навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, СТРУКТУРАТА, ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 30.03.2014 г.
Приложение към Решение № 24 от 28 март 2014 г.
Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 2014г., доп. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г., отм. ДВ. бр.43 от 12 Юни 2015г.


Отменен с § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация - ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от 12.06.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията на дейността на Централната избирателна комисия (Комисията) и броят, съставът, функциите, структурата и организацията на дейността на администрацията й.
Чл. 2. (1) Комисията е независим държавен орган, първостепенен разпоредител с бюджет, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.
(2) Комисията е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация и се представлява от своя председател.
(3) Председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание. Останалите членове на Комисията се назначават от президента на републиката.
(4) Комисията произвежда всички видове избори, включително и гласуването извън страната, при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България.
(5) Комисията изпълнява функциите на Централна комисия за произвеждане на национален референдум и на Централна комисия за местните референдуми.
(6) Комисията има печат със своето наименование и с изображение на герба на Република България.

Чл. 3. Дейността на Комисията се осъществява при спазване принципите на законност, достъпност, публичност, прозрачност и равнопоставеност.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

Раздел I.


Чл. 4. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от деветнадесет членове, в това число председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
(2) Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват незабавно чрез публикуване на интернет страницата на Комисията и в бюлетина на Българската телеграфна агенция. Срокът за обжалване започва да тече от второто по ред публикуване.

Чл. 5. (1) Централната избирателна комисия:
1. осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;
2. осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии;
3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на кодекса;
4. осигурява и обезпечава създаването на интернет страници на районните и общинските избирателни комисии;
5. назначава районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната и утвърждава списъци на резервните членове; назначава и секционните избирателни комисии в страната в случаите, когато районната или общинската избирателна комисия не ги е назначила в определения срок;
6. освобождава членове на районните и общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии извън страната в случаите на нарушения на кодекса и на решенията на Централната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2;
7. определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях;
8. утвърждава образеца на печата на избирателните комисии и начина му на защита;
9. води публичен регистър на избирателите; осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в регистъра по единен граждански номер (личен номер);
10. регистрира, обявява и издава удостоверения на:
а) партиите и коалициите за участие във всички видове избори;
б) инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
11. заличава регистрацията на партия, която не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, и на коалиция, която не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6;
12. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
13. води публични регистри на:
а) партиите и коалициите при всички видове избори;
б) инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
в) кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
14. определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди изборния ден, регистрира наблюдателите и им издава удостоверения; води публичен регистър на наблюдателите;
15. регистрира до изборния ден застъпниците извън страната на кандидатските листи и им издава удостоверения; води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи;
16. определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции;
17. определя местата, в които се образуват избирателни секции извън страната;
18. формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната;
19. утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината не по-късно от 30 дни преди изборния ден; утвърждава образец на кочан с хартиените бюлетини;
20. публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони (райони) и с броя на избирателите в тях;
21. определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите при избори за народни представители, поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България и поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент на републиката и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;
22. определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания;
23. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с национален обхват;
24. за осъществяване на контрола по т. 23 и установяване на нарушения от доставчиците на медийни услуги изисква информация от Съвета за електронни медии за извършения специализиран мониторинг, чийто обем и параметри се определят по споразумение между комисията и Съвета за електронни медии, сключено преди откриване на предизборната кампания, независимо от териториалния обхват на програмите; в случай че мониторингът се отнася до доставчик на медийни услуги, който не е с национален обхват, Комисията изпраща информацията от мониторинга на компетентната избирателна комисия;
25. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден; води публичен регистър на социологическите агенции;
26. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната, произнася се по тях в срок до 24 часа от постъпването им; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;
27. определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии;
28. води публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, и на решенията по тях;
29. определя условията и реда за машинното гласуване;
30. определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса, включително за проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40, и възлага извършването й на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие;
31. предоставя резултатите от проверката по т. 30 на заинтересованите лица и при установяване на нарушение на правилата на кодекса сезира прокуратурата;
32. предоставя информация, организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно машинното гласуване; разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите;
33. определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването не по-късно от 50 дни преди изборния ден;
34. възлага компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване;
35. определя формата и структурирания електронен вид на списъците, както и реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие;
36. определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие;
37. определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място преди всеки избор;
38. съобщава данни за броя на гласувалите избиратели и преди срока по т. 39;
39. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 20,00 ч.;
40. публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии в районните или общинските избирателни комисии по избирателни секции;
41. публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети;
42. публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетина по т. 34, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
43. предава в Националния архивен фонд екземпляра от протоколите на секционните, районните и общинските избирателни комисии;
44. утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 55 дни преди изборния ден;
45. взема решение за премахване или изземване на агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен район (район) или които се отнасят за повече от един изборен район (район);
46. определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии;
47. извършва анализ на проведените избори и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на изборното законодателство;
48. утвърждава образците на изборните книжа за всеки вид избор и при необходимост ги изменя; образците на изборните книжа и техните изменения се обнародват в "Държавен вестник" не по-късно от 55 дни преди изборния ден;
49. съгласувано с Министерския съвет определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване;
50. упражнява контрол върху изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и върху съхранението на техническите устройства за машинното гласуване;
51. определя с решение единната номерация на секциите не по-късно от 35 дни преди изборния ден;
52. определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, не по-късно от 57 дни преди изборния ден;
53. не по-късно от 21 дни преди изборния ден определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място;
54. одобрява правилата за състава, функциите и организацията на работа на Обществения съвет, приети от съвета; правилата се публикуват на интернет страницата на комисията;
55. създава обучително звено от членовете на комисията, което организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии; съставът, начинът на формиране, функциите на звеното и планът за обучение се определят с правила, приети от комисията; правилата се публикуват на интернет страницата на комисията;
56. при оспорване на решенията на районните и общинските избирателни комисии се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд;
57. назначава секционни избирателни комисии, когато районната или общинската избирателна комисия не са ги назначили в срок не по-късно от 25 дни преди изборния ден;
58. заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по ал. 1 или 2 от чл. 178 ИК;
59. определя, съгласувано с министъра на финансите, реда за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети;
60. приема правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети;
61. определя чрез жребий реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания;
62. издава удостоверения на регистрираните анкетьори и утвърждава образец на отличителни знаци за тях;
63. съвместно с Министерството на финансите осъществява контрол върху отпечатването на бюлетините;
64. утвърждава образец и отпечатва отличителните знаци за членовете на секционните избирателни комисии;
65. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението;
66. констатира и обявява за недействителна или заличава регистрацията на кандидатите за народни представители, членове на Европейския парламент, президент и вицепрезидент на републиката в предвидените в закона случаи;
67. обявява резултатите от изборите за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България, както и за президент и вицепрезидент на републиката;
68. издава удостоверения на избраните народни представители;
69. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите за народни представители и членове на Европейския парламент от Република България незабавно след обявяването им;
70. при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат;
71. обявява датата за произвеждане на нов избор в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, ако няма избран кандидат съгласно чл. 93, ал. 3 от Конституцията на Република България.
(2) Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват незабавно чрез публикуване на интернет страницата на комисията и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.
(3) Централната избирателна комисия осъществява и други правомощия, предвидени в кодекса.

Чл. 6. (1) Председателят на Комисията:
1. представлява Комисията;
2. организира и ръководи дейността на Комисията, като насрочва и ръководи заседанията на Комисията и предлага дневния ред;
3. подписва решенията, протоколите, удостоверенията и други документи заедно със секретаря;
4. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на работещите в администрацията на Комисията, приети с решение на Комисията;
5. разпределя преписките между членовете на Комисията или излъчените от състава й работни групи, определени с решение на ЦИК;
6. организира и привежда в изпълнение влезлите в сила решения на Комисията;
7. командирова членовете на Комисията в страната и в чужбина след решение на Комисията;
8. утвърждава всички приети с решение на Комисията вътрешни актове (правилници, правила, инструкции, методики и др.);
9. отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол в Комисията при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност съгласно Закона за управление и контрол в публичния сектор;
10. осигурява здравословни и безопасни условия на труд на всички работещи в Комисията съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
11. разрешава отпуските на членовете на Комисията;
12. изпълнява функциите на работодател спрямо служителите от администрацията;
13. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина;
14. награждава служителите от администрацията;
15. сключва договори, необходими за дейността на Комисията и нейната администрация след решение на ЦИК.
(2) Правомощията на председателя в негово отсъствие се осъществяват от определен от него или по решение на Комисията заместник-председател.

Чл. 7. При отсъствие на председателя определеният от него или по решение на Комисията заместник-председател ръководи заседанията на Комисията и подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция заедно със секретаря.

Чл. 8. Секретарят подписва решенията, протоколите, удостоверенията и други документи заедно с председателя.

Чл. 9. Членовете на Комисията са равнопоставени и осъществяват дейността си съобразно действащото законодателство и решенията на Комисията.

Чл. 10. (1) За изпълнение на определени задачи Централната избирателна комисия привлича лица в качеството им на експерти или технически сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в решението на Комисията и в сключения с тях договор.

Чл. 11. (1) Централната избирателна комисия формира от своя състав постоянни и временни работни групи за подпомагане на нейната дейност и определя с решение техните ръководители.
(2) Постоянните работни групи са:
1. Работна група по изработване на Правилник за организацията и дейността на ЦИК, структурата и функциите на администрацията;
2. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси;
3. Работна група по състава и дейността на РИК, ОИК, специалистите към тях и СИК;
4. Работна група по жалбите и сигналите;
5. Работна група по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати, наблюдатели, застъпници и анкетьори за участие в избори;
6. Работна група по Методическите указания и принципните решения;
7. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания;
8. Работна група по изготвяне и проверка на образците за изборни книжа и на технически образци на изборни бюлетини;
9. Условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването, изготвяне на заданието и издаване на бюлетин;
10. Работна група по организацията и провеждането на изборите извън страната;
11. Работна група по изготвяне на правила за експерименталното машинно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него;
12. Работна група по поддържането на публичните регистри в ЦИК;
13. Работна група по поддържане и контрол на интернет страницата на ЦИК и страниците на ЦИК в социалните мрежи;
14. Работна група по създаването на обществен съвет и взаимодействие с неправителствени организации;
15. Работна група по създаването и дейността на обучителното звено.
(3) В работните групи могат да участват и други членове на ЦИК.
(4) При необходимост могат да бъдат създавани и други работни групи.

Раздел II.
Организация на заседанията


Чл. 12. (1) Централната избирателна комисия приема своите актове на заседания.
(2) Заседанията на ЦИК се провеждат в сградата на Комисията. Проектът за дневния ред на заседанието се публикува предварително и на интернет страницата на Комисията.
(3) По решение на ЦИК заседанията могат да се провеждат и в друго населено място или в друга сграда.
(4) На заседанията на Комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели, членове на Обществения съвет и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Чл. 13. (1) Заседанията на Комисията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от нейните членове.
(2) За заседанията на Комисията се съставя стенографски протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Протоколите се съхраняват от определен от Комисията служител.
(3) За заседанията на Комисията се изготвя видеозапис от определен от Комисията служител.
(4) Заседанията на Централната избирателна комисия се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.
(5) Заседанията на ЦИК са открити при спазване на Закона за защита на личните данни.
(6) Всички носители на видеозапис от проведените заседания на ЦИК се съхраняват в архива на Комисията.
(7) Централната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните стенографски протоколи от заседанията си, методическите указания, предварителните и окончателните резултати от изборите, включително и резултатите от гласуването с машини и от гласуването с хартиени бюлетини след обобщаването им по райони, сканираните и получените по електронен път екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии, районните и общинските избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на Комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(8) Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на Комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

Чл. 14. (1) Заседанията на ЦИК се свикват и ръководят от председателя, а когато той отсъства - от определения от него заместник-председател.
(2) Членовете на ЦИК се уведомяват за датата и часа на провеждане на заседанието и проекта на дневен ред.
(3) Заседания на ЦИК може да се насрочват и чрез уведомяване на членовете на предходното заседание.

Чл. 15. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от всички членове. В случай че в насрочения час не е налице кворум, председателят отлага заседанието с 30 минути. След откриване на заседанието Комисията определя един от членовете, който да извършва броенето на гласовете и отчитането на поименното гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
(2) Проверка на кворума се извършва след всяка почивка или след прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато член изрази мнение, че в залата не е налице необходимият кворум.
(3) Председателят прекъсва заседанието, когато в залата не присъстват повече от половината от членовете на Комисията.

Чл. 16. (1) В началото на заседанието Комисията по предложение на председателя приема дневен ред за заседанието.
(2) В случай че няма готовност по дадена точка от дневния ред, председателят я отлага за по-късен час на същото заседание или за друго заседание.
(3) След приемане на дневния ред в него могат да бъдат включени за обсъждане и други въпроси по решение на Комисията.

Чл. 17. (1) Председателят на Комисията ръководи заседанието и дава думата за изказвания.
(2) Членовете на Комисията се изказват, след като председателят им предостави думата.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка.
(4) Председателят определя поредността на изказванията по реда на заявяванията им.

Чл. 18. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурното предложение се прави, без да се засяга същността на обсъждания въпрос, и се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
(3) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието и за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл. 19. Когато се нарушава редът в залата, с което се пречи на работата на членовете на Комисията, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

Чл. 20. (1) При разглеждане на проектите за решения на Комисията се обсъждат проектът за решение на докладчика или на работната група, както и проектът на друг член на Комисията, ако има изготвен такъв.
(2) Членовете на Комисията могат да обосновават направените от тях предложения и съображения по обсъждания въпрос.

Чл. 21. Когато изказващият се се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

Чл. 22. (1) Членовете на Комисията имат право на реплика или дуплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването.
(3) Членът на Комисията, към когото е отправена репликата, има право на отговор (дуплика).

Чл. 23. Всеки член на Комисията има право на лично обяснение, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно.

Чл. 24. След изчерпване на изказванията председателят обявява разискванията за приключени.

Чл. 25. (1) Решенията на Комисията се приемат с гласуване.
(2) Проектът за решение се гласува, след като Комисията изслуша доклада на докладчика или работната група, проекта на друг член на Комисията, ако е постъпил такъв, както и становищата на членовете на Комисията.

Чл. 26. (1) Решенията на Комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
(2) Гласуването е лично. Гласува се "за" или "против".
(3) Гласуването се извършва чрез система за електронно гласуване или с вдигане на ръка.
(4) Председателят обявява резултатите от гласуванията.

Чл. 27. (1) След приключване на разискванията председателят обявява процедура по гласуване.
(2) От започването на процедурата по гласуване до приключването й не се допускат изказвания.

Чл. 28. (1) Гласуването се извършва в следната поредност:
1. предложения за отлагане за следващо заседание;
2. предложения за изменение и допълнение на предложения проект;
3. ново предложение по същество.
(2) Когато има две или повече предложения, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл. 29. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували не по-малко от 2/3 от присъстващите членове.
(2) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на ИК.

Чл. 30. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от член на Комисията веднага след приключването му, председателят го подлага на повторно гласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Глава трета.
СЪСТАВ, СТРУКТУРА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА


Чл. 31. (1) Дейността на Централната избирателна комисия се подпомага от администрация, която включва:
1. директор;
2. обща администрация.
(2) Администрацията е организирана в една дирекция, ръководена пряко от директор.

Чл. 32. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на ЦИК и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Чл. 33. (1) Административното ръководство на администрацията на Централната избирателна комисия се осигурява от директор.
(2) Дейността на администрацията се осъществява от служители, работещи по трудово правоотношение.

Чл. 34. Общата численост на администрацията на Комисията е съгласно щатно разписание, утвърдено от комисията - 14 щатни бройки, разпределени в една дирекция.

Чл. 35. (1) Директорът ръководи администрацията на Комисията и се назначава и освобождава с решение на Централната избирателна комисия.
(2) Директорът по решение на ЦИК за всеки конкретен случай изпълнява бюджета и се разпорежда със средствата по бюджета на Комисията.
(3) Директорът осъществява и следните дейности:
1. организира изготвянето на проект за годишния бюджет на Комисията и проект за разходите по подготовката и провеждането на всички видове избори;
2. организира съставянето и представянето на периодичните отчети за изпълнение на бюджета и годишния финансов отчет на Комисията:
а) координира и контролира функциите на администрацията, като осигурява организационната връзка между служителите в администрацията, организира разпределението на задачите за изпълнение, създава условия за нормална и ефективна работа на администрацията, отчита общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
б) докладва на председателя заведените в деловодството на Комисията документи;
в) организира изготвянето на дневния ред за заседанията на Комисията;
г) организира обявяването на решенията на Комисията чрез публикуване на интернет страницата на Комисията и в бюлетина на Българската телеграфна агенция;
д) координира взаимодействието на Комисията с други ведомства и с неправителствени организации;
е) организира дейността, свързана с предоставянето на достъп до обществена информация в съответствие с конституционните права на гражданите и Закона за достъп до обществена информация;
ж) организира изготвянето на проекти за вътрешните актове, свързани с дейността на Комисията, и координира документообората в Комисията;
з) оказва помощ на служителите в администрацията и на членовете на Комисията по въпроси, свързани с дейността на Комисията;
и) изпълнява други задачи, възложени му от Комисията.
(4) При отсъствие на директора за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от председателя на ЦИК служител.

Чл. 36. Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и извършването на дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица и финансово-стопанското обслужване на администрацията.

Чл. 37. (1) Общата администрация в дирекцията извършва дейностите, свързани с финансово-стопанското и административното обслужване на администрацията и Комисията.
(2) Във връзка с финансово-стопанските дейности и управлението на собствеността:
1. отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешно-финансовия контрол, счетоводството и отчетността в Комисията в съответствие с разпоредбите на закона;
2. организира отчитането на приходите и разходите на Комисията по единната бюджетна класификация в съответствие с определения бюджет;
3. изготвя годишен проект на бюджет на Комисията;
4. съставя месечни, тримесечни и годишен отчет за изпълнение бюджета на Комисията;
5. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;
6. осигурява правилното прилагане на нормативните актове, свързани с организацията по нормирането и заплащането на труда и осигурителните отношения на служителите и членовете на Комисията; изготвя месечните ведомости за заплати на служителите и възнагражденията на членовете на Комисията;
7. организира и отговаря за текущите и основните ремонти на сградата на Комисията, както и за снабдяването, поддържането, съхраняването, стопанисването и застраховането на материалната база и собствеността на Комисията;
8. организира транспортното обслужване, регистрира и застрахова предоставените или собствените МПС, осигурява тяхната поддръжка, ремонт и технически прегледи;
9. организира конкурсни процедури и изготвя документация за сключване на договори с външни организации, изпълнители и доставчици;
10. приема, съхранява и предоставя на членовете на Комисията данни за материалите, постъпили в Комисията;
11. подготвя справки за граждани, държавни органи или други институции;
12. отговаря за правилното стопанисване и управление на собствеността на Комисията;
13. изготвя вътрешни правила за финансово управление и контрол в Комисията съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, които се утвърждават с решение на Комисията;
14. проверява документацията преди поемане на задължение и/или извършване на разход при спазване на процедурите по ЗОП;
15. организира получаването и изпращането на кореспонденцията на ЦИК, воденето и съхраняването на съответните входящи и изходящи регистри съгласно вътрешния правилник за документооборота на Комисията;
16. разработва и предлага принципите за информационно управление и йерархична система за достъп до информация;
17. организира, като поддържа и актуализира, страницата на Комисията в интернет;
18. осигурява правилното функциониране на необходимите средства за обработка и пренасяне на информацията - хардуера и софтуера, и на правилното функциониране на информационната система на Комисията, като отговаря и за информационната и мрежовата сигурност на администрацията;
19. осъществява връзките на Комисията със средствата за масово осведомяване по повод дейността й, включително чрез подготовка и изготвяне на съобщения и справки, след предварително съгласуване с Комисията;
20. организира брифинги, пресконференции, официални, протоколни и работни срещи и семинари;
21. обработва и съхранява библиотечния фонд и архива на Комисията и подготвя ежедневен преглед на печата;
22. организира участието на членове на Комисията или нейни служители в международни форуми и в съвместни програми и проекти за обучение в страната и в чужбина и задграничните командировки на служителите на Комисията;
23. извършва дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси и личен състав, дейностите по атестирането, по обучението и повишаването на професионалната квалификация на служителите, организира, разработва и предлага за одобряване щатното разписание и длъжностните характеристики за служителите в администрацията;
24. изготвя заповедите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
25. съхранява служебните досиета на служителите в Комисията;
26. организира деловодната дейност към Комисията, като съхранява входящата и изходящата кореспонденция и осигурява изпращането и получаването на служебната кореспонденция;
27. осигурява изготвянето на протоколите от заседанията на Комисията и събирането на подписите на решенията;
28. участва в изготвянето на документацията за процедури по Закона за обществените поръчки;
29. организира създаването и воденeто на регистрите и списъците, предвидени в чл. 57 ИК съгласно вътрешния правилник за документооборота на комисията;
30. организира съхраняването и обработката на данните за назначаването и състава на РИК и ОИК и СИК извън страната;
31. подпомага изготвянето на проекти на актове на Комисията;
32. подготвя анализи, информации, отчети и други документи, възложени й с решение на Комисията;
33. предлага и организира провеждането на инициативи, свързани с избирателните права на гражданите;
34. подпомага дейността на Комисията, свързана с международното сътрудничество и връзките й с чуждестранни органи и институции;
35. подпомага Комисията при осъществяване на взаимодействието й с други държавни органи и неправителствени организации;
36. организира извършването на преводи на материали от български език на чужд език и от чужд език на български език;
37. организира изпращането на жалбите заедно с преписките по обжалваните решения и определения на Комисията и разпореждания на председателя до Върховния административен съд след разпореждане на председателя;
38. предоставя информация по движението на съдебните дела;
39. анализира и систематизира съдебната практика по обжалвани актове на Комисията;
40. отговаря за законосъобразността на вътрешно-административните актове и участва при изготвяне и сключване на договори, по които Комисията е страна.
(2) Освен определените в правилника функции дирекцията изпълнява и други задачи, произтичащи от закона и възложени от ЦИК.
(3) Предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, се осъществява от длъжностно лице съгласно длъжностната му характеристика.

Чл. 39. Служителите в администрацията изпълняват възложените им задачи и отговарят пред Комисията и пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 40. Правата и задълженията на служителите на администрацията по повод изпълнението на трудовите им правоотношения, както и други отношения, свързани с тях, но неуредени в нормативни актове, се регламентират с Правилник за вътрешния трудов ред, който се утвърждава от председателя след решение на Комисията.

Чл. 41. Деловодната дейност на Комисията, вътрешният документооборот, образуването и разглеждането на преписките, архивът и съхраняването на ведомствените документи се регламентират с Правилник за реда за администриране на документите в Комисията, който се утвърждава от председателя след решение на Комисията.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 48, ал. 3 във връзка с § 13, т. 1 от ПЗР на Изборния кодекс и влиза в сила от датата на неговото обнародване в "Държавен вестник".

§ 2. Правилникът за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация, приет с Решение № 2146 от 4 март 2013 г., се отменя.

§ 3. Служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на ЦИК се уреждат в срок до 4 месеца от влизане в сила на този правилник.

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) (1) Заварените трудови правоотношения със служителите в администрацията на Централната избирателна комисия се уреждат по реда на чл. 119 във връзка с чл. 67 от Кодекса на труда.
(2) Заварените служебни правоотношения със служителите в администрацията на Централната избирателна комисия се прекратяват при условията и по реда на Закона за държавния служител, като на служителите се предлага сключване на трудов договор.
(3) В случаите, при които предложението за сключване на трудов договор бъде прието, неизползваните отпуски по служебните правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.
(4) В случаите, при които предложението за сключване на трудов договор не бъде прието, служебното правоотношение се прекратява съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, СТРУКТУРАТА, ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 2. Правилникът е приет от Централната избирателна комисия с Решение № 636 от 22 юли 2014 г. и влиза в сила от деня на неговото приемане.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума