навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ОТ 2014 Г.

В сила от 01.02.2014 г.
Издаден от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2014г., отм. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г.


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Централното военно окръжие - ДВ, бр. 63 от 18 август 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Централното военно окръжие (ЦВО) и подчинените му органи за водене на военния отчет (ОВВО), както и взаимодействието на ЦВО с административните звена на Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия (БА) и други държавни органи, ведомства и организации.
Чл. 2. (1) Централното военно окръжие е военно формирование от въоръжените сили, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната със седалище в София.
(2) Централното военно окръжие е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.

Чл. 3. Дейността на Централното военно окръжие се осъществява в съответствие със: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ); Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ); Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България; Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с ПМС № 167 от 2012 г.; Наредбата за условията и реда за провеждане на мобилизация, приета с ПМС № 211 от 2012 г.; Наредбата за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация, приета с ПМС № 114 от 2013 г.; Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба; Кодекса на труда; нормативните и административните актове на министъра на отбраната.

Глава втора.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Чл. 4. Централното военно окръжие:
1. организира воденето на военния отчет в мирно и военно време, поддържането и съхраняването на регистри, изготвянето на военноотчетни документи, административното обслужване и предоставянето на услуги на българските граждани;
2. участва в комплектуването на въоръжените сили с личен състав в мирно време;
3. популяризира военната професия, обучението във висшите военни училища, обучението на български граждани в курсове за начална и специална военна подготовка, както и обучението на ресурси от резерва в курсове за повишаване на квалификацията и за преквалификация;
4. организира набирането и приемането на документи на кандидати за: военнослужещи във въоръжените сили, за служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника-резерв; обучение във висшите военни училища и за курсове по начална и специална военна подготовка;
5. осигурява комплектуването със запасни и техника-запас за военно време на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. извършва анализ на получената информация за командите, определени за комплектуване със запасни и техника-запас;
7. организира обобщаването на заявените мобилизационни потребности от запаса на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. планира, разпределя и възлага изпълнението на мобилизационните задачи на ОВВО;
9. организира възлагането на мобилизационно назначение на запасни и техника-запас за комплектуване на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
10. организира съпоставянето на количеството и качеството на запасни и техника-запас между ОВВО и заявителите;
11. организира планирането, оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас във военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
12. организира изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените запасни и техника-запас;
13. организира и провежда преглед на готовността за използване на техниката, с мобилизационно назначение, необходима на въоръжените сили за военно време;
14. оказва методическа помощ на централната и местната администрация по военния отчет и подготовката за провеждане на мобилизация;
15. организира военната подготовка на учениците от 9 и 10 клас на средните училища;
16. планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани без военна подготовка и на български граждани с професии и специалности, необходими на въоръжените сили за военно време;
17. участва в организирането и провеждането на социалната адаптация на освободените от военна служба военнослужещи и съдейства за устройване на работа след успешното завършване на квалификационен курс;
18. изпълнява и други конкретни задачи, възложени от министъра на отбраната.

Глава трета.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Чл. 5. (1) Централното военно окръжие е организирано в ръководство и отдели, военни окръжия (ВО) и областни военни отдели (ОВО) с офиси в общините/районите.
(2) Ръководството на Централното военно окръжие се състои от началник, заместник-началник и служители на пряко подчинение на началника.
(3) Общата численост на служителите в Централното военно окръжие е 552 щатни бройки.

Чл. 6. Непосредственото ръководство на отделите, секторите, военните окръжия и на областните военни отдели се осъществява от техните началници, които носят отговорност за точното и срочно изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на техните функции и дейности.

Чл. 7. (1) Централното военно окръжие се ръководи и представлява от началник.
(2) Началникът на Централното военно окръжие е пряко подчинен на министъра на отбраната.
(3) Началникът на Централното военно окръжие е пряк ръководител на целия личен състав на ЦВО и подчинените органи за водене на военния отчет.
(4) В изпълнение на правомощията си началникът на ЦВО издава заповеди, разпореждания, указания и постановления по чл. 98, ал. 2 ЗРВСРБ.

Чл. 8. (1) Началникът на Централното военно окръжие:
1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на ЦВО;
2. организира разработването и утвърждава правила, програми, планове и отчита тяхното изпълнение пред министъра на отбраната;
3. организира изпълнението на актовете на министъра на отбраната и взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, други държавни органи, ведомства и организации в изпълнение на дейностите на ЦВО;
4. ръководи изготвянето и представя на министъра на отбраната ежегоден доклад за дейността на ЦВО;
5. представлява ЦВО пред физически и юридически лица, организации и учреждения в страната и в чужбина;
6. ръководи изготвянето и представя в Министерството на отбраната за утвърждаване проект на бюджетна сметка, проекти на Единния финансов план за материално техническо осигуряване (МТО) и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО;
7. ръководи в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране за осигуряване изпълнение на задачите на ЦВО;
8. ръководи създаването на организация за прилагане на двустранното счетоводно записване съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводната политика на ЦВО;
9. ръководи логистичното осигуряване и осигуряването с материално-технически и финансови средства на ЦВО;
10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на служителите в рамките на утвърдените разходи за заплати в бюджета на ЦВО;
11. сключва договори, необходими за изпълнение на основните функции и задачи на ЦВО;
12. отговаря за изпълнението на бюджета на ЦВО и представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за законосъобразното му изпълнение;
13. ръководи дейността по управление на човешките ресурси в ЦВО;
14. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения и договори с цивилните служители, а при оправомощаване от министъра на отбраната - сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите и резервистите, назначава и ги освобождава от военна служба и от служба в резерва;
15. утвърждава длъжностните характеристики на военнослужещите и цивилните служители от ЦВО и на началниците на ОВВО;
16. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностното разписание на ЦВО и подчинените военни окръжия и извършването на изменения и допълнения в тях;
17. ръководи дейността по атестирането на служителите от ЦВО съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и подзаконовите актове;
18. утвърждава графиците за ползване на платен годишен отпуск в ЦВО;
19. контролира изпълнението на нормативните актове и задачите, поставени на ОВВО и на организационните звена на ЦВО;
20. организира управлението и експлоатацията на имотите и вещите, предоставени за ползване от Централното военно окръжие;
21. организира обмена на информацията между организационните звена на ЦВО и държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация.
(2) Началникът на ЦВО упражнява и други правомощия, определени с нормативните актове или възложени му от министъра на отбраната.
(3) При изпълнение на правомощията си началникът на ЦВО се подпомага от заместник-началник.
(4) Функциите на началника на ЦВО при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник-началника на ЦВО или от определен за всеки конкретен случай началник на отдел.

Чл. 9. Заместник-началникът на ЦВО:
1. организира изпълнението на нормативните и административните актове на министъра на отбраната и актовете на началника на ЦВО;
2. организира подготовката, разработването и изпълнението на годишния и месечните планове на дейността на ЦВО;
3. координира дейността на организационните звена при изпълнение на функциите и задачите на ЦВО, както и взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, други държавни органи, ведомства и организации;
4. координира дейностите по осъществяване на ефективното управление на материално-техническите и финансовите средства на ЦВО и прави предложение до началника на ЦВО за осигуряване на баланс между наличните ресурси и извършваните разходи;
5. осъществява контрол на дежурните, охраната и състоянието на дисциплината в ЦВО;
6. организира правилната експлоатация и техническото обслужване на служебните транспортни средства;
7. координира дейността по медицинско, психологично, жилищно и социално битово осигуряване и аварийна и противопожарна безопасност;
8. изпълнява и други функции и задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 10. Главният юрисконсулт е пряко подчинен на началника на ЦВО и:
1. съгласува за законосъобразност или дава становища за законосъобразност на проектите на административните актове на началника на ЦВО;
2. изготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността на ЦВО;
3. осъществява процесуалното представителство на ЦВО;
4. осигурява в правно отношение цялостната дейност на ЦВО;
5. осигурява необходимите правни действия за събиране на вземанията на ЦВО;
6. оказва методическа помощ в правно отношение на ОВВО при осъществяване на тяхната дейност;
7. изпълнява в рамките на функционалните си задължения и други задачи, възложени от началника и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 11. Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на началника на ЦВО и:
1. организира и отговаря за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и другите нормативни актове по прилагането му в ЦВО и ОВВО;
2. предприема мерки за ограничаване на нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
3. предоставя в ДКСИ необходимите данни за определянето на ЦВО като организационна единица;
4. организира изготвянето на списъците на длъжностите или задачите в ЦВО, за които се изисква достъп до класифицирана информация - държавна и служебна тайна;
5. организира подготовката и изпраща документите за извършване на проучване от ДАНС и издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служителите в ЦВО;
6. подготвя становища за провеждане на обикновени и специални обществени поръчки с наличие на държавна тайна;
7. организира и провежда обучението на служителите от ЦВО и военните окръжия в областта на защитата на класифицираната информация;
8. контролира дейността на регистратурата за класифицирана информация и осигурява достъп до класифицирана информация само на определени служители при стриктно спазване на принципа "необходимост да се знае";
9. осигурява и следи за правилното размножаване, изпращане, предаване, пренасяне и приемане на материали, съдържащи класифицирана информация, до и от други организационни единици или формирования;
10. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

Чл. 12. Финансовият контрольор е пряко подчинен на началника на ЦВО и:
1. извършва предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с дейността на ЦВО, в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и указанията на министъра на финансите по ред, определен с вътрешни правила;
2. извършва насрещни проверки на място в обектите за предварителен контрол преди поемането на задължение и преди извършването на разходи от ЦВО;
3. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи контрола на финансовата дейност на службата и военните окръжия, възложени му от началника и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 13. Отдел ,,Административно обслужване и човешки ресурси" (АОЧР):
1. планира, организира и осъществява цялостната дейност по управление на човешките ресурси на ЦВО и методически подпомага военните окръжия;
2. изготвя или участва в изготвянето на проекти на административни актове на началника на ЦВО;
3. изготвя и поддържа в актуално състояние длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите за ЦВО, длъжностните характеристики и база данни в програмата "ОМЕКС - 2000";
4. изготвя и съгласува актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения на цивилните служители, а при оправомощаване на началника на ЦВО от министъра на отбраната - съгласува актовете по назначаване, преминаване и освобождаване от военна служба и служба в резерва, както и за повишаване във военно звание на военнослужещите от ЦВО;
5. създава, съхранява и актуализира трудовите досиета на цивилните служители и служебните дела на военнослужещите от ЦВО и на началниците на военни окръжия;
6. планира и организира обучението на служителите от ЦВО и ОВВО с цел повишаване на квалификацията, преквалификацията и кариерното им развитие;
7. координира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики и осъществява методическа, организационна и техническа помощ на ОВВО;
8. изготвя удостоверителни документи, свързани с военната служба на военнослужещите и трудовите правоотношения на цивилните служители;
9. изготвя отговори на заявления, жалби и сигнали от военнослужещи, цивилни служители и граждани;
10. организира, планира и осигурява контакти с медиите и комуникацията с обществеността, както и дейността по осигуряването на социалния диалог и сътрудничеството със синдикалните организации;
11. организира и осъществява дейности по въвеждане и редактиране на информацията в уебсайта и по осигуряване на достъпа до обществена информация;
12. организира, планира и осигурява дейностите по подготовката, дизайна и изработването на печатни материали за осигуряване на рекламните кампании за набиране на кандидати за военна служба и за служба в доброволния резерв, за обучение в курсове за начална и специална военна подготовка и дейностите по социална адаптация;
13. организира дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и спазване на мерките за безопасност и хигиена на труда;
14. организира дейността по провеждането на атестирането на военнослужещите и дейността по оценка на трудовото изпълнение от цивилните служители и подпомага началника на ЦВО при определянето на критериите, условията и реда за тези дейности;
15. организира и осъществява деловодната дейност на ЦВО, осигурява опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция, отговаря за изграждането и поддържането на информационните и архивните фондове;
16. организира дейността по осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители, с цел пълноценното използване на отпуските и свободното им време;
17. организира служебното време на военнослужещите и работното време на цивилните служители и неговото отчитане извън нормалната му продължителност;
18. изготвя анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността на отдела и ЦВО;
19. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, води регистър на сключените договори по тях и комплектува досиетата на обществените поръчки;
20. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 14. Отдел "Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри" (ПАВОНК):
1. разработва програмен меморандум и планиращи документи за дейността на ЦВО и ОВВО;
2. участва в разработването на Единния финансов план за МТО и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО и ОВВО;
3. обобщава информацията по военния отчет, поддържа и съхранява регистри за резерва;
4. обобщава и извършва анализ на заявените потребности от запасни и техника-запас за военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. подготвя предложение за възлагане на мобилизационни задачи на ОВВО за комплектуване на военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. изготвя План за бойна готовност и План за комплектуване на военновременни формирования и структури със запас;
7. разработва и актуализира Стратегическия план за дейността на ЦВО;
8. изготвя годишни и месечни планове за дейността на ЦВО през учебната година;
9. разработва документи и осигурява дейностите по подготовка на учениците от средните училища в страната;
10. организира планирането и провеждането на рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за обучение в курсове по начална и/или специална военна подготовка на студентите от висшите училища;
11. изготвя планове и процедури за оповестяване и доставяне на резервисти и техника-резерв;
12. изготвя планове, процедури и актове на началника на ЦВО за набиране на кандидати за военна служба и за служба в резерва, за набиране на кандидати за начална и/или специална военна подготовка;
13. организира провеждането на преглед на готовността за използване на техниката с мобилизационно назначение и обобщава резултатите от проведените прегледи;
14. обобщава информацията и изготвя предложения за присвояване и повишаване във военно звание на личния състав от резерва;
15. организира дейностите по адаптацията на военнослужещите при освобождаване от военна служба;
16. организира и анализира извършената дейност по отсрочване от повикване на запасни и техника-запас при мобилизация;
17. изготвя и участва в изготвянето на проекти на административни актове на началника на ЦВО;
18. изготвя План за рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната професия и службата в резерва;
19. изготвя периодични и годишни обобщени анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с отдела и дейността на Централното военно окръжие;
20. оказва помощ и извършва контрол на военните окръжия по военния отчет, набирането на кандидати, службата в резерва и изготвя предложения за подобряване на работата;
21. поддържа базата данни от автоматизираната информационна система за управление на човешките ресурси (АСУ на ЧР) в модулите "Отчет на ресурсите от резерва" и "Кандидати" за цялата страна;
22. изготвя доклади за резултатите от работни срещи и международни мероприятия по двустранно и многостранно сътрудничество в областта на резерва;
23. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 15. Отдел "Финансово-стопански дейности" (ФСД):
1. оказва методическа помощ на военните окръжия по управление на финансовите средства, собствеността и транспортните средства;
2. организира и осъществява разходването и отчитането на финансовите ресурси по бюджета на ЦВО, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на ежедневната дейност;
3. осъществява счетоводната политика, като организира превантивния контрол, вътрешноорганизационната финансова дейност и счетоводната отчетност съгласно действащите нормативни разпоредби;
4. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на военнослужещите и цивилните служители от ЦВО и ВО; актуализира и поддържа ежемесечно данните в програмата "ОМЕКС - 2000" в частта "Заплати";
5. организира и изготвя актуализирана годишна бюджетна сметка (ГБС) за децентрализирана издръжка на ЦВО и нейното разпределение по военни окръжия;
6. организира, изготвя и обобщава месечни заявки за финансови средства на организационните звена на ЦВО и ВО и ги представя в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" - МО;
7. извършва промяна и актуализира състоянието на ГБС на ЦВО по писма на дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" - МО;
8. координира, коригира и предлага за утвърждаване разходите и плащанията на военните окръжия;
9. организира и изготвя Единния финансов план за МТО в частта му за ЦВО на база указанията на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и началника на Централното военно окръжие;
10. формулира потребностите за следващия планов период, за което изготвя заявки и спецификации по позиции и ги предлага на началника на ЦВО за включване в Плана за материално-техническо осигуряване на ЦВО и военните окръжия;
11. организира правилното движение на дълготрайни активи и материални запаси (завеждане на отчет, съхранение и снемане от отчет), осигурени за дейността на ЦВО и ОВВО;
12. организира и участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба на Министерството на отбраната, и бракуване на материални средства;
13. организира отчитането, контролирането и своевременното заплащане на разходи към дружествата доставчици;
14. организира и осигурява поддържането на сградния фонд и санитарно-хигиенните условия на ЦВО;
15. организира и осъществява транспортното осигуряване на ръководството на ЦВО;
16. участва в извършването на контрол върху дейността на военните окръжия, свързана с финансовото и материалното осигуряване, и прави предложения за подобряване на работата;
17. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, доклади, сведения и други документи свързани с финансовото и логистичното осигуряване;
18. организира дейността по медицинско, психологично, жилищно и социално-битово осигуряване и аварийна и противопожарна безопасност;
19. подпомага осъществяването на предварителен, текущ и последващ контрол на договорите, сключени с ЦВО;
20. планира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и отчита разходите по реализираните обществени поръчки;
21. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 16. Отдел "Информационно-техническо осигуряване" (ИТО):
1. организира изграждането и въвежда в експлоатация автоматизираните информационни системи/мрежи (АИС/М) за поддържане на автоматизираните регистри за нуждите на военния отчет в модулите от АСУ на ЧР "Отчет на ресурсите от резерва" и "Кандидати";
2. организира и осъществява денонощно дежурство, охраната и пропускателния режим за осигуряване на своевременното оповестяване на ЦВО и ОВВО при привеждане в по-висока бойна готовност;
3. организира събирането на информация от подчинените ОВВО, нейното обобщаване и съхранение при поддържане на постоянна бойна готовност, при привеждане в по-висока бойна готовност и провеждане на мероприятия при мобилизация;
4. организира поддържането на локални и регионални мрежи в ЦВО и подчинените му ОВВО и въвеждането на системи от мерки по видовете защита на класифицираната информация на автоматизираните информационни системи или мрежи (АИС/М) в организационната единица;
5. организира ежедневната поддръжка (обновяване на софтуер и хардуер, поддържане в изправност техническото състояние на сървърите и работните станции, както и осигуряване на актуалността на базата от данни);
6. подпомага подчинените военни окръжия при експлоатацията на АИС/М и поддържането на работните станции и локалните мрежи;
7. организира и участва в процеса по акредитацията на сигурността на АИС/М и криптографските мрежи в ЦВО и подчинените му военни окръжия;
8. следи за правилното класифициране и маркиране на работните станции, АИС/М и материалите в съответствие със списъка на категориите информация;
9. създава необходимата организация за спазване на изискванията за сигурността на АИС/М;
10. уведомява незабавно началника на ЦВО и служителя по сигурността на информацията в случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация на работните станции, АИС/М и техническите носители и предприема мерки за ограничаване на достъпа до тях;
11. участва в изготвянето на списък на категориите информация в ЦВО, подлежащи на класификация като служебна тайна;
12. участва в комплектуването и изпращането на документите в Държавна агенция "Национална сигурност" за получаване на достъп до класифицирана информация на служители от ЦВО;
13. организира, провежда и води на отчет текущото и тематичното обучение на служителите от ЦВО при работа с класифицирани работни станции, АИС/М;
14. участва в изготвянето на анализ на риска и разработването на План за физическата сигурност на класифицираната информация в ЦВО;
15. участва в определянето на зоните за сигурност, въвеждането на контролиран режим на влизане, движение и излизане от тях;
16. участва в установяване на обстоятелствата, свързани с компрометиране на сигурността;
17. участва в разработването и актуализирането на План за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
18. организира и осъществява дейности по администриране на уебсайта на ЦВО;
19. организира дейностите по проектиране, изграждане и поддръжка на работоспособността на системите в ЦВО и подчинените му военни окръжия;
20. изпълнява и други задачи, възложени от началника и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 17. Отдел "Столичен":
1. води военния отчет в Столичната община, изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за личния състав от резерва и запаса и за техниката-резерв и техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни на водещите се на военен отчет български граждани и техника в Столичната община;
3. ръководи дейностите по военния отчет на гражданите и техниката в офисите за военен отчет в районите;
4. изпълнява възложените от ЦВО задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни документи и организира получаването им;
6. организира оповестяването и доставянето на ресурсите от резерва от районите на Столичната община до пунктовете за приемане на запас на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
7. съгласува заявените за доставяне запасни и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. изготвя папка-бележник за бойна готовност и План за доставяне на запасни и техника-запас на ППЗ на военните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
9. изготвя годишни и месечни планове за подготовката на отдел "Столичен" през учебната година;
10. провежда подготовката на отдел "Столичен" за осигуряване комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
11. разработва План за участие в щаб за координация и взаимодействие за защита на населението, имуществата и материалните ценности при бедствия в Столичната община;
12. изпълнява планове и процедури за набиране на кандидати за начална и/или специална военна подготовка и осигуряване на дейности по подготовка на учениците от средните училища в Столичната община;
13. изготвя предложения за присвояване и повишаване във военно звание на личния състав от резерва в Столичната община;
14. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от резерва в Столичната община;
15. оказва методическа помощ на областната, общинската и районната администрация по военния отчет и подготовката за мобилизация;
16. организира и провежда преглед на готовността на техниката за използване с мобилизационно назначение в Столичната община;
17. организира актуализирането на данните от Главна дирекция "Регистрация и административно обслужване" (ГРАО) на резервистите и за техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на техниката;
18. организира и провежда мероприятия по набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
19. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв на територията на Столичната община;
20. взаимодейства с органите на местната и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" при провеждане на рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната служба;
21. създава необходимата организация за изпълнение на програмата за военна подготовка на учениците от средните училища, свързана с отбраната на страната;
22. участва с представители в заседанията на Столичния съвет за сигурност;
23. осъществява дейности по социалната адаптация на освободените военнослужещи от военна служба в Столичната община;
24. извършва административно обслужване и административни услуги на българските граждани от Столичната община;
25. изготвя анализи, отчети, доклади и сведения за дейността на отдела;
26. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 18. (1) Военното окръжие организационно се състои от ръководство и областни военни отдели с офиси за военен отчет в общините/районите към тях.
(2) Ръководството на военното окръжие:
1. ръководи областните военни отдели и военният отчет в зоната за отговорност и обобщава информацията за съответните области;
2. организира изпълнението на възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
3. организира изпълнението на планове и процедури за набиране на кандидати за начална и/или специална военна подготовка и осигуряване на дейности по подготовка на учениците от средните училища, свързана с отбраната на страната;
4. организира и провежда рекламно-информационната кампания за набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и обучаеми за висшите военни училища;
5. обобщава предложенията на ОВО за присвояване и повишаване във военно звание на личния състав от резерва в зоната за отговорност;
6. организира денонощно дежурство за осигуряване на своевременното оповестяване на военното окръжие при привеждане в по-висока бойна готовност;
7. изготвя План за бойна готовност и План за комплектуване на военновременни формирования и структури със запас;
8. изготвя годишни и месечни планове за дейността на ВО през учебната година;
9. изготвя месечни и годишни анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността на ВО;
10. извършва предварително съгласуване на годишните планове за дейността на ОВО през учебната година;
11. планира комплектуването на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запасни и техника-запас;
12. координира изготвянето и актуализирането на плановете за участие в щабове за координация и взаимодействие за защита на населението, имуществата и материалните ценности при бедствия в областните военни отдели и офисите за военен отчет в общините/районите;
13. изготвя програмен меморандум на програмния елемент за ВО от програма 2.4. "Резерв на въоръжените сили";
14. организира дейностите по адаптацията на военнослужещите, освободени от военна служба;
15. осъществява финансово и счетоводно осигуряване и дейностите по социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба;
16. осъществява деловодната дейност, комуникационното осигуряване и обмена на информацията, функционирането на регистратурата за класифицирана информация (РКИ) и възлите от автоматизираната информационна система на Българската армия (АИС на БА) с ОВО;
17. организира поддържането на имотите, предоставени на окръжието, и организира тяхната охрана;
18. осигурява материалните средства за функциониране на окръжието;
19. участва в заседанията на съветите по сигурност на територията на окръжието;
20. изготвя обобщени анализи, отчети и сведения за дейността по набиране на кандидати за служба в доброволния резерв по областни военни отдели и съхранява екземплярите от договорите на резервистите;
21. оказва помощ и извършва контрол на областните военни отдели в зоната на отговорност на окръжието;
22. контролира използването на транспортните средства на окръжието;
23. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО.
(3) Областният военен отдел:
1. води военния отчет в областта, изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за резервисти, техника-резерв, запасни и техника-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни на водещите се на военен отчет български граждани и техника в съответната област;
3. ръководи дейностите по военния отчет на гражданите и техниката в общините (районите);
4. комплектува със запасни и техника-запас военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. възлага мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни документи и организира получаването им;
6. организира оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас в областта и общините/районите;
7. провежда мероприятия за съгласуване на заявените (доставените) запасни и техника-запас с представители на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. изготвя папка-бележник за бойна готовност и План за доставяне на запасни и техника-запас на ППЗ на военните формирования и структурите;
9. изготвя годишни и месечни планове за дейността на ОВО през учебната година;
10. осигурява комплектуването на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запасни и техника-запас;
11. разработва план за участие в щаб за координация и взаимодействие за защита на населението, имуществата и материалните ценности при бедствия в областта;
12. изпълнява планове и процедури за набиране на кандидати за начална и/или специална военна подготовка и осигуряване на дейности по подготовка на учениците от средните училища в страната;
13. изготвя предложения за присвояване и повишаване във военно звание на личния състав от резерва в областта;
14. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от резерва в областта;
15. оказва методическа помощ на областната и общинската администрация по военния отчет и подготовката за мобилизация;
16. организира и провежда преглед на готовността за използване на техниката с мобилизационно назначение в областта;
17. организира актуализирането на данните от Главна дирекция "Регистрация и административно обслужване" (ГРАО) на резервистите и за техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на техниката;
18. организира и провежда мероприятия по набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучаеми във висшите военни училища и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
19. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за военна служба, службата в доброволния резерв и обучението във висшите военни училища на територията на областта;
20. взаимодейства с органите на изпълнителната власт, училищата, Изпълнителната агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" при провеждане на рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната служба;
21. създава организация за изпълнение на програмата за подготовка на учениците от средните училища свързана с отбраната на страната;
22. организира работата на контролния пункт за класифицирана информация и пункта от АИС на БА;
23. участва с представители в заседанията на областния/общинските съвети по сигурност;
24. осъществява дейности по социалната адаптация на освободените военнослужещи от военна служба в областта;
25. извършва административно обслужване и административни услуги на българските граждани от областта;
26. организира охраната, поддръжката и опазването на имотите, предоставени на отдела;
27 изготвя анализи, отчети, доклади и сведения за дейността на отдела;
28. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и началника на военното окръжие.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Чл. 19. (1) Организацията на работата в ЦВО се осъществява по реда на ЗОВСРБ, ЗРВСРБ, подзаконовите актове по тяхното прилагане, Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и вътрешните правила за организация на работата, утвърдени от началника на ЦВО.
(2) Непосредственото ръководство на ЦВО и подчинените му ОВВО се осъществява от началника на ЦВО, подпомаган от заместник-началника и началниците на отдели, които носят отговорност за точното и срочно изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на своите дейности.
(3) Непосредственото ръководство на военното окръжие и областните военни отдели в него се осъществява от неговия началник, който носи отговорност за точното и срочно изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на дейността.
(4) Служителите от ЦВО и военните окръжия изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за тяхното точно и срочно изпълнение в съответствие с длъжностната им характеристика.

Чл. 20. (1) Входящата и изходящата преписка се регистрират в регистратурата във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието й.
(3) Изходящите от ЦВО и военните окръжия документи се съставят в два екземпляра. Първият екземпляр съдържа името и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното звено, съгласувал документа, като се посочва и датата.

Чл. 21. (1) Работното време на личния състав във ЦВО и подчинените му ОВВО при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Началото и краят на работното време се определят със заповед на началника на ЦВО.
(3) Началникът на ЦВО със заповед може да определи ненормирано работно време за цивилни служители на определени длъжности при спазване на нормите за междудневна и седмична почивка.

Чл. 22. Редът за влизане на личния състав в сградите и пропускателният режим за длъжностни лица и граждани се определят със заповед на началника на ЦВО.

Чл. 23. (1) При изпълнение на задачите си ЦВО взаимодейства с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и други държавни органи, ведомства и организации.
(2) Взаимодействието се осъществява на основата на:
1. действащите нормативни актове и актовете на министъра на отбраната;
2. сключени договори и споразумения;
3. утвърдени от министъра на отбраната планове и програми.
(3) Взаимодействието на ЦВО с други държавни и местни органи, ведомства и организации в страната и в чужбина включва:
1. обмен на информация относно дейността на резерва;
2. осъществяване на сътрудничество с организации на НАТО и ЕС, както и с чуждестранни организации по отношение на резерва;
3. провеждане на семинари, симпозиуми, конференции, курсове и др.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 21, ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили.

§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 февруари 2014 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума