навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АВИООТРЯД 28

Приет с ПМС № 84 от 10.04.2014 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., отм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 152 от 12 април 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор - ДВ, бр. 31 от 14 април 2021 г., в сила от 14.04.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, функциите и численият състав на Авиоотряд 28, както и взаимоотношенията му с държавни органи, администрации и организации.

Чл. 2. Авиоотряд 28 е авиационен оператор - юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.


Чл. 3. Ръководството и контролът върху дейността на Авиоотряд 28 се осъществяват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Глава втора.
ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИИ И СЪСТАВ

Раздел I.
Дейност и функции


Чл. 4. Авиоотряд 28 е авиационен оператор за изпълнение на:
1. полети със специално предназначение;
2. полети за нуждите на министерства и ведомства.


Чл. 5. Авиоотряд 28 осигурява поддържане и повишаване на професионалната квалификация на авиационния персонал, когато това не възпрепятства изпълнението на дейностите по чл. 4.


Чл. 6. При осъществяване на своята дейност Авиоотряд 28 осигурява технически изправни въздухоплавателни средства и лицензиран наземен и летателен състав, като:
1. осигурява периодична подготовка и преподготовка на летателните екипажи и инженерно-техническия състав;
2. координира дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на полетите и планирането на летателните задачи;
3. планира и организира периодичното техническо обслужване, ремонта на възду­хоплавателните средства и самолетообслужващата техника, снабдяването с резервни части и правилното им съхраняване;
4. организира предполетната подготовка на въздухоплавателните средства и летателните екипажи;
5. осигурява необходимите документи, актуални бази данни за навигация и комуникационни средства за изпълнение на полетите;
6. организира контрол по спазване на нормативните актове от авиационния персонал;
7. извършва изследвания и анализ на грешките в действията на авиационния персонал и отказите на въздухоплавателните средства;
8. подпомага организацията на разследванията и участва в разследване на авиационни инциденти съгласно изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване;
9. осигурява сигурността и пропускателния режим;
10. извършва контрол, анализ и отчет на летателната дейност;
11. следи за съответствието и адекватността на процедурите, изисквани за осигуряване на безопасни експлоатационни практики и летателна годност на самолетите.

Раздел II.
Състав


Чл. 7. (1) Ръководството на Авиоотряд 28 се осъществява от генерален директор, който се назначава и освобождава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след съгласуване с министър-председателя.
(2) Функциите на генералния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед директор на дирекция.
(3) В своята дейност генералният директор се подпомага от администрация, организирана в дирекции.
(4) В рамките на утвърдената численост на персонала генералният директор определя и утвърждава структурата на Авиоотряд 28.


Чл. 8. (1) В Авиоотряд 28 работят служители и работници по трудови правоотношения.
(2) Общата численост на персонала на Авиоотряд 28 е 82 щатни бройки, в т. ч. генералният директор.


Чл. 9. (1) Генералният директор на Авиоотряд 28:
1. ръководи и представлява юридическото лице;
2. утвърждава структурата на Авиоотряд 28;
3. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
5. определя основните работни заплати на служителите;
6. утвърждава правилник за вътрешния ред;
7. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;
8. взема решение за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки;
9. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Авиоотряд 28;
10. командирова служителите в страната и в чужбина;
11. представя ежегоден отчет пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за състоянието и резултатите от дейността на Авиоотряд 28;
12. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) В изпълнение на своите правомощия генералният директор издава заповеди.


Чл. 10. На служителите от Авиоотряд 28 се осигуряват униформено облекло, работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с Постановление № 10 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.), и Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.).

Глава трета.
РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛЕТИ ОТ АВИООТРЯД 28


Чл. 11. Авиоотряд 28 осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите по чл. 4 съвместно със съответните звена по заявка на дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в Администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана (НСО) при Президента на Република България.


Чл. 12. (1) Полети със специално предназначение и полети за нуждите на министерства и ведомства се осъществяват след писмена заявка до Авиоотряд 28 от съответните звена по чл. 11.
(2) Заявките по ал. 1 включват информация за:
1. списък на пътниците;
2. летища или площадки за излитане и кацане;
3. разписание на полета;
4. дата, час и отсечка, по която ще се осъществи въздушен ескорт, ако такъв е организиран от посрещащата страна.
(3) При изпълнение на полети за нуждите на министерствата и ведомствата освен данните по ал. 2 заявителят прилага и копие от документа, с който министър-председателят или овластено от него лице е съгласувал полета.


Чл. 13. (1) Полетите със специално предназначение и полетите за нуждите на министерства и ведомства се заплащат от бюджетите на съответните администрации, министерства или ведомства, като средствата се превеждат по бюджета на Авиоотряд 28.
(2) Авиоотряд 28 след получаване на средствата за извършените полети по ал. 1 прави предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за промяна по бюджета си в частта на трансферите и разходите си.
(3) Средствата по ал. 1 се отчитат от администрациите, министерствата или ведомствата като предоставени трансфери между бюджети, а Авиоотряд 28 отчита средствата като получени трансфери между бюджети.
(4) За извършените разходи по ал. 1 министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на първостепенните разпоредители с бюджет одобрява компенсирани промени по съответните бюджети по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
(5) Стойността на полетите се определя от направените преки разходи за всеки конкретен полет по справка, изготвена от Авиоотряд 28.
(6) Авиоотряд 28 писмено уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет за разходите за извършения полет, като към уведомлението се прилага справката по ал. 5, придружена с копия от първичните счетоводни документи за извършените преки разходи.
(7) Разходите за полет, който се извършва за нуждите на две или повече министерства и/или ведомства, се разпределят между тях пропорционално на броя пътници до размера на разходите за полета, определен по реда на ал. 5.
(8) Когато в полета участват физически лица и/или представители на небюджетни организации, те заплащат чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет част от стойността на полета, която е не по-малко от пропорционалната част на тези пътници спрямо общия брой на пътниците, участващи в полета, без екипажа, освен ако разходите се поемат от съответния първостепенен разпоредител с бюджет, по предложение на който са включени в делегацията, или предварително е уговорено друго.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 03.06.2016 г.) Подготовката, организацията и изпълнението на полетите със специално предназначение се придружават от съгласувани мерки за сигурност, осъществявани от служителите на НСО, Министерството на вътрешните работи и Авиоотряд 28.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 03.06.2016 г.) Охраната на въздухоплавателните средства и пропускателният режим за достъп до тях се организират и осъществяват от НСО със съдействието на Авиоотряд 28.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 03.06.2016 г.) Информационният обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и НСО във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение се осъществяват при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и началника на НСО.

Чл. 15. (1) При изпълнение на полетите със специално предназначение решение за излитане и кацане взема командирът на въздухоплавателното средство, който носи отговорност за безопасността на полета.
(2) Решение за изменение на плана на полета и за кацане на друго летище по метеорологични и други причини взема командирът на въздухоплавателното средство, за което уведомява пътниците и отговорното длъжностно лице от НСО.
(3) Всички указания на командира на въздухоплавателното средство, свързани с безопасността на полетите, са задължителни за пътниците.


Чл. 16. Авиоотряд 28 поддържа на разположение екипаж, обслужващ състав и въздухоплавателно средство за изпълнение на полети със специално предназначение или други неотложни задачи.

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 17. Издръжката на Авиоотряд 28 се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.


Чл. 18. Със средствата по бюджета на Авиоотряд 28 се финансират разходите на Авиоотряд 28, в т.ч.:
1. за летателната дейност за обучение, повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал;
2. разходи за заплати, допълнителни възнаграждения, осигуровки, обезщетения, униформено и работно облекло, данъци и такси, застраховки на въздухоплавателните средства и дълготрайните материални активи;
3. разходи за осигуряване техническата изправност на въздухоплавателните средства и регулярните прегледи, обезпечаване с резервни части и текущ ремонт;
4. капиталови разходи;
5. поддържане и застраховане на сградния фонд, обзавеждането, авиационната и самолетообслужващата техника;
6. застраховане на служителите на Авиоотряд 28 и заплащане на таксите при периодичните заверки на документите, лицензиращи летателната дейност;
7. медицинска профилактика на служителите на Авиоотряд 28.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 64б, ал. 6 от Закона за гражданското въздухоплаване.


§ 2. Генералният директор на Авиоотряд 28 утвърждава актовете по чл. 9, ал. 1, т. 2 и 6 в срок до един месец от деня на обнародване на правилника в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 27 МАЙ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2016 Г.)

§ 4. Постановлението се приема на основание § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Националната служба за охрана и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума