навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 05.08.2014 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.64 от 5 Август 2014г., доп. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.26 от 23 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 21 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) специфичните изисквания за възраст, образование, физическа годност и психологична пригодност за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (МВР) на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) условията и редът за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР.

Чл. 2. (1) Назначаването на държавна служба в МВР се предхожда от конкурс, обявен със заповед на министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Конкурсите се организират и провеждат за заемане на длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, или за заемане на длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Глава втора.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА


Чл. 3. (1) Специфичните изисквания към кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР са:
1. да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса - само за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка;
2. да притежават:
а) висше образование с минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование, определена в щатовете на съответните структури - за изпълнителски длъжности и за длъжности, по-високи от изпълнителски;
б) средно образование - за младши изпълнителски длъжности;
3. да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираните методики за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложения № 1 и 2) - само за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка;
4. да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 3).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) Специфичното изискване за възраст по ал. 1, т. 1 не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР.
(3) Специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 1) се прилага за кандидатите за държавна служба във:
1. Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) - за длъжности по направление на дейност специални операции;
2. специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Специфичните изисквания за физическа годност по ал. 1, т. 3 не се прилагат за кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР на длъжности, определени за заемане от разследващи полицаи.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) (1) Резултатите на кандидат, преминал елиминаторния праг от изследването на физическата годност по специализираната методика (приложение № 2) в една конкурсна процедура, са валидни за период 3 месеца и по негово искане могат да се ползват в други конкурси за назначаване на длъжности за държавни служители от съответния вид органи - полицейски или по пожарна безопасност и защита на населението.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Заключенията "покрива минималните изисквания за длъжността" и "покрива основните изисквания за длъжността" от психологичното изследване в една конкурсна процедура са валидни за период 12 месеца и по искане на кандидата могат да се ползват в други конкурси за назначаване на длъжност от същия вид по чл. 143 ЗМВР и същата основна дейност по чл. 6 ЗМВР или дейности по чл. 142, ал. 3 ЗМВР.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Заключението "не покрива минималните изисквания за длъжността" от психологичното изследване в една конкурсна процедура е валидно за период 6 месеца, през който кандидатът не може да участва в други конкурси за назначаване на длъжност от същия вид по чл. 143 ЗМВР и същата основна дейност по чл. 6 ЗМВР или дейности по чл. 142, ал. 3 ЗМВР.
(4) Сроковете по ал. 1 - 3 текат от датата на явяване на съответното изследване.
(5) Резултатите и заключенията от изследванията по ал. 1 и 2 могат да се ползват, ако валидността им не е изтекла към крайната дата за подаване на документи за участие в следващия конкурс.
(6) Ограничението по ал. 3 се прилага, ако шестмесечният срок не е изтекъл към крайната дата за подаване на документи за участие в следващия конкурс.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА

Раздел I.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР


Чл. 4. (1) Обявяването на конкурс за назначаване на държавна служба се предхожда от проучване на потребностите от човешки ресурси на структурите по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(2) Структурите по чл. 37 ЗМВР анализират потребностите от човешки ресурси въз основа на оперативната обстановка и политиката за управление на човешките ресурси и изпращат мотивирани предложения до министъра на вътрешните работи чрез дирекция "Човешки ресурси" - МВР, относно наличния брой вакантни длъжности, за които да бъде обявен конкурс.
(3) Дирекция "Човешки ресурси" - МВР, обобщава предложенията по ал. 2 и представя на министъра на вътрешните работи или оправомощеното от него лице проект на заповед за обявяване на конкурс.
Чл. 5. (1) В заповедта за обявяване на конкурс се определят:
1. видът на конкурса - конкурс за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, или конкурс за длъжности, за които не се изисква такава подготовка;
2. вакантните длъжности, разпределени по видове и направление на дейност в структурите;
3. условията за участие в конкурса, както и изискванията по чл. 155, ал. 1 ЗМВР към кандидатите;
4. необходимите документи за участие в конкурса и срокът за подаването им;
5. звената "Човешки ресурси", в които се подават документите за участие в конкурса;
6. конкурсните етапи и срокът за провеждане на конкурса;
7. съставът на конкурсната комисия и технически секретар(и);
8. членовете на конкурсната комисия - ръководители на експертни групи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) В заповедта за обявяване на конкурс се включват и нормативите за проверка на физическата годност, когато конкурсът е за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, с изключение на длъжностите по чл. 3, ал. 4.
(3) Когато в длъжностната характеристика за съответната длъжност са определени и други изисквания за постъпване на държавна служба съгласно чл. 155, ал. 2 ЗМВР, те се включват в заповедта за обявяване на конкурс.
(4) При необходимост от установяване нивото на специфични знания и/или умения за изпълнение на длъжността със заповедта за обявяване на конкурса се определя провеждането на изпит с допуснатите до участие кандидати. В заповедта се определят тематика, начин на провеждане, оценяване и елиминаторен праг.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г.) Със заповедта за обявяване на конкурса за назначаване на държавна служба в МВР от вакантните длъжности за съответната структура могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс за служители на МВР по чл. 142, ал. 1, т. 2 и 3 ЗМВР.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г.) От вакантните длъжности за Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс с доброволци по смисъла на чл. 40 от Закона за защита от бедствия, които са регистрирани като такива не по-малко от две години, завършили са първоначално обучение и членството им в доброволните формирования не е прекратено към датата на обявяване на конкурса.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Конкурс за постъпване на държавна служба в специализираното структурно звено в МВР за осъществяване на дейност по осигуряване и прилагане на разследване чрез служител под прикритие, както и за служители на прикритие се обявява и провежда при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Условията и редът за провеждане на конкурса по ал. 1, специфичните изисквания по чл. 155, ал. 1, т. 4 ЗМВР, етапите на конкурсната процедура, тяхното съдържание - начини на изследване, методика за оценяване и елиминаторен праг, както и съставът на конкурсната комисия се определят в заповедта за обявяване на конкурса.

Чл. 6. Обявлението за конкурса се публикува съгласно чл. 156, ал. 6 ЗМВР.

Раздел II.
Конкурсна комисия


Чл. 7. (1) Съставът на конкурсната комисия включва председател, заместник-председател и членове.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) Председател и заместник-председател на конкурсната комисия могат да бъдат само държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР, които заемат ръководна или по-висока длъжност.
(3) В състава на конкурсната комисия се включват служители от:
1. структурата, за която е обявен конкурсът;
2. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) дирекция "Човешки ресурси" - МВР, или звената "Човешки ресурси" на съответната структура, за която е обявен конкурсът, или на друга структура на МВР;
3. Института по психология - МВР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) В състава на конкурсната комисия за разследващи полицаи се включват и:
1. началник на отдел/сектор по направление на дейност разследване на престъпления и/или главен разследващ полицай от съответната главна или областна дирекция на МВР;
2. началник на отдел по направление на дейност разследване на престъпления и/или главен разследващ полицай от Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) - за конкурси в областните дирекции на МВР.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Когато конкурсът включва етап "Изследване на физическата годност" по специализираната методика (приложение № 2), в състава на конкурсната комисия се включват и служители от Центъра за бойна подготовка и спорт (ЦБПС) при Академията на МВР, квалифицирани специалисти в областта на физическата култура и спорта.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) При провеждане на етапите на конкурса комисията се подпомага от експертни групи от:
1. специалисти в областта на психологията - служители на Института по психология - МВР;
2. специалисти в областта на физическата култура и спорта от ЦБПС при Академията на МВР - за изследване на физическата годност по специализираната методика (приложение № 2);
3. началници на отдел/сектор по направление на дейност разследване на престъпления и/или главни разследващи полицаи от главна дирекция на МВР - в конкурси за разследващи полицаи в съответната главна дирекция;
4. началник на отдел по направление на дейност разследване на престъпления и/или главни разследващи полицаи от ГДНП - в конкурси за разследващи полицаи в областните дирекции на МВР.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) При необходимост от провеждане на изпити по чл. 3, ал. 3 и/или чл. 5, ал. 4 конкурсната комисия може да привлича специалисти от други структури на МВР и/или от други ведомства и учреждения съгласувано със съответните ръководители.
(8) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) По преценка на органа, който обявява конкурса:
1. в състава на комисията могат да се включват и служители от:
а) дирекция "Вътрешна сигурност" - МВР;
б) други структури/звена със същото направление на дейност като конкурсната длъжност;
2. служители от дирекции "Човешки ресурси" - МВР, и "Вътрешна сигурност" - МВР, могат да присъстват при провеждането на етап "Заключително интервю", извън случаите по т. 1, буква "а".
3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.)
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Организационно-техническото обезпечаване на конкурсната процедура се осигурява от технически секретар(и).


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) Председателят, заместник-председателят, членовете и техническият(те) секретар(и) на конкурсната комисия са длъжни писмено да уведомят органа, обявил конкурса, ако някой от допуснатите до участие кандидати е свързано с тях лице по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. В този случай органът, обявил конкурса, издава заповед за промяна на състава на комисията.

Чл. 8. (1) Заседанията на конкурсната комисия са редовни при присъствие на не по-малко от 2/3 от състава и.
(2) Конкурсната комисия взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, като при равенство на гласовете председателстващият има право на решаващ глас.
(3) За заседанията на конкурсната комисия се води протокол, в който се отразяват дневният ред и взетите решения. Протоколът се изготвя от техническия(те) секретар(и) и се подписва от присъстващите членове.


Чл. 9. Конкурсната комисия:
1. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса;
2. обявява на общодостъпно място списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, като посочва основанията за недопускането им;
3. определя местата и графиците за провеждане на етапите от конкурса, както и на изпити по чл. 3, ал. 3 и/или чл. 5, ал. 4;
4. обявява резултатите от всеки етап, извършва класиране и допуска до следващия етап на конкурса класираните кандидати;
5. класира по бал кандидатите, успешно преминали всички етапи на конкурса, обявява крайното класиране и определя резерв от кандидати по чл. 28, ал. 4;
6. разпределя спечелилите конкурса кандидати по реда на класирането.


Чл. 10. (1) Председателят на конкурсната комисия:
1. организира, ръководи и контролира цялостната и дейност;
2. свиква и води заседанията на комисията.
(2) Заместник-председателят на конкурсната комисия изпълнява функциите по ал. 1 при отсъствие на председателя.


Чл. 11. Членовете на конкурсната комисия, определени за ръководители на експертни групи:
1. (нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) проверяват валидността на резултати и заключения по чл. 3а и чл. 22а, ал. 5 от изследвания при предходни конкурси;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) организират и ръководят провеждането на съответния конкурсен етап чрез прилагане на специализираните методики при изследване на физическата годност, психологично изследване и изследване на професионалните знания и практически умения на кандидатите за разследващи полицаи;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) докладват пред комисията за дейността на експертната група и резултатите от конкурсния етап.


Чл. 12. Специалистите в експертните групи:
1. подпомагат дейността на конкурсната комисия при провеждане на конкурсната процедура;
2. извършват изследвания на кандидатите и измерване на техните постижения;
3. по покана на председателя присъстват на заседанията на комисията без право на глас.

Раздел III.
Подаване на документи и допускане до участие в конкурса


Чл. 13. (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) лична карта;
2. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) нотариално заверено копие на диплома за завършено средно или висше образование (при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование; при издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация);
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) декларация, че кандидатът:
а) има само българско гражданство;
б) не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
в) не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси - в случаите по чл. 3а, ал. 1 и 2 и чл. 22а, ал. 5;
5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение "годен" - в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 66 от 2014 г.);
6. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.)
7. документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) - ако е необходимо за заемане на длъжността;
8. други документи съобразно обявените изисквания на конкурса.
(2) При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.
(3) Не се приемат документи, подадени след определения срок.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) В анкетната карта кандидатите посочват и наличието на обстоятелство по чл. 3а, ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Кандидатът може да заяви, че желае документът по ал. 1, т. 2 да бъде представен и в друг конкурс за назначаване на държавна служба в МВР.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Звеното "Човешки ресурси" изисква от съответната структура на МВР заверени копия от документите по ал. 1, т. 2 и 5.

Чл. 14. В заявлението по чл. 13, ал. 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в един конкурс се допуска участие само за една длъжност.


Чл. 15. (1) Звената "Човешки ресурси", в които се подават документите за участие в конкурса:
1. предоставят на кандидата образци на заявление, анкетна карта и документи по чл. 13, ал. 1, т. 3, 6 и 7;
2. приемат, проверяват редовността и регистрират документите по чл. 13, ал. 1, след което ги комплектуват и съхраняват в дело на кандидата;
3. издават писмо-направление за изпращане на кандидата за медицинско освидетелстване;
3а. (нова - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) извършват служебна справка в Националния център за информация и документация относно признаването на висше образование - при издадена диплома от чуждестранно висше училище;
4. откриват процедура за проучване на кандидата;
5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) изпращат обобщена справка за набраните кандидати съгласно приложение № 5 до:
а) Института по психология - МВР, и ЦБПС при Академията на МВР - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а от изследвания при предходни конкурси;
б) дирекция "Човешки ресурси" - МВР;
в) (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) Главна дирекция "Национална полиция" - при конкурси за разследващи полицаи в областните дирекции на МВР;
6. извършват изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки в информационните фондове на МВР и по местоживеене и предоставят информацията на конкурсната комисия преди началото на етапа "Заключително интервю";
7. представят на комисията делата по т. 2;
8. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) приключват делата по т. 2 при прекратяване на конкурсната процедура за съответния кандидат, като по негово искане му връщат документа по чл. 13, ал. 1, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Обобщената справка по ал. 1, т. 5 включва: номер на заявление; имена и единен граждански номер на кандидата; длъжност, за която кандидатства; информация за комплектността на подадените документи; наличие на искане по чл. 13, ал. 1, т. 4 и заключение от медицинското освидетелстване.

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатът се явява пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.
(2) В същия срок експертната лекарска комисия изпраща по служебен път до звеното "Човешки ресурси" по чл. 15, ал. 1 медицинското свидетелство на кандидата.


Чл. 17. (1) Конкурсната комисия допуска до участие в конкурс за назначаване на държавна служба в МВР кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват по реда на чл. 157, ал. 2 ЗМВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Кандидатите за държавна служба в МВР могат да обжалват недопускането си до участие в конкурса в сроковете и по реда, определени в чл. 157, ал. 3 ЗМВР. Дирекция "Човешки ресурси" - МВР, изготвя становище по жалбата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Министърът на вътрешните работи се произнася в 14-дневен срок с решение. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.

Раздел IV.
Етапи на конкурса


Чл. 18. (1) Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност;
2. психологично изследване;
2а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи;
3. заключително интервю.
(2) Когато в заповедта за обявяване на конкурса е определено провеждането на изпит по чл. 5, ал. 4, до етапите по ал. 1 се допускат кандидатите, преминали елиминаторния праг.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Кандидатите за заемане на длъжности по чл. 3, ал. 4 и длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, не преминават етапа "Изследване на физическата годност".
(4) Етапите "Психологично изследване" и "Заключително интервю" се провеждат с кандидатите за държавна служба в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) - за длъжности по направление на дейност специални операции, както и в специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР, след успешно положен изпит за установяване на физическа годност по специализираната методика (приложение № 1).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализираните методики (приложения № 1 - 4 и 6).
(6) Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Прилагането на специализираните методики (приложения № 1 - 4 и 6) включва дейности за:
1. изследване на кандидатите или измерване на техните постижения;
2. оценяване на резултатите от изследването или измерване по точкова система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) Точковите системи за оценка на резултатите от всеки конкурсен етап са с равни максимални нива.


Чл. 20. След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Конкурсната комисия отстранява кандидатите и прекратява участието им в конкурса, когато:
1. са нарушили реда или възпрепятствали провеждането на етап от конкурса;
2. по време на провеждане на етап "Психологично изследване" се установи наличието на обстоятелство по чл. 3а, ал. 3.
(2) За установяване на обстоятелствата по ал. 1 ръководителят на експертната група изготвя констативен протокол, който се предоставя на председателя на конкурсната комисия.


Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) На етапа "Изследване на физическата годност" се оценява и установява физическата годност на кандидата за назначаване на държавна служба в МВР по специализираната методика (приложение № 2). Етапът се провежда в гр. София на Спортен комплекс "Раковски".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Кандидатът се явява по график пред експертната група за оценка на физическата годност.
(3) Експертната група оценява физическата годност на кандидата и вписва резултатите в протокол по образец, определен в специализираната методика (приложение № 2).
(4) Ръководителят на експертната група за оценка на физическата годност представя резултатите пред конкурсната комисия.
(5) Комисията обявява резултатите от етапа "Изследване на физическата годност" и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) (1) На етап "Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи" се изследват професионалните знания и практически умения в областта на наказателното право, наказателния процес и криминалистиката по специализираната методика (приложение № 6).
(2) Етапът се провежда от съответната експертна група по чл. 7, ал. 6, т. 3 или 4.
(3) Ръководителят на експертната група представя резултатите пред конкурсната комисия.
(4) Комисията обявява резултатите от етапа "Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи" и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг.
(5) Резултатите от етапа на кандидат, преминал елиминаторните прагове на двете части от изследването по специализираната методика (приложение № 6), са валидни за период 12 месеца и по негово искане могат да се ползват в други конкурси за назначаване на длъжности за разследващи полицаи във:
1. съответната главна дирекция - когато изпитът е проведен от експертна група по чл. 7, ал. 6, т. 3;
2. областните дирекции на МВР - когато изпитът е проведен от експертна група по чл. 7, ал. 6, т. 4.
(6) Срокът по ал. 5 тече от датата на явяване на изпита.
(7) Резултати от части на етап, проведени от експертна група по чл. 7, ал. 6, т. 4, се ползват в конкурсни процедури за разследващи полицаи в различни областни дирекции на МВР, за които кандидатът участва едновременно, когато датите за провеждане на частите на етапа са едни и същи.


Чл. 23. (1) На етап "Психологично изследване" кандидатите се явяват на психологично изследване за диагностициране на актуалното им психично състояние, изготвяне на психологичен профил и оценяване степента на съответствие (съвместимост) на профила спрямо професионалните и длъжностните изисквания.
(2) Психологичното изследване се организира и провежда по специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 3).


Чл. 24. (1) Психологичното изследване се провежда в две части:
1. тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
2. психодиагностично интервю.
(2) Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по ал. 1, т. 1, се явяват на психодиагностично интервю.
(3) Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по ал. 1, т. 1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.


Чл. 25. (1) Експертната група за психологично изследване:
1. провежда изследвания на кандидатите;
2. обобщава резултатите в протоколи по образец, определен в специализираната методика (приложение № 3).
(2) Ръководителят на експертната група представя резултатите пред конкурсната комисия.


Чл. 26. (1) Комисията обявява резултатите, класира по бал кандидатите, преминали елиминаторния праг, и ги допуска до участие в следващия конкурсен етап.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Балът се образува като математически сбор от оценката от етапа "Изследване на физическата годност" и оценката от етапа "Психологично изследване". В конкурсите за разследващи полицаи балът се образува като математически сбор от етапа "Централизиран изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи" и оценката от етапа "Психологично изследване".
(3) Броят на допуснатите до следващия конкурсен етап кандидати е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по коефициент 2.


Чл. 27. (1) На етапа "Заключително интервю" кандидатът се явява по график пред конкурсната комисия за оценка на професионалната мотивация и професионалните познания, способности и умения.
(2) Заключителното интервю се организира и провежда по специализираната методика за провеждане на заключително интервю с кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 4), в която се определя елиминаторен праг.
(3) Членовете на конкурсната комисия отразяват резултатите на кандидата в карта за оценка по образец, определен в специализираната методика (приложение № 4), като вписват мотивите си за оценяването по всяка една от областите.
(4) Кандидатите, които не са преминали елиминаторния праг на етапа "Заключително интервю", отпадат от участие в конкурса.


Чл. 28. (1) Конкурсната комисия обявява резултатите от етапа "Заключително интервю" и извършва крайно класиране по бал на кандидатите, преминали елиминаторния праг.
(2) Балът се образува като математически сбор от бала по чл. 26, ал. 2 и оценката на резултатите от етапа "Заключително интервю".
(3) Конкурсната процедура приключва с обявяване на крайно класиране.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) При крайното класиране се формира резерв от кандидати, който включва класираните по бал след последното място. Резервът от кандидати може да се използва от ръководителя на структурата по чл. 37 ЗМВР, за която е обявен конкурсът, при незаемане на длъжност от класиран кандидат, включително и като стажант.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) В едногодишен срок от приключване на конкурсната процедура кандидатите от резерва по реда на класирането им могат да бъдат назначавани в същата структура по чл. 37 ЗМВР на длъжности, за които са определени като резерв.


Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29, изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Кандидатите за държавна служба в МВР могат да обжалват крайното класиране в сроковете и по реда на чл. 157, ал. 5 ЗМВР. Дирекция "Човешки ресурси" - МВР, изготвя становище по жалбата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Министърът на вътрешните работи се произнася в 14-дневен срок с решение. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.

Раздел V.
Разпределяне на кандидатите


Чл. 30. (1) Кандидатът се явява пред конкурсната комисия по график по реда на крайното класиране и избира конкретна длъжност в структурата, за която е класиран.
(2) Изборът е окончателен и за резултатите от него се съставя протокол, който се подписва от кандидата и от комисията.
(3) Процедурата по разпределяне на кандидатите по структури приключва след изчерпването на всички длъжности, обявени за съответния конкурс, или разпределянето на всички класирани кандидати.
(4) По реда на ал. 1 на останалите незаети длъжности може да се разпределят кандидатите от резерва по чл. 28, ал. 4.

Глава четвърта.
НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) (1) В 20-дневен срок от обявяване на крайното класиране спечелилите конкурса кандидати подават заявление за назначаване на държавна служба, към което прилагат удостоверяващи документи, че не са привлечени като обвиняеми и не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Служебното установяване на обстоятелствата по чл. 155, ал. 1, т. 2 ЗМВР се извършва от съответното звено "Човешки ресурси".

Чл. 31. (1) Спечелилите конкурса кандидати за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават от съответния орган по чл. 158 или чл. 159, ал. 1 ЗМВР за стажанти за периода на обучението за сметка на вакантни щатни длъжности от щатовете на структурите, за които е обявен конкурсът, и се изпращат на курс за първоначално професионално обучение. При назначаването им те подават необходимия набор от документи за проучване за надеждност по ЗЗКИ и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, ако е необходимо за заемане на длъжността.
(2) Успешно завършилите курса за първоначално професионално обучение стажанти по ал. 1 се назначават на длъжности в МВР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Спечелилите конкурса кандидати, които притежават изискващата се задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават на длъжности в МВР.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Спечелилите конкурса кандидати за длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават от съответния орган по чл. 158 или чл. 159, ал. 1 ЗМВР на длъжности в МВР.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) В случаите по ал. 1 - 4, при които орган по назначаване е министърът на вътрешните работи, се изготвя предложение от ръководителя на структурата, за която е обявен конкурсът. Към предложението се прилага протоколът по чл. 30, ал. 2.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Проучването за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на стажантите приключва до първия практически модул от базовия етап на първоначалното професионално обучение.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Назначаването в случаите по ал. 3 и 4 се извършва след издаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) Предложенията и заповедите за назначаване по чл. 31, ал. 1, 3 и 4 се изготвят и издават след изтичане на срока за обжалване на крайното класиране, а при подадена жалба - след произнасяне на министъра на вътрешните работи.


Чл. 32. (1) При отказ да положат клетва по чл. 146, ал. 1 ЗМВР назначените държавни служители не встъпват в длъжност, а издадената заповед се отменя.
(2) Заповедта за назначаване се отменя и при отказ на държавните служители да подпишат декларациите по чл. 160, ал. 1 ЗМВР.

Глава пета.
НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС


Чл. 33. (1) Курсантите, завършили висшето си образование в Академията на МВР в редовна форма на обучение, се разпределят централизирано от комисия, определена със заповед на главния секретар на МВР по предложение на директора на дирекция "Човешки ресурси" - МВР.
(2) Централизираното разпределение се извършва според резултатите от обучението и вакантните длъжности от щатовете на структурите на МВР.
(3) Съставът на комисията включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) председател - служител на МВР по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР, заемащ ръководна или по-висока длъжност;
2. членове - служители от:
а) Академията на МВР;
б) дирекция "Човешки ресурси" - МВР;
в) други структури на МВР.
(4) Ректорът на Академията на МВР предоставя на комисията списък на завършилите висшето си образование курсанти, класирани в низходящ ред по резултатите от обучението им.
(5) Директорът на дирекция "Човешки ресурси" - МВР, предоставя на комисията списък на вакантните длъжности от щата на структурите на МВР, за които е извършен приемът в Академията на МВР.
(6) Курсантите се явяват пред комисията по реда на класирането по резултатите от обучението им и избират длъжност за назначаване на държавна служба в МВР.
(7) Изборът е окончателен и за резултатите от него се съставя протокол, който се подписва от курсантите и от комисията.
(8) По предложение на директора на дирекция "Човешки ресурси" - МВР, министърът на вътрешните работи назначава на длъжности курсантите, завършили Академията на МВР.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) (1) Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР не се провежда за дипломираните курсанти от висши военни училища, обучавани за нуждите на МВР, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.
(2) Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР не се провежда за лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.
(3) Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР без провеждане на конкурс, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
(4) За назначаването по ал. 1 - 3 кандидатът подава заявление в звеното "Човешки ресурси" на структурата по чл. 37 ЗМВР, за която кандидатства, адресирано до органа по назначаване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) Към заявлението кандидатът представя документите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, т. 3, буква "а" и т. 6 - 8 и по чл. 30а, ал. 1, а при необходимост - и други документи съобразно изискванията за заемане на длъжността. При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.
(6) Звеното "Човешки ресурси" по ал. 4:
1. предоставя на кандидата образци на заявление, анкетна карта и документи по чл. 13, ал. 1, т. 3, буква "а", т. 6 и 7;
2. приема, проверява редовността и регистрира документите по ал. 5, след което ги комплектува и съхранява в дело на кандидата;
3. извършва изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки в информационните фондове на МВР и по местоживеене;
4. издава писма-направления за изпращане на кандидата за медицинско освидетелстване и за психологично изследване, а когато за длъжността се изисква задължителна първоначална професионална подготовка - и за изследване на физическата годност;
4а. (нова - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) извършва действията по чл. 15, ал. 1, т. 3а и чл. 30а, ал. 2;
5. приключва делата по т. 2 при прекратяване на процедурата по назначаване.
(7) Медицинското свидетелство, картата за оценка на физическата годност и психологичното заключение се изпращат по служебен ред на звеното "Човешки ресурси" към структурата по чл. 37 ЗМВР, за която се кандидатства.
(8) Назначаването по ал. 2 се извършва след сключване на писмено споразумение между служителя и органите по назначаване на двете администрации. Ръководителят на структурата по чл. 37 ЗМВР, за която лицето кандидатства, изпраща предложение до министъра на вътрешните работи чрез дирекция "Човешки ресурси".
(9) Ръководителят на структурата по чл. 37 ЗМВР назначава на младши изпълнителска длъжност кандидата, отговарящ на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.
(10) По предложение на ръководителя на структурата по чл. 37 ЗМВР министърът на вътрешните работи назначава на изпълнителска или по-висока длъжност кандидата, отговарящ на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР. Предложението с приложените към него документи, удостоверяващи съответствието с изискванията за заемане на длъжността, се изпращат чрез директора на дирекция "Човешки ресурси" - МВР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. В щатовете на структурите на МВР се определят длъжностите, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.)

§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) Допускането до участие в конкурса, резултатите от отделните етапи и крайното класиране се обявяват на подходящи общодостъпни места в съответната структура и в електронната страница на дирекция "Човешки ресурси" - МВР, в интернет и интранет. При обявяването се спазват изискванията на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).


§ 4. Кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР на академични длъжности, успешно преминали конкурсните етапи по заповедта за обявяване на конкурса, продължават участието си в конкурсната процедура по Закона за развитието на академичния състав в Република България.


§ 5. (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) При назначаване на длъжности в МВР, изброени в чл. 3, ал. 1, т. 7 и 14 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, задължително се извършва предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от същия закон.


§ 6. След назначаването на държавна служба цялата документация за кандидата се съхранява в личното кадрово дело.


§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2018 г., в сила от 21.09.2018 г.) Делата на кандидатите, които не са назначени на държавна служба, се съхраняват три години след приключване на конкурсната процедура.

§ 7. Всички дейности по тази наредба се регистрират в автоматизирана информационна система за управление на човешките ресурси в МВР. До въвеждането в експлоатация на системата дейностите по наредбата се регистрират по действащия ред във вид, позволяващ електронна обработка.


§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)

Заключителни разпоредби


§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 155, ал. 1, т. 4 и чл. 156, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 9. С тази наредба се отменя Наредба № Iз-1809 от 2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 73 от 2012 г.).


§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 08.05.2015 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2016 Г.)

§ 14. Етапът "Изследване на физическата годност" по специализираната методика (приложение № 2), насрочен по неприключени до влизането в сила на тази наредба конкурси, се провежда по досегашния ред.

§ 15. (1) Разпоредбата на чл. 3а, ал. 1 се прилага за изследвания, извършени след влизането в сила на тази наредба, с изключение на тези по § 14.
(2) Разпоредбата на чл. 3а, ал. 2 се прилага за изследвания, извършени до и след влизането в сила на тази наредба.
(3) Разпоредбата на чл. 3а, ал. 3 се прилага за изследвания, извършени след влизането в сила на тази наредба.

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2017 Г.)

§ 17. Неприключените до влизането в сила на тази наредба конкурси се довършват по досегашния ред. Спечелилите кандидати за длъжности, определени за заемане от разследващи полицаи, се назначават по реда на чл. 31, ал. 4 - 7.

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Преходни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2018 Г.)

§ 8. Неприключените конкурси за заемане на длъжности за разследващи полицаи, обявени до влизане в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2018 Г.)

§ 3. Обявените и неприключили до влизането в сила на тази наредба конкурси за назначаване на държавна служба се довършват по досегашния ред.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 04.06.2019 Г.)

§ 11. Започналите и неприключили до влизането на наредбата в сила конкурсни процедури за назначаване на длъжности за разследващи полицаи се довършват по досегашния ред.

§ 12. Разпоредбата на чл. 22а, ал. 5 се прилага за изследвания на професионалните знания на кандидатите за разследващи полицаи, извършени след влизането в сила на тази наредба.

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 и ал. 3

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА

за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в СОБТ - за длъжности по направление на дейност специални операции, и в специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР


1. Физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в СОБТ - за длъжности по направление на дейност специални операции, и в специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР се установява чрез полагане на изпит.
2. Изпитът се провежда в две части, като кандидатите се оценяват с оценка "изпълнил" или "неизпълнил":
2.1. първа част - изпълнение на тест или тестове за демонстриране на приложни спортни умения;
2.2. втора част - изпълнение на тестове за установяване на нивото на физически качества (приложение № 1.1).
3. Тестът за демонстриране на приложни спортни умения оценява способности на кандидатите, необходими за изпълнението на професионалните задължения:
3.1. тестът се разработва за всеки отделен конкурс, като кандидатите се оценяват с "изпълнил" или "неизпълнил";
3.2. до втората част на изпита се допускат кандидати с оценка "изпълнил" на първата част.
4. Тестовете за установяване на нивото на физическите качества са групирани в тестови батерии (приложение № 1.2):
4.1. резултатите на кандидатите се оценяват с "отличен" или "добър";
4.2. за "изпълнил" се счита кандидат, получил оценки "отличен" и най-много една оценка "добър" от всичките тестове;
4.3. за "неизпълнил" се счита кандидат, който не е покрил Тест № 7 - "Гладко бягане за 12 минути" с оценка "отличен", независимо от получените резултати на останалите тестове.
5. Изследването на физическата годност се извършва при унифицирани условия за:
5.1. еднаква организация на провеждане;
5.2. еднаква технология на измерване;
5.3. пълна размерност на отчитането и записването на постиженията.
6. Кандидатът се явява за изследване на физическата годност след представяне на лична карта и документ от здравно заведение или личен лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни преди датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето няма медицински противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване. Кандидатът се явява с подходящ спортен екип.
7. Изследването на физическата годност се извършва в два дни по график, определен от конкурсната комисия.
8. Неявяването на кандидат за изследване на физическата годност се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната процедура.
9. Не се допуска повторно явяване на кандидат за изследване на физическата годност в рамките на обявения конкурс.
10. В случай че важна причина възпрепятства явяването му на определената дата, най-късно до началото на изпита кандидатът може да подаде заявление до председателя на конкурсната комисия за определяне на друга дата или час в рамките на изготвения график, като задължително прилага официален документ, удостоверяващ възпрепятстващите обстоятелства.
11. Ред за провеждане на изпита:
11.1. информиране на кандидатите за реда и начина на провеждане;
11.2. демонстрация на тестовете от тестовите батерии;
11.3. разгряване на кандидатите (предоставя се възможност за подготовка на организма и избягване на риск от травми);
11.4. изпълнение на тестовете (подреждането на тестовете да е съобразено с предшестващото натоварване, както и времето за отдих между тях, като тестът, измерващ качеството "издръжливост", се изпълнява последен).
12. Индивидуалните резултати от всеки проведен тест се вписват в картата за оценка на физическата годност (приложения № 1.3 и № 1.5), с която кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР се запознават срещу подпис.
13. Измерените резултати са окончателни и в тях не могат да бъдат правени поправки освен такива, които са необходими за отстраняване на явни фактически грешки. Поправките се заверяват от председателя на конкурсната комисия.
14. Структурата, в която е обявен конкурсът, осигурява спортните съоръжения, необходимото материално оборудване и организира медицинския надзор.
15. Конкурсната комисия определя:
15.1. мястото и периода на провеждане на изпита за установяване на физическата годност;
15.2. одобрява спортните съоръжения и пособия;
15.3. не допуска провеждането на тестирането без медицински надзор;
15.4. дава указания за реда на провеждане на тестовете и за попълване картата за оценка на кандидата;
15.5. инструктира кандидатите чрез демонстрация на тестовете, обяснява критериите за оценка, мерките за безопасност и начина за информиране на резултатите;
15.6. обработва резултатите и ги отразява в протокол (приложения № 1.4 и № 1.6).

Приложение № 1.1

Описание на тестове за изследване на физическата годност

Тест № 1 - "Катерене по върлина"
Тестът се изпълнява на вертикална върлина (метална тръба) с дължина 6 метра със свободен долен край.
Изходно положение: Хват с едната ръка за върлината.
Изпълнение: Разрешено е катерене с ръце и крака. При достигане на върха кандидатът докосва напречната греда с длан.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 0,1 сек.
Тест № 2 - "Коремно възлизане"
Тестът се изпълнява на висилка с височина, съобразена с ръста на кандидата.
Изходно положение: Тялото е във вис, а ръцете са обтегнати и са разтворени на ширината на раменете. По избор ръцете са в подхват, надхват или смесен хват.
Изпълнение: Упражнението започва с набиране и излизане на брадата над висилката. След лека чупка на тялото краката се повдигат по посока на лоста до достигане на вертикално положение. Следва сгъване на трупа и поставяне на корема върху лоста, повдигане на гърба с обръщане на хвата до опора с положение обтегнати ръце и тяло.
Допуска се и друго техническо изпълнение на упражнението.
Постижението се брои в цели числа.
Тест № 3 - "Гладко бягане 60 м"
Тестът се провежда на лекоатлетическата писта или на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да пробяга разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 0,1 сек.
Тест № 4 - "Набиране от вис"
Тестът се изпълнява на висилка с височина, съобразена с ръста на кандидата.
Изходно положение: Тялото е във вис с изпънати ръце. По избор ръцете са в подхват, надхват или смесен хват.
Изпълнение: За правилни се приемат набирания, започнати с изпънати ръце и завършени с брада над лоста.
Постижението се брои в цели числа.
Тест № 5 - "Скок на дължина от място с мах на ръцете"
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място.
Изходно положение: Кандидатът застава в стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно от начертаната линия, без предварително подскачане. Разрешава се извършването на махови движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см от последния оставен белег.
Тест № 6 - "Сгъване и разгъване на ръцете от опора"
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място.
Изходно положение: Кандидатът застава в опора, като тялото е изправено (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една линия). Пръстите на ръцете могат да сочат напред или да са свити в юмрук.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната става. Следва разгъване до изходно положение. Упражнението е направено един път при едно сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тест № 7 - "Гладко бягане за 12 минути"
Упражнението се провежда на лекоатлетическата писта или на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине възможно по-дълго разстояние за указаното време.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 1 сек. Пробегът на разстоянието се записва в метри.
Тестът се изпълнява еднократно.

Приложение № 1.2


Тестови батерии и нормативи за оценка на физическата годност
 
1. Кандидатите за Специализирания отряд за борба с тероризма за длъжности по направление на дейност специални операции покриват тестове по таблица 1.
 
Таблица 1
Тест Направление
  на дейност
  специални
  операции
  отличен добър
Катерене по върлина (сек) 6 7
Коремно възлизане (бр.) 12 10
Гладко бягане 60 м (сек) 7.8 8
Набиране от вис (бр.) 16 14
Скок дължина от място (см) 260 255
Сгъване и разгъване на ръцете от опора (бр.) 45 40
Гладко бягане за 12 мин (м) 3000 -
2. Кандидатите за специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР покриват тестове по таблица 2.
Таблица 2
Оценка Тестова батерия
  скок бягане в гладко сгъване и изправяне
  дължина осморка бягане разгъване на трупа от
  от място (сек) 800 м на ръцете тилен лег
  (см)   (мин) от опора до седеж
        (бр.) (бр.)
Отличен 245 15.8 2.35 55 70
Добър 235 16.0 2.45 50 60

Приложение № 1.3

Карта за оценка на физическата годност на кандидат за назначаване на държавна служба в СОБТ за длъжности по направление на дейност специални операции
Кандидат: ..............................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
Тест за Постижение Забележка Подпис Резултат
приложни     експерт кандидат (изпълнил/
спортни         неизпълнил)
умения          
Тест Постижение Забележка Подпис Резултат
      експерт кандидат (отличен/
          добър)
1 2 3 4 5 6
Катерене по   сек        
върлина            
Коремно   бр.        
възлизане            
Гладко бягане   сек        
60 м            
Набиране от   бр.        
вис            
Скок дължина   см        
от място            
Сгъване и   бр.        
разгъване на            
ръцете от            
опора            
Гладко бягане   м        
за 12 мин.            
РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)  
КРАЕН РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)  
   
Дата: .......................... Конкурсна комисия:
 
Председател:. .......................................................................................
  Членове:
 
1. ....................................................................................................
 
2. ....................................................................................................
 
3. ....................................................................................................

Приложение № 1.4

Протокол от проведен изпит за установяване на физическата годност на кандидати за назначаване на държавна служба в Специализирания отряд за борба с тероризма
Вид на конкурса: .................................................
Дата на провеждане на изпита ..............................
Кандидат Резултат Забележка
  (трите имена) (изпълнил/неизпълнил)  
1.      
2.      
3.      
Приложения: 1. Брой карти за оценка ...............
2. ......................................................
Конкурсна комисия:
Председател:. .....................
Членове:
1. ............................
2. ............................
3. ............................

Приложение № 1.5

Карта за оценка на физическата годност на кандидат за назначаване на държавна служба в специализирано звено за тактически действия в структурите на МВР
Кандидат: .........................................................................................................
(трите имена)
ЕГН [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
За длъжност в ...................................................................................................................
(структура на МВР)
Тестове за Постижение Забележка Подпис Резултат
приложни     експерт кандидат (изпълнил/
спортни умения         неизпълнил)
(наименование)          
           
Тест Постижение Забележка Подпис Резултат
(наименование)     експерт кандидат (отличен/
          добър)
1 2 3 4 5 6
Сгъване и   бр.        
разгъване на            
ръцете от опора            
Скок дължина   см        
от място            
Бягане в   сек        
осморка            
Изправяне на   бр.        
трупа от тилен            
лег до седеж            
Гладко бягане   мин        
800 м            
РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)  
КРАЕН РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)  
Дата: ..........................
Конкурсна комисия:
Председател:. .....................
Членове:
1. ............................
2. ............................
3. ............................

Приложение № 1.6

Протокол от проведен изпит за установяване на физическата годност на кандидати
за назначаване на държавна служба в специализирано звено за тактически действия в
..........................................................
(структура на МВР)
Вид на конкурса:..................................................
Дата на провеждане на изпита ..............................
Кандидат Резултат Забележка
  (трите имена)    
1.      
2.      
3.      
Приложения: 1. Брой карти за оценка ...................................................................................................................................................................................................
2. ......................................................
Конкурсна комисия:
Председател: ..................................... Членове 1. ...............................

( )

 

( )

    2. ...............................
   

( )

    3. ...............................
   

( )Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА

за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР


1. Изследването на физическата годност се извършва чрез тестове, с които се установява моментното състояние на физическите качества на кандидатите за държавна служба в МВР.
2. Тестовете са групирани в тестови батерии спрямо изискванията към кандидатите за назначаване на държавна служба за длъжности по направленията на дейност.
3. Тестовите батерии са диференцирани по полов признак.
4. Резултатите от тестовете се оценяват по точкова система:
• полученият резултат се трансформира в точки по скала с фиксирано максимално ниво;
• максималният сбор за всяка една тестова батерия е 30 точки.
5. Класиране:
• балът за класиране се образува от сумата от точките на отделните тестове;
• до следващия етап "Психологично изследване" не се допускат кандидати:
- с бал 6 и по-малко точки;
- получили 0 точки на повече от един тест.
6. Изследването на физическата годност на кандидатите се извършва по график, определен от конкурсната комисия.
7. Не се допуска повторно явяване на кандидата за изследване на физическата годност в рамките на обявения конкурс.
8. В случай че важна причина възпрепятства явяването му на определената дата, най-късно до началото на изпита кандидатът може да подаде заявление до председателя на конкурсната комисия за определяне на друга дата или час в рамките на изготвения график, като задължително прилага официален документ, удостоверяващ възпрепятстващите обстоятелства.
9. Кандидатът се явява за изследване на физическата годност след представяне на лична карта и документ от здравно заведение или личен лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни преди датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето няма медицински противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване.
10. За участие в изследването кандидатът се явява в подходящ спортен екип.
11. Неявяването за изследване на физическата годност се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната процедура.
12. Ръководителят на експертната група за изследване на физическата годност на кандидатите за държавна служба в МВР:
• одобрява спортните съоръжения и пособия;
• не допуска провеждането на изпита без медицински надзор;
• определя реда на провеждане на тестовете;
• дава указания за попълване на картата за оценка на кандидата;
• инструктира кандидатите чрез демонстрация на тестовете, излагане на критериите за оценка, мерките за безопасност и начина за информиране на резултатите;
• обработва резултатите и ги отразява в изпитния протокол.
13. Изследването на физическата годност се извършва при унифицирани условия:
• еднаква организация на провеждане;
• еднаква технология на измерване;
• пълна размерност на отчитането и записването.
14. (зал. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.)
15. На всяка тестова база има брояч и регистратор, а за беговите тестове - стартер, времеизмервател и регистратор, и е оборудвана с материални пособия - хронометър, ролетка, стойки, дюшеци и др.
16. Ред на провеждане:
• информиране на кандидатите за реда и начина на провеждане на конкурсния етап;
• разпределяне на кандидатите по тестови бази (в зависимост от числения състав);
• демонстрация на тестовете;
• разгряване (предоставя се възможност за подготовка на организма и избягване на риск от травми);
• последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с предшестващото натоварване, както и времето за отдих между тях, като тестът, измерващ качеството "издръжливост", се изпълнява последен).
17. Индивидуалните резултати от всеки проведен тест се вписват в картата за оценка на физическата годност, с която кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР се запознават срещу подпис.
18. Измерените резултати и изчислените точки са окончателни и в тях не могат да бъдат правени поправки, освен такива, които са необходими за отстраняване на явни фактически грешки. Поправките се заверяват от председателя на конкурсната комисия.
Тестове за изследване на физическата годност
I. Видове тестове и физически качества, изследвани чрез тях


Тест Изследвани качества
1. Скок на дължина от място с мах на ръцете сила на долни крайници
2. Сгъване и разгъване на ръцете в опора сила на горни крайници
3. Повдигане на трупа от тилен лег до седеж сила, гъвкавост
4. Бягане в осморка бързина, координация
5. Гладко бягане 800 м издръжливост
6. Преодоляване на 60-метрова пътека с препятствия комплексни
7. Изкачване по пожарникарска стълба 7 м комплексни

II. Описание на тестовете
Тест № 1 - "Скок на дължина от място с мах на ръцете"
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място.
Изходно положение: Кандидатът застава в стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно от маркера (начертаната линия), без предварително подскачане. Разрешава се извършването на махови движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см.
Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се по-доброто постижение в сантиметри.
Тест № 2 - "Сгъване и разгъване на ръцете от опора"
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място.
Изходно положение: Кандидатът застава в опора, като тялото е изпънато (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една линия). Пръстите на ръцете могат да сочат напред или да са свити в юмрук. Краката са събрани един до друг.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната става. Следва разгъване до изходно положение. Упражнението е направено един път при едно сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 - "Повдигане на трупа от тилен лег до седеж"
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място.
Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор му натиска краката към земята.
Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно положение - седеж на 90° спрямо земята. При връщане в изходно положение (тилен лег) гърбът трябва да опира земята. Упражнението е направено един път при едно повдигане и връщане в изходно положение. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 4 - "Бягане в осморка"
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място. Маркира се старт/финал линия. Поставя се стойка, чийто център лежи върху линията. Втората стойка се поставя на разстояние 4 м от първата. Височината на двете стойки е в границите от 140 см до 150 см.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: При сигнал "старт" кандидатът минава от дясната/лявата страна на първата стойка, заобикаля втората от лявата/дясната страна и пресича старт/финалната линия от лявата/дясната страна на първата стойка. Това е един цикъл. Отчита се времето, за което се правят 4 пълни цикъла.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 0,1 сек. При бутане на стойка кандидатът я поставя на мястото и, след което продължава изпълнението. За грешката се начислява наказателно време от 0,2 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 5 - "Гладко бягане 800 м"
Тестът се провежда на лекоатлетическата писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег на разстоянието се записва в минути.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 6 - "Преодоляване на 60-метрова пътека с препятствия"
Тестът се провежда на лекоатлетическата писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко време. Тестът включва:
• пробягване на 20-метрово разстояние;
• преодоляване на дървена стена с височина и ширина 2 м (за мъже) или дървена стена - стълба с 4 стъпала, висока 2 м и широка 1,20 м (за жени);
• пробягване на 15-метрово разстояние;
• качване и придвижване по греда с дължина 11,60 м; гредата се състои от три части:
- хоризонтална част, отстояща на 1,20 м от земята, с дължина 8 м и повърхност за ходене 0,18 м;
- две части, които се поставят под наклон от двете страни на хоризонталната част (дължина 2 м и повърхност за ходене 0,25 м);
• пренасяне на разстояние от 10,40 м на тежести с тегло от 10 кг за всяка ръка; тежестите се намират на 3 м от края на наклонената част на гредата.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 0,1 сек. Времето за преодоляване се записва в секунди.


Неправилното или лошото изпълнение на елемент от теста води до налагане на санкции и добавяне на наказателно време към времето за преодоляване:

Неправилно или лошо Санкционни действия Наказателно
изпълнение   време
Падане при изкачването връщане изпълнение на -
на гредата или в елемента отначало  
хоризонталната и част    
Повторно падане при не се предприемат, 5 сек
изкачването на гредата кандидатът продължава  
или в хоризонталната и по трасето  
част    
Непреминаване по не се предприемат, 2 сек
низходящата част от кандидатът продължава  
гредата или падане от по трасето  
нея    
Заобикаляне на стената -   -
препятствие при мъжете    
или стълбата при жените    
Невъзможност да вдигне    
и започне пренасянето прекратяване на участието  
на тежестите по трасето в теста  
Пускане на тежестите от    
ръце преди финалната    
линия    

Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 7 - "Изкачване по пожарникарска стълба 7 м"
Стълбата се поставя под наклон. Кандидатите получават каска и се обезопасяват с осигурително въже.
Изкачването става последователно с двата крака до маркираното стъпало на височина 7 м. Кандидатът поглежда към изпитващия и след негов сигнал слиза. Не се дава право на почивка.
Време за изпълнение не се отчита. Оценява се способността за запазване на равновесие и адаптация към височина. При неизпълнение или проявени колебание и страх на кандидата се налагат наказателни точки.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тестови батерии, нормативи и точкова система за оценка на физическата годност
1. Кандидатите за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "Криминална полиция", Главна дирекция "Охранителна полиция", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Специална куриерска служба", областни дирекции на МВР и СОБТ (за длъжности по направление на дейност, различно от посоченото в чл. 3, ал. 3, т. 1) покриват тестовете по таблица 1.

Таблица 1

Точкова Тестова батерия
система скок бягане гладко бягане сгъване и изправяне
за дължина от осморка 4 800 м (мин) разгъване на трупа от
оценка място (см) цикъла (сек)   на ръцете тилен лег
        от опора до седеж
        (бр.) (бр.)
  мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени
8 ? 240 ? 205 - - ? 3.10 ? 3.20 - - - -
7 235 200 ? 16.2 ? 16.6 3.11 - 3.15 3.21 - 3.25 ? 55 - - ? 55
6 230 195 16.3 16.7 3.16 - 3.20 3.26 - 3.30 50 - - 50
5 225 190 16.4 16.8 3.21 - 3.25 3.31 - 3.35 45 - - 45
4 220 185 16.5 16.9 3.26 - 3.30 3.36 - 3.40 40 - - 40
3 215 180 16.6 17.0 3.31 - 3.35 3.41 - 3.45 36 - - 36
2 210 175 16.7 17.1 3.36 - 3.40 3.46 - 3.50 32 - - 32
1 205 170 16.8 17.2 3.41 - 3.45 3.51 - 3.55 30 - - 30

2. Кандидатите за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" покриват тестовете по таблица 2.

Таблица 2

Точкова Тестова батерия
система скок на дължина от гладко бягане 800 м (мин) преодоляване на изкачване по
за място (см)   60-метрова пътека пожарникарска стълба 7
оценка     с препятствия (сек) м
  мъже жени мъже жени мъже жени При неизпълнение или
10 ? 245 ? 210 ? 3.10 ? 3.20 ? 16.0 ? 20.0 проявени колебание и
9 240 205 3.11 - 3.15 3.21 - 3.25 16.01 - 17.0 20.1 - 21.0 страх на кандидата се
8 235 200 3.16 - 3.20 3.26 - 3.30 17.1 - 18.0 21.1 - 22.0 налага наказание с
7 230 195 3.21 - 3.25 3.31 - 3.35 18.1 - 19.0 22.1 - 23.0 отнемане на 10 точки от
6 225 190 3.26 - 3.30 3.36 - 3.40 19.1 - 20.0 23.1 - 24.0 набрания сбор от
5 220 185 3.31 - 3.35 3.41 - 3.45 20.1 - 21.0 24.1 - 25.0 другите три теста.
4 215 180 3.36 - 3.40 3.46 - 3.50 21.1 - 22.0 25.1 - 26.0  
3 210 175 3.41 - 3.45 3.51 - 3.55 22.1 - 23.0 26.1 - 27.0  
2 205 170 3.46 - 3.50 3.56 - 4.00 23.1 - 24.0 27.1 - 28.0  
1 200 165 3.51 - 3.55 4.01 - 4.05 24.1 - 25.0 28.1 - 29.0  
Карта за оценка на физическата годност на кандидат за назначаване на държавна служба в МВР
Кандидат: ............................................................................................................

(трите имена)

ЕГН [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
За длъжност в .................................................................................................................................

(структура на МВР)

Тест Резултат Забележка Подпис на Резултат
    в мерни   експерта кандидата в точки
    единици        
Тест Резултат Забележка Подпис на Резултат
    в мерни   експерта кандидата в точки
    единици        
1. Скок на дължина от   см        
  място с мах на ръцете            
2. Сгъване и разгъване на   бр.        
  ръцете в опора            
3. Повдигане на трупа от   бр.        
  тилен лег до седеж            
4. Бягане в осморка   сек        
5. Гладко бягане 800 м   мин        
6. Преодоляване на 60 м   сек        
  пътека с препятствия            
7. Изкачване по 7-метрова   да/не        
  пожарникарска стълба            
КРАЕН РЕЗУЛТАТ В ТОЧКИ:  
Дата: .................................. Ръководител на експертната група:

(.............................)

 
Протокол от проведени изследвания на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР
Вид на конкурса: .............................................................................................................
Дата на провеждане на изследванията: ..................................................................
Кандидат Резултат Забележки
  трите имена (в точки)  
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
Приложения: 1. Брой карти за оценка ............
2. ......................................................
Експертна група:
Ръководител: .............................. Членове 1. ........................

( )

 

( )

    2. ........................
   

( )

    3. ........................
   

( )Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 4

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА

за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР


1. Психологичното изследване на кандидатите се провежда чрез:
- тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
- психодиагностично интервю.
1.1. Психологичното изследване се провежда в две части:
- групово попълване на тестове и въпросници;
- индивидуално психодиагностично интервю.
1.2. Двете части се провеждат в различни дни съобразно изготвен график.
2. Чрез психологичното изследване се оценява степента на съответствие (съвместимост) на актуалните психологични профили на кандидатите спрямо професионалните и длъжностните изисквания, за което се изготвя психологично заключение (приложение № 3.5).
3. Психологичната пригодност съобразно професионалните и длъжностните изисквания се определя в три степени, отразяващи нивото на съответствие на личностните качества спрямо изискванията за успешна адаптация и ефективна реализация, както следва:
- "не покрива минималните изисквания за длъжността" 0 - 6 т.
- "покрива минималните изисквания за длъжността" 7 - 15 т.
- "покрива основните изисквания за длъжността" 16 - 30 т.
4. Първа степен от 0 до 6 т. и заключение "не покрива минималните изисквания за длъжността" отразява несъответствие на актуалния личностен профил на кандидата с емпирично установените психологични критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност със съответни функционални задължения. За кандидатите, получили от 0 до 6 т., конкурсната процедура се прекратява след провеждане на тестовото изследване и не се провежда втората част на психологичното изследване - психодиагностично интервю.
5. Втора степен от 7 до 15 т. и заключение "покрива минималните изисквания за длъжността" отразява минимално съответствие на актуалния личностен профил с емпирично установените психологични критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност със съответни функционални задължения.
6. Трета степен от 16 до 30 т. и заключение "покрива основните изисквания за длъжността" отразява съответствие на актуалния личностен профил на кандидата с емпирично установените психологични критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност със съответни функционални задължения.
7. Степента на психологичната пригодност се определя чрез съпоставка на актуалния личностен профил на кандидата (установен чрез резултатите от тестовото изследване и данните от психодиагностичното интервю) с емпирично изведени психологични критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност със съответни функционални задължения.
7.1. Личностният профил е комплексна оценка от: нивото на интелектуални способности, психологичните качества, ценностната ориентация и нагласите, имащи отношение към специфичните професионални изисквания за съответните длъжности.
7.2. Личностният профил се изготвя чрез прилагане на стандартизирани тестове за интелигентност, личностни въпросници, полуструктурирано интервю и други психологични методи за оценка на личността и поведението.
7.3. В случаите по т. 5 и 6 се изготвя разгърнато психологично заключение.
8. Психологичното изследване се извършва по график, изготвен от Института по психология - МВР.
9. След проведеното тестово изследване се изготвя протокол, съдържащ данни за кандидатите по т. 4 и график за провеждане на втората част на психологичното изследване (психодиагностично интервю) за кандидатите по т. 5 и 6.
10. След провеждането на втората част на психологичното изследване (психодиагностично интервю) се изготвя протокол с резултатите на кандидатите по т. 5 и 6.
11. В случай че важна причина възпрепятства явяването му на определените дати (за първа и втора част на психологичното изследване), най-късно до началото на психологичното изследване кандидатът може да подаде заявление до председателя на конкурсната комисия за определяне на друга дата или час в рамките на изготвения график, като задължително прилага официален документ, удостоверяващ възпрепятстващите обстоятелства.
12. Не се допуска повторно явяване на кандидат на психологично изследване в рамките на обявения конкурс.
13. При явяването си на психологично изследване всеки кандидат трябва да носи със себе си лична карта и две химикалки.
14. По преценка, може да бъде създадена организация за провеждане на психологичното изследване в помещения на МВР, извън структурните звена на Института по психология - МВР.
15. Ръководителят на експертна група инструктира участниците в психологичното изследване за реда и организацията за провеждането му.
16. Преди началото на психологичното изследване кандидатите попълват декларация за доброволно участие и сътрудничество в изследването.
17. Ръководителят на експертната група предоставя на конкурсната комисия протоколите и психологичните заключения.
18. Психологичното изследване се извършва в съответствие с вътрешните правила за организацията на работата в Института по психология - МВР.

Приложение № 3.1

Протокол от първа част на психологичното изследване - тестово изследване
 
Вид на конкурса:............................................................................................................................................................................................................
Заповед рег. №...............................................................................................................................................................................................................
Структура:.....................................................................................................................................................................................................................
Дата на провеждане на първа част на психологичното изследване: .........................................................................................................................................................
І. Списък на кандидатите, чиито тестови резултати не покриват минималните изисквания за длъжността, съгласно т. 4 от специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР:
1. ..............................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
ІІ. Списък на кандидатите, с които ще се проведе психодиагностично интервю, и график за провеждането му:
1. ..............................................................................................................................................................................................................................
(име, ЕГН, дата, час и място на провеждане)
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
Особености при провеждане на тестовото изследване: ........................................................................................................................................................................
 
ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА:
 
РЪКОВОДИТЕЛ:. ............ ЧЛЕНОВЕ: 1. .........................

( )

( )

 

2. .........................

 

( )

НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: ...................
 

( )

   
Дата:  
   
Приложение № 3.2
Протокол от втора част на психологичното изследване
 
Вид на конкурса: ............................................................................................................................................................................................................
Заповед рег. № ...............................................................................................................................................................................................................
Структура: .....................................................................................................................................................................................................................
Дата на провеждане на втора част на психологичното изследване: .........................................................................................................................................................
КАНДИДАТ Резултат Забележки
  Имена ЕГН    
1.        
2.        
3.        
         
Особености при провеждане на тестовото изследване: ...............
 
ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА:
РЪКОВОДИТЕЛ:. ............ ЧЛЕНОВЕ: 1. .........................

( )

( )

 

2. .........................

 

( )

НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: ...................
 

( )

   
Дата:  
   

Приложение № 3.3
Психологично заключение
 
Ид. № .......................................................................................................................................................................................................................
Име ....................................... ЕГН: ........................................................................................................................................................................
Вид на конкурса:............................................................................................................................................................................................................
Заповед рег. №...............................................................................................................................................................................................................
Структура:.....................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(обосновка на заключението)
Тестовите резултати отразяват несъответствие на актуалния личностен профил на кандидата с емпирично установените психологични критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност със съответни функционални задължения съгласно т. 4 от специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 3).
  РЕЗУЛТАТ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЕ ПОКРИВА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ЕКСПЕРТ: ................................

( )

НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: ..............................................................

( )

Дата:
 
Приложение № 3.4
Психологично заключение
 
Ид. № .......................................................................................................................................................................................................................
Име ...........................................................................ЕГН: ...................................................................................................................................
Вид на конкурса:............................................................................................................................................................................................................
Заповед рег. №...............................................................................................................................................................................................................
Структура:.....................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(обосновка на заключението)
  РЕЗУЛТАТ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОКРИВА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ЕКСПЕРТ: ................................

( )

НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: ..............................................................

( )

Дата:
 

Приложение № 3.5

Психологично заключение
 
Ид. № .......................................................................................................................................................................................................................
Име ...........................................................................ЕГН: ..............................................................................................................................
Вид на конкурса:............................................................................................................................................................................................................
Заповед рег. №...............................................................................................................................................................................................................
Структура:.....................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(обосновка на заключението)
  РЕЗУЛТАТ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОКРИВА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ЕКСПЕРТ: ................................

( )

НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: ..............................................................

( )

Дата:
 


Приложение № 4 към чл. 27, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА

за провеждане на заключително интервю с кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР


1. Със заключителното интервю се проверяват професионалната мотивация и професионалните познания, способности и умения на кандидатите за държавни служители в МВР.
2. Заключителното интервю се провежда от конкурсната комисия.
3. Конкурсната комисия оценява кандидатите чрез въпроси, свързани с техния минал професионален и житейски опит, задаване на проблемни ситуации (казуси) и проверка на свързани с бъдещата дейност общодостъпни познания.
4. Оценяването на кандидатите се извършва в следните две области:
4.1. оценка на професионалната мотивация - от 0 до 15 точки;
4.2. оценка на професионалните познания, способности и умения - от 0 до 15 точки.
5. При оценяването на професионалната мотивация на кандидата се отчитат дългосрочността на плановете за професионална реализация в МВР, реализмът на мотивацията и степента на нейната свързаност със съдържателните аспекти на конкретната професионална дейност, отношението на кандидата към принципите на работата и обществените функции на МВР.
6. При оценяването на професионалните познания, способности и умения се проверяват уменията на кандидатите за разрешаване на проблемни ситуации, подобни на възникващите в реалната професионална дейност, уменията и способностите на кандидатите да разрешават междуличностни конфликти, да участват активно в групови дейности и екипи, тяхната обща култура и социална зрялост.
7. В случай че уважителна причина възпрепятства явяването му на определената в графика дата, най-късно до началото на провеждане на интервюто кандидатът може да подаде заявление до председателя на конкурсната комисия за определяне на друга дата или час в рамките на изготвения график за етапа, като задължително прилага официален документ, удостоверяващ възпрепятстващите обстоятелства.
8. Конкурсната комисия разглежда заявленията по т. 7 и при основателност определя друга дата за явяване на кандидата за интервю, като отразява това в изпитния протокол.
9. Всеки член на конкурсната комисия оценява самостоятелно всеки един кандидат по всяка от областите по т. 4, използвайки "Карта за оценка" (приложение № 4.1).
10. Резултатът на кандидата от заключителното интервю е средна аритметична стойност от оценките на членовете на комисията, закръглени до втория знак след десетичната запетая.
11. Средна аритметична оценка, по-малка от 1,00 по една от областите, върху които се провежда интервюто, води до елиминиране на кандидата от класирането за съответния конкурс.
12. Резултатите от заключителното интервю се нанасят в "Протокол от проведени заключителни интервюта с кандидати за назначаване на държавна служба в МВР" (приложение № 4.2).
13. Резултатите от заключителното интервю важат само за конкретния конкурс.

Приложение № 4.1

(Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.)


КАРТА ЗА ОЦЕНКА
Кандидат: ...................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ............................................................................................................................................
Конкурс: ......................................................................................................................................
(№ на заповед за обявяване)
I. Професионална мотивация Оценка [_ _ _ _ _]

Мотиви: ......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
II. Професионални познания, способности и умения Оценка [_ _ _ _ _]
Мотиви: ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Общ резултат [_ _ _ _ _]
Член на конкурсната комисия: ........................................................................................................
...................................
(три имена, подпис)
Дата: .......................

Приложение № 4.2

ПРОТОКОЛ
от проведени заключителни интервюта с кандидати за назначаване на държавна служба в МВР
Вид на конкурса: .............................................................................................................................
Дата на провеждане на заключителните интервюта: .........................................................................................
Кандидат Резултат Забележки
  трите ЕГН    
  имена      
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
Председател на
конкурсната комисия:
.................................
( )
Технически секретар:
................................
( )
Дата: .................


Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 5

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.)

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА НАБРАНИТЕ КАНДИДАТИ

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за кандидатите, подали документи в звено "Човешки ресурси" при ...................................................................., във връзка с МЗ рег. № ........................ относно обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба на вакантни ......................................... длъжности, за които се/не се изисква първоначално професионално обучение

ЕГН

Име

Презиме

Фамилия

Заявление №

Вид длъжност

по чл. 143 ЗМВР

Основна дейност по чл. 6 ЗМВР/дейности по чл. 142, ал. 3 ЗМВР

Длъжност, за която кандидатства

Комплектност на подадените документи

Искане по чл. 13, ал. 1, т. 4

Структура и рег. № на МЗ за конкурс във връзка с искането по чл. 13, ал. 1, т. 4

Заключение от медицинско освидетелстване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка. Справката се изготвя с програмен продукт Excel от MS Office във файлов формат *.xls или *.xlsx.

Изготвил: ....................................

тел. за връзка: .................................


Приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА

за изследване на професионалните знания и практически умения на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР на длъжности за разследващи полицаи


1. Етапът "Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи" се провежда в две части - решаване на писмен тест и писмено решаване на казус, които са анонимни.
2. При конкурси за разследващи полицаи в областните дирекции на МВР датите и местата за провеждане на частите на етапа се определят от конкурсната комисия след предварително съгласуване с ръководителя на експертната група.
3. При явяването си за всяка част кандидатите се легитимират с лична карта и се подписват в присъствен списък.
4. Кандидат, който се яви след обявеното начало на всяка част, не се допуска до участие поради нарушаване на реда за провеждане на етапа.
5. Кандидатите могат да пишат по време на изпита само с химикал със син цвят.
6. При провеждане на изпита не се допускат преписване, подсказване, използване на електронни устройства за комуникация, снимане, изнасяне от помещението и нанасяне на отметки върху отчетните карти и листовете с писмената работа.
7. За нарушение по т. 5 и 6 кандидатът се отстранява от изпита и участието му в конкурса се прекратява.
8. За всяка част експертната група разработва по три варианта на тест и казус.
9. Преди началото на всяка част експертната група обявява на кандидатите реда за провеждането и и системата за определяне на резултатите.
10. За първата част експертната група осигурява необходимия брой тестове, отчетни карти за решаването на теста, подпечатани с печата на структурата, в която се провежда изпитът, бланки, малки непрозрачни и големи пликове.
11. На предоставената бланка всеки кандидат вписва: трите си имена, ЕГН, длъжност/и и структура/и, за които кандидатства, номера на изтегления вариант на тест и датата. Кандидатът подписва бланката и собственоръчно я запечатва в малкия плик.
12. Експертната група предоставя изтеглянето на изпитния вариант на тест на един от кандидатите.
13. Тестът включва 30 затворени въпроса с три възможни отговора, от които само един е верен.
14. Продължителността на провеждането на теста е 60 минути, като началото и краят се обявяват от ръководителя или от член на експертната група.
15. При решаването на теста не се допуска ползването на нормативни актове.
16. На отчетната карта се вписва само вариантът на тест. Отчетната картата има полета, съответстващи на 30 въпроса с по три възможни отговора ("а", "б", "в").
17. Кандидатът маркира своя отговор със знак "Х".
18. Немаркиран отговор или маркирани повече от един отговор на въпрос в отчетната карта се счита за грешен отговор.
19. Кандидатът поставя отчетната карта и малкия плик в голям плик, запечатва собственоръчно големия плик и го предава на ръководителя или на член на експертната група. Предаването се отразява в присъствения списък чрез полагане на подпис от кандидата.
20. В присъствието на членове на експертната група ръководителят и разпечатва големите пликове и поставя еднакви номера на малкия и големия плик и на отчетната карта. До приключване оценяването на теста малките пликове се съхраняват от ръководителя на експертната група неразпечатани.
21. За всеки верен отговор на писмения тест се дават по 0,5 точки.
22. Максималният брой точки, които може да получи кандидат при решаването на теста, е 15.
23. Елиминаторният праг за преминаване на първата част на етапа е най-малко 10 точки.
24. След оценяването на теста не се допускат корекции в отчетната карта освен за отстраняване на явни фактически грешки.
25. След приключване на оценяването на теста в присъствието на членовете на експертната група ръководителят разпечатва малките пликове и идентифицира отчетните карти, като резултатите на кандидатите се отразяват в протокол.
26. Експертната група уведомява писмено съответната/ите конкурсна/и комисия/и за резултатите на кандидатите от първата част на етапа.
27. След постъпване на резултатите от теста комисията допуска до втора част на етапа кандидатите, преминали елиминаторния праг на първата част, и обявява дата за провеждането му. Комисията прекратява участието в конкурсната процедура на кандидатите, които не са преминали елиминаторния праг на първата част на етапа.
28. За втората част експертната група осигурява листове за решаване на казус, подпечатани с печата на структурата, в която се провежда изпитът, и необходимия брой бланки, малки непрозрачни и големи пликове.
29. На предоставената бланка всеки кандидат вписва: трите си имена, ЕГН, длъжност/и и структура/и, за които кандидатства, номера на изтегления вариант на казус и датата. Кандидатът подписва бланката и собственоръчно я запечатва в малкия плик.
30. Експертната група предоставя изтеглянето на изпитен вариант на казус на един от кандидатите.
31. Продължителността на решаването на казус е 120 минути, като началото и краят се обявяват от ръководителя или от член на експертната група.
32. При решаване на казуса се допуска ползването на нормативни актове.
33. След обявяване края на втората част неизползваните листове се предават на експертната група.
34. Кандидатът поставя листовете с писмената работа и малкия плик в голям плик, който собственоръчно запечатва и го предава на ръководителя или на член на експертната група. Предаването се отразява в присъствения списък чрез полагане на подпис от кандидата.
35. В присъствието на членове на експертната група ръководителят и разпечатва големите пликове и поставя еднакви номера на малкия и големия плик и на листовете с писмената работа. До приключване оценяването на писмените работи малките пликове се съхраняват от ръководителя на експертната група неразпечатани.
36. Решението на казуса се оценява в цяло число съобразно следните критерии:
36.1. отговори на поставените в казуса въпроси - от 0 до 7 точки;
36.2. познаване на относимата нормативна база - от 0 до 5 точки;
36.3. последователност на изложението и логическа свързаност - от 0 до 3 точки.
37. Максималният брой точки, които може да получи кандидат при решаването на казуса, е 15.
38. Елиминаторният праг за преминаване на втора част на етапа е най-малко 10 точки.
39. Писмените работи се проверяват от двама от членовете на експертната група, които независимо един от друг оценяват решението на казуса. Оценката се определя като средноаритметична стойност от оценките на проверяващите.
40. След оценяването на писмените работи не се допускат корекции освен за отстраняване на явни фактически грешки.
41. След приключване на оценяването в присъствието на членовете на експертната група ръководителят разпечатва малките пликове и идентифицира писмените работи, като резултатите на кандидатите се отразяват в протокол.
42. Експертната група уведомява писмено съответната/ите конкурсна/и комисия/и за резултатите на кандидатите от втората част на етапа.
43. Комисията допуска до следващия етап кандидатите, преминали елиминаторния праг на втората част, и прекратява участието в конкурсната процедура на кандидатите, които не са преминали елиминаторния праг на втората част на етапа.
44. Резултатите от етапа на кандидатите, преминали елиминаторните прагове на двете части, се образуват като математически сбор от оценките на писмения тест и решаването на казус.
45. Материалите от проведен от експертна група по чл. 7, ал. 6, т. 4 етап се предоставят на съответната конкурсна комисия с изключение на списъците и протоколите по т. 3, 25 и 41. Ако кандидат участва едновременно в две или повече конкурсни процедури, ръководителят на експертната група определя на коя комисия да изпрати оригиналите на материалите от етапа, а на останалите комисии се изпращат копия от материалите.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума