навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТИ ПРИ ВНОС И ИЗНОС НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ВНОСА И ИЗНОСА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

В сила от 07.01.2014 г.
Приета с ПМС № 307 от 21.12.2013 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за:
1. издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти;
2. упражняване на контрол върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти за изпълнение на лицензиите и сертификатите за внос и износ.
(2) Разпоредбите на наредбата са свързани с прилагане на регламентите на Европейския съюз (ЕС), уреждащи Общата селскостопанска политика на ЕС, относно вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти.

Раздел II.
Регистрация на вносители

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Вносителите на земеделски продукти, за които се изисква лицензия за внос, се вписват в регистър, който се поддържа от компетентното звено в Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) Регистърът по ал. 1 се води като електронна база данни.
(3) Вписаните вносители на земеделски продукти получават регистрационен номер.


Чл. 3. (1) Вносителите на земеделски продукти се вписват в регистъра по чл. 2 преди или при първото подаване на заявление за издаване на лицензия за внос на земеделски продукти.
(2) За вписване в регистъра по чл. 2 се прилагат:
1. заявление за регистрация по образец съгласно приложение № 1;
2. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава за дружествата, регистрирани в друга държава - членка на ЕС;
3. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез прокурист, търговски пълномощник или друг търговски представител, или упълномощено лице.
(3) Всички документи по ал. 2 се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или овластено от него длъжностно лице вписва заявителя в регистъра по чл. 2 и му издава регистрационен номер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Вписаните вносители по ал. 1 са длъжни да уведомяват Министерството на земеделието, храните и горите за настъпилите промени в обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им, като представят заявление за промяна на декларираните данни по образец съгласно приложение № 2 и копие на документите, удостоверяващи промяната по чл. 3, ал. 2.

Раздел III.
Регистрация на износители


Чл. 5. (1) Износителите на земеделски и преработени земеделски продукти, за които се изисква лицензия или сертификат за износ, се вписват в регистър в Държавен фонд "Земеделие".
(2) Регистърът по ал. 1 се води като електронна база данни.
(3) Регистрираните износители по ал. 1 на земеделски и преработени земеделски продукти получават уникален регистрационен номер.
(4) Регистрационният номер по ал. 3 задължително се посочва в заявлението за издаване на лицензия или сертификат за износ на земеделски и преработени земеделски продукти.


Чл. 6. (1) Износителите на земеделски и преработени земеделски продукти се вписват в регистъра по чл. 5 преди или при първото подаване на заявление за издаване на лицензия или сертификат за износ на земеделски и преработени земеделски продукти.
(2) За вписване в регистъра по чл. 5 се прилагат:
1. заявление за регистрация по образец съгласно приложение № 3 за юридически лица или еднолични търговци или приложение № 5 за физически лица;
2. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава за дружествата, регистрирани в друга държава - членка на ЕС;
3. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез прокурист, търговски пълномощник или друг търговски представител, или упълномощено лице.
(3) Всички документи по ал. 2 се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" или овластено от него длъжностно лице вписва заявителя в регистъра и му издава уникален регистрационен номер.
(2) Вписаните износители по чл. 5 са длъжни да уведомяват Държавен фонд "Земеделие" за настъпилите промени в обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им, като представят заявление за промяна на декларираните данни по образец съгласно приложение № 4 или приложение № 6 и копие на документите, удостоверяващи промяната по чл. 6, ал. 2.

Раздел IV.
Подаване на заявление за издаване на лицензия


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Заявление за издаване на лицензия за внос на земеделски продукти се подава в Министерството на земеделието, храните и горите лично от регистриран вносител или от едно от следните лица:
1. прокурист;
2. търговски пълномощник или друг търговски представител;
3. упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
(2) Заявление за издаване на лицензия за износ на земеделски и преработени земеделски продукти се подава пред длъжностно лице от Държавен фонд "Земеделие" лично от регистриран износител или от едно от следните лица:
1. прокурист;
2. търговски пълномощник или друг търговски представител;
3. упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

Раздел V.
Предварително одобрение или предоставяне право на внос на вносителите на земеделски продукти


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице одобрява вносителите, когато с регламент на ЕС се предвижда предварително одобрение за извършване на внос на земеделски и преработени земеделски продукти.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице предоставя на вносителите право на внос на земеделски и преработени земеделски продукти, когато с регламент на ЕС се предвижда предварително предоставяне право на внос.

Раздел VI.
Специфични документи, които се изискват при издаване на лицензии или сертификати за внос или износ на земеделски и преработени земеделски продукти


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Когато регламент на ЕС изисква представянето на специфични документи, необходими за издаване на лицензия или сертификат за внос или износ, които следва да се определят от компетентните национални органи, тези документи се определят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите - в случаите на внос на земеделски продукти, или със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - в случаите на износ на земеделски и преработени земеделски продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Заповедите по ал. 1 на министъра на земеделието, храните и горите се обнародват в "Държавен вестник", а заповедите на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" се публикуват на електронната страница на Държавен фонд "Земеделие".

Раздел VII.
Доказателства за износ на земеделски и преработени земеделски продукти


Чл. 12. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" определя със заповед специфичните доказателства за осъществяване износа на земеделски и преработени земеделски продукти от територията на Република България за трети страни и доказателства за осъществяването на вноса на изнесените земеделски и преработени земеделски продукти в страната, за която е предназначен износът, когато регламент на ЕС допуска или изисква предоставянето на такива специфични доказателства.


Чл. 13. Напускането на митническата територия на ЕС през митнически пункт на територията на Република България се удостоверява чрез информацията от митническата информационна система. В този случай митническите органи на изходното митническо учреждение заверяват и контролен документ Т5 съгласно Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ, L 253, 11.10.1993 г., специално българско издание: глава 02, том 07, стр. 3 - 584) с изключение на случаите на ползване на опростени процедури при превоз на стоки по реда на чл. 412 - 448.

Раздел VIII.
Контрол за изпълнението на лицензиите и сертификатите за внос или износ на земеделски и преработени земеделски продукти


Чл. 14. (1) Контролът на изпълнението на лицензиите за внос на земеделски продукти се осъществява от компетентното звено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2013 г.).
(2) Контролът съгласно Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (OB, L 114, 26.4.2008 г., стр. 3 - 56) и Регламент (ЕС) № 578/2010 на Комисията от 29 юни 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно режима на възстановяванията при износ за определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, и относно критериите за определяне на размера на тези възстановявания (ОВ, L 171, 6.7.2010 г.), за изпълнението на лицензиите за износ на земеделски или преработени земеделски продукти се осъществява от компетентното звено съгласно Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие", приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 55 от 2012 г.).


Чл. 15. При внос на семена от коноп и суров и неотопен коноп по издадена лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с чл. 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007) на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (общ регламент за ООП) (ОВ, L 299, 16.11.2007 г.) Агенция "Митници" извършва вписвания на нетното количество по митническата декларация на гърба на лицензията съгласно образеца в приложение № 7 и заверява с подпис и печат.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "регламент" е правен акт на ЕС съгласно чл. 288 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 15, т. 1 и 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 35. В Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с Постановление № 307 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 2 от 2014 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието и храните", "Министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "Министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)
Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният/ата _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
с ЕГН _________________ в качеството ми на(1) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд "Земеделие" обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането и, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
 
Дата: ________________ Декларатор: ___________
  (подпис)
 
(*1) Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или мярка, по която се кандидатства.
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд "Земеделие" обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането и, Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА "НЕРЕДНОСТ" И "ИЗМАМА"*
 
Долуподписаният/ата ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
с ЕГН _________________ в качеството ми на _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на Съвета (ОВ, L 312, 23.12.1995 г.), а именно:
"Нередност" означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), а именно:
Под измама следва да се разбира:
а) по отношение на разходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат;
- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати;
б) по отношение на приходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация като нарушение на конкретно задължение със същия ефект;
- злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/или измами, а именно:
- до изпълнителния директор на ДФЗ - РА или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали - дирекция "Противодействие на измамите".
При наличие на съмнение за свързаност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата по т. 3, отговорни за проверката на получения сигнал, с лице, за което се отнася сигналът за нередност, информацията се подава директно до един или няколко от следните органи:
а) до изпълнителния директор на ДФЗ - РА;
б) до заместник-министъра на земеделието, храните и горите, в чийто ресор попада пазарната мярка/схема, по която се кандидатства;
в) до директора на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" (АФКОС);
г) до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
 
Дата: ......................................................
Подпис на деклариращия: ...................
 
--------------------------------
* Декларацията се подписва от кандидата - физическо лице (ФЛ), или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на едноличен търговец (ЕТ) или юридическо лице (ЮЛ). Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.


Приложение № 4 към чл. 7, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)