациите относно действията на законния му представител.


Чл. 13. В хода на проверките по този раздел комисията проверява и:
1. изпълнението на задълженията по чл. 36, ал. 1 ЗЗНН;
2. верността, точността и пълнотата на данните в справката-декларация по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН на задълженото лице; това правило се прилага, в случай че на проверяваното лице не е била извършвана извънпланова проверка по чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 5 ЗЗНН или тя е била само за част от декларираните от него видове нефтопродукти.

Раздел IV.
Проверка за изпълнение на задълженията по чл. 17, ал. 2 ЗЗНН


Чл. 14. (1) Проверката по този раздел обхваща всички задължени лица относно задължението им да съхраняват определените им с разпореждане на председателя на агенцията съгласно чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 12, ал. 1 ЗЗНН нива от ЗИС до 30 април на годината, следваща тази, в която са определени нивата им. Проверката се възлага със заповед на председателя на агенцията и се извършва по документи в ЦУ на агенцията.
(2) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. регистъра на задължените лица за съответния период;
2. регистрите на складовете и на лицата съхранители по ЗЗНН;
3. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица;
4. регистъра на създадените и поддържаните запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН и Директива на Съвета 2009/119/ЕО;
5. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г. за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА "ДРВВЗ".
(3) При необходимост за обезпечаване на доказателства се отправят писмени запитвания до съхранителите със складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, относно създадени и поддържани запаси за извънредни ситуации от задължените лица.
(4) Проверките се извършват в отсъствие на проверяваните лица, на които не се връчват копия от заповедта за проверка.
(5) Комисията проверява дали всяко задължено лице съхранява определените му нива на ЗИС в периода от 30 април на годината, в която са определени нивата, до 30 април на следващата календарна година.

Глава четвърта.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА СЪХРАНИТЕЛИТЕ


Чл. 15. (1) Проверките по този раздел се възлагат със заповеди на съответните директори на ТД "ДР" и се извършват индивидуално спрямо всеки съхранител, притежаващ складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, относно съхранявани в тях ЗИС. Проверките са комплексни и обхващат изпълнението на всички задължения на съхранителите по влагане, застраховане, съхраняване, обновяване и отпускане на запасите и своевременното документиране на тези дейности.
(2) Проверките се извършват на два етапа:
1. на място чрез фактическо замерване на количествата ЗИС в складовете, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН;
2. по документи на адреса на управление на съхранителя или на друг установен негов адрес, а при необходимост - на адреса на местоживеене на лицето, което го представлява.


Чл. 16. (1) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. Наредба № 3 от 1999 г. на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция за складовия регистър при публичен склад (ДВ, бр. 66 от 1999 г.);
2. Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (приета с ПМС № 289 от 1994 г. - ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.);
3. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 2003 г. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2007 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2011 г., бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.);
4. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г. за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА "ДРВВЗ";
5. Инструкция № 819-1 от 2.05.2012 г. за взаимодействие между ДА "ДРВВЗ", Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите във връзка с контролната дейност на запасите от нефт и нефтопродукти;
6. Инструкция № РД-00-4645 от 3.08.2007 г. за измерване и изчисляване на количествата нефтопродукти, съхранявани в стационарни надземни цилиндрични резервоари, и изчисляване на нормативно определените фири от съхранение и сливоналивни операции освен в случаите, когато се извършва проверка за количества запаси от газ пропан-бутан;
7. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката на енергийния сектор;
8. Извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. - Глава 27 "Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци";
9. Класификатор на режимите и други направления и процедури (приложение № 10 към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ);
10. извадки от регистрите по чл. 7, ал. 1, т. 4 ЗЗНН;
11. АPI таблица 53 за преизчисляване на плътност от плътност, отчетена при температурата на замерване в стандартна (референтна) плътност при температура 15 °С;
12. АPI таблица 54 за преизчисляване на обем от обем, отчетен по калибровъчна таблица при температурата на замерване в обем при стандартна (референтна) температура 15 °С;
13. заверени копия (три екземпляра) на всички документи, удостоверяващи съответствието на необходимите за проверката средства за измерване с метрологичните изисквания;
14. документацията от последните предходни проверки на съхранителя по тази глава, в случай че са били издадени задължителни предписания;
15. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници на информация относно актуалните идентификационни данни на задълженото лице.
(2) Председателят на комисията уведомява за предстоящата проверка ГД "ДРВВЗЗ", която изготвя и му предоставя информация относно:
1. видовете и количествата запаси по ЗЗНН, които съгласно издадените от съхранителя складови записи и уведомления за влагане се поддържат в негови складове, регистрирани по чл. 38, както и за вложителите на запасите;
2. броя, сериите и номерата на бланките на складови записи, които агенцията е продала на проверявания съхранител, а в случай че е имало върнати складови записи - и номерата и датите на приемно-предавателните протоколи.
(3) Комисията проверява комплектността и подготвя за работа техническите средства, работното облекло и личните предпазни средства.


Чл. 17. Председателят на комисията уведомява предварително съхранителя за предстоящата проверка. Съхранителят е длъжен да осигури складовите регистри на складовете, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, в които съхранява запаси, азбучния указател и договорите за влог на запасите.


Чл. 18. (1) В случай че са били издадени задължителни предписания при последните предходни проверки на съхранителя по тази глава, комисията първо проверява изпълнението на тези предписания, включително сроковете и отговорниците за изпълнението им.
(2) При проверката се извършва фактическо замерване и изчисляване на количествата запаси при спазване изискванията на чл. 25, т. 7 ЗЗНН и на инструкцията по чл. 16, ал. 1, т. 6. Данните от замерването и последващите изчисления се документират в протокол за фактическо замерване. Крайните резултати от изчисленията, получени в резултат от фактическите замервания, се записват в тонове с точност до третия знак след десетичната запетая.
(3) Комисията извършва съпоставка на вложените съгласно уведомленията за влагане видове и количества запаси с установените при фактическото замерване. Съпоставката се документира в табличен вид и съдържа: номера на резервоара и вида запас, съхраняван в него съгласно регистрацията на склада, вложеното и установено при проверката количество запас, разликата между тях, както и вида на нефтопродукта, заделен като запас.
(4) В случай на установяване на липси комисията незабавно запечатва складовете, в които те са установени, и предприема всички други необходими технически действия за недопускане движение на запаси към и от тях. При необходимост комисията иска писмено разрешение от председателя на агенцията за запечатване на склада за срок до 72 часа и заявява извършване на стоков контрол от независима акредитирана организация за извършване на количествен и качествен стоков контрол, която извършва замерването, пробовземането, изпитването на пробата по показател "плътност" и изчисленията на действително установените количества.


Чл. 19. (1) Комисията проверява документите, удостоверяващи качеството на проверяваните нефт и нефтопродукти.
(2) В случай че съхраняваните запаси са под формата на автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели, се проверява дали е спазено изискването на чл. 17, ал. 4 ЗЗНН.
(3) Комисията проверява документите, удостоверяващи застраховането на запасите съгласно чл. 30, ал. 2 и 3 ЗЗНН.
(4) Комисията проверява документите, удостоверяващи плащането или обезпечаването на акциза на съхраняваните количества запаси съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
(5) Комисията проверява изпълнението на задълженията на съхранителя по чл. 36, ал. 1 ЗЗНН.


Чл. 20. (1) Комисията проверява договорите за влог, сключени между съхранителя и задължените лица по отношение на вида и количеството вложени запаси, и ги съпоставя с данните от вписванията в азбучния указател.
(2) Комисията проверява за правилното водене и съхраняване на складовите регистри, вписаните в тях договори за влог, вложени количества по видове, влогодатели - задължени лица, и данни за издадените складови записи за тези количества. Проверява се и съответствието на установените количества запаси в резервоарите с количествата, вписани в складовите регистри, начинът на водене и съхраняване на складовите регистри, както и правилното вписване на влогодателите в азбучния указател.
(3) Комисията проверява съответствието на данните от справката по чл. 16, ал. 2, т. 2 с данните в установените при проверката налични складови записи и съответствието на броя на продадените бланки със сбора на:
1. складовите записи, вписани в складовите регистри, които са издадени в полза на задължени лица и агенцията, валидни към момента на проверката;
2. складови записи, издадени за предходни периоди;
3. анулираните и невалидни складови записи;
4. непопълнените бланки.
(4) В случай че бъдат установени данни за неправомерно разпореждане от съхранителя със ЗИС, комисията проверява дали има данни за извършени нарушения по чл. 24, ал. 6 ЗЗНН от страна на задължените лица, с чиито запаси е било извършено разпореждането.


Чл. 21. Проверките на съхранители относно наличността, движението и състоянието на запасите на икономически оператор и/или ЦСУЗ на друга държава - членка на Европейския съюз, съхранявани в Република България, в складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, доколкото е приложимо, се извършват по реда на тази глава.

Глава пета.
ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

Раздел I.
Проверки за изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 1 ЗЗНН


Чл. 22. (1) Проверките по този раздел се извършват спрямо задължени лица, за които е установено несъответствие между информацията, подадена в справка-декларация по реда на чл. 4, ал. 1 ЗЗНН, и информация, събрана от агенцията в хода на други проверки по ЗЗНН. Проверките се възлагат със заповед на председателя на агенцията и се извършват по документи в ЦУ на агенцията в отсъствие на проверяваните лица, на които не се връчват копия от заповедта за проверка.
(2) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;
2. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г. за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА "ДРВВЗ";
3. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката на енергийния сектор;
4. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. - Глава 27 "Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци";
5. Класификатор на режимите и други направления и процедури (приложение № 10 към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ);
6. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица.


Чл. 23. Комисията съпоставя и анализира обобщената от ЦУ на агенцията информация относно установеното несъответствие и представените от задълженото лице справки-декларации по чл. 4, ал. 1 ЗЗНН и съпътстващите ги документи. В случай че несъответствието се потвърди, комисията описва в КП в какво се състои нарушението - невярност, неточност или непълнота на информацията.

Раздел II.
Проверки за изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН


Чл. 24. (1) Проверките по този раздел се извършват спрямо всички задължени лица, както и техни клонове, които са извършвали на територията на страната през предходната календарна година дейности по производство на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН и тежки горива или преработка на нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите и тежки горива.
(2) Проверки по този раздел се извършват и спрямо задължени лица, които са извършвали дейности по внос и/или ВОП на нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, нафта, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН и е констатирано несъответствие между данните в представените от тях справки-декларации по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН и информацията, представена в агенцията по реда на чл. 4 ЗЗНН от други органи на централната изпълнителна власт или получена при извършени проверки на други задължени лица.
(3) Проверки по този раздел се извършват и спрямо физически и юридически лица, които не са подали справки-декларации по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН, но за които при анализ на информацията, получена по реда на чл. 4 от други органи на централната изпълнителна власт или в хода на проверки по ал. 1 и 2 е установено, че през предходната календарна година са извършвали дейности по чл. 22, ал. 2 - 5 или чл. 23, ал. 2 и 3 ЗЗНН.
(4) Проверките се извършват ежегодно през периода от 15 февруари до 20 март с оглед изчисляване на среднодневното потребление и среднодневния нетен внос и ВОП и съответните общи и индивидуални нива на запасите. В случай че по обективни причини проверка не е била извършена до 20 март, тя може да се извърши не по-късно от една седмица след този срок.
(5) Проверките се възлагат със заповед на директора на съответната ТД "ДР" по писмено указание на председателя на агенцията и се извършват по документи на адреса на управление на задълженото лице или на друг установен негов адрес, а при необходимост - на адреса на местоживеене на лицето, което го представлява.


Чл. 25. (1) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;
2. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г. за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА "ДРВВЗ";
3. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката на енергийния сектор;
4. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. - Глава 27 "Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци";
5. Класификатор на режимите и други направления и процедури (приложение № 10 към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ);
6. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица;
7. обобщената от ЦУ информация относно количествата нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, нафта, тежки горива или нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН от внос, ВОП, износ, бункерни доставки, ВОИ, произведени и продадени от производство нефтопродукти през предходната календарна година, както и за наличностите към 1 януари и 31 декември, получена от проверяваното лице по чл. 4, ал. 2, и данните, получени по реда на чл. 4 ЗЗНН от други органи на централната изпълнителна власт.
(2) Задължено лице, осъществявало внос и/или ВОП на нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, нафта, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, за което е установено несъответствие на представените от него данни в справка-декларация по реда на чл. 4, ал. 2 ЗЗНН и тази, получена по реда на чл. 4 ЗЗНН от други органи на централната изпълнителна власт, следва да осигури:
1. документи, удостоверяващи наличностите към 1-ви януари и 31-ви декември на съответната година на нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, нафта, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, получени от внос и/или ВОП;
2. единните административни документи (ЕАД) и съпътстващите ги фактури и товарителници, извадки от счетоводни сметки, удостоверяващи осъществените внос/износ и/или бункерни доставки на нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, нафта, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН;
3. придружителни административни документи (ПАД) и съпътстващите ги фактури и товарителници, извадки от счетоводни сметки, удостоверяващи осъществените вътрешнообщностни пристигания (ВОП) и/или вътрешнообщностни изпращания (ВОИ) на нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, нафта, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН;
4. документи, удостоверяващи вида, количеството и качеството на нефта и нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, получени от внос и ВОП, предназначени за създаване на ЗИС;
5. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, доставени на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за създаване или обновяване на резерви и запаси;
6. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, доставени за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия или за въоръжените сили на други държави - членки на Европейския съюз, или на трети държави, или на международни организации, пребиваващи или преминаващи през територията на страната;
7. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, доставени за ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната;
8. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, доставени за ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи.
(3) Задължено лице, осъществявало производство или възлагане на производство на тежки горива, нафта и нефтопродукти по чл.2, ал. 1, т. 1 - 4 ЗЗНН, следва да осигури:
1. документите по ал. 2, т. 1 - 8;
2. документи, удостоверяващи количествата от внос и/или ВОП на вложените нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, тежки горива и други крайни нефтопродукти в производството на рафинерията;
3. документи, удостоверяващи количеството на произведените крайни нефтопродукти, включително извадки от счетоводни сметки, удостоверяващи счетоводното заприходяване на готовата продукция;
4. документи, удостоверяващи количеството нафта, върната в рафинерията;
5. документи, удостоверяващи количеството на използваните от производителя нафта и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 ЗЗНН за нуждите на рафинерията;
6. документи, удостоверяващи количеството на продадените от производство нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 ЗЗНН с цел потребление на територията на страната, включително договори за покупко-продажба, фактури, товарителници, декларации за съответствие, извадки от счетоводни сметки, удостоверяващи осъществените продажби от производство, и други относими документи;
7. документи, удостоверяващи вида и количествата нефтопродукти, използвани за нуждите на възложителя на производство.


Чл. 26. (1) В случаите по чл. 24, ал. 1 комисията проверява всички документи, свързани с осъществените или възложените от проверяваното лице през предходната календарна година дейности по производство на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН и тежки горива и преработка на нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите и тежки горива.
(2) В случаите по чл. 24, ал. 2 комисията проверява всички документи, свързани с констатираните несъответствия.
(3) Комисията сравнява данните за количествата нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, нафта, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, установени при проверката, с данните от информацията по чл. 25, т. 7, прави заключения относно действително установените количества, които следва да бъдат включени при определяне на нивата на ЗИС, и ги отразява в КП.

Раздел III.
Проверки за изпълнение на задължително предписание по чл. 56, ал. 1, т. 9 ЗЗНН


Чл. 27. (1) На проверки по този раздел подлежат физически лица, които по силата на закон или на изрично упълномощаване представляват задължено лице или съхранител, с регистрирани складове по чл. 38 ЗЗНН и при предходни проверки са им били издадени задължителни предписания по чл. 56, ал. 1, т. 9 ЗЗНН.
(2) Всяка проверка се извършва в работния ден, следващ последния ден от срока на задължителното предписание, а ако това не е възможно поради обективни причини, не по-късно от две седмици след него.
(3) Проверките се възлагат със заповед на председателя на агенцията или на директора на съответната ТД "ДР" съобразно функционалната подчиненост на служителите, определени по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН, които са издали задължителните предписания.
(4) Проверките се извършват по документи и/или на място съобразно съдържанието на задължителното предписание.


Чл. 28. Комисията проверява всички документи или фактически действия, удостоверяващи изпълнението на предписанията и дали е спазен срокът за тяхното изпълнение.

Раздел IV.
Проверки за спазване изискванията на чл. 36, ал. 5 ЗЗНН при преместване на запаси от нефт и нефтопродукти


Чл. 29. (1) Проверките по този раздел се извършват във всички случаи на преместване на запаси от един склад в друг склад, регистриран по чл. 38 ЗЗНН.
(2) Преместване на запаси може да се извършва в следните случаи:
1. изтичане на срока по договор за влог или складов запис преди изтичане на крайния срок на съхранение на запасите по чл. 17, ал. 2 ЗЗНН;
2. при заличаване на регистрацията на склад, в който се съхраняват запаси, преди изтичане на крайния срок по чл. 17, ал. 2 ЗЗНН;
3. обновяване на запаси;
4. замяна на запаси в случаите по чл. 17, ал. 4 ЗЗНН;
5. в случай на бедствие, авария или друго непредвидимо събитие, което може да доведе до унищожаване или повреждане на запаси от нефт и нефтопродукти;
6. по мотивирано писмено искане от задължено лице;
7. по мотивирано писмено искане от съхранител.
(3) На проверки подлежат задължените лица, които са поискали разрешение за преместване на запаси, както и съхранителите, в чиито складове се преместват запасите.
(4) Проверките се възлагат със заповед на директора на съответната ТД "ДР" след получаване на уведомление от председателя на агенцията за постъпило искане за преместване на запаси.


Чл. 30. (1) Комисията извършва проверката на място по документи и чрез фактическо замерване на количествата запаси.
(2) Подготовката и извършването на проверката на задължено лице са по реда на глава трета, раздел III, като се проверяват само документите, удостоверяващи новосъздадените ЗИС.
(3) Подготовката и извършването на проверката на съхранител са по реда на глава четвърта относно съхраняваните количества запаси, като се проверяват само фактическата наличност, качеството на съхраняваните запаси, водените складови регистри, както и отбелязванията в тях и в азбучния указател.
(4) В случай че при проверката се установят данни за извършено нарушение от задълженото лице или от съхранителя, се изготвя КП и не се издава разрешение за преместване на запасите.

Раздел V.
Проверки за изпълнение на разпореждания за ползване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти


Чл. 31. (1) На проверки по този раздел подлежат задължените лица, на които са издадени разпореждания на председателя на агенцията за ползване на ЗИС.
(2) На проверки подлежат и съхранителите, съхраняващи в складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, ЗИС или целеви запаси, за които са издадени разпореждания или заповеди за ползване.
(3) В случай че при условията на чл. 42, ал. 2 ЗЗНН е приведен в действие планът за намеса и са издадени разпореждания за ползване на ЗИС, в ЦУ на агенцията се проверяват и анализират получените оригинали и копия от документи, удостоверяващи предприетите от задължените лица и съхранителите действия за ползване на запаси.
(4) Проверките се възлагат със заповед на директора на съответната ТД "ДР" по писмено указание от председателя на агенцията след проверката и анализа по ал. 3.


Чл. 32. (1) При подготовката на всяка проверка по този раздел се използват:
1. Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
2. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;
3. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г. за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА "ДРВВЗ";
4. Инструкция № 819-1 от 2.05.2012 г. за взаимодействие между ДА "ДРВВЗ", Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите във връзка с контролната дейност на запасите от нефт и нефтопродукти;
5. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. - Глава 27 "Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци";
6. разпорежданията и/или заповедите, относими за съответното проверявано лице;
7. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници на информация относно актуалните идентификационни данни на проверяваното лице;
8. допълнително предоставена от ЦУ информация.
(2) При подготовката на проверките на съхранители допълнително се прави анализ и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. Наредба № 3 от 1999 г. на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция за складовия регистър при публичен склад;
2. Инструкция № РД-00-4645 от 3.08.2007 г. за измерване и изчисляване на количествата нефтопродукти, съхранявани в стационарни надземни цилиндрични резервоари, и изчисляване на нормативно определените фири от съхранение и сливоналивни операции освен в случаите, когато се извършва проверка за количества запаси от газ пропан-бутан;
3. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката на енергийния сектор;
4. Класификатор на режимите и други направления и процедури (приложение № 10 към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ);
5. извадки от регистрите по чл. 7, ал. 1, т. 4 ЗЗНН;
6. АPI таблица 53 за преизчисляване на плътност от плътност, отчетена при температурата на замерване в стандартна (референтна) плътност при температура 15 °С;
7. АPI таблица 54 за преизчисляване на обем от обем, отчетен по калибровъчна таблица при температурата на замерване в обем при стандартна (референтна) температура 15 °С;
8. заверени копия (три екземпляра) на всички документи, удостоверяващи съответствието на необходимите за проверката средства за измерване с метрологичните изисквания.


Чл. 33. (1) Проверката по чл. 31, ал. 1 се извършва на място на адреса на управление на задълженото лице или на друг установен негов адрес, а при необходимост - на адреса на местоживеене на лицето, което го представлява.
(2) Комисията проверява:
1. фактурите, удостоверяващи продажбите на изтеглените количества;
2. оригинали на складови записи и съпътстващите ги документи, удостоверяващи качеството на проверяваните запаси от нефт и нефтопродукти за оставащите на съхраняване количества, в случай че не е освободено цялото създадено от задълженото лице количество ЗИС;
3. документи, удостоверяващи употребата по предназначение на разпоредени за ползване ЗИС от нефт и/или нефтопродукти;
4. документи, удостоверяващи въвеждането на територията на страната на разпоредени за ползване ЗИС, които са били съхранявани на територията на друга държава - членка на Европейския съюз;
5. други документи, удостоверяващи предприети действия за ползване, в случай че разпореждането не е изпълнено или е изпълнено частично.
(3) Комисията извършва съпоставка между издаденото разпореждане и проверените документи и в КП изготвя заключение дали задълженото лице е предприело необходимите действия за ползване на всички ЗИС, предмет на разпореждането.


Чл. 34. (1) Проверката по чл. 31, ал. 2 се извършва на адреса на управление на съхранителя или на друг установен негов адрес и по местонахождението на складовете, регистрирани по реда на чл. 38 ЗЗНН, в които се съхраняват запасите, подлежащи на ползване.
(2) Комисията проверява:
1. воденето и съхранението на азбучния указател и складовите регистри на проверяваните складове по отношение на направените вписвания за изтеглените количества, видове запаси и срокове на изтегляне съгласно разпорежданията или заповедите;
2. информацията, отразена в складовите регистри, като я сравнява с данните от уведомленията за изтегляне, получени в ЦУ на агенцията;
3. върнатите от задължените лица складови записи и издадените им нови складови записи за оставащите на съхраняване количества;
4. фактурите и други съпътстващи документи, удостоверяващи продажбите на изтеглените количества, в случаите, когато ползваните количества са собственост на съхранителя;
5. документите, удостоверяващи плащането или обезпечаването на акциза, дължим по ЗАДС;
6. фактическите наличности на запасите.
(3) Комисията извършва съпоставка между издадените разпореждания и заповеди за ползване и проверените документи, от една страна, и установените фактически наличности на запасите, от друга страна, като в КП изготвя заключение дали сборът между констатираните наличности и количествата по уведомления за изтегляне съответстват на първоначално създадените и поддържани запаси.


Чл. 35. В случай че при проверка по този раздел комисията установи данни за извършено нарушение от страна на задължено лице или съхранител, тя го описва в КП и предлага предприемане на действия за търсене на отговорност от нарушителя по реда на чл. 52 ЗЗНН.

Раздел VI.
Проверки за изпълнение на разпореждания за възстановяване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти


Чл. 36. (1) На проверки по този раздел подлежат задължените лица, на които са издадени разпореждания на председателя на агенцията за възстановяване на ЗИС.
(2) На проверки подлежат и съхранителите, в чиито складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, в изпълнение на разпореждания за възстановяване са били вложени ЗИС.
(3) В случай че са били издадени общо и индивидуални разпореждания по чл. 53, ал. 1 ЗЗНН, в ЦУ на агенцията се обобщават и анализират получените оригинали и копия от документи, удостоверяващи възстановяването от задължените лица на ползваните количества ЗИС.
(4) Проверките се възлагат със заповед на директора на съответната ТД "ДР" по писмено указание от председателя на агенцията след анализа по ал. 3.


Чл. 37. (1) При подготовката на всяка проверка по този раздел се използват:
1. Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
2. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;
3. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г. за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА "ДРВВЗ";
4. Инструкция № 819-1 от 2.05.2012 г. за взаимодействие между ДА "ДРВВЗ", Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите във връзка с контролната дейност на запасите от нефт и нефтопродукти;
5. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. - Глава 27 "Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци";
6. разпорежданията и/или заповедите, относими за съответното проверявано лице;
7. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници на информация относно актуалните идентификационни данни на проверяваното лице;
8. допълнително предоставена от ЦУ информация.
(2) При подготовката на проверките на съхранители допълнително се прави анализ и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 3, включително:
1. Наредба № 3 от 1999 г. на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция за складовия регистър при публичен склад;
2. Инструкция № РД-00-4645 от 3.08.2007 г. за измерване и изчисляване на количествата нефтопродукти, съхранявани в стационарни надземни цилиндрични резервоари, и изчисляване на нормативно определените фири от съхранение и сливоналивни операции освен в случаите, когато се извършва проверка за количества запаси от газ пропан-бутан;
3. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката на енергийния сектор;
4. Класификатор на режимите и други направления и процедури (приложение № 10 към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ);
5. извадки от регистрите по чл. 7, ал. 1, т. 4 ЗЗНН;
6. АPI таблица 53В за преизчисляване на плътност от плътност, отчетена при температурата на замерване в стандартна (референтна) плътност при температура 15 °С;
7. АPI таблица 54В за преизчисляване на обем от обем, отчетен по калибровъчна таблица при температурата на замерване в обем при стандартна (референтна) температура 15 °С;
8. заверени копия (три екземпляра) на всички документи, удостоверяващи съответствието на необходимите за проверката средства за измерване с метрологичните изисквания.


Чл. 38. (1) Проверката по чл. 36, ал. 1 се извършва на място на адреса на управление на задълженото лице или на друг установен негов адрес, а при необходимост - на адреса на местоживеене на лицето, което го представлява. Комисията проверява необходимите документи съобразно действащото индивидуално разпореждане за определяне на нива за съответния период, както и за вложените видове, количества и качество запаси, в съответствие с разпореждането за възстановяване, както следва:
1. за задължени лица, които съхраняват определените им нива на ЗИС в складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН:
а) копия от складовите записи за влог на първоначално определените за създаване нива на ЗИС;
б) оригинали на складовите записи за количествата запаси, останали за съхранение в склада, след изпълнение на разпореждането на ползване;
в) оригинали на складовите записи за количествата запаси, вложени в складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, в изпълнение на разпореждането за възстановяване;
г) документи, удостоверяващи качеството на проверяваните запаси от нефт и нефтопродукти;
д) договори за влог, удостоверяващи количествата ЗИС, вложени в складовете по чл. 38 ЗЗНН;
е) застрахователни полици или други писмени актове за имуществено застраховане на вложените количества ЗИС и за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица в резултат на съхраняване на количествата и видовете запаси в проверяваните складове;
2. за задължени лица, които до момента на издаване на разпореждане за възстановяване съхраняват ЗИС на територията на други държави - членки на Европейския съюз, или са получили разрешение за това в срока за изпълнение на разпореждането:
а) договори или други документи, удостоверяващи съхраняването на запасите извън територията на страната за периодите, за които е дадено разрешение от агенцията;
б) документи, удостоверяващи застраховането на запасите в съответствие със законодателството на съответната държава - членка на Европейския съюз.
(2) Комисията извършва съпоставка на разпореждането за възстановяване на запасите с проверените документи и в КП прави заключение относно изпълнение на разпореждането и дали към момента на проверката задълженото лице съхранява цялото количество запаси съгласно първоначално определените му нива.


Чл. 39. (1) Проверката по чл. 36, ал. 2 се извършва едновременно със или след проверката по чл. 36, ал. 1 на адреса на управление на съхранителя или на друг установен негов адрес и по местонахождението на складовете, регистрирани по реда на чл. 38 ЗЗНН, в които са вложени запаси в изпълнение на разпореждания за възстановяване. Комисията проверява:
1. воденето и съхранението на азбучния указател и складовите регистри на проверяваните складове по чл. 38 ЗЗНН относно направените вписвания по видове и количества нефт и нефтопродукти, вложени от задължени лица в изпълнение на разпореждания за първоначално определяне на нива и на разпореждания за възстановяване на запаси;
2. документи, удостоверяващи качеството на проверяваните запаси от нефт и нефтопродукти;
3. фактическите наличности на ЗИС, съхранявани за задължени лица, вложили запаси в изпълнение на разпореждания за възстановяване.
(2) Комисията извършва съпоставка на разпорежданията за възстановяване на запасите с проверените документи и установените фактически наличности и в КП прави заключение относно:
1. съответствието на видовете, количествата и качеството на запасите, вложени в изпълнение на разпорежданията за възстановяване, с документите, получени по чл. 36, ал. 3;
2. съответствието на сумарните количества ЗИС, съхранявани в проверяваните складове, с издадените в полза на задължените лица складови записи;
3. изпълнение от съхранителя на задълженията му по чл. 34 ЗЗНН.


Чл. 40. Председателят на агенцията при издаване на разпореждания за ползване или за възстановяване на ЗИС може да възлага или да указва на директорите на ТД "ДР" възлагането на проверки на съхранители, в чиито складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, се съхраняват ЗИС, които не са предмет на разпорежданията.

Раздел VII.
Други проверки


Чл. 41. Председателят на агенцията може да възлага или да указва на директорите на ТД "ДР" възлагането на извънпланови, включително внезапни, проверки, които могат да бъдат с обхват, включващ една или повече от проверките по предходните раздели, или да бъдат комплексни - за изпълнение на всички задължения по ЗЗНН на проверяваното задължено лице или съхранител, свързани със създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запаси от нефт и нефтопродукти.

Глава шеста.
МЕРКИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ


Чл. 42. (1) За всяка от предприетите мерки по чл. 57, ал. 1 ЗЗНН проверяващите служители съставят протокол, в който се вписват точните час и минута, в които са започнали и приключили съответните действия за обезпечаване на доказателства. Протоколът се подписва от всички проверяващи служители и от законния представител на проверяваното лице или от официално упълномощен от него представител. Отказът за подписване на протокола от представляващ проверяваното лице се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес, на който се отбелязват в протокола.
(2) Протоколът за опис на материалните активи и ценности съгласно приложение № 2 и протоколът за изземване съгласно приложение № 3 се съставят в два екземпляра - по един за проверяваното лице и за агенцията. Когато проверката се извършва от служители от ТД "ДР", протоколите се съставят в три екземпляра, от които един за проверяваното лице, един за ТД "ДР" и един за ЦУ. На опис и изземване подлежат материалните активи и ценности, които са свързани с предмета на проверката.
(3) До момента на връщането им иззетите документи и други носители на информация се съхраняват в ЦУ или в съответната ТД "ДР" на агенцията, чиито служители са ги иззели.
(4) Протоколът за запечатване съгласно приложение № 4 се съставя съобразно изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗЗНН.


Чл. 43. (1) Запечатването на складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, се извършва чрез поставяне на пломби по начин, удостоверяващ тяхната уникалност и гарантиращ предотвратяването или разкриването на неправомерно разпореждане със запасите в тях.
(2) Запечатването на помещения, в които се намират документи и други носители на информация, се извършва чрез залепване на хартиена лента с подписите на проверяващите служители и законния представител на проверяваното лице или на официално упълномощен от него представител. Лентата се поставя по такъв начин, че да се гарантира ограничаването на достъпа на лица до помещението.
(3) Отказът за пломбиране или за подписване на хартиената лента от представляващ проверяваното лице се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес на който се отбелязват в протокола за запечатване.


Чл. 44. В случай че представляващ проверявано лице или негов служител не окаже съдействие при извършване на проверка или възпрепятства нейното извършване, включително за предприемане на мерки за обезпечаване на доказателства, проверяващите служители изготвят отделен протокол и съставят акт за установяване на административно нарушение по чл. 69, ал. 1 ЗЗНН.

Глава седма.
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ


Чл. 45. (1) За резултатите от проверките по документи в ЦУ на агенцията КП се изготвя в един екземпляр. За резултатите от останалите проверки КП се изготвя в три екземпляра - един за проверяваното лице, един за ЦУ на агенцията и един за ТД "ДР", в чийто териториален обхват на контрол е проверяваното лице.
(2) КП се изготвя съгласно приложение № 5, като в него се вписват най-малко следните данни и информация:
1. номер и дата на изготвяне;
2. трите имена и длъжностите на председателя и членовете на проверяващата комисия;
3. идентификационни данни по търговския регистър за проверяваното лице, включващи най-малко следното: фирма, правна форма, ЕИК, седалище, адрес на управление, обявления за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация, трите имена и ЕГН на законния представител; в случаите, когато проверяваното лице има повече от един законен представител, се вписва и начинът им на представляване;
4. трите имена и длъжността на представляващия проверяваното лице, присъстващ при извършване на проверката, а в случай че присъства официално упълномощено от него лице - и данните по документа за упълномощаване, удостоверяващи правото му да представлява упълномощителя за предоставяне на документи и информация при извършване на проверката и за подписване на КП и АУАН;
5. трите имена и длъжностите на други представители на проверяваното лице, присъстващи на проверката;
6. номер и дата на заповедта на председателя на агенцията по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН за определяне на служители за осъществяване на контролни функции;
7. номер и дата на заповедта, с която е възложена конкретната проверка и от кого е издадена заповедта;
8. предмет, обхват и място на извършване на проверката, включително точният адрес/местонахождение на проверяваното лице или на склада, регистриран по чл. 38 ЗЗНН;
9. дата или период за извършване на проверката;
10. подробно и точно описание на установените по време на проверката факти и обстоятелства, включително на тези, довели до неизпълнение на задълженията на проверяваното лице;
11. видовете и количествата запаси по: разпорежданията за определяне нивата на запаси на проверявано задължено лице, заповедите за изменения на разпорежданията и разрешенията за замяна на запасите;
12. подробно и точно описание на използваните методи за измерване при проверка на съхранител за съхраняваните количества запаси;
13. опис на идентификационните (фабричните) номера на средствата, използвани за измерване при проверка на съхранител за съхраняваните количества запаси;
14. при проверка на съхранител за съхраняваните количества запаси - опис на документите, удостоверяващи метрологичния контрол на средствата за измерване, използвани при проверката, копия от които се прилагат;
15. при проверка на съхранител - пълни идентификационни данни на лицата, за които се съхраняват запаси, чиито интереси са били засегнати от установеното нарушение;
16. опис на приложените доказателства;
17. протоколи за опис и изземване на документи и други носители на информация;
18. протоколи за запечатване на помещения и складове;
19. име, фамилия и подписи на членовете на комисията и на присъстващите представители на проверяваното лице.
(3) Комисията може да изисква писмени обяснения от проверяваното лице. Обяснения могат да се изискат в хода на проверката преди изготвянето на КП или като задължително предписание и се отразяват, както следва:
1. получените в хода на проверката писмени обяснения от проверяваното лице се отразяват и коментират от комисията в КП;
2. получените в изпълнение на задължително предписание обяснения от проверяваното лице се анализират от комисията и при установени данни за извършено нарушение се отразяват от актосъставителя в АУАН; в случай че не се установят или не се потвърдят данните за извършено нарушение, комисията представя на председателя на агенцията мотивирано становище с предложение за прекратяване на административнонаказателното производство.
(4) При установяване на нарушения, неточности, пропуски или несъответствия в изпълнението на задълженията на проверяваното лице се издават задължителни предписания за отстраняването им, които:
1. са подробно и точно формулирани;
2. съдържат точно определени срокове за изпълнението им съобразно разпоредбите на ЗЗНН, а при липсата на приложими разпоредби - съобразно естеството на предписанията;
3. определят отговорници за изпълнението им;
4. съдържат указание към проверяваното лице за писмено уведомяване за изпълнението на предписанието.
(5) Всички екземпляри на КП се подписват от членовете на комисията на всяка страница, както и от присъствалите при проверката представители на проверяваното лице. КП по ал. 1, изречение първо се подписва само от членовете на комисията и не се връчва на проверяваното лице. При последващо искане от проверявано лице комисията му предоставя извлечение от КП, съдържащо свързаните с него констатации.


Чл. 46. Когато при проверка на съхранител комисията установи наличие на нарушение по чл. 39, ал. 1, т. 1, 3 и 4 ЗЗНН или на обстоятелство по чл. 39, ал. 1, т. 2 ЗЗНН, това се отразява в КП. Комисията прави мотивирано предложение за заличаване на регистрацията по чл. 38 ЗЗНН на съответните складове, а в случай че нарушенията не са съществени, това се мотивира от комисията, която издава задължителни предписания за отстраняването им.


Чл. 47. (1) Акт за установяване на административно нарушение се съставя съгласно приложение № 6 и съдържа най-малко следното:
1. номер и дата на съставяне на акта;
2. трите имена на актосъставителя и длъжността му;
3. трите имена, ЕГН и адрес на свидетелите, присъствали при извършване на проверката и/или съставяне на АУАН от страна на агенцията и на проверяваното лице;
4. идентификационни данни по търговския регистър за проверяваното лице, включващи най-малко следното: фирма, правна форма, ЕИК, седалище и адрес на управление, обявления за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. трите имена и ЕГН по търговския регистър на законния представител на нарушителя, а в случай че представителите са повече от един - и начина им на представляване; данните на законния представител се записват и в текста, указващ съставянето на АУАН в присъствие или отсъствие на нарушителя; в случай че присъства изрично упълномощено от него лице за подписване и връчване на АУАН, се вписват и данните по документа за упълномощаване;
6. номер и дата на заповедта на председателя на агенцията по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН за определяне на служители за осъществяване на контролни функции;
7. номер и дата на заповедта, с която е възложена конкретната проверка и от кого е издадена заповедта;
8. фактическите и правните основания за издаване на акта;
9. дата или период, както и място на извършване на нарушението;
10. място и адрес на извършване на проверката;
11. подробно и точно описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е било извършено, включително тези, довели до неизпълнение на задълженията на проверяваното лице;
12. видовете и количествата запаси по: разпорежданията за определяне нивата на запаси на проверявано задължено лице, заповедите за изменения на разпорежданията и разрешенията за замяна на запасите;
13. подробно и точно описание на използваните методи за измерване на количествата запаси при проверка на съхранител за съхраняваните количества запаси;
14. опис на идентификационните (фабричните) номера на средствата, използвани за измерване при проверка на съхранител за съхраняваните количества запаси;
15. при проверка на съхранител за съхраняваните количества запаси - опис на документите, удостоверяващи метрологичния контрол на средствата за измерване, използвани при проверката, копия от които се прилагат;
16. при проверка на съхранител - пълни идентификационни данни на лицата, за които се съхраняват запаси, чиито интереси са били засегнати от установеното нарушение;
17. законовите разпоредби, които са нарушени;
18. обясненията или възраженията на представляващия нарушителя;
19. информация за претърпени имуществени вреди от нарушението;
20. опис на приложените доказателства;
21. протоколи за опис и изземване на документи и други носители на информация;
22. протоколи за запечатване на помещения и складове;
23. дата на съставяне на акта и подписи на:
а) служителя, съставил акта;
б) представител на нарушителя, присъствал при съставянето на акта;
в) свидетел, присъствал при съставянето на акта;
24. дата на връчване на акта и подписи на:
а) служителя, връчил акта;
б) представител на нарушителя, на който е връчен актът;
в) свидетел, присъствал при връчването или при отказа за подписване и връчване на акта;
25. дата на получаване на акта и подпис на представител на нарушителя, който го е получил.
(2) При установена липса на запаси при проверка на съхранител се съставя АУАН за всеки отделен склад, в който е установена липса.
(3) Ако при проверка на съхранител, който е и задължено лице, се установят липси на запаси, се изготвят отделни КП и АУАН - за неизпълнение на чл. 17, ал. 2 ЗЗНН относно липсите, засягащи индивидуално определените му нива като задължено лице, и за неизпълнение на чл. 34 ЗЗНН относно липсите, засягащи съхраняваните от него за други лица, чиито интереси са били засегнати от установеното нарушение.


Чл. 48. (1) Акт за установяване на административно нарушение се съставя в 14-дневен срок от приключване на проверката в присъствието на законния представител на нарушителя или на официално и изрично упълномощено от него лице за подписване и връчване на АУАН, както и на свидетелите, които са присъствали при установяване на нарушението.
(2) Когато нарушителят е известен, но не може да бъде открит или след покана не се яви в ЦУ на агенцията или в съответната ТД "ДР" за съставяне на АУАН, актът се съставя в негово отсъствие.
(3) При липса на свидетели, присъствали при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в АУАН. В случай че при съставяне на АУАН присъства само един от служителите, участвали в проверката, се посочва причината, поради която вторият свидетел е възпрепятстван, и актът се подписва и от друг свидетел, като това изрично се отбелязва в АУАН.
(4) Екземпляр от АУАН се връчва на законния представител на нарушителя или на официално и изрично упълномощено от него лице за запознаване със съдържанието му и подписване. В случай че представителят на нарушителя откаже да подпише акта, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес, на който се отбелязват в акта.
(5) Когато актът е съставен в ЦУ на агенцията в отсъствие на нарушителя, той се изпраща незабавно за връчване от служители на съответната териториална дирекция, в чийто териториален обхват на контрол е нарушителят. В случай че нейните служители не успеят да връчат АУАН в едномесечен срок, той се изпраща за връчване от органите на съответната община или кметство, които са длъжни да уведомят надлежно нарушителя срещу разписка за депозирания акт и в 14-дневен срок от датата на получаването му да го връчат. При неявяване на нарушителя актът се подписва от оправомощено длъжностно лице от общината или кметството и се счита за връчен.
(6) Актосъставителят, а при негово отсъствие - друг служител, участвал при проверката или съставянето на акта, следи за изпълнение на предприетите действия по връчване на АУАН и докладва на прекия си ръководител за хода на издирване на нарушителя.


Чл. 49. (1) Когато след щателно издирване не може да бъде намерен законен представител на нарушителя за връчване на АУАН, това обстоятелство се отбелязва на гърба на последната страница на АУАН и се вписва текст, че производството се спира на основание чл. 43, ал. 6 ЗАНН до откриване на законен представител на нарушителя.
(2) Актосъставителят, а в негово отсъствие - друг служител, упълномощен по реда на чл. 55, ал. 4 ЗЗНН, следи за приключване на процедурата по спиране на производството преди изтичане на шестмесечния срок по чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания.
(3) При откриването на законен представител на нарушителя производството се възобновява чрез вписване на изричен текст на гърба на последната страница на АУАН, като текстът се датира и подписва.


Чл. 50. (1) Служебното събиране на писмени или веществени доказателства, посочени от нарушителя по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, се извършва от служители на ЦУ или на съответната ТД "ДР" чрез изискване на справки от други държавни и общински органи, както и чрез насрещни проверки, включително на трети лица.
(2) Актосъставителят, а при негово отсъствие - друг служител, участвал в проверката, изготвя писмено становище по възражението в срок не по-късно от 7 работни дни от получаването му. В становището се обсъждат всички аргументи, изложени от нарушителя, и тяхната основателност.
(3) Когато актосъставителят е служител на ТД "ДР", становището по ал. 2 се изпраща в 7-дневен срок до председателя на агенцията с писмо от съответния директор, в което се прави коментар на становището, а при необходимост се представят и допълнителни доказателства и аргументи. Към писмото се прилага АУАН заедно с цялата преписка от извършената проверка. Председателят разпределя преписката на ГД "ДРВВЗЗ" и/или инспектората за становище.
(4) Когато актосъставителят е служител на ЦУ, неговото становище се представя на председателя на агенцията с докладна записка от главния директор на ГД "ДРВВЗЗ" и/или ръководителя на инспектората. Към докладната записка се прилага АУАН заедно с цялата преписка от извършената проверка.
(5) Главният директор на ГД "ДРВВЗЗ" и/или ръководителят на инспектората изготвят становище до председателя на агенцията по всяко административнонаказателно производство, образувано в резултат на проверка по тази наредба. Становището се съгласува с юрист от ЦУ на агенцията и съдържа анализ на проверката и резултатите от нея, преценка на тежестта на извършеното нарушение и наличието на смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, а в случай че се предлага издаване на наказателно постановление - и размер на имуществената санкция или глобата.
(6) Когато актосъставителят е служител в ТД "ДР", становището по ал. 5 се представя в срок не по-късно от 7 работни дни след разпределянето на преписката от председателя. Когато актосъставителят е служител в ЦУ на агенцията, становището по ал. 5 се представя с докладната записка по ал. 4 в срок не по-късно от 7 работни дни от изготвянето на становището на актосъставителя. По мотивирано искане от главния директор на ГД "ДРВВЗЗ" и/или ръководителя на инспектората председателят на агенцията може да удължи срока за изготвяне на становището, но с не повече от 7 работни дни.


Чл. 51. (1) Председателят на агенцията проверява АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост, преценява възраженията и събраните доказателства в хода на административнонаказателното производство и при необходимост изисква допълнителна информация и аргументи.
(2) В случай че председателят на агенцията прецени, че нарушението е безспорно доказано и няма основание за прилагане на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания, той издава наказателно постановление, с което налага имуществена санкция или глоба.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Анулиран складов запис" е бланка на складов запис, в която при попълването й са допуснати грешки или неточности, вследствие на което не може да бъде използвана. Анулирането се отбелязва от влогоприемателя с изричен надпис върху бланката.
2. "Невалиден складов запис" е складов запис, в който след издаването му са установени нередовности върху неговата форма и съдържание. Невалидността се отбелязва от влогоприемателя с изричен надпис върху складовия запис.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 56, ал. 5 ЗЗНН.


§ 3. Проверките по ЗЗНН, които са възложени и не са приключили преди влизане в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.


§ 4. Председателят на агенцията дава указания по прилагане на наредбата.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 6


График за контролната дейност
на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
 

І. Планови проверки на задължените лица относно създаването на определените им нива на запаси за извънредни ситуации

Май 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Юни 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             
Юли 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Август 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Септември 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             
Октомври 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Ноември 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             
Декември 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Януари 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Февруари 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
                                                             
Март 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Април 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             

Забележка. Под конкретните дати в графика се изписват номерата на задължените лица съгласно регистъра на задължените лица по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "а" ЗЗНН.

ІІ. Планови проверки на съхранителите относно количеството и качеството на съхраняваните от тях запаси в складове, регистрирани по реда на чл. 38 ЗЗНН

Май 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Юни 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             
Юли 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Август 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Септември 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             
Октомври 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Ноември 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             
Декември 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Януари 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Февруари 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
                                                             
Март 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Април 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             

Забележки:
1. Под конкретните дати в графика се изписват регистрационните номера на съхранителите (колона 4) съгласно регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН.
2. При ново вписване в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН този график следва да бъде допълван.

ІІІ. Планови проверки на съхранителите относно съответствието на складовете, регистрирани по реда на чл. 38 ЗЗНН, с утвърдените от председателя на агенцията общи изисквания

Май 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Юни 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             
Юли 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Август 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Септември 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             
Октомври 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Ноември 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             
Декември 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Януари 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Февруари 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
                                                             
Март 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                             
Април 20... г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                                                             

Забележки:
1. Под конкретните дати в графика се изписват регистрационните номера на съхранителите (колона 4) съгласно регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН.
2. При ново вписване в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН този график следва да бъде допълван.


Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2


ПРОТОКОЛ-ОПИС НА МАТЕРИАЛНИТЕ
АКТИВИ И ЦЕННОСТИ
№ ....../............ 20.... г.
 
Днес, .............................................................................................. 20... г., комисия в състав:
Председател: ....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност ............................................................................. в ..........................................................................................................................
(сектор, отдел, дирекция)
при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА "ДРВВЗ"),
и членове:
1. ................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност ............................................................................. в ..........................................................................................................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА "ДРВВЗ";
2. ................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност ............................................................................. в ..........................................................................................................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА "ДРВВЗ",
в присъствието на ..............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
управител, изпълнителен директор и/или упълномощен представител на ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ЕИК .........., със седалище и адрес на управление: .......................................................................................................................................................................

(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) и Заповед № ...../..... г. на председателя на ДА "ДРВВЗ"/директора на териториална дирекция "Държавен резерв" (ТД "ДР"), гр. .............................., извърши изземване на следните документи и други носители на информация, собственост на посоченото по-горе дружество:
1. Запаси за извънредни ситуации и/или целеви запаси, собственост на .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на собственика на запасите)
от ................................................................................................................................ в размер

(нефт и/или вид нефтопродукт)

на ......................................................................................................... тона, установени при

(цифром и словом)

извършено фактическо замерване в склад рег. № .........., регистриран по реда на чл. 38 ЗЗНН,
от ................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
2. Запаси за извънредни ситуации и/или целеви запаси, собственост на .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на собственика на запасите)
от ................................................................................................................................ в размер

(нефт и/или вид нефтопродукт)

на ......................................................................................................... тона, установени при

(цифром и словом)

извършено фактическо замерване в склад рег. № ... регистриран по реда на чл. 38 ЗЗНН,
от ...................................................................................................................................... и т.н.
(фирма, правна форма на проверявания субект)
Протоколите от фактическо замерване са неразделна част от този протокол.
3. Документи и други носители на информация, собственост на посоченото по-горе дружество:
3.1. ................................................................................................................. (брой страници)
3.2. .................................................................................................................................... и т.н.
Описът на материалните активи и ценности започна в ............. на .....................................................................................................................................................
(час) (дата и място)
и завърши в ........................................................................................... на ......................................................................................................
(час) (дата и място)
и бе извършено в присъствие на свидетеля:
................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес ..............................................................................., ЕГН .............................................................................................................................

(град/село, ж.к. ул., №, бл., вх., ап.)

По изготвения протокол за описване на материалните активи и ценности управителят, изпълнителният директор и/или упълномощеният представител .......................................
................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на ................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
направи следните искания, бележки и възражения:
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
На основание чл. 57, ал. 3 ЗЗНН мярката за обезпечаване на доказателства може да се обжалва в 3-дневен срок пред председателя на агенцията.
Този протокол се изготви в три (два) еднообразни екземпляра, по един за:
- ДА "ДРВВЗ" - София;
- ТД "ДР" - гр. ..............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................;
(не се попълва, ако проверката се извършва от служители на ЦУ на ДА "ДРВВЗ")
- ................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ИЗГОТВИЛИ ОПИСА:
1. ................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
Получих екземпляр от този протокол: .........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(саморъчно изписани собствено, бащино и фамилно име)
Свидетел при отказ или невъзможност на управителя, изпълнителния директор и/или упълномощения представител да подпише протокола:
................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: ..............................................................................., ЕГН: ..........................................................................................................................

(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

 
Дата: ......................
Подпис: ...................................


Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2


ПРОТОКОЛ ЗА ИЗЗЕМВАНЕ С ОПИС НА
ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
№ ....../............ 20.... г.
 
Днес, .............................................................................................. 20... г., комисия в състав:
Председател: ....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност ............................................................................. в ..........................................................................................................................
(сектор, отдел, дирекция)
при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА "ДРВВЗ"),
и членове:
1. ................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност ............................................................................. в ..........................................................................................................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА "ДРВВЗ";
2. ................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност ............................................................................. в ..........................................................................................................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА "ДРВВЗ",
в присъствието на ..............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
управител, изпълнителен директор и/или упълномощен представител на ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ЕИК .........., със седалище и адрес на управление: .......................................................................................................................................................................

(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) и Заповед № ...../..... г. на председателя на ДА "ДРВВЗ"/директора на териториална дирекция "Държавен резерв" (ТД "ДР"), гр. .............................., извърши изземване на следните документи и други носители на информация, собственост на посоченото по-горе дружество:
1. .................................................................................................................. (брой страници)
2. ..................................................................................................................................... и т.н.
Изземването започна в .......................................................................................................................................................................................................

(час)

на ...............................................................................................................................................................................................................................
(дата и място)
и завърши в .............................................. на .........................................................................................................................................................
(час) (дата и място)
и бе извършено в присъствие на свидетеля:
..................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес ......................................................, ЕГН .......................................................................................................................................................
(град/село, ж.к. ул., №, бл., вх., ап.)
До приключване на административнонаказателната преписка документите и другите носители на информация се съхраняват в .............
..................................................................................................................................................................................................................................
(структурата на ДА "ДРВВЗ", чиито служители са ги иззели)
По изготвения протокол за изземване управителят, изпълнителният директор/упълномощеният представител ...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на ...............................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
направи следните искания, бележки и възражения:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
На основание чл. 57, ал. 3 ЗЗНН мярката за обезпечаване на доказателства може да се обжалва в 3-дневен срок пред председателя на агенцията.
Този протокол се изготви в три (два) еднообразни екземпляра, по един за:
- ДА "ДРВВЗ" - София;
- ТД "ДР" - гр. ................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(не се попълва, ако проверката се извършва от служители на ЦУ на ДА "ДРВВЗ")
- ...............................................................................................................................................................................................................................
(наименование, правна форма на проверявания субект)
ИЗВЪРШИЛИ ИЗЗЕМВАНЕТО:
1. ...............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ...............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ...............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ...............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
3. ...............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
Получих екземпляр от този протокол: ...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(саморъчно изписани собствено, бащино и фамилно име)
Свидетел при отказ или невъзможност на управителя, изпълнителния директор и/или упълномощения представител да подпише протокола:
..................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: ....................................................., ЕГН: .......................................................................................................................................................

(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

 
Дата: ......................
Подпис: ...................................


Приложение № 4 към чл. 42, ал. 4


ПРОТОКОЛ ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ
№ ...../..........20.... г.
 
Днес, ............................................................................................... 20... г., комисия в състав:
Председател: .........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .......................................................................... в ..............................................................................................................................
(сектор, отдел, дирекция)
при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА "ДРВВЗ"),
и членове:
1. ..............................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .......................................................................... в ..............................................................................................................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА "ДРВВЗ";
2. ..................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .......................................................................... в ..............................................................................................................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА "ДРВВЗ", в присъствието на ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
управител, изпълнителен директор и/или упълномощен представител на ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ЕИК ....................................................................., със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................

(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) и Заповед № ......... /................ г. на председателя на ДА "ДРВВЗ"/директора на териториална дирекция "Държавен резерв" (ТД "ДР"), гр. .............................., поради липсата на друга възможност за обезпечаване на доказателства, извърши запечатване на: склад с рег. № ....., регистриран по реда на
чл. 38 ЗЗНН на съхранителя ................./.......................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
или ...............................................................................................................................................................................................................
(описва се наименованието и местонахождението на обекта, подлежащ на запечатване)
в следния ред: ...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(подробно се описват действията по запечатването)
Запечатването започна в .............................................................................................................................................................................................

(час)

на .............................................................................................................................................................................................................
(дата и място)
и завърши в .................... на ....................................................................................................................................................................................
(час)   (дата и място)
и бе извършено в присъствие на свидетеля:
...................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес ......................................................................, ЕГН ................................................................................................................................

(град/село, ж.к. ул., №, бл., вх., ап.)

Запечатването на склад с рег. № ....... се извърши за срок до 24 часа (или до 72 часа с писмено разрешение на председателя на агенцията) и бе извършено в присъствие на
свидетеля:......................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес ......................................................................, ЕГН ................................................................................................................................

(град/село, ж.к. ул., №, бл., вх., ап.)

с пломба № ............. (при запечатване на склад)/или лепенка с подписите на всички
членове на комисията и печат на ДА "ДРВВЗ"/ТД "ДР" - гр. ..................................... (при запечатване на друг обект, когато е приложимо)
По изготвения протокол за запечатване управителят, изпълнителният директор и/или
упълномощеният представител ................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на ...........................................................................................................................................................................................................................
(наименование, правна форма на проверявания субект)
направи следните искания, бележки и възражения:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
На основание чл. 57, ал. 3 ЗЗНН мярката за обезпечаване на доказателства може да се обжалва в 3-дневен срок пред председателя на агенцията.
Този протокол се изготви в три (два) еднообразни екземпляра, по един за:
- ДА "ДРВВЗ" - София;
- ТД "ДР" - гр.
.....................................................................................................................................................;
(не се попълва, ако проверката се извършва от служители на ЦУ на ДА "ДРВВЗ")
- .................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ИЗВЪРШИЛИ ЗАПЕЧАТВАНЕТО:
1. .................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ..............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
3. ..............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
Получих екземпляр от този протокол: ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(саморъчно изписани собствено, бащино и фамилно име)
Свидетел при отказ или невъзможност на управителя, изпълнителния директор и/или упълномощения представител да подпише протокола:
.................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: ......................................................, ЕГН ......................................................................................................................................................

(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

 
Дата: ......................
Подпис: ...................................


Приложение № 5 към чл. 45, ал. 2


 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ .............../................ г.
 
Днес, ....................................... 20... г. (в периода ..................................................),
(вписва се вярното)
на основание Заповед № ....................../.................... г.
(дата)
на..............................................................................................................................................................................................................................................
(длъжностно лице, издало заповедта)
комисия в състав:
Председател: ..................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .................................. в ........................................................................................................................................................................................

(сектор, отдел, дирекция)

при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА "ДРВВЗ")
и членове:
1. ..............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .................................. в ........................................................................................................................................................................................

(сектор, отдел, дирекция)

при ДА "ДРВВЗ";
2. ..............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .................................. в ........................................................................................................................................................................................

(сектор, отдел, дирекция)

при ДА "ДРВВЗ", определени за осъществяване на контролни функции по ЗЗНН със Заповед № ........./........... г. на председателя на ДА "ДРВВЗ", извърши проверка (по документи и/или на място)
(вписва се вярното)
в ..............................................................................................................................................................................................................................................
(място на извършване на проверката, вкл. точен адрес/местонахождение на проверяваното лице или на склада)
в присъствието на ............................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име и длъжност)
Предмет на проверката е изпълнение на задълженията по чл. ........, ал. ...... от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) от страна на
...............................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(идентификационни данни по Търговски регистър на проверяваното лице:
0 в случай че същият е физическо лице - трите имена , ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес;
0 в случай че същият е юридическо лице - фирма, правна форма, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление, обявление за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация;
0 в случай че същият е едноличен търговец - фирма, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление, обявление за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация;
0 в случай, когато проверяваното лице има повече от един законен представител, се вписва и начинът им на представляване;
0 в случай че същият е служител или вещо лице - постоянен и настоящ адрес , месторабота и длъжност)
представлявано от ............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия проверявания субект)
в присъствието на ............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН/ЛНЧ, № на пълномощно)
Проверката се извърши .........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(място и обхват на извършване на проверката)
Проверката установи следното: ................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
0 при проверка на задължено лице се описват - осъществени дейности през предходната календарна година (информация от АМ и/или НСИ и/или задълженото лице); констативен протокол от проверка за точността на информацията, предоставена по реда на чл. 4, ал. 2 ЗЗНН; заповедта на председателя за вписване на задълженото лице под № .... в регистъра на задължените лица; породено задължение (№ .../...... на разпореждане, №..../... г. на заповедта за изменение на разпореждането, №..../... г. на разрешението за замяна); дата на получаване на разпореждането и/или заповедта; определени нива на запаси за извънредни ситуации по вид и количество и под каква форма са създадени; описание на задълженията на дружеството, произтичащи от разпореждането и/или заповедта; описание на задълженията, възникнали в изпълнение на законовите разпоредби, предмет на проверката; подробно и точно описание на установеното при проверката;
0 при проверка на съхранител по отношение на съхраняваните запаси се посочват - заповедта на председателя/зам. председателя за вписване на съхранителя под № .... в регистъра на регистрираните по чл. 38 складове за съхраняване на запасите от нефт и нефтопродукти; описание на задълженията, породени от изпълнение на проверяваната законова разпоредба; подробно и точно описание на установеното при проверката; в случай на установяване на нарушение и/или нерегламентирано разпореждане със запасите се описват предприетите действия по запечатване на склада с цел обезпечаване на доказателства и точното определяне на фактическите наличности, извършено от независима организация, акредитирана за извършване на количествен и качествен стоков контрол; подробно и точно описание на използваните методи за измерване; опис на идентификационните (фабричните) номера на уредите, използвани за измерване; опис на документите, удостоверяващи метрологичния контрол на средствата за измерване, използвани при проверката, копия от които се прилагат; пълни идентификационни данни на лицата, съхраняващи запаси, чиито интереси са били засегнати от установеното нарушение;
0 независимо от вида на проверката се описват всички установени обстоятелства във връзка с предмета на проверката, включително и тези, свързани с други нарушения на ЗЗНН, като при необходимост горепосочените се допълват;
0 отразяване на информация за изискани обяснения в хода на проверката и коментар по тях.
При съставянето на този констативен протокол иззех следните документи и вещи, описани в протокол № ................./...................г.:
...............................................................................................................................................................................................................................................
(опис на иззетите документи и вещи и на кого са поверени за пазене, вписва се и точният адрес на структурата на ДА "ДРВВЗ", чиито служители са ги иззели, ако няма иззети документи и вещи, се изписва "няма")
При настоящата проверка бяха предприети действия по запечатване на......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
обективирани в протокол № .................../.............. г.
(ако не са предприети действия по запечатване, се изписва "няма")
Прилагам следните доказателства: ..........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(опис на приложените писмени доказателства, ако не се прилагат доказателства, се изписва "няма")
Предписания:
1. ..............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(предписанията следва да са ясни, конкретни и изпълними, като се определя разумен срок и отговорник за изпълнението им)
Срок: .............................. г.
Отговорник: ..............................
(име, фамилия и длъжност)
(ако не се дават предписания, вместо т. 1 се записва: "Не се издават задължителни предписания по чл. 56, ал. 1, т. 9 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти"; ако се дават предписания, като последно предписание се записва: "За удостоверяване изпълнението на дадените предписания отговорните длъжностни лица следва писмено да уведомят председателя на ДА "ДРВВЗ"/директора на ТД "ДР" - гр. ..............")
1. ....................................................................................................................................................
 
..........................................................................
(собствено и фамилно име на   (подпис)
председателя на комисията)    
2. ....................................................................................................................................................
 
..........................................................................
(собствено и фамилно име на   (подпис)
член на комисията)    
3. ....................................................................................................................................................
 
..........................................................................
(собствено и фамилно име на   (подпис)
член на комисията)    
4. ....................................................................................................................................................
 
..........................................................................
(собствено и фамилно име на   (подпис)
лицето, присъствало на про-    
верката от страна на прове-    
ряваното лице)    
5. ....................................................................................................................................................
 
..........................................................................
(собствено и фамилно име на   (подпис)
лицето, присъствало на про-    
верката от страна на прове-    
ряваното лице)    


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1


 
АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ
№ ........./.............. г.
 
Днес, ........................ г., подписаният ..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .................................. в ........................................................................................................................................................................................

(сектор, отдел, дирекция)

при ДА "ДРВВЗ" в присъствие на свидетелите:
1. .................................................., ЕГН: ..........,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .................................. в ........................................................................................................................................................................................

(сектор, отдел, дирекция)

при ДА "ДРВВЗ" на адрес ...................................................................................................................................................................................................................
(по месторабота)
2. .................................................., ЕГН: ..........,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .................................. в ........................................................................................................................................................................................

(сектор, отдел, дирекция)

при ДА "ДРВВЗ" на адрес ...................................................................................................................................................................................................................
(по месторабота)
определени за осъществяване на контролни функции по ЗЗНН със Заповед №......./..........г. на председателя на ДА "ДРВВЗ", присъствали при ................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се дали свидетелите са присъствали при установяване на нарушението, т.е. при съставянето на акта)
на основание чл. 58 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) във връзка с констативен протокол № ...................../ .......... г. съставих настоящия акт срещу
...............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на нарушителя)
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(идентификационни данни по търговски регистър на проверяваното лице:
0 в случай че същият е физическо лице - трите имена, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес;
0 в случай че същият е юридическо лице - фирма, правна форма, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление, обявление за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация;
0 в случай че същият е едноличен търговец - фирма, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление, обявление за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация;
0 в случай, когато проверяваното лице има повече от един законен представител, се вписва и начинът им на представляване;
0 в случай че същият е служител или вещо лице - постоянен и настоящ адрес, месторабота и длъжност)
представлявано от ............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия проверявания субект)
в присъствието на ............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН/ЛНЧ, № на пълномощно)
за това, че ..................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на нарушителя)
в качеството си на ............................................................................................................................................................................................................................
не е ...........................................................................................................................................................................................................................................
(кратко описание на неизпълнените задължения по ЗЗНН)
с което е нарушил ............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се законовата разпоредба, която е нарушена)
Нарушението е извършено в срок до/на/през периода ........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се дата/период и място на извършване на нарушението)
В изпълнение на Заповед № .............../.......... г. на ...............................................................................................................................................................................
(длъжност на служителя, издал заповедта)
на ..............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на нарушителя)
е извършена проверка по документи и/или на
място в .....................................................................................................................................................................................................................................
(място на извършване на проверката)
Предметът на проверката е изпълнение на задълженията по чл. ........, ал. ...... от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
За резултатите от проверката е изготвен констативен протокол № ............/........... г. ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
0 при проверка на задължено лице се описват - осъществени дейности през предходната календарна година (информация от АМ и/или НСИ и/или задълженото лице); констативен протокол от проверка за точността на информацията, предоставена по реда на чл. 4, ал. 2 ЗЗНН; заповедта на председателя за вписване на задълженото лице под № .... в регистъра на задължените лица; породено задължение (№ .../...... на разпореждане, №..../... г. на заповедта за изменение на разпореждането, №..../... г. на разрешението за замяна); дата на получаване на разпореждането и/или заповедта; определени нива на запаси за извънредни ситуации по вид и количество и под каква форма са създадени; описание на задълженията на дружеството, произтичащи от разпореждането и/или заповедта; описание на задълженията, възникнали в изпълнение на законовите разпоредби, предмет на проверката; подробно и точно описание на установеното при проверката;
0 при проверка на съхранител по отношение на съхраняваните запаси се посочват - заповедта на председателя/зам.-председателя за вписване на съхранителя под № .... в регистъра на регистрираните по чл. 38 складове за съхраняване на запасите от нефт и нефтопродукти; описание на задълженията, породени от изпълнение на проверяваната законова разпоредба; подробно и точно описание на установеното при проверката; в случай на установяване на нарушение и/или нерегламентирано разпореждане със запасите се описват предприетите действия по запечатване на склада с цел обезпечаване на доказателства и точното определяне на фактическите наличности, извършено от независима организация, акредитирана за извършване на количествен и качествен стоков контрол; подробно и точно описание на използваните методи за измерване; опис на идентификационните (фабричните) номера на уредите, използвани за измерване; опис на документите, удостоверяващи метрологичния контрол на средствата за измерване, използвани при проверката, копия от които се прилагат; пълни идентификационни данни на лицата, съхраняващи запаси, чиито интереси са били засегнати от установеното нарушение;
0 независимо от вида на проверката се описват всички установени обстоятелства във връзка с предмета на проверката, включително и тези, свързани с други нарушения на ЗЗНН, като при необходимост горепосочените се допълват;
0 отразяване на информация за изискани обяснения в хода на проверката и коментар по тях.
с което е нарушил следните законови разпоредби:
..............................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се законовата разпоредба, която е нарушена)
0 чл. 4, ал. 1 ЗЗНН; чл. 4, ал. 2 ЗЗНН; чл. 9, ал. 4 ЗЗНН; чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1 ЗЗНН; чл. 17, ал. 1 и 2 ЗЗНН; чл. 18, ал. 1 и 5 ЗЗНН; чл. 21, ал. 9 ЗЗНН; чл. 24, ал. 2, т. 3 и ал. 3 ЗЗНН; чл. 24, ал. 4 и 6 ЗЗНН; чл. 30, ал. 1 и 2 ЗЗНН; чл. 33, ал. 1 и 2 ЗЗНН; чл. 34 ЗЗНН; чл. 35, ал. 1 ЗЗНН; чл. 35, ал. 7 и 11 ЗЗНН; чл. 35, ал. 9 ЗЗНН; чл. 35, ал. 12 ЗЗНН; чл. 36, ал. 1 - 4 ЗЗНН; чл. 36, ал. 5 ЗЗНН; чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗНН; чл. 37, ал. 3 ЗЗНН; чл. 38, ал. 7 ЗЗНН; чл. 39, ал. 3 ЗЗНН; чл. 43, т. 1 ЗЗНН; чл. 51, ал. 2, т. 1 ЗЗНН.
От нарушението са претърпени имуществени вреди ..............................................................................................................................................................................................
(имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, единен граждански номер/личен номер на чужденец, ако няма имуществени вреди, се изписва: "няма")
При изготвянето на констативен протокол № .........../...... г. иззех следните документи и вещи, описани в протокол № .............../ .......... г.
за изземване с опис на документи и други носители на информация:
..............................................................................................................................................................................................................................................
(опис на иззетите документи и вещи и на кого са поверени за пазене, вписва се и точният адрес на структурата на ДА "ДРВВЗ", чиито служители са ги иззели, ако няма иззети документи и вещи, се изписва "няма")
При настоящата проверка бяха предприети действия по запечатване на .........., обективирани в протокол № .............../.................. г. за запечатване.
(ако не са предприети действия по запечатване, се изписва "няма")
Прилагам следните доказателства: ..........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(опис на приложените писмени доказателства, ако не се прилагат доказателства, се изписва "няма")
Този акт се състави в два еднообразни екземпляра в присъствието/отсъствието (остава вярното) на представителя ..........
..............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия нарушителя)
на нарушителя ..................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, правна форма, ЕИК на нарушителя)
на основание чл. 40, ал. 1/2 от Закона за административните нарушения и наказания.

(остава вярното)

Нарушителят е уведомен за правото си да направи писмени възражения по акта в тридневен срок от подписването му и се задължава при промяна на седалището и адреса си на управление да уведоми незабавно председателя на ДА "ДРВВЗ".
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Дата на подписване на акта от нарушителя:
............................. г.
АКТОСЪСТАВИТЕЛ:   НАРУШИТЕЛ:
........................................   ..........................
СВИДЕТЕЛИ:  
 
1. ............................................................................................................................................................................
  (име, фамилия и подпис)
 
2. ............................................................................................................................................................................
  (име, фамилия и подпис)
СЛУЖИТЕЛ, ВРЪЧИЛ АКТА:
..............................................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, дата и подпис)
Свидетел при отказ на нарушителя да подпише акта:
..............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: .........................................................................., ЕГН: ...........................................................................................................................................

(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

   
Дата: .............. Подпис: ..............
   
Актът е връчен при условията на чл. 59, ал. 5, изречение второ от ЗЗНН поради неявяване на нарушителя .............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(три имена и длъжност на лицето от общинската администрация)
адрес: ........................................................., ЕГН: ..............................................................................................................................................................................................

(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

   
Дата: .............. Подпис: ..............
   
РАЗПИСКА
Днес, ..................... г., подписаният ............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................., ЕГН: ...............................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на .......................................................................................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на .........................................................................................................................................................................................................................................................................
(фирма)
удостоверявам, че се запознах със съдържанието на този акт и получих екземпляр от него. Уведомен съм за правото да направя писмени възражения по акта в тридневен срок от подписването му и се задължавам при промяна на седалището и адреса на нарушителя да уведомя незабавно председателя на ДА "ДРВВЗ".
   
Дата: .............. Подпис: ..............
   
Свидетел при отказ на нарушителя да получи акта, чрез попълване на разписка:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: ........................................................................., ЕГН: ............................................................................................................................................................................

(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

   
Дата: .............. Подпис: ..............
   


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума