навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerГлава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на Сметната палата, функциите на структурните й звена и правилата за взаимодействие и координация между тях.

Чл. 2. Сметната палата е държавен орган, чието основно правомощие е да осъществява контрол по изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно Закона за Сметната палата (ЗСП) и международно признатите одитни стандарти.


Чл. 3. Сметната палата е независима при осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Раздел I.
Правомощия на Сметната палата като колегиален орган


Чл. 4. (1) Сметната палата е колегиален орган в състав председател и двама заместник – председатели.
(2) Сметната палата като колегиален орган упражнява следните правомощия:
1. приема Правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата и утвърждава организационната структура;
2. приема Етичен кодекс на работещите в Сметната палата;
3. приема Наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата;
4. приема Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите в Сметната палата;
5. приема вътрешни правила за работната заплата;
6. приема стратегии, политики, указания и други вътрешни актове, уреждащи дейността на институцията;
7. приема годишната програма за одитната дейност;
8. приема отчета за дейността на Сметната палата;
9. утвърждава годишния бюджет на Сметната палата и приема отчета за неговото изпълнение;
10. обсъжда проекта на становище по доклада на комисията от Народното събрание за одит на отчета на Сметната палата, ако такова ще бъде изразявано;
11. приема докладите със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и по отчета за бюджетните разходи на Българската народна банка и ги представя в Народното събрание;
12. приема становища с предложения до Народното събрание или Министерския съвет за промени в закони и подзаконови актове с цел подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности;
13. обсъжда проекти на съвместни споразумения за сътрудничество с други институции;
14. приема програма за международната дейност на Сметната палата;
15. приема стратегия и годишни планове за обучение на служителите в Сметната палата, както и отчети за тяхното изпълнение;
16. приема доклада за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в Сметната палата;
17. приема становищата на Сметната палата по докладите по чл. 20, ал. 2 и 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
18. взема решения за присъждане на отличия и награди на служителите на Сметната палата.

Раздел II.
Заседания на Сметната палата


Чл. 5. (1) Сметната палата приема решенията си с общо съгласие (единодушие).
(2) Решенията на Сметна палата се обсъждат и приемат на заседания, които се провеждат, ако присъства целият й състав. Заседанията се ръководят от председателя на Сметната палата.
(3) Решенията на Сметната палата по обсъжданите въпроси се приемат чрез гласуване.
(4) Гласуването е явно, като се гласува "за" или "против". Гласувалият "против" мотивира вота си.


Чл. 6. (1) Заседанията на Сметната палата се свикват от председателя по негова инициатива или по предложение на някой от заместник - председателите на Сметната палата.
(2) Ръководният орган по ал. 1, който инициира провеждането на заседание, чрез сектор "Обща канцелария и електронно управление" писмено уведомява за въпросите, които предлага да бъдат включени в дневния ред за обсъждане, като прилага и съответни материали и/или съгласувани проекти на решения.
(3) Материалите и/или проектите на решения по ал. 2 се представят от вносителя чрез сектор "Обща канцелария и електронно управление" на електронен и на хартиен носител в един екземпляр най-малко 3 дни преди датата на заседанието.


Чл. 7. (1) В началото на всяко заседание, председателят и заместник-председателите могат да предлагат за обсъждане и други въпроси, които не са били включени в първоначално предложения дневен ред.
(2) След обсъждане от Сметната палата се определят точките от дневния ред на конкретното заседание и докладчиците по всяка от тях. Проектът на дневен ред се подлага на гласуване.
(3) По преценка на заседанието могат да бъдат поканени да присъстват и други лица, имащи отношение към подлежащите на обсъждане въпроси.


Чл. 8. (1) По време на заседанията на Сметната палата се водят стенографски и аудиозапис.
(2) Пълният стенографски запис се изготвя в срок до 5 дни от провеждането на заседание. Той се предоставя на председателя и заместник-председателите, които имат право да правят редакционни поправки по изказванията си в 3-дневен срок.
(3) Окончателният стенографски запис се подписва от председателя и от стенографа.


Чл. 9. (1) Въз основа на окончателния стенографския запис, в срок до 10 дни от провеждане на заседание се изготвя и протокол, който съдържа дневния ред, взетите решения, както и лицата, до знанието на които те следва да се доведат.
(2) Протоколът по ал. 1 се подписва от председателя и заместник-председателите на Сметната палата.
(3) Пълните стенографски и аудиозаписи, както и протоколите по ал. 1, се съхраняват в Сметната палата за срок от 10 години по ред, определен във вътрешни правила.


Чл. 10. (1) След приключване на конкретно заседание, всички материали от него се предават на сектор "Обща канцелария и електронно управление", който въз основа на протокола по чл. 9, ал. 1 изготвя проекти на взетите от Сметната палата решения и ги представя за подпис на председателя.
(2) След подписване на решенията по ал. 1, сектор "Обща канцелария и електронно управление" изготвя препис или препис-извлечения от тях, които изпраща по електронна поща на ръководителите на структурни звена в Сметната палата, чиято дейност се засяга от взетите решения.


Чл. 11. (1) Когато на свое заседание Сметната палата е приела решение за изменение и/или допълнение на действащи вътрешни актове, сектор "Обща канцелария и електронно управление" съвместно с дирекция "Правно-нормативно осигуряване" консолидират текста на съответния акт и го предават в кабинета на председателя.
(2) В кабинета на председателя се съхраняват екземпляри от всички вътрешни актове, приети от Сметната палата.

Раздел III.
Ръководни органи на Сметната палата


Чл. 12. (1) Сметната палата се ръководи от председател.
(2) Във връзка с цялостното ръководство, организация и контрол на дейността на Сметната палата, председателят:
1. представлява Сметната палата пред трети лица;
2. упражнява правата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
3. предлага за утвърждаване на заседание на Сметната палата проекта на бюджет и проекта на отчет за изпълнението на бюджета;
4. сключва договори, свързани с дейността на Сметната палата;
5. провежда процедури и извършва други действия по възлагане на обществени поръчки при наличие на основания за това;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя месечните трудови възнаграждения и утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Сметната палата;
7. утвърждава длъжностно и поименно щатно разписание на служителите в Сметната палата;
8. определя основните месечни възнаграждения на служителите в Сметната палата в съответствие с вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета;
9. командирова и разрешава отпуските на:
а) заместник - председателите на Сметната палата;
б) служителите в Сметната палата;
10. контролира дейността на Публичния регистър, съгласно чл. 5 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД);
11. координира и отчита пред Сметната палата изпълнението на нейните решения;
12. по преценка и след обсъждане от Сметната палата изразява писмено становище по доклада на комисията от Народното събрание за одит на отчета на Сметната палата;
13. изпълнява други правомощия, възложени му със закон.
(3) Във връзка с одитната дейност на Сметната палата, председателят:
1. определя правомощия по ръководство, организация и контрол на одитната дейност на заместник – председателите на Сметната палата;
2. участва в заседанията на Консултативния съвет на Сметната палата и ги председателства;
3. оповестява международно признатите одитни стандарти на официалната страница на Сметната палата в интернет;
4. издава заповедите за възлагане на одити по решение на Народното събрание и утвърждава програмите за тези одити;
5. упражнява правомощията по чл. 38, ал. 3-5 от ЗСП;
6. издава окончателни одитни доклади в съответствие с процедурата по чл. 46 от ЗСП и вътрешните актове, уреждащи одитната дейност и ги изпраща на ръководителите на одитираните организации, както и на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
7. изпраща съответната част от одитния доклад на Агенцията по обществени поръчки, когато са констатирани нарушения при процедурите за възлагане на обществени поръчки;
8. изпраща одитния доклад на други органи, имащи отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия;
9. изпраща одитния доклад на съответните компетентни органи по чл. 55 от ЗСП и оповестява предприетите от тях мерки или неизпълнението на задълженията им;
10. изпраща одитния доклад и материалите към него на органите на прокуратурата в случаите по чл. 56 от ЗСП;
11. прави предложения до министъра на финансите за ограничаване на разходите по бюджета на одитирана организация, за която са налице основанията по чл. 51, ал. 1 от ЗСП;
12. организира осъществяването на контрол по изпълнение на препоръките, освен ако за това не е овластен друг ръководен орган на Сметната палата, и информира Консултативния съвет за резултатите от осъществения контрол;
13. изпраща доклад с предложение за предприемане на действия до Народното събрание, Министерския съвет или съответния общински съвет, ако са установени случаи на неизпълнение на дадени от Сметната палата препоръки;
14. уведомява министъра на финансите в случаите на:
а) непредставяне или представяне след законовия срок на годишните финансови отчети по чл. 53, ал. 1 от ЗСП;
б) одитно становище за отказ от заверка – за предприемане на мерки по чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет;
15. определя реда за оповестяване на окончателните одитни доклади;
16. оповестява обстоятелствата по чл. 58 от Закона за Сметната палата;
17. внася в Народното събрание докладите по чл. 60 от Закона за Сметната палата;
18. прави предложения до Народното събрание и неговите специализирани комисии за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности;
19. внася в Народното събрание отчет за дейността на Сметната палата;
20. изпълнява функции на административнонаказващ орган в случаите, предвидени в ЗСП и в други специални закони;
21. изпълнява и други правомощия, когато това му е в възложено със закон.
(4) Председателят може да овластява заместник-председателите на Сметната палата за изпълнение на своите правомощия по ал. 2 и 3, когато това е допустимо по закон. За изпълнение на правомощието по ал. 2, т. 9, б. „б", председателят може да овластява и други длъжностни лица в Сметната палата.
(5) При отсъствие на председателя, за всеки конкретен случай той определя със заповед заместник-председател, който да го замества.
(6) Редът за командироване и отчитане на председателя се определя с решение на Сметната палата.


Чл. 13. (Изм. и доп. с Решение № 073/31.07.2012 г.) (1) Заместник-председателите на Сметната палата осъществяват ръководство, организация и контрол на одитната дейност в области, определени със заповед на председателя на Сметната палата. Те отговарят и за дейността на одитните дирекции по чл. 17, ал. 1, в съответствие с определената им област.
(2) Заместник-председателите на Сметната палата, в областите, които им е възложено да ръководят, упражняват следните правомощия:
1. предлагат одитните задачи от обхвата на дейност на съответните одитни дирекции за включване в проекта на Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата;
2. планират и разпределят времевите, финансовите и човешките ресурси, необходими за изпълнение на одитните задачи от обхвата на дейност на съответните одитни дирекции;
3. издават заповедите за възлагане на одит като определят ръководителите на одитни екипи въз основа на предложения от директорите на съответните одитни дирекции;
4. утвърждават програмите за изпълнение на одитни задачи;
5. в хода на одит уведомяват съответния компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действия, които дават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имуществото на одитиран обект;
6. разглеждат възраженията на ръководителите на одитни екипи срещу решенията на директорите на одитни дирекции, в случаите, когато с тях се дават указания за доработване и за отстраняване на допуснати пропуски в проектите на одитни доклади;
7. при необходимост, предприемат подходящи действия за своевременно уведомяване на бившите ръководители на одитираните организации за връчването на проект на одитен доклад;
8. произнасят се по постъпили писмени искания от ръководители на одитирани организации за удължаване на срока за представяне на писмено становище по връчен проект на одитен доклад;
9. изготвят мотивирани заключения по възраженията на ръководителите на одитираните организации, съдържащи се в становищата им по връчените проекти на одитни доклади, като могат да предлагат изменения на констатации, изводи, оценки или препоръки;
10. внасят за разглеждане на заседание при председателя на Сметната палата връчените проекти на одитни доклади, постъпилите по тях становища, изготвените заключения, както и проекти на разпореждания за издаване на окончателен одитен доклад;
11. осъществяват мониторинг върху упражняването на функцията по административно наказване в съответната област;
12. изпълняват и други правомощия, възложени им и по силата на закон, вътрешен акт или заповед на председателя на Сметната палата.
(3) Редът, по който се осъществяват ръководството, организацията и контрола на одитната дейност в областите, определени от председателя на Сметната палата по ал. 1, се регламентира със заповед на съответния заместник-председател.
(4) Освен правомощията по ал. 2 и 3, заместник-председателят, който е определен за отговорен в тази област, одобрява и одитните доклади и одитните становища от извършен финансов одит на годишните финансови отчети по чл. 53, ал. 1 от ЗСП.

Раздел IV.
Консултативен съвет на Сметната палата


Чл. 14. (1) Консултативният съвет на Сметната палата, избран от Народното събрание, подпомага дейността на Сметната палата като:
1. приема правила за условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата;
2. дава становища по:
а) одитните доклади за резултатите от одитите, възложени от Народното събрание;
б) доклада на комисията за заверка на годишния финансов отчет на Сметната палата до Народното събрание;
в) отчета за изпълнението на бюджета на Сметната палата;
г) отчета за дейността на Сметната палата;
д) отчетите за изпълнение на стратегията и плана за обучение на служителите в Сметната палата;
е) оценките на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите в случаите на подадено до Консултативния съвет възражение или в случаите по чл. 34, ал. 3 от ЗСП;
ж) случаи на неспазване на нормите на Етичния кодекс на работещите в Сметната палата;
з) назначаване и освобождаване на ръководителя на звеното за вътрешен одит в Сметната палата, както и по статута, стратегическия и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит, както и по одитните му доклади;
и) други въпроси, възложени от Народното събрание.
3. дава препоръки по:
а) проекта на бюджет на Сметната палата;
б) проекта на годишна програма за одитната дейност на Сметната палата;
в) проектите на стратегия и планове за обучение на служителите в Сметната палата;
г) промени в приетите от Сметната палата актове по чл. 19, т. 2 от ЗСП;
д) организационната структура на Сметната палата;
е) подобряване на ефективността на контрола по изпълнение на препоръките на Сметната палата.
(2) Два пъти годишно, на извадков принцип, Консултативният съвет извършва преглед на качеството на приключили одити, както и на всички одити, възложени с решение на Народното събрание.


Чл. 15. Консултативният съвет приема правила за организацията на своята дейност.


Чл. 16. Техническото осигуряване на дейността на Консултативния съвет се извършва от Сметната палата.

Глава трета.
ОДИТНА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Раздел I.
Организация на одитната дейност


Чл. 17. (Изм. и доп. с Решение № 089/12.10.2012 г.) (1) Одитната дейност на Сметната палата е организирана в 5 одитни дирекции, изградени на функционален признак, както следва:
1. одитна дирекция "Финансови одити";
2. одитна дирекция "Одити за съответствие при финансовото управление";
3. одитна дирекция "Одити на изпълнението";
4. одитна дирекция "Специфични одити";
5. (отм. с Решение № 081/19.09.2013 г.).
(2) Одитните дирекции са пряко функционално подчинени на определен със заповед на председателя на Сметната палата отговорен заместник-председател.
(3) В одитните дирекции, по решение на Сметната палата, могат да се създават отдели и сектори, както и изнесени работни места на територията на страната.


Чл. 18. (1) Одитните дирекции се ръководят от директори, които отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 3 от ЗСП.


Чл. 19. (Изм. и доп. с Решение № 073/31.07.2012 г.) (1) Директорът на одитна дирекция ръководи, организира и контролира дейността на съответната одитна дирекция, като:
1. изготвя мотивирано предложение до съответния заместник-председател за одитни задачи от обхвата на дейност на одитната дирекция за включване в проекта на Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата;
2. прави предложения до съответния заместник-председател във връзка с планирането и разпределянето на времевите, финансовите и човешки ресурси, необходими за изпълнение на одитните задачи от обхвата на дейност на одитната дирекция;
3. прави предложение до съответния заместник-председател за определяне на ръководителите на одитни екипи;
4. прави предложения пред отговорния заместник-председател за уведомяване на съответните компетентни органи в случаите по чл. 42 от ЗСП;
5. упражнява контрол върху проектите на одитни доклади преди връчването им на ръководителите на одитираните организации, като:
а) преценява съответствието им с изискванията на ЗСП, международно признатите одитни стандарти и утвърдената одитна програма;
б) оценява събраните доказателства относно тяхната надеждност и достатъчност, както и относно връзката им с направените констатации, оценки, изводи и препоръки;
6. произнася се с мотивирано писмено решение по проектите на одитни доклади, с което ги одобрява или връща за доработване с указание за отстраняване на допуснатите пропуски;
7. организира своевременното връчване на проектите на одитни доклади след тяхното одобряване;
8. отчита дейността на одитната дирекция пред отговорния заместник-председател и пред Сметната палата;
9. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя или от заместник-председател на Сметната палата.
(2) Освен правомощията по ал. 1, директорът на одитна дирекция „Финансови одити" проверява и одобрява одитните доклади и одитните становища от извършените финансови одити преди тяхното одобряване от отговорния заместник-председател.
(3) При отсъствие на директор на одитна дирекция, неговите правомощия се изпълняват от друг директор на одитна дирекция, определен със заповед на председателя.


Чл. 20. (1) Одитната дирекция изпълнява следните функции:
1. извършва одитите, включени в годишната програма за одитната дейност на Сметната палата, в съответствие със ЗСП и приложимите актове;
2. образува административнонаказтелни производства за нарушения от компетентността на Сметната палата, при наличие на основания за това;
3. извършва и документира контрол на качеството на одитите;
4. извършва проверки за изпълнение на дадени препоръки по одитни доклади и докладва резултатите от тях;
5. подготвя връчените проекти на одитни доклади за разглеждане на заседание за издаване на окончателен одитен доклад;
6. поддържа текущите и постоянни одитни досиета;
7. подготвя становища по проекти на документи и актове, свързани с одитната дейност;
(2) Одитна дирекция "Финансови одити" отговаря и за осъществяването на текущ контрол, оценка на риска и предварително проучване на периодичните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на лицата по чл. 53, ал. 1 от ЗСП.
(3) Одитна дирекция "Специфични одити" отговаря и за изготвянето на проекти на доклади със становища за отчетите по чл. 54, ал. 1 от ЗСП.


Чл. 21. (1) Одитните задачи по годишната програма за одитната дейност, се изпълняват от одитори, включени в одитни екипи.
(2) Ръководителите на одитни екипи носят отговорност за професионалното ръководство и качественото извършване на одитите.
(3) Одитите се изпълняват в съответствие със ЗСП, международно признатите одитни стандарти, Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата, Етичния кодекс на работещите в Сметната палата и другите приложими актове, уреждащи одитната дейност.


Чл. 22. При необходимост одитори от една одитна дирекция могат да подпомагат дейността на друга одитна дирекция.


Чл. 23. По въпроси от компетентността на администрацията на Сметната палата, директорите на одитни дирекции могат да отправят искания за съдействие до началника на кабинета на председателя или до ръководителя на съответното структурно звено съобразно техните функции и компетентности.

Раздел II.
Заседание за издаване на окончателен одитен доклад


Чл. 24. (1) Издаването на окончателен одитен доклад се предшества от провеждане на заседание при председателя на Сметната палата, което се ръководи от него.
(2) В заседанието по ал. 1 задължително участват:
1. председателят на Сметната палата;
2. отговорният заместник-председател;
3. директорът на съответната одитна дирекция, съобразно вида на извършения одит;
4. член на Консултативния съвет на Сметната палата – при разглеждане на одитни доклади за извършени одити по решение на Народното събрание.
(3) По преценка на председателя, в заседанието могат да участват и други лица.


Чл. 25. (1) По време на заседанието се обсъждат проектът на одитен доклад, становищата на ръководителите на одитираната организация, ако такива са постъпили, както и заключението на отговорния заместник-председател по чл. 45, ал. 5 от ЗСП.
(2) В резултат от обсъжданията председателят на Сметната палата може:
1. да издаде разпореждане за издаване на окончателен одитен доклад;
2. да издаде разпореждане, с което да измени констатации, оценки, изводи или препоръки в проекта на одитен доклад, в резултат от което да възникнат основания за търсене на по-тежка отговорност;
3. да отхвърли изцяло одитния доклад поради неотстраними пропуски и нередности в него.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 се прилага процедурата по чл. 46, ал. 2-4 от ЗСП.
(4) В разпореждането, с което се издава окончателен одитен доклад, председателят определя органите, на които той да бъде изпратен за сведение или за предприемане на действия по компетентност, в съответствие със ЗСП.


Чл. 26. (1) Когато председателят на Сметната палата е оправомощил заместник-председател да издава окончателни одитни доклади, заседанието по този раздел се ръководи от съответния заместник-председател, който има правата по чл. 46 от ЗСП и по чл. 25, ал. 2 от настоящия правилник.
(2) В случаите по ал. 1 председателят на Сметната палата не участва в заседанието.


Чл. 27. По време на заседание за издаване на окончателен одитен доклад се води стенографски и аудиозапис, като се спазват правилата на чл. 8, ал. 2 и 3.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Раздел I.
Устройство и функции на администрацията


Чл. 28. (1) При осъществяване на своите функции Сметната палата се подпомага от администрация.
(2) Администрацията на Сметната палата включва:
1. кабинет на председателя;
2. дирекция "Административна дейност";
3. дирекция "Правно-нормативно осигуряване";
4. дирекция "Публичен регистър";
5. (изм. с Решение № 081/19.09.2013 г.) дирекция "Методология и международна дейност";
6. звено "Медийна политика";
7. звено "Сигурност";
8. звено за вътрешен одит.
(3) Структурните звена по ал. 2 са на пряко подчинение на председателя на Сметната палата.
(4) Устройството на администрацията се определя с организационна структура, приета с решение на Сметната палата.


Чл. 29. (1) Кабинетът на председателя на Сметната палата се ръководи от началник на кабинета, който изпълнява следните функции:
1. организира и контролира работата на кабинета на председателя;
2. подпомага дейността на председателя при формулиране и разработване на конкретни решения за упражняване на правомощията му;
3. докладва входящата кореспонденция на председателя на Сметната палата и разпределя резолираните преписки;
4. организира подготовката на работната програма на председателя на Сметната палата, която включва предстоящите задачи за съответния период, сроковете и отговорните за изпълнението им лица, и следи за хода на нейното изпълнение;
5. осъществява контрол на изпълнението на резолюциите на председателя за спазване на поставените срокове;
6. осъществява връзки с представители на други органи, организации и граждани, във връзка с изпълнение на възложените му функции;
7. организира осъществяването на връзките на Сметната палата с Народното събрание;
8. изпълнява и други задачи, възложени от председателя или с решение на Сметната палата.


Чл. 30. (1) Дирекция "Административна дейност" включва 6 сектора, както следва:
1. сектор "Финансови и счетоводни дейности";
2. сектор "Управление на собствеността и поддръжка";
3. сектор "Човешки ресурси, обучение и квалификация";
4. (отм. с Решение № 081/19.09.2013 г.);
5. сектор "Информационно обслужване и информационна сигурност";
6. сектор "Обща канцелария и електронно управление";
(2) Дирекция "Административна дейност" се ръководи от директор, който:
1. отговаря за функционирането на информационната и деловодна система на Сметната палата;
2. координира и контролира дейността по стопанисване и управление на имотите и вещите - държавна собственост, както и на другото имущество на Сметната палата;
3. организира изготвянето и внася за разглеждане от Сметната палата проектобюджета за следващата година;
4. предлага за одобрение на Сметната палата план за капиталовите разходи за съответната година;
5. организира и контролира прилагането на счетоводната политика на Сметната палата;
6. организира подготовката на проекти на стратегия и планове за обучение на служителите в Сметната палата и следи за изпълнението на тези актове след приемането им от Сметната палата;
7. организира и координира прилагането на приетия от Сметната палата Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите в Сметната палата;
8. (отм. с Решение № 081/19.09.2013 г.);
9. организира и координира дейността по възлагане на обществени поръчки;
10. отговаря за осигуряването на нормални условия за работа на служителите в Сметната палата;
11. упражнява и други задачи, възложени му със заповед от председателя или с решение на Сметната палата.


Чл. 31. Сектор "Финансови и счетоводни дейности" изпълнява следните функции:
1. разработва счетоводната политика и други вътрешни актове в областта на финансовото управление и контрол на бюджета на Сметната палата;
2. разработва проекта на годишен бюджет и проекта на тригодишна бюджетна прогноза на Сметната палата съгласно нормативната уредба, потребностите и приоритетите в дейността на Сметната палата и указанията на Министерството на финансите.
3. контролира законосъобразното и ефективно разходване на бюджетните средства съгласно отпуснатите лимити и при спазване на финансовата дисциплина;
4. прави своевременни предложения за корекции по бюджета на Сметната палата;
5. организира, изготвя и представя на Сметната палата месечното разпределение на годишния бюджет по елементи на единната бюджетна класификация;
6. подготвя ежемесечни заявки за осигуряване на лимити на Сметната палата за разходите в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
7. подпомага Сметната палата във връзка с контрола по изпълнението на бюджета;
8. организира и осъществява единната счетоводна отчетност на Сметната палата по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки;
9. изготвя месечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на Сметната палата;
10. подпомага процеса по управление на бюджетните средства на Сметната палата в съответствие с принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност;
11. съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на Сметната палата по пълна бюджетна класификация;
12. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, и осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разходи с бюджетни средства;
13. изготвя и контролира банковите плащания в системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА;
14. изготвя месечните ведомости за работни заплати, справките за заетите лица, за отработеното време, за средствата за работна заплата и др. разходи за труд, както и документите за трудоустрояване, за пенсиониране и за осигурителен стаж;
15. организира и извършва годишните инвентаризации в установените срокове;
16. съхранява счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
17. извършва оценка и управление на риска във финансово-счетоводната дейност.


Чл. 32. Сектор "Управление на собствеността и поддръжка" изпълнява следните функции:
1. обобщава и съгласува постъпили заявки с предложения за планиране на капиталови разходи на Сметната палата;
2. проучва необходимостта и изготвя предложения за строителство, реконструкция и ремонти (основни и текущи) на сградния фонд, и осъществява инвеститорски контрол на обектите на Сметната палата;
3. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Сметната палата с инвентар, техника, консумативи и други материали;
4. участва в подготовката и възлагането на обществените поръчки в Сметната палата;
5. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатацията и осигурява поддръжката на собствеността на Сметната палата;
6. организира придобиването, съхраняването, стопанисването, експлоатацията и застраховането на дълготрайните и краткотрайните материални активи на Сметната палата;
7. координира и осигурява поддържането на пожароизвестителните системи и на системата за контрол на достъпа в сградите на Сметната палата;
8. организира и осъществява цялостното транспортно обслужване на Сметната палата, вкл. регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи и др.;
9. организира изпълнението на дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в Сметната палата;
10. изготвя и поддържа картотека с досиетата на всички недвижими имоти, предоставени за управление на Сметната палата и набавя необходимите документи за нейното актуализиране.


Чл. 33. Сектор "Човешки ресурси, обучение и квалификация" изпълнява следните функции:
1. разработва проекти на длъжностно и поименно щатно разписание на Сметната палата и актуализира вече утвърдените разписания;
2. подпомага процеса по разработване и актуализиране на длъжностите характеристики на служителите в Сметната палата;
4. подготвя актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношенията на служителите в Сметната палата, както и документите, необходими при пенсиониране;
5. отговаря за правилното отчитане на отпуските и за оформяне на болничните листове;
6. съставя, актуализира и съхранява на електронен и хартиен носител трудовите досиета на служителите в Сметната палата;
7. подпомага дейността по подбор и назначаване на служителите в Сметната палата;
8. проучва и планира потребностите от обучение и квалификация на служителите на Сметната палата.
9. подготвя проекти на годишните планове за обучение на служителите в Сметната палата и подпомага провеждането на различни форми на обучение за поддържане и повишаване на квалификацията на служителите;
10. подпомага процеса по оценяване на трудовото изпълнение на служителите на Сметната палата.


Чл. 34. (Отм. с Решение № 081/19.09.2013 г.)


Чл. 35. Сектор "Информационно обслужване и информационна сигурност" изпълнява следните функции:
1. осигурява функционирането и поддръжката на компютърната техника, комуникационните мрежи и централизираните средства за информационна защита, контрола на достъпа, съхранение и архивиране на информация и инфраструктурни нужди в компютърния център;
2. поддържа, администрира, съхранява и архивира централизираните софтуерни системи, бази от данни, масиви, регистри и файлове;
3. администрира сигурността на защитите на информационната система, управлението на контрола за достъп в нея, срещу нерегламентиран достъп, унищожение или промяна на наличната информация в централизираните бази от данни, масиви, регистри и файлове;
4. осигурява с технология и комуникации взаимодействието с други бази от данни, масиви, регистри и автоматизирани системи в публичната администрация;
5. подпомага потребителите на компютърна, печатаща, сканираща техника и софтуерни системи при ползването им;
6. осигурява технически и технологично прекия достъп на длъжностни лица от Дирекция "Публичен регистър" до други автоматизирани системи в публичната администрация;
7. администрира и подпомага потребителите на автоматизираната информационна система "Административно деловодно-архивна система и интранет портал" на Сметната палата.
8. организира преноса на данни по електронен път;
9. предлага и внедрява новостите в областта на информационните технологии;
10. участва в подготовката и възлагането на обществени поръчки, чиито предмет е свързан с информационни и комуникационни системи и технологии.


Чл. 36. Сектор "Обща канцелария и електронно управление" изпълнява следните функции:
1. осъществява дейности по деловодното обслужване, контрола на движението на документите и кореспонденцията в Сметната палата;
2. осъществява деловодна обработка на документите и електронно управление на документооборота чрез административна деловодно - архивна система на Сметната палата.
3. приема подадените електронни документи с електронен подпис и отговаря за тяхната регистрация, обработка и насочване към получателите;
4. организира издаването на документи, подписани с електронен подпис, съгласно вътрешните правила на Сметната палата;
5. организира и поддържа обмен на електронни документи с други информационни системи в държавната администрацията;
6. осигурява техническа подготовка, разпространение и съхраняване на материалите от заседанията на Сметната палата и от заседанията за издаване на окончателни одитни доклади;
7. осигурява изготвянето на стенограмите и протоколите от заседанията на Сметната палата и от заседанията за издаване на окончателни одитни доклади и отговаря за тяхното съхраняване;
8. подпомага технически дейността на Консултативния съвет на Сметната палата като:
а) организира и координира подготовката и провеждането на заседанията му;
б) изготвя протоколите от заседанията на съвета и води протоколен регистър;
в) води стенографски и аудиозаписи по време на заседанията на съвета;
г) води отчет за изпълнението на решенията на съвета;
д) съхранява документацията на съвета;
е) прилага към материалите за заседание получените от членове на съвета писмени становища, мнения и предложения;
ж) изпълнява и други задачи, възложени от председателя на съвета.
9. подпомага технически дейността по разработване, проследяване на текущото изпълнение и отчитането на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата;
10. организира, поддържа и обслужва учрежденския архив на Сметната палата.
11. оказва методическа помощ на одитните дирекции при техническата обработка на съхраняваните при тях документи с оглед предаването им в учрежденския архив на Сметната палата;
12. организира навременното предаване от структурните звена на приключилите на предходната година преписки в учрежденския архив на Сметната палата;
13. извършва текуща експертиза на архивните дела в учрежденския архив и изготвя актове за унищожаване на документите с изтекли срокове за съхранение;
14. извършва експертиза на документите и организира предаването им за съхранение в Централния държавен архив, съвместно с постоянно действащата експертна комисия в Сметната палата;
15. размножава материали и документи, необходими за дейността на Сметната палата.


Чл. 37. (1) Дирекция "Правно-нормативно осигуряване" включва два отдела, както следва:
1. отдел "Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност";
2. отдел "Правен".
(2) Отдел "Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност" изпълнява следните функции:
1. нормативно осигурява одитната дейност на Сметната палата като дава становища по проекти на вътрешни актове и/или подпомага разработването им;
2. оказва правна помощ при осъществяване на одитната дейност на Сметната палата като дава правни становища в случай на възлагане от председателя или заместник-председателите, както и по искане на директор на одитна дирекция или ръководител на одитен екип;
3. дава правни становища по проектите на одитни доклади, преди тяхното връчване, в случаите, когато в обхвата на одита са включени проверки по законосъобразност, както и при съмнения за вреди или извършено престъпление;
4. подпомага председателя или оправомощен от него заместник-председател при осъществяване на правомощията му по издаване на окончателен одитен доклад;
5. разработва методология за контрол в областта на обществените поръчки, както и за извършване на други проверки по законосъобразност;
6. подпомага осъществяването на функциите на председателя на Сметната палата в качеството му на административонаказващ орган;
7. изготвя становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване от Народното събрание и от други държавни органи;
8. участва в междуведомствени работни групи и срещи с представители на институции по правни въпроси, свързани с дейността на Сметната палата, както и участва в подготовката на двустранни и многостранни споразумения с различни държавни органи;
9. участва в обучението на одиторите по въпроси, свързани с прилагането на нормативни актове, контрола в областта на обществените поръчки, административното наказване и др.
(3) Отдел "Правен" изпълнява следните функции:
1. подпомага председателя и заместник-председателите на Сметната палата в законосъобразното упражняване на правомощията им;
2. съгласува проекти на договори и дава становища за законосъобразността на договорите, сключвани от Сметната палата;
3. оказва правна помощ при осъществяване на дейността по стопанисването и управлението на имотите, които са собственост на Сметната палата;
4. оказва правна помощ при подготовката на процедури за възлагане на обществени поръчки и при подготовката и сключването на договори за възлагане на обществени поръчки;
5. дава становища по въпроси от правен характер;
6. осъществява процесуално представителство по производства, по които Сметната палата е страна;
7. съгласува трудовите договори и актовете, във връзка с изменението и прекратяването на трудовите правоотношения на служителите на Сметната палата;
8. участва в подготовката и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешни актове;
9. съгласува за законосъобразност актовете на председателя на Сметната палата;
10. подготвя отговори на сигнали, жалби, молби и запитвания от физически и юридически лица;
11. оказва правна помощ във връзка с осъществяването на административнонаказателната дейност.


Чл. 38. Дирекция "Публичен регистър" изпълнява следните функции, произтичащи от ЗПИЛЗВДД:
1. организира функционирането на публичен регистър за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни длъжности в Република България;
2. изготвя актуализиран списък на лицата по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД, който се публикува на интернет страницата на Сметната палата;
3. регистрира и обработва постъпилите декларации по чл. 4, ал. 2 от ЗПИЛЗВДД, писмените съгласия на задължените лица за предоставяне на данни от декларацията, когато такова съгласие е необходимо по силата на закон, и писмените уведомления до председателя на Сметната палата по чл. 4, ал. 4 от ЗПИЛЗВДД;
4. съхранява подадените по ЗПИЛЗВДД декларации в рамките на законоустановените срокове и предприема съответните действия за унищожаването им след изтичане на срока за съхранение;
5. организира осигуряването на достъп съгласно чл. 6 от ЗПИЛЗВДД, подготвя публикуването на декларациите на интернет страницата на Сметната палата, както и списък на задължените лица, които не са подали декларации;
6. съставя актове за установяване на нарушения чрез упълномощени от председателя на Сметната палата лица, организира тяхното връчване и ги предлага на председателя за издаване на наказателни постановления;
7. извършва в законоустановения срок проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и другите институции;
8. подготвя искания за предоставяне на съответната информация от държавните и общински органи, органите на съдебната власт и други институции;
9. дава заключение за съответствие или несъответствие между декларираните факти и получената при проверката информация;
10. подготвя за публикуване на интернет страницата на Сметната палата заключението за съответствие или несъответствие, както и списък на органите и институциите, които не са изпълнили задълженията си да представят исканата информация;
11. подготвя уведомлението до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в случаите на неподаване на декларация от задължените по закона лица или при съставено заключение за несъответствие;
12. подготвя за публикуване на интернет страницата на Сметната палата получената информация от Националната агенция по приходите относно резултатите от извършените проверки или ревизии на лицата, които не са подали декларации или за които е съставено заключение за несъответствие;
13. подпомага осъществяването на връзките и взаимодействието със съответните държавни и общински органи, органите на съдебната власт и други институции, които са задължени по закон да предоставят исканата информация във връзка с проверките на декларираните факти;
14. изпълнява и други задачи, възложени от председателя на Сметната палата, във връзка с изпълнението на ЗПИЛЗВДД.


Чл. 39. (Изм. с Решение № 081/19.09.2013 г.) Дирекция "Методология и международна дейност" включва два отдела, както следва:
1. отдел "Методология";
2. отдел "Международна дейност".
(2) Отдел "Методология" изпълнява следните функции:
1. разработва Наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата;
2. разработва методология по отделните видове одит, изпълнявани от Сметната палата, както и методически указания по принципни въпроси;
3. проучва, анализира и популяризира добрите одитни практики;
4. осъществява мониторинг за уеднаквяване на одитната практика в Сметната палата;
5. подпомага разработването, текущото изпълнение и отчитане на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата;
6. подготвя проекта на отчет за дейността на Сметната палата за предходната година по чл. 62 от Закона за Сметната палата;
7. подготвя проектите на становища на Сметната палата по чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
8. провежда обучение на одиторите в Сметната палата по прилагане на разработената методология;
9. подпомага разработването на система за оценка на качеството на одитната дейност;
10. изгражда и поддържа информационна база на библиотеката чрез създаване на електронен каталог и електронна библиотека;
11. съхранява, разширява и предоставя за ползване библиотечния фонд на Сметната палата.
(3) Отдел "Международна дейност" изпълнява следните функции:
1. разработва проект на програма за международната дейност на Сметната палата и отчита изпълнението й;
2. организира и подпомага международно сътрудничество на Сметната палата с други върховни одитни институции (ВОИ) и с Европейската сметна палата, както на двустранна основа, така и в рамките на ИНТОСАЙ, ЕВРОСАЙ, Контактния комитет на председателите на ВОИ от страните членки на Европейския съюз и други международни организации;
3. осъществява дейността на звено за контакт при изготвяне, изпращане и обобщаване на въпросници до други ВОИ и предоставяне на отговори на въпроси от обща компетентност;
4. подготвя посещения на чуждестранни делегации в Сметната палата и организира командировките в чужбина на делегации и служители от Сметната палата;
5. подпомага активното участие на представители на Сметната палата в конгреси, работни групи, семинари, конференции и др.;
6. подпомага планирането и осъществяването на координирани и паралелни одити;
7. подпомага комуникацията с Европейската сметна палата и одитираните обекти при провеждането на одитни мисии в Република България.
8. подпомага проучването на международния опит в одитната дейност;
9. подготвя провеждането на международни срещи, семинари, конференции, заседания и други прояви, чийто организатор, съорганизатор или домакин е Сметната палата;
10. проучва възможностите за участие в двустранни и многостранни проекти, съобразно приоритетите на Сметната палата;
11. разработва, подпомага изпълнението и отчита резултатите по договори за сътрудничество, както и по проекти, по които Сметната палата е бенефициент или институция, предоставяща техническа помощ;
12. осъществява устни преводи на срещи и семинари, както и писмени преводи на кореспонденция и материали на Сметната палата;
13. осигурява протоколната дейност и официалната международна и протоколна кореспонденция на Сметната палата.


Чл. 40. Звено "Медийна политика" изпълнява следните функции:
1. разработва и предлага на ръководството на Сметната палата медийната политика на Сметната палата и организира нейното осъществяване;
2. предлага и подготвя медийното огласяването на резултатите от одитната дейност, контрола на финансирането на политическите партии и публичния регистър;
3. организира публичните изяви на председателя и заместник – председателите на Сметната палата – пресконференции, интервюта, подготовка на прессъобщения и пресинформация за средствата за масово осведомяване и други средства и форми за комуникация;
3. извършва ежедневен преглед на печата и на информационния поток;
5. подпомага прилагането на Закона за достъп до обществена информация като събира необходимата информация, подготвя проекти на решения и ги съгласува с отдел "Правен";
6. анализира изразените чрез медиите мнения за Сметната палата;
7. поддържа в актуално състояние интернет страницата на Сметната палата на български, английски и френски език;
8. фотографира и филмира събития, обработва снимки и поддържа фото и видео архив на Сметната палата;
9. поддържа интранет портала на Сметната палата с информация от средства за масово осведомяване;
10. поддържа контакти с медии и с пресцентрове;
11. подпомага одитната дейност чрез събиране и предоставяне на актуална информация от средства за масово осведомяване, свързана с дейността на одитираните организации.


Чл. 41. Звено "Сигурност" осъществява следните функции:
1. контролира спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи видовете защита на класифицирана информация;
2. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, и води отчет на случаите на нерегламентиран достъп, както и за взетите мерки;
4. осъществява процедурата по проучването за достъп до класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
5. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в Сметната палата;
6. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война или друго извънредно положение;
7. организира и провежда обучението на служителите в Сметната палата в областта на защитата на класифицираната информация;
8. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
9. организира дейностите по отбранително - мобилизационната подготовка и по защита при бедствия;
10. поддържа регистратура за класифицирана информация и организира надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация;
11. организира и осъществява охраната на сградите, помещенията и съоръженията на Сметната палата;
12. организира и отговаря за пропускателния режим в Сметната палата.


Чл. 42. (1) Звеното за вътрешен одит изпълнява следните функции:
1. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на Сметната палата след становище от Консултативния съвет;
2. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
3. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на системите за финансово управление и контрол в Сметната палата;
4. оценява процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска в Сметната палата;
5. изпълнява одитни ангажименти за консултиране, по искане на председателя на Сметната палата и при спазване на изискванията на ЗВОПС, Статута на вътрешния одит и другите приложими актове;
6. докладва директно на председателя на Сметната палата и обсъжда с него резултатите от всеки изпълнен одитен ангажимент, като му представя одитен доклад;
7. дава препоръки в одитните доклади и извършва проверки за проследяване на изпълнението им;
8. изготвя и представя на председателя на Сметната палата годишен доклад за дейността по вътрешен одит, съгласно изискванията на ЗВОПС.
(2) Целите, правомощията и отговорностите на вътрешния одит се определят със статут, който се подписва от председателя на Сметната палата и от ръководителя на Звеното за вътрешен одит, след изразено становище на Консултативния съвет.
(3) Ръководителят на Звеното за вътрешен одит се назначава и освобождава от председателя на Сметната палата, след изразено становище от Консултативния съвет.
(4) Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит по отношение на всички структури, дейности и процеси в Сметната палата.


Чл. 43. В изпълнение на функциите и поставените им конкретни задачи, в рамките на тяхната компетентност, структурните звена в Сметната палата изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, информации, проекти на решения по конкретни въпроси, проекти на вътрешни актове и други документи.

Глава пета.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ


Чл. 44. (1) При изпълнението на възложени задачи се спазва следния ред на работа:
а) с писмена резолюция председателят на Сметната палата или определено от него длъжностно лице, определят изпълнител, конкретни задачи и срокове, като могат да се дават и указания за съгласуване с други звена;
б) всички документи, изготвени в изпълнение на дадена резолюция задължително се подписват от лицата, които са ги изготвили и съгласували;
в) ръководител на структурно звено, който е получил резолюция за изпълнение на задача, извън обхвата на неговите функции и компетентност, незабавно връща преписката в кабинета на председателя на Сметната палата.
(2) Когато за изпълнението на конкретна задача е възложена на повече от едно структурно звено, посоченият на първо място в резолюцията ръководител е основен изпълнител, който отговаря и за осигуряване на необходимата съгласуваност. Другите ръководители на структурни звена, посочени в същата резолюция са длъжни да изпращат на основния изпълнител становища по въпросите от тяхната компетентност.


Чл. 45. (1) Изпълнението на задачи, възложени на структурни звена на пряко подчинение на председателя, се докладва от ръководителите им директно на председателя.
(2) Директорите на одитни дирекции докладват изпълнението на възложените им задачи на отговорния заместник-председател.


Чл. 46. (1) Документи и материали с информационен характер като аналитични доклади, информации, паметни бележки и други, се предават в кабинета на председателя от ръководителите на структурни звена.
(2) Документите и материалите по ал. 1 се разпределят от началника на кабинета на председателя за сведение на заинтересованите лица.


Чл. 47. (1) Общият контрол по изпълнението на поставените с резолюция на председателя задачи се осъществява от началника на кабинета на председателя.
(2) Заместник-председателите на Сметната палата осъществяват контрол по изпълнението на задачите в областите им на отговорност, определени от председателя на Сметната палата.
(3) Ръководителите на структурни звена в Сметната палата осъществяват цялостен контрол по изпълнение на възложените задачи.


Чл. 48. Движението на входящата и изходяща кореспонденция, разпределянето й, работата с документи и начина на тяхното оформяне се регламентират в инструкция.

Глава шеста.
ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ


Чл. 49. (1) Служителите на Сметната палата могат да бъдат награждавани с отличия и награди еднократно в рамките на една година.
(2) Отличията са:
1. грамота;
2. поздравителен адрес;
3. бронзов плакет на Сметната палата;
4. сребърен плакет на Сметната палата;
5. златен плакет на Сметната палата.
(3) Наградите са предметни и парични, на стойност до една основна месечна работна заплата за пълен работен месец, в рамките на разполагаемите средства по бюджета на Сметната палата за съответната година.


Чл. 50. (1) Отличията и наградите могат да се присъждат за стимулиране, образцово изпълнение на трудовите задължения, постигнати високи професионални резултати, както и за значителен принос при осъществяване на дейността на Сметната палата.
(2) Служителите могат да бъдат награждавани едновременно с отличия и награди.
(3) Видът на отличието, както и видът и размерът на наградата за всеки конкретен случай, се определят с решение на Сметната палата.


Чл. 51. Отличията и наградите се присъждат по мотивирано предложение на председателя, заместник-председател, директор на одитна дирекция или ръководител на административна структура в Сметната палата.


Чл. 52. Отличията и наградите се връчват на професионалния празник на Сметната палата, при пенсиониране на служители, както и в други случаи, по решение на Сметната палата.

Заключителни разпоредби


§ 1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 19, т. 2 от Закона за Сметната палата с Решение на Сметната палата № 41/20.07.2011 г., изм. и доп. Решение № 073/31.07.2012 г., изм. и доп. Решение № 089/12.10.2012 г., изм. и доп. Решение № 081/19.09.2013 г.


§ 2. Правилникът за организацията на дейността на Сметната палата, приет с Решение № 173 от 29.06.2006 г. по Протокол № 27, изм. с Решение № 138/19.06.2007 г. по Протокол № 21 от 19.06.2007 г. се отменя.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума