навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. редът за водене на Регистъра на музеите, наричан по-нататък "регистъра";
2. обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра.

Чл. 2. (1) Регистърът съдържа информация за държавни, регионални, общински, частни музеи и музеи със смесено участие.
(2) Вписванията в регистъра се извършват служебно въз основа на:
1. акта за създаване - за националните, регионалните и общинските музеи;
2. разрешението за извършване на музейна дейност, издадено от министъра на културата - за частните музеи;
3. съдебно решение за вписване в съответния регистър - за музеите със смесено участие;
4. информацията, подадена от музеите по реда на тази наредба.
(3) Регистърът показва състоянието на посочените в ал. 2 обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства.


Чл. 3. (1) Регистърът на музеите се води в Министерството на културата на хартиен и електронен носител.
(2) При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия.


Чл. 4. (1) Информацията от регистъра е обособена в две части: публична информация и информация за служебно ползване.
(2) Публичната част от информацията се осигурява чрез достъп до интернет страницата на Министерството на културата.
(3) Информацията за служебно ползване е предназначена за анализ, оценка, атестация и други дейности, свързани с музеите.
(4) Данните от регистъра, защитени по силата на закон, се ползват и се предоставят по ред, предвиден в съответния специален закон.

Раздел II.
Ред за водене на регистъра


Чл. 5. (1) Регистърът се води по образец съгласно приложение № 1.
(2) За всеки музей се открива партида, която съдържа:
1. информационна карта "Обща информация за музея" съгласно приложение № 2;
2. информационна карта "Статут и дейност на музея" съгласно приложение № 3.
(3) Информационните карти по ал. 2 се попълват и подават на хартия и на електронен носител.
(4) Към информационната карта по приложение № 3 се прилагат актовете съгласно чл. 2, ал. 2.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) Вписванията в регистъра се извършват въз основа на информационните карти по ал. 2. Информационните карти се регистрират в деловодството на Министерството на културата с отделен индекс по реда на тяхното постъпване.


Чл. 6. (1) Вписванията в регистъра се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) Вписванията се извършват в 14-дневен срок от постъпване на информационните карти по чл. 5, ал. 2 в Министерството на културата. Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър издава удостоверение за вписване в регистъра" съгласно приложение № 4.
(3) Длъжностните лица по ал. 1 имат достъп до цялата информация, съдържаща се в регистъра.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) Музеите подават информационните карти съгласно чл. 5, ал. 2 в едномесечен срок от създаването или преобразуването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) При преобразуване или закриване на музей или при отнемане на разрешението за извършване на музейна дейност настъпилите обстоятелства се вписват в регистъра в част първа "Публична информация", графа "Забележка", след представяне на съответните актове, а партидите на преобразуваните и закрити музеи се закриват. Актовете за преобразуване и закриване на държавни и общински музеи се предоставят от съответните ведомства или организации.
(3) Информацията по ал. 1 се подава от длъжностно лице, определено със заповед на директора на музея, а за частните музеи - от собственика.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) При промяна на вписани данни, подадени с информационната карта по чл. 5, ал. 2, т. 1, се попълват и подават само частите от информационната карта, свързани с настъпилите промени.
(2) Информацията по ал. 1 се подава в 7-дневен срок от настъпване на промените във вписаните обстоятелства.


Чл. 9. (1) Попълването на всички части от информационната карта е задължително. Когато информацията не е налична, се поставя знак "Х".
(2) При констатирано неправилно или неточно попълване, както и при непопълване на информационната карта музеят се уведомява писмено за отстраняването на пропуските в 14-дневен срок.


Чл. 10. (1) В партидата не се допускат зачертавания и изтривания.
(2) Поправка на очевидна фактическа грешка в съдържанието на вписаното обстоятелство се извършва от длъжностното лице по чл. 6, ал. 1 служебно или по молба на съответния музей. Поправката се удостоверява с подпис и дата.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) Информацията, свързана с промените в статута на музеите, се актуализира съгласно чл. 7 и 8. Останалата информация задължително се актуализира веднъж годишно до края на януари.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. В тримесечен срок от влизане в сила на наредбата музеите подават информационните карти по чл. 5, ал. 2.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 32 от Закона за културното наследство.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.)

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.)

Информационна карта - обща информация за музея

 

?

Наименование на музея

 

?

ЕИК

 

?

Седалище (град/село) и адрес

 

?

Телефон

 

?

Факс

 

?

Електронна поща

 

?

Интернет страница

 

?

Директор (име, презиме, фамилия)

 

?

Тематичен обхват:

 

?

Брой и наименование на специализираните отдели

 

?

Териториален обхват:

 

?

Форма на собственост

 

 

 

Работно време за посетители:

 

?

понеделник

от......................до.....................

?

вторник

от......................до.....................

?

сряда

от......................до.....................

?

четвъртък

от......................до.....................

?

петък

от......................до.....................

?

събота

от......................до.....................

?

неделя

от......................до.....................

 

Цени на билети за:

 

?

Възрастни

....................лв.

?

Деца

....................лв.

?

Учащи

....................лв.

?

Студенти

....................лв.

?

Хора с увреждания

....................лв.

?

Пенсионери

....................лв.

?

Други

....................лв.

?

Цена на беседа

....................лв.

?

Дни за безплатен вход:

 

?

Директор: име/подпис/дата......

 

?

Изготвил: име/длъжност/подпис/дата......

 

Информация за експозициите извън основната сграда на музея

?

Наименование на експозицията

 

?

Седалище (град/село) и адрес

 

?

Телефон

 

?

Факс

 

?

Електронна поща

 

?

Интернет страница

 

?

Лице за контакт  - име и длъжност

 

?

Брой и наименование на специализираните отдели

 

 

 

Работно време за посетители:

 

?

понеделник

от......................до.....................

?

вторник

от......................до.....................

?

сряда

от......................до.....................

?

четвъртък

от......................до.....................

?

петък

от......................до.....................

?

събота

от......................до.....................

?

неделя

от......................до.....................

 

Цени на билети за:

 

?

Възрастни

....................лв.

?

Деца

....................лв.

?

Учащи

....................лв.

?

Студенти

....................лв.

?

Хора с увреждания

....................лв.

?

Пенсионери

....................лв.

?

Други

....................лв.

?

Цена на беседа

....................лв.

?

Дни за безплатен вход:

 

Информация за филиала

?

Наименование на филиала

 

?

Седалище (град/село) и адрес

 

?

Телефон

 

?

Факс

 

?

Електронна поща

 

?

Интернет страница

 

?

Ръководител (име, презиме, фамилия)

 

?

Тематичен обхват:

 

?

Териториален обхват:

 

 

 

Работно време за посетители:

 

?

понеделник

от......................до.....................

?

вторник

от......................до.....................

?

сряда

от......................до.....................

?

четвъртък

от......................до.....................

?

петък

от......................до.....................

?

събота

от......................до.....................

?

неделя

от......................до.....................

 

Цени на билети за:

 

?

Възрастни

....................лв.

?

Деца

....................лв.

?

Учащи

....................лв.

?

Студенти

....................лв.

?

Хора с увреждания

....................лв.

?

Пенсионери

....................лв.

?

Други

....................лв.

?

Цена на беседа

....................лв.

?

Дни за безплатен вход:

 

?

Ръководител: име/подпис/дата......

 

?

Изготвил: име/длъжност/подпис/дата......

 


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.)


Информационна карта - статут дейност на музея

Наименование на музея/филиала

 

Статут на музея/филиала

?

Акт за създаване на музея (закон, акт на Министреския съвет/акт на общински съвет)

 

?

Разрешение за извършване на музейна дейност - за частни музеи

Разрешение МД №...

?

Разрешение за вписване в съответния регистър - за музеи със смесено участие

№...................

 

Акт за закриване, преобразуване на музей/отнемане на резрашение/заличаване от регистър

 

?

Шифър на музея

 

Структура на музея/филиала

?

Специализирани отдели - общо

....................бр.

?

Научна група/секция/състав - численост

....................бр.

?

Лаборатория/численост

....................бр.

?

Обща численост на персонала

....................бр.

?

В т. ч.: Специалисти с висше образование

....................бр.

?

Специализирани длъжности

....................бр.

?

Административни длъжности

....................бр.

?

Други/помощен персонал

....................бр.

?

Доброволци

....................бр.

Размер на средната брутна работна заплата

?

Директор/ръководител на филиал

...................лв.

?

За специализираните длъжности

...................лв.

?

Други

...................лв.

Материална база

?

Сграден фонд - сгради (бр.), разгъната застроена площ (кв.м)

....бр......кв.м (общо)

?

Експозиционна площ

.................кв.м

?

Фондохранилища бр./площ

....бр. ..... кв.м (общо)

?

Други

.................. кв.м

?

Недвижимо имущество/собствено/предоставено за управление:

- Общ брой

- Наименование на всеки обект

- Статут (ако има)

- Площ

- Вид собственост

 

- ………

- …………….

- ………

- ……… кв.м

- ………

?

Резервати:

 - Общ брой

 - Наименование на всеки резерват

 - Площ

 

- ……………

- ……………

- …………… кв.м

- ................

Музейни фондове

?

Основен фонд

бр. единици.............

?

Обменен фонд

бр. единици.............

?

Научно-спомагателен фонд

бр. единици..............

?

Бракувани движими културни ценности

бр. …..

?

Бракувани предмети

бр. …..

Инвентаризации

?

Цялостна инвентаризация

период на провеждане

?

Инвентаризация по репрезентативния метод по отдели/колекции/фондове

период на провеждане

?

Инвентаризация на движимите културни ценности, регистрирани в Националния музеен фонд, както и на движимите културни ценности от благородни метали и скъпоценни камъни или украсени с тях

период на провеждане

Експозиции

?

Постоянни

............бр.

?

Тема

 

?

Година на създаване

 

?

Обновяване (дата)

 

?

Временни - общо

......бр.

?

Гостуващи изложби от музеи и други организации

......бр.

?

Самостоятелни изложби извън музея

......бр.

?

Самостоятелни изложби в музея с предмети от собствения фонд

......бр.

?

Съвместни изложби в страната

......бр.

?

Участие в национални изложби

......бр.

?

Участие в международни изложби

......бр.

Програми и проекти

?

Реализирани образователни програми 

- Теми

- Целева група

- Общ брой проведени занятия  

- В т.ч. програми за малцинствени групи  

 

 

 

- общ брой……

- бр. ………….

?

Самостоятелни проекти/участие в други проекти

- Тема

- Период на реализация

 

Дигитализирано културно наследство

?

Дигитализирани културни ценности

.....бр.

?

Културни ценности, достъпни онлайн

.....бр.

Посетители

?

Общ брой

……....бр.

?

В т.ч. безплатен вход

……....бр.

Финансова информация

?

Приходи от:

 

?

Бюджетна субсидия общо:

…...…лв.

?

в т.ч. по делегираните от държавата дейности

…...…лв.

?

от община, МК или др. ведомство

…...…лв.

?

Билети

…...…лв.

?

Беседи

…...…лв.

?

Държавни такси (приход)

…...…лв.

?

Спонсорство

…...…лв.

?

Дарения

…...…лв.

?

Проекти

…...…лв.

?

Други

…...…лв.

Разходи

?

Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения

…...…лв.

?

Други възнаграждения и плащания за персонал

…...…лв.

?

Задължителни осигурителни вноски от работодателя

…...…лв.

?

Издръжка

…...…лв.

?

Платен данък сгради

…...…лв.

?

Платена такса смет

…...…лв.

Техническо оборудване

?

Компютърни конфигурации

.......бр.

?

Сървъри

.......бр.

?

Периферия

.......бр.

?

Мултимедия

.......бр.

?

Фотоапарати и видеокамери

.......бр.

?

Видеокамери за вдеонаблюдение

.......бр.

?

Други

.......бр.

 

Наличие на:

 

?

СОТ

 

?

Физическа охрана

 

?

Пожароизвестителна техника

 

?

Изготвил/длъжостно лице/дата/подпис:

 

?

Директор: подпис/дата:.............

 

 

Указание: попълването на всички редове от информационната карта е задължително.

 

Когато информацията не е налична, в началото на всеки ред се поставя знакът "X".

 

Забележка. Информацията се попълва отделно и за филиалите.


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2015 г.)


У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ............................../…..........................

за

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА МУЗЕИТЕ

 

Настоящото удостоверение се издава на:

......................................................................................................................................................................

и удостоверява, че музеят е вписан в регистъра на Министерството на културата по чл. 32, ал. 1 от Закона за културното наследство.

 

                                                                                                     МИНИСТЪР:

                                                                                                                          (подпис и печат)Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума