навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ 2014 Г.

В сила от 14.02.2014 г.
Издаден от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2014г., отм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с Параграф единствен от заключителните разпоредби на Правилника за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация - ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, съставът, функциите и организацията на дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, наричано по-нататък "Националното бюро" или "Бюрото", и неговата администрация.

Чл. 2. Националното бюро е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, спазване на принципа на финансова обвързаност, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства (СРС), както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС.


Чл. 3. Дейността на Националното бюро се осъществява на принципите на законност и политически неутралитет.


Чл. 4. Бюрото е юридическо лице със седалище в гр. София и е първостепенен разпоредител с бюджет.

Глава втора.
СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО


Чл. 5. Националното бюро е постоянно действащ колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, и се подпомага от администрация, служителите в която се назначават по трудово правоотношение.


Чл. 6. Съставът на Бюрото се избира от Народното събрание за срок от 5 години по реда, определен от Закона за специалните разузнавателни средства.


Чл. 7. Членовете на Националното бюро са равнопоставени и осъществяват дейността си съгласно ЗСРС и този правилник.

Глава трета.
ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО


Чл. 8. (1) Националното бюро осъществява наблюдение на процедурите по:
1. искане, разрешаване, прилагане и използване на СРС;
2. използване, съхраняване и унищожаване на получената чрез СРС информация.
(2) За осъществяване на дейността по ал. 1 Бюрото в рамките на своята компетентност:
1. изисква информация от органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните разузнавателни средства;
2. проверява редовността на водене на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните разузнавателни средства за тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на СРС, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация;
3. дава задължителни указания, свързани с подобряване на режима на използване и прилагане на СРС, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация;
4. разработва образци на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните разузнавателни средства за тяхната дейност по закона;
5. разработва правила за водене на регистрите по т. 4;
6. разработва правила за съхраняването на искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на СРС;
7. уведомява прокуратурата и ръководителите на органите по чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните разузнавателни средства, когато установи данни за неправомерно използване и прилагане на СРС, съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация;
8. сътрудничи със сродни чуждестранни и международни организации и институции.
(3) Бюрото систематизира и анализира информацията по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Бюрото уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно СРС, освен в случаите по чл. 34ж, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства.
(5) Органите на изпълнителната и съдебната власт, службите за сигурност и обществен ред, както и гражданите са длъжни да оказват съдействие на членовете на Бюрото и служителите му при осъществяване на техните правомощия по закон.
(6) При осъществяване на правомощията си членовете на Бюрото и служителите му се легитимират със служебна карта.


Чл. 9. Националното бюро приема с решение:
1. правилник по чл. 34б, ал. 8 от Закона за специалните разузнавателни средства;
2. образците и правилата по чл. 8, ал. 2, т. 4 - 6;
3. проект на годишен бюджет и проект за бюджетна прогноза;
4. други актове.


Чл. 10. Ежегодно до 30 април Националното бюро изготвя и приема доклад за дейността си по чл. 34б, ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства и до 31 май го внася в Народното събрание.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО


Чл. 11. (1) Националното бюро обсъжда и решава въпросите от своята компетентност на закрити заседания. По решение на Бюрото в закрито заседание могат да участват служители от администрацията му и външни лица.
(2) По решение на Бюрото отделни заседания могат да бъдат открити.


Чл. 12. (1) Заседанията на Националното бюро са редовни и извънредни.
(2) Бюрото заседава редовно най-малко веднъж седмично по предварително оповестен дневен ред.
(3) Заседанията се свикват от председателя и се провеждат, ако на тях присъстват най-малко трима от членовете на Бюрото.
(4) Заседания могат да бъдат свиквани и по писмено искане на най-малко трима от членовете на Бюрото, които предлагат и проект на дневен ред.


Чл. 13. (1) Проектът на дневния ред се изготвя и предоставя заедно с необходимите материали на членовете на Националното бюро не по-малко от два работни дни преди заседанието.
(2) По предложение на всеки член на Бюрото в дневния ред могат да бъдат включвани и допълнителни точки.
(3) Проектът на дневния ред се гласува от членовете при откриване на заседанието.


Чл. 14. Заседанията се ръководят от председателя, а в случай на негово отсъствие - от заместник-председателя или от определен със заповед на председателя член на Бюрото.


Чл. 15. Отсъствие на член на Националното бюро от заседание, свикано по реда на чл. 12, е допустимо само в случай, че:
1. е в служебна командировка;
2. е в законоустановен отпуск;
3. са налице други обективни причини, за които председателят е уведомен.


Чл. 16. (1) Националното бюро приема решения.
(2) Решенията се приемат с явно поименно гласуване и с мнозинство най-малко трима от членовете на Бюрото.
(3) Гласуването се изразява със "ЗА" или "ПРОТИВ".


Чл. 17. (1) За всяко заседание на Националното бюро се изготвя протокол, който се подписва от членовете, присъствали на заседанието, и от протоколиста.
(2) В протокола по ал. 1 задължително се вписват датата, мястото, началото и краят на заседанието, видът на заседанието, имената на присъствалите, дневният ред, проведените обсъждания, приетите решения и резултатите от гласуванията.
(3) Протоколът се изготвя не по-късно от три работни дни след заседанието.


Чл. 18. (1) Председателят на Националното бюро:
1. представлява Бюрото в страната и в чужбина;
2. утвърждава дневния ред, свиква и ръководи заседанията;
3. прави предложения по чл. 9;
4. уведомява Народното събрание за възникнали обстоятелства по чл. 34в, ал. 6 и 7 от Закона за специалните разузнавателни средства;
5. съгласува образците на регистрите и правилата по чл. 34е, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства с институциите по чл. 34е, ал. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства и ги утвърждава;
6. осъществява общото ръководство на администрацията;
7. утвърждава длъжностното и щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите;
9. сключва договори с външни сътрудници, експерти и други лица, необходими за изпълнение на задачите на Бюрото;
10. командирова в страната и в чужбина членовете на Бюрото и служителите;
11. внася в Народното събрание проектобюджета на Бюрото, контролира изпълнението и отчитането на бюджета;
12. осъществява взаимодействие с други държавни органи, юридически лица и чуждестранни институции;
13. ръководи и контролира дейностите, свързани с реализацията на национални и международни проекти;
14. утвърждава всички изискващи се от Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане вътрешни документи относно защитата на класифицираната информация;
15. утвърждава правилата за вътрешния трудов ред, правилата за структурата и организацията на работната заплата, правилата за администриране на документооборота, както и други правила при необходимост.
(2) Председателят на Бюрото издава заповеди, указания и утвърждава приетите от Бюрото вътрешни правила.


Чл. 19. Заместник-председателят подпомага председателя при изпълнение на функциите му и в случай на негово отсъствие ги изпълнява.

Глава пета.
АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО И НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 20. (1) Главният секретар анализира, планира, организира, разпределя, координира, контролира, отчита и носи отговорност за изпълнението на дейностите и задачите на администрацията, произтичащи от закони, подзаконови актове, вътрешни правила, решенията на Бюрото и заповедите на председателя.
(2) Главният секретар осъществява непосредственото ръководство на служителите в администрацията, като:
1. оказва съдействие на членовете на Бюрото при изпълнение на техните правомощия;
2. организира провеждането на заседанията на Бюрото и съставя проект за дневен ред;
3. организира и участва в изготвянето на проекти на вътрешни актове на Бюрото;
4. отговаря за обучението и повишаването на квалификацията на служителите, контролира дейностите по изготвяне на длъжностните им характеристики и атестирането им.


Чл. 21. (1) Служителите, подпомагащи дейността на Националното бюро, свързана с неговите компетенции:
1. извършват или участват в извършването на проверки по чл. 34е, ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства с право на достъп до съответните документи и помещения съгласно чл. 34е, ал. 4 от Закона за специалните разузнавателни средства;
2. участват в изготвянето на образците и правилата по чл. 34е, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства;
3. анализират информацията, постъпваща във връзка с осъществяване на правомощията на Бюрото, и изготвят експертни становища и предложения;
4. участват в подготовката на проекта на годишния доклад на Бюрото пред Народното събрание.
(2) Служителите, подпомагащи организационно и технически Националното бюро, извършват или участват в извършването на дейностите по:
1. изготвяне на мотивирани становища по административни, правни, финансови, стопански и други въпроси от техните компетенции;
2. защита на националната и чуждестранната класифицирана информация;
3. правнонормативни проблеми и процесуално представителство;
4. изготвяне на проекти на длъжностното и щатното разписание и длъжностните характеристики;
5. изготвяне на проекти на актовете по възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на членовете на Бюрото и на служителите, съхраняване на кадровите им дела, изготвяне и по разпореждане издаване на удостоверителни документи;
6. финансирането на Бюрото, счетоводните операции и съхраняването на документацията по тях;
7. организиране, осъществяване и контролиране на управлението и стопанисването на собствеността на Бюрото;
8. организиране и осъществяване на административното обслужване на външните институции и гражданите;
9. регистриране на документите, контролиране на движението и архивирането им;
10. организиране и подпомагане на международните връзки на Бюрото;
11. подготовка и реализация на програми, проекти и обучения на членовете на Бюрото и служителите, свързани със служебната им дейност;
12. създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.
(3) На служителите по ал. 1 могат да бъдат възлагани и задачи от направленията на дейност по ал. 2.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът е приет на основание чл. 34б, ал. 8 от Закона за специалните разузнавателни средства с решение на Националното бюро от 31 януари 2014 г. и влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума